Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5812, 2.11.2011]

Dnevni avaz [broj 5812, 2.11.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,241|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
GRADA^AC
PoginuoAzurTop~agi}
SARAJEVO
Napada~u naBrajlovi}a dvijegodinezatvora
KORI]ANSKE STIJENE
Prijedor~anipred Dr`avnimsudom
SAD
Filip Riker o slu~aju ’Ja{arevi}’
Ovaj akt ne}e naru{iti odnose izme|u Amerike i BiH
Ohrabrujemolidere da iskoriste ovaj trenutak i formiraju dr`avnu vlast
Vozila FBI-ja na ulicama Sarajeva: Istra`itelji prikupljaju operativna saznanja od doma}e policije
(Foto: M. Kadri})
Z
amjenik pomo}nika ame-ri~kedr`avne tajniceFilip Riker (Philip Re-eker) izjavio je sino} uSarajevu da je teroristi~ki na-pad dr`avljanina Srbije Mevli-da Ja{arevi}a na Ambasadu Sje-dinjenih Ameri~kih Dr`ava(SAD) u petak bio akt pojedi-nca i da se tako treba tretirati.- Pojedinac je otvorio paljbuna Ameri~ku ambasadu s ciljemda ozlijedi Amerikance - kazaoje Riker.
 5. strana
NAPADJEDJELO
POJEDINCA
Analize:Nakon istrage protiv HDZ-a RH

Stavovi: Psiholog o utakmici s Portugalom

Lopare:Nesre}a na putu Bijeljina - Tuzla

 Terori zam
Mevlid Ja{arevi} sam u }eliji Centralnog zatvora
   8 .  s   t  r .   5   7 .  s   t  r .
16. strana9. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 2. 11. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5812
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Tajna misija FBI-ja
 2. str.
 
Stajner: Pripadnici UNPROFOR-a muslimane zvali „d`igabu“ 
 Vojnik UN-a otkrivaistinu o Srebrenici
Eslu zi vno
Kana|anin tu`io svoju dr`avu
   9 .  s   t  r .   1   5 .  s   t  r .   1   7 .  s   t  r .
 
aktuelno
Rijaset IZBiH
U nedjelju prvi danKurban-bajrama
Prema takvimu Rija-seta Islamske zajedniceu BiH, prvi dan Kurban-bajrama je u nedjelju, 6.novembra. Centralna ba-jramska sve~anost bit }eodr`ana u Sarajevu u Ga-zi Husrev-begovojd`amiji, a bajram-namaz}e imamiti i bajramskuhutbu odr`ati reisu-l-ulema Mustafa Ceri}.Bajram-namaz je u 7.07sati, nakon sabah-nama-za, saop}eno je iz Mine.
Posjete
Buzek u petakdolazi u BiH
Predsjednik Evro-pskog parlamenta Jer`iBuzek, prema najavama,slu`beno }e u petak po-sjetiti Bosnu i Hercego-vinu.Buzek danas dolazi uHrvatsku, gdje }e se sa-stati s najvi{im hrva-tskim du`nosnicima, sa-op}eno je iz njegovogureda. Nakon posjeteHrvatskoj Buzek }e su-tra posjetiti Srbiju, a upetak dolazi u posjetuna{oj dr`avi.
Monitoring tim BiH
Smanjen brojla`nih azilanata
[ef Monitoring timaBiH za pra}enje primje-ne bezviznog re`ima Ba-kir Dautba{i} rekao jeSrni da je smanjen brojla`nih azilanata iz BiH ida se o~ekuje prvi talaspovratka ovih osoba izBelgije i [vedske.- U narednim sedmica-ma o~ekujemo i prvi izv-je{taj eksperata EU u ve-zi s monitoringom pa}emo vidjeti kako }e oniocijeniti situaciju u BiH- rekao je Dautba{i}.
Su|enje Karad`i}u
U logoru Manja~abila 4.403 zato~enika
Kroz logor na Ma-nja~i 1992. godine pro{lasu ukupno 4.403 za-to~enika, od kojih su 95posto bili Bo{njaci,me|u njima i oni koji ni-su bili u vojsci ni nao-ru`ani, a neki od njih suubijeni ili su umrli odneljudskog postupanjapo dolasku u logor. To jeizjavio ju~er na su|enjuRadovanu Karad`i}u uHagu za{ti}eni svjedokoptu`be KD@-163.
