Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN ĐỀ

Ratings:
(0)
|Views: 8,163|Likes:
Published by bi_hpu22112

More info:

Published by: bi_hpu22112 on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
CHUYÊN ĐỀ : CÁC DẠNG BÀI TẬP AXIT GIẢI THEO CÔNG THỨC
Th.S Trần Quốc Toàn Khoa Hóa - ĐHSP Thái Nguyên
A. CÁC DẠNG TOÁN VÀ CÔNG THỨC GIẢI
1.DẠNG 1: Tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H 
2
m
Muối clorua
= m
KL
+ 71. n
H
2
Câu 1:
Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch HCl thu được 22,4 lít khí H
2
(đktc). Tính khối lượng muối thu được .
Hướng dẫn giải.
m
Muối clorua
= m
KL
+ 71 n
H
2
= 10 + 71. 1 = 81 gam
Câu
2
:
Cho
1,75
gam
hỗn hợp
 
kim lọai Fe, Al, Zn tan
 
hòan toàn trong dung dịch
 
HCl, thu được
 
1,12 lítkhí H
2
(đktc).
C
ô cạn dung dịch khối lượng muối khan thu được là:
A.
5,5 gam
B.
3,525 gam.
C.
5,12 gam.
D.
5,3 gam.
2.DẠNG 2: Tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H 
2
 SO
loãng giải  phóng khí H 
2.
m
Muối sunfat
= m
KL
+ 96. n
H
2
Câu
3
:
Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được 2,24lít khí H
2
( đktc). Tính khối lượng muối thu được .
Hướng dẫn giải.
m
Muối Sunfat
= m
KL
+ 96. n
H
2
= 10 + 96. 0,1 = 29,6 gam
Câu
4
: (ĐH-KA-2007).
Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al bằng lượng vừa đủ dd H
2
SO
4
loãng thu đc 1,344 lit khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:A. 9,52 B. 10,27 C. 8,98 D. 7.25
3.DẠNG 3: Tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch H 
2
 SO
4 loãng 
 
tạomuối sunfat và H
2
O. PTPƯ: M
2
O
n
+ nH
2
SO
4
loãng
→ 
M
2
(SO
4
)
n
+ nH
2
Om
Muối sunfat
= m
Oxit
+ 80 n
H
2
SO
4
Câu
5
:(ĐH-KA-2007).
Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong 500 ml axitH
2
SO
4
 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khốilượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65)
A.
6,81 gam.
B.
4,81 gam.
C.
3,81 gam.
D.
5,81 gam.
Câu
6
:
Cho 25 gam hỗn hợp bột gồm 5 oxit kim loại ZnO, FeO, Fe
3
O
4
, MgO, Fe
2
O
3
tác dụng vừa đủ với200 ml dung dịch HCl 2M. Kết thúc phản ứng, khối lượng muối có trong dung dịch X là
A.
36g.
B.
38 .
C.
39,6 g.
D.
39,2g.
4.DẠNG 4: Tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch HCl 
tạo muốiclorua và H
2
O. PTPƯ: M
2
O
n
+ 2nHCl
→ 
MCl
n
+ nH
2
Om
Muối clorua
=m
Oxit
+ 27,5 n
HCl
= m
Oxit
+ 55 n
H
2
O
 Câu
7
:
Cho 4,291 gam hỗn hợp A gồm Fe
3
O
4
, Al
2
O
3
và CuO tác dụng vừa đủ với 179 ml dung dịch HCl1M. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là
A.
9,1415 gam
B.
9,2135 gam
C.
9,5125 gam
D.
9,3545 gam
Câu
8
:
Cho 50 gam hçn hîp 5 oxit kim lo¹i gåm ZnO, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, MgO t¸c dônghÕt víi 200 ml dung dÞch HCl 4 M (võa ®ñ) thu ®îc dung dÞch X. Lîng muèi cã trongdung dÞch X b»ng:A. 79,2 gam B. 78,4 gam C. 72 gamD. 94 gam
5.DẠNG 5:
T
ính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch HCl 
 
 giải phóng khí CO
2
và H 
2
O.
PTPƯ: M
2
(CO
3
)
n
+ 2nHCl
 
2MCl
n
+ nCO
2
+ nH
2
O
m
Muối clorua
= m
Muối cacbonat
+ 11. n
 
CO
2
Câu
9
:
Hoà tan 8,18g hỗn hợp 2 muối Na
2
CO
3
và CaCO
3
bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và1,792 lít khí (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:A. 7,95gB. 9,06gC. 10,17gD. 10,23g
 
Câu
10
:
Hoà tan hoàn toàn 7,02g hỗn hợp CaCO
3
và MgCO
3
vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (ở đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn được 7,845g muối khan. Giá trị của V là:
 