Ukratko
 Bajram-namaz u 7.07 sati 
2
Dnevni avaz, srijeda,2. novembar/studeni 2011.
SARAJEVO
Osumnji~eni za terorizam preba~en u Centralni zatvor
Dupovac: Ja{arevi} jebio u ne~ijim rukama
Saslu{anje Pe~enkovi}a i Ahmetspahi}a
Nije mu bilo svejedno kada je ~uo za mogu}u kaznu
[iroka istraga o terori-sti~kom napadu na Ambasa-du SAD u Sarajevu nastavlje-na je i ju~er, ali za sada nemanovih uhap{enih, izuzev dvi-je osobe koje su ranije prive-dene. Ovo je za „Dnevni avaz“potvrdio tu`ilac Dr`avnogtu`ila{tva Dubravko ^am-para, koji nije govorio o ime-nima privedenih.Mediji su ve} ranije obja-vili da se radi o DiniPe~enkovi}u i izvjesnomAhmetspahi}u, obojica izGornje Mao~e. Oni su, navo-dno, priznali da su Mevlida Ja{arevi}a u petak prije napa-da dovezli u Sarajevo.
Odbio tablete
Za njih dvojicu jo{ nijezatra`eno odre|ivanje pritvo-ra. Ju~er je, naime, njihovosaslu{anje trebao po~etitu`ilac ^ampara, a pretposta-vlja se da bi ono moglo bitinastavljeno i danas. Nakontoga bit }e poznato ho}e li iza njih dvojicu tu`ilac tra`itipritvor.U istragu je i daljeuklju~en FBI, ~iji pripadni-ci nastavljaju prikupljati ope-rativne informacije od lo-kalnih policija, a njihov radpotpuno je obavijen velomtajnosti. U prisustvu bh.dr`avnika agenti FBI-ja ju~ersu bili u MUP-u KantonaSarajevo.Osumnji~eni teroristaMevlid Ja{arevi}, kako je nanjegovom prvom pojavlji-vanju u sudu najavio sudijaNenad [eleda, pritvoren je uKPZ-u Sarajevo, poznati-jem kao sarajevski Centralnizatvor. U zatvoru ga je ju~erposjetio njegov branilac,advokat Senad Dupovac. Ra-zgovor je, kako nam je Du-povac prenio, trajao dva sa-ta, a Ja{arevi} se prvi putinteresirao za istra`ni po-stupak, optu`be, eventualnuzatvorsku kaznu...- Nije smje{ten u samicu,ali se nalazi sam u sobi. Takoje tra`io. Obi~no pritvoreni-ci ne vole biti sami, ali on jerekao da mu tako odgovara.[to se ti~e smje{taja, nema ni-kakvih primjedbi niti je biloikakvih problema. Ponu|enmu je „andol“ zbog povrede,na {ta je rekao da ga noga bo-li, ali da ne}e tablete. Hodapomalo pomo}u {taka - ka`eDupovac za na{ list.Prema njegovim rije~ima, Ja{arevi}u nije bilo nimalosvejedno kada je ~uo za mo-gu}u kaznu.- Za ove detalje nije pitao izstraha, ve} ~isto informativno.Kada sam mu po~eo spominja-ti godine kazne, vidio sam dato ba{ ne prima s dozom ravno-du{nosti. Donio sam mu vakti-ju, jer mu se slabije ~uje ezan,te tra`enu literaturu. Pitaosam ga ~ime nije bio zadovo-ljan iz mog obra}anja pred su-dijom, na {ta mi je rekao da jeshvatio da tra`im njegovopu{tanje, a znao je da od toganema ni{ta - ka`e Dupovac.