A. 1,344 lítB. 1,232 lítC. 1,680 lítD. 1,568 lít
6. DẠNG 6 : Tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H 
2
 SO
đặc tạo sản phẩm khử ( SO
2
 , S, H 
2
 S ) và H 
2
O
M + H
2
SO
4
 
đặc
 
 
M
2
(SO
4
)
n
+
 
sản phẩm khử (SO
2
, S, H
2
S ) + H
2
O
 
m
Muối sunfát
= m
KL
+
296
.( 2n
SO
2
+ 6 n
S
+ 8n
H
2
S
) = m
KL
+96.( n
SO
2
+ 3 n
S
+ 4n
H
2
S
) 
* Lưu ý
:
- Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua
 - n
 
 H 
2
 SO
4
=
2n
SO
2
+ 4 n
S
+ 5n
H
2
Câu 11 :
Hoà tan hết 16,3g hỗn hợp kim loại gồm Fe, Al, Mg trong dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng thu được0,55mol SO
2
. Cô cạn dd sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu được là :A
.
69,1g B. 96,1g C. 61,9g D. 91,6g
Câu 12 :
Cho 11,9 gam hçn hîp Al vµ Zn t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch H
2
SO
4
®Æc ,nãng thu ®îc 3,92 lÝt hçn hîp hai khÝ H
2
S vµ SO
2
cã tØ khèi ®èi víi H
2
lµ 23,429 . TÝnhkhèi lîng muèi thu ®îc sau khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng .A.57,5 g B. 49,5g C. 43,5gD. 46,9
g
7.DẠNG 7 : Tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO
3
 giải phóng khí : NO
2
 ,NO,N 
2
O, N 
2
 ,NH 
 NO
3
M + HNO
3
 
 
M(NO
3
)
n
+
 
sản phẩm khử (
 NO
2
 ,NO,N 
2
O, N 
2
 ,NH 
 NO
3
) + H
2
Om
Muối Nitrat
= m
KL
+ 62( n
 
 NO
2
 
+ 3n
 NO
+ 8n
 N 
2
O
+10n
2
 
+8n
NH 
4
 NO
3
) +8
0n
NH 
4
 NO
3
) * Lưu ý : -
Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua
 - n
 
 HNO
3
=
2n
NO
2
+ 4 n
NO
+ 10n
N
2
O
+12n
N
2
 
+ 10n
NH
4
NO
3
Câu 13 :
Hßa tan hoµn toµn 3,58 gam hçn hîp 3 kim lo¹i Al, Fe,Cu b»ng dd HNO
3
thu ®- îc hh s¶n phÈm gåm 0,04 mol NO vµ 0,06 mol NO
2
. Khèi lîng muèi cã trong dd sau P¦(kh«ng chøa muèi amoni) lµA. 16,58 g B. 15,32 g C. 14,74g D.18,22g
Câu 14 :
Cho 21 gam hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Fe, Cu , Al t¸c dông hoµn toµn víi lîng d ddHNO
3
thu ®îc 5,376 lÝt hçn hîp hai khÝ NO , NO
2
cã tû khèi so víi H
2
lµ 17 . TÝnh khèi l- îng muèi thu ®îc sau ph¶n øng .A. 38,2 g B. 38,2g C. 48,2 g D. 58,2 g
Câu 15 :
Câu 36. Hòa tan 1 hỗn hợp X gồm
 
2 kim loại A, B trong axit HNO
3
loãng. Kết thúc phản ứng thuđược hỗn hợp khí Y có 0,1 mol NO ; 0,15 mol NO
2
và 0,05 mol N
2
O. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH
4
 NO
3
. Số mol HNO
3
đã phản ứng :A. 0,75 molB. 0,9 molC. 1,2 molD. 1,05 mol
Câu 16 :
Cho 1,35gam hỗn hợ p A gồm Cu, Mg, Al tác dụng với HNO
3
dư được 1,12lit NO và NO
2
có khốilượng trung bình là42,8. Biết thểtích khíđo ởđktc. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là:
A
. 9,65g
B
. 7,28g
C
. 4,24g
D
. 5,69g
Câu 17 :
(§H-KB-2011).
 
Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2và AgNO3. Thành phần % khối lượngcủa nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gamX?
A.
7,68 gam.
B.
10,56 gam.
C.
3,36 gam.
D.
6,72 gam.
Câu 18 :
Hoà tan hoàn toàn 2,16g Mg bằng dung dịch HNO
3
dư, thấy thoát ra 0,896 lít khí NO (đktc) vàdung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là
A.
6,52 gam.
B.
8,88 gam.
C.
13,32 gam.
D.
13,92 gam.
Câu 1 9 :
(§H-KA-2009).
 
Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO
3
loãng (dư), thu đượcdung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N
2
O và N
2
. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so vớikhí H
2
là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m làA. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08
 
8 .DẠNG 8:
Tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và các oxít sắt bằng HNO
3
dư giải phóng khí NO và NO
2
.
m
 Muối 
=
80242
( m
hỗn hợp
+ 24. n
 NO
+ 8. n
 NO
2
)
Câu 20 :
Hòa tan hết 7 gam chất rắn X gồm
 
Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
trong HNO
3
dư thu được 1,792 lít(đktc ) khí X gồm NO và NO
2
và m gam muối . Biết d
X/H
2
= 19. Tính m ?
Hướng dẫn giải.
Ta có : n
 NO
= n
 NO
2
= 0,04 molm
Muối
=
80242
( m
hỗn hợp
+ 24 n
 NO
+ 8 n
 NO
2
) =
80242
( 7+ 24.0,04 + 8.0,04 )= 25,047 gam
Câu 21
.
(§H-KA-2008
).
Hòa tan hết 11,36 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
trong dung dịchHNO
3
loãng dư thu được m gam muối và 1,344 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất . Tìm m ?.
A. 35,50g B. 34,36g C. 49,09gD. 38,72g
9.DẠNG 9 :
Tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
 
bằngH
2
SO
4
đặc, nóng, dư giải phóng khí SO
2
.
m
 Muối 
=
160400
( m
hỗn hợp
+ 16.n
 SO
2
 )
Câu 22 :
Hòa tan hết 30 gam chất rắn X gồm
 
Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
bằng H
2
SO
4
đặc nóng, dư thu được 11,2lít khí SO
2
(đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.
Hướng dẫn giải.
m
Muối
=
160400
( m
hỗn hợp
+ 16.n
SO
2
) =
160400
( 30 + 16.0,5 ) = 95 gam
Câu 23 :
(§H-KB-2009).
 
Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng thuđược dung dịch X và 3,248 lít khí SO
2
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được mgam muối sunfat khan. Giá trị của m A. 52,2. B. 48,4. C. 54,0. D. 58,0.
Câu 24 :
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO,
23
FeO
vào lượng dư dung dịch axit
24
HSO
đặcnóng ta thu được 8,96 lít khí SO
2
duy nhất (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 120 gammuối khan. Giá trị của m là:A. 41,6 gamB. 46,1 gam C. 64,1 gamD. 61,4 gam
10 .DẠNG 10 :
Tính khối lượng Fe hoặc hỗn hợp chất rắn trong bài toán kinh điển về FeFe (m gam)
               →  
++
3422
,1
)(
HNOđacSO H  O
m X  ranchât 
Fe
3+
+ sản phẩm khử (SO
2
, S, NO, NO
...
)Ta m
Fe ban đầu
= 0,7.m
chất rắn
+ 5,6.n
electron sản phẩm khử nhận 
hay
m
 
= 0,7.m
1
+ 5,6.n
electron sản phẩm khử nhận
Câu 25
.
(§H-KB-2007
).
 Nung m gam bột Fe trong oxi , thu được 3g hỗn hợp chất rắn X . Hòa tan hết hh XTrong dd HNO
3
dư thì thu được 0,56 lít ( đktc) NO ( là sản phẩm duy nhất ) . Giá trị m là : 
A.
2,22
B
. 2,32
C
. 2,42
D.
2,52
B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Câu 1. 
Hoà tan hoàn toàn 1,45g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dịch HCl dư thu được 0,896 lit H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch ta được m (g) muối khan. Giá trị của m là:A. 4,29 gB. 2,87 g C. 3,19 g D. 3,87 g
Câu 2 :
Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
bằng HNO
3
đặc nóng thu được 4,48 lít khí NO
2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan giá trị của m làA. 35,7 gam. B. 46,4 gam. C. 15,8 gam. D. 77,7 gam.
Câu 3 .
Cho 230 gam hỗn hợp ACO
3
, B
2
CO
3
, R 
2
CO
3
tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thấy thoát ra 0,896lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:A. 228,22 gamB. 230,44 gamC. 217,44 gamD. 219,22 gam
Câu 4.
Cho 19 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch
24
HSO
đặc, nóng dư thu được Vlít khí SO
2
(đktc) và 86,2 gam muối khan. Giá trị của V là:A. 15,68B. 16,8 C. 17,92D. 20,16
Câu 5:
(CĐ-2011).
 
Hoà tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3loãng, dư thu được dung dịchX và0,448 lít khí N2(đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X
A.
18,90 gam.
B.
37,80 gam.
C.
28,35 gam.
D.
39,80 gam.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dayhoahoc liked this
tuongcuopty liked this
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
danglananh liked this
Phan Anh Đào liked this
kanghibeung liked this
Pham Duc Manh added this note
hay lam cam on nhiu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->