Ne `eli vje{ta~enje
On za sada ne zna ho}e li Ja{arevi} ostati pri stavu dase brani {utnjom.- U jednom momentu re-kao mi je da mu mo`da vi{ene bih trebao dolaziti. Poja-snio sam mu da ne}e biti do-bro ako ne bude znao {ta sede{ava, ali da je ta odlukaipak na njemu. Zaklju~io je daje bolje da dolazim. Nekadabudem ljut na njega, a neka-da mi ga bude `ao. U jednomtrenutku bude mi muka odtoga {ta je uradio sebi, a ondase sjetim da je on ne{to utu|im rukama - istakao jeDupovac.Govore}i o psihijatri-jskom vje{ta~enju Ja{arevi}a,advokat ka`e da je htio po-dnijeti pisani zahtjev, ali seosumnji~eni ne sla`e s time.- Ne `elim raditi ne{to{to se ne svi|a mom klijentu.Mislim da je ve} morao reagi-rati tu`ilac, ali oni o~ito `eleda im je Ja{arevi} dostupan usvakom momentu, jer akoode na kliniku, vje{ta~enje }ezasigurno potrajati. Ja{arevi}}e jednom morati biti poslanna promatranje - istakao jeDupovac.
 E. HALA]
^ampara: Nema novih hap{enja Agenti FBI-ja u Sarajevu: Rade u potpunoj tajnosti 
- Ja{arevi} me prvi putpitao za oca. Rekao sammu da mi se nije javljao natelefon - ka`e Dupovac.
Pitao za oca
Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{
Nik{i} i Kurte{ posjetili policajca
Policajca na osiguranjuAmbasade SAD Mirsada Ve-li}a, kojeg je tokom terori-sti~kog napada u Sarajevute{ko ranio Mevlid Ja{arevi},ju~er su u Op}oj bolnici„Prim. dr. Abdulah Naka{„posjetili federalni premijerNermin Nik{i} i ministarunutra{njih poslova FBiHPredrag Kurte{.Obojica su mu, kako sa-znajemo, pru`ila punu po-dr{ku te izrazila spremno-st da pomognu u svakompogledu kao i u daljnjem li-je~enju. Posjeta je zavr{enau dobrom raspolo`enju. Ra-njeni policajac je, izme|uostalog, premijeru i mini-stru predlo`io da „po-mognu bolnici, a onda }eona njemu pomo}i“.Kako saznajemo, Ve-li}a su ju~er posjetili i ame-ri~ki ambasador u BiH Pa-trik Mun (Patrick Moon) iFilip Riker (Philip Ri-cker), zamjenik pomo}ni-ka ameri~kog sekretara Hi-lari Klinton (Hillary Cli-nton), koji boravi u na{ojzemlji.
 E. Ha.
 Nik{i} i Kurte{ s povrije|enim Veli}em
(Foto: B.Nizi})
 Ja{arevi}: Dobio literaturu Dupovac: Razgovor trajaodva sata
Advokat Dupovac po-tvrdio je da je Ja{arevi}evasupruga Mirela na slobodi.Ona ostaje na za{ti}enoj lo-kaciji, ~ija je adresa pozna-ta Tu`ila{tvu, osu-mnji~enom teroristi i nje-mu kao braniocu.
@ena ostaje na tajnoj lokaciji
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,2. novembar/studeni 2011.
3
 Pi{e: Husein ORAHOVAC(huseino
 avaz.ba)
Kaznaza HDZ
Dok se u Hrvatskoj za kriminal ka`njavapartija zaslu`na za nezavisnost, kod nasse nijemo promatra strana~ko plja~kanje
Komentar dana
Hrvatska demokratskazajednica (HDZ) s FranjomTu|manom na ~elu partijaje koja je najzaslu`nija zaostvarenje nezavisnosti. Da-nas se ta partija na{la u po-ziciji da mora dizati kredi-te kako bi na valjan na~inosmislila i provodila predi-zbornu kampanju. Za{to?Zato {to je krala naro-dne pare, plja~kala vlastitegra|ane, producirala koru-pciju... No, Hrvatska je ve}poodmakla na putu ka Br-iselu, a to, izme|u osta-log, zna~i i da ima ustroje-ne institucije sistema kakveEU tra`i od zemalja pote-ncijalnih ~lanica.Helem, najvredniji dioimovine ove stranke - zgra-da u kojoj su smje{tena gla-vna partijska tijela - stavljenje „pod {apu“ dr`ave, a su-dbina 26 bankovnih ra~unaHDZ-a znat }e se uskoro. Ta-ko to biva u dr`avama koje seho}e obra~unati s krimina-lom, makar ga po~inila i pa-rtija koja je najzaslu`nija zasuverenost iste te dr`ave.Kako stvari u tom po-gledu stoje u BiH?Nikako. U na{oj domovi-ni se neka stranka za proti-vzakonito djelovanje odCIK-a mo`e nov~ano maksi-malno kazniti s 10.000 KM.A javna je tajna da se milio-ni maraka izvla~e iz javnihpreduze}a za strana~ke potr-ebe. Odnosno, stranke u ja-vnim preduze}ima ne radesamo ono {to im jo{ nije pa-lo na pamet. Sve drugo rade.I {ta je to negoli istovjetna vr-sta kriminogenog djelova-nja kakvo je po~inio HDZHrvatske. Samo se u Hrva-tskoj kriminal procesuira, akod nas se nijemo promatra.
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Prof. dr. Nijaz Durakovi}, ratni ~lan Predsjedni{tva RBiH: Alija se debelo pokajao zbog dolaska mud`ahedina
- Nad prolivenim mlijekom ne-ma plakanja. Sada im treba zabra-niti unaza|ivanje dr`ave i sra-mo}enje naroda. Sve {to urade protiv zakona na-jstro`ije ka`njavati, a najva`nije je prekinuti im fina-nciranje iz „sumnjivih izvora“.
(Jamezdin)
PORTAL - komentar dana
SAZNAJEMO
Veze srbijanskog teroriste s opasnom ideologijom
Ja{arevi} je u~io odradikala iz tekfira
Nusret Imamovi} regrutovao je Ja{arevi}a, ka`e urednik „Saffa“
Balkan radinedaleko od Austrijske tajne slu`be, ka`e Semir Imamovi}
Prvi kontakt s radika-lnim grupama Mevlid Ja{ar-evi} imao je u d`amiji u se-dmom okrugu u Be~u, gdjese okupljaju pripadnici te-kfir-ideologije. U mesd`iduSahab, u kojem propovijedai zloglasni Ned`ad Balkan,kojeg jo{ nazivaju i Ebu Mu-hamed, porijeklom iz Tutina,a kojeg su austrijske vlastiokarakterizirale kao ekstre-mnog.Ovo je u ispovijesti za na{list potvrdila i Mevlidovamajka Muamera Hasanovi}.Upravo iz tih krugova, a pu-tem interneta i ~estih li~nihkontakata, pro{irila se opa-sna ideologija tekfira, kojojje Ja{arevi} o~ito bio blizak.Veze teroriste koji je napaoAmbasadu SAD u Sarajevus radikalnim grupama bit}e zasigurno va`an dio istr-age.
Nadzor slu`bi
Profesor islamske teolo-gije Semir Imamovi}, glavnii odgovorni urednik ~asopisa„Saff“, upoznao je Balkanajo{ 1999. godine. Ve} tada~uo je da Balkan ima sklono-sti ka tekfiru i da javno go-vori o tome u jednombe~kom okrugu.Zanimljivo je, ka`e Ima-movi}, da se prostorije u ko-jima Balkan boravi u Be~unalaze u blizini austrijskeobavje{tajne slu`be te da setakvim ljudima dozvoljavada propagiraju svoje idejebez ometanja.- Ti su ljudi, izgleda, podnadzorom obavje{tajnihslu`bi do{li na na{e prosto-re. Mevlid Ja{arevi} je instr-ument, kojim se lako mani-puli{e. On je produkt Mao~ei ljudi koji tvrde da nemajuni{ta s njim. Prema mommi{ljenju, on i njemu sli~niprodukt su Nusreta Imamo-vi}a, koji im mo`da nije di-rektno naredio, ali ih je regr-utovao svojim idejama - sma-tra Semir Imamovi}.Istovremeno, profesor naFakultetu islamskih nauka uSarajevu Ahmet Aliba{i}isti~e da bi fokus nakon na-pada na Ameri~ku ambasa-du u Sarajevu trebao biti nanasilju koje te grupe i poje-dinci zagovaraju kao put zaostvarenje i promoviranjesvojih ubje|enja.
Proces ogra|ivanja
- Pri~a o tekfiru ovdje se,prema ovome {to vidimo,ne uklapa. S obzirom na toda njeni zagovornici smatr-aju druge muslimane, koji nerazumijevaju vjeru kao oni,ve}im neprijateljima negonevjernike, ~udno je {to jeovaj Ja{arevi}, koji mo`daslijedi tekfir-ideologiju, na-pao Ameri~ku ambasadu,poru~uju}i da ne `eli napa-dati ostale muslimane - ka`eprof. Aliba{i}.On dodaje da se ve}inaselefija u BiH davno ogradi-la od radikalnih grupa te suosudili nasilje, a nakon napa-da na Ameri~ku ambasaduto je u~inila i grupa iz Gor-nje Mao~e.Zbog toga o~ekuje da }ese taj proces ogra|ivanja odonih koji propagiraju nasiljenastaviti te da }e, najvjerova-tnije, ostati mala grupa tvr-dokornih militanata, koji-ma }e se pozabaviti dr`ava.
 F. KARALI]
Milorad Dodik ponovio stare stavove
Predsjednik RS MiloradDodik u intervjuu za beogr-adski list „Kurir“ rekao je dase u Bosni i Hercegovininamjerno stvara atmosfera ukojoj se tzv. vehabijski pokr-eti nesmetano razvijaju, za{ta su odgovorni ~lan Pre-dsjedni{tva BiH Bakir Ize-tbegovi} i stavovi poglavaraIslamske zajednice u BiHMustafe Ceri}a.- Nije tajna da BakirIzetbegovi} odr`ava konti-nuirane kontakte s takvimgrupama. Prema nekimna{im informacijama, vrloje cijenjen u radikalnimislamisti~kim grupama, a~ak ima i kontakte s od-re|enim grupama i slu`ba-ma u Iranu - rekao je Dodikza „Kurir“.Podsjetio je da je BakirIzetbegovi}, kada je do{ao navlast, rekao da nastavlja po-litiku svog oca.- Time stvara atmosferu ukojoj se radikalni islami-sti~ki krugovi mogu razvija-ti u BiH. Njegovi stavovi iideologija politi~kog islami-zma, ali i stavovi muftijeMustafe Ceri}a podgrijavajucijelu situaciju - podvukao jeDodik.
 Dodik: Izetbegovi}evi kontakti 
’Izetbegovi} je cijenjenu radikalnim grupama’
Semir Imamovi} ka`eda je Ned`ad Balkan poznatu radikalnim krugovima,ali da je bio kikbokser te daje ~ak bio i prvak Njema~keu ovom sportu. Iako va`i zavjerskog ekstremistu, Ba-lkan, prema Imamovi}evimrije~ima, posje}uje no}neklubove.- Valjda je kod njegaostala sklonost da posje}ujeno}ne klubove u kojima seorganiziraju ti me~evi, pa suga neki momci vi|ali natim doga|ajima. No, kao {tosami znate, prate}i sadr`ajitih me~eva su djevojke ko-je ple{u na {tangama - ka`eImamovi}.
Ned`ad Balkan biv{i kikbokser
Tekfir-ideologija nasta-vak je u~enja sekte har-id`ija te u prijevodu zna~ianatemisanje drugih musli-mana kao nevjernika, {to jesamo po sebi suprotnou~enju islama. Pripadnicitekfira zbog radikalnih sta-vova su skloni nasilju.- Mi smo davno izdaliproglas protiv tekfira tesmo upozorili na ovu opa-snost - ka`e Semir Ima-movi}.
[ta je tekfir-ideologija
Semir Imamovi}: Ja{arevi} je produkt Mao~e Aliba{i}: Tvrdokorni  militanti  Balkan: @ivi i radi u Be~u

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Davy Jones liked this
Muhamed Ibric liked this
Fadil Imamovic liked this
Ajla Hamzic liked this
Mare Palma liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->