Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
61931377 v Hotarari Cedo in Executari Silite

61931377 v Hotarari Cedo in Executari Silite

Ratings: (0)|Views: 103 |Likes:
Published by Tyler Dur Den

More info:

Published by: Tyler Dur Den on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

 
 V. Hot
ă
rârile CEDO în cauzelereferitoare la executarea silit
ă
 
 
CUPRINS
 
1.
 
Cauza Ab 
ă 
lu 
 ţă 
împotriva României.
Neexecutarea unei hot
ă
rârijudec
ă
tore
ş
ti definitive
ş
i irevocabile prin care reclamantului i s-areconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafe
ţ
e de teren. Înc
ă
lcarea dreptului la un proces echitabil
ş
i a dreptului deproprietate ______________________________________________________1
2.
 
Cauza Abramiuc împotriva României 
. Obliga
ţ
ia statului, prinorganele sale specializate, de a depune toate eforturile necesarepentru executarea cu celeritate a hot
ă
rârilor judec
ă
tore
ş
ti interne _______16
3.
 
Cauza Amanalachioai împotriva României.
Executarea hot
ă
rârilorreferitoare la înapoierea unui copil. Înc
ă
lcarea art. 8 din Conven
ţ
ie _____38
4.
 
Cauza Balcan împotriva României.
Întârzieri în executarea unei hot
ă
rârijudec
ă
tore
ş
ti de reconstruire a unui imobil. Neexecutarea de c
ă
tre unuldintre pârâ
ţ
i a obliga
ţ
iei de plat
ă
a daunelor-interese. Dreptul la unproces echitabil ________________________________________________58
5.
 
Cauza Br 
ă 
tulescu împotriva României 
Dreptul la un proces echitabil.Neexecutarea unei hot
ă
râri judec
ă
tore
ş
ti definitive ___________________76
6.
 
Cauza Burlacu 
ş 
i al 
 ţ 
ii împotriva României.
Legea nr. 18/1991. Întârzierea pe o perioad
ă
de aproximativ 2 ani a punerii în executarea unei hot
ă
râri judec
ă
tore
ş
ti. Dreptul la respectarea bunurilor _________83
7.
 
Cauza Butan
ş 
i Dragomir împotriva Românie.
Pasivitatea autorit
ăţ
ilorna
ţ
ionale în executarea hot
ă
rârii definitive favorabile reclaman
ţ
ilor.Privarea de dreptul de acces efectiv la un tribunal ____________________89
8.
 
Cauza Cer 
ă 
ceanu împotriva României.
Termen rezonabil în materiecivil
ă
. Stabilirea duratei. Neexecutarea unei hot
ă
râri judec
ă
tore
ş
tiprivind plata unei sume de bani de c
ă
tre o persoan
ă
privat
ă
.Obliga
ţ
iile ce revin statului. Obliga
ţ
ia de diligen
ţă
a creditorului.Dreptul la un proces echitabil ____________________________________96
9.
 
Cauza Cone împotriva României.
Hot
ă
râre judec
ă
toreasc
ă
. Reintegrarea în post a reclamantei. Plata salariilor. Neexecutare. R
ă
spundereastatului. Reorganizare judec
ă
toreasc
ă
 
ş
i faliment al angajatorului.Termen de 6 luni ______________________________________________104
10.
 
Cauza Constantin Oprea împotriva României.
Dreptul la executareahot
ă
rârii judec
ă
tore
ş
ti definitive.
 
Absen
ţ
a unei asisten
ţ
e adecvatedin partea autorit
ăţ
ilor na
ţ
ionale în executarea hot
ă
rârii judec
ă
tore
ş
tidefinitive, de c
ă
tre reclamant ____________________________________112
 
11.
 
Cauza Constantin Popescu împotriva României.
Punerea în executarea unei hot
ă
râri prin care autorit
ăţ
ile erau obligate s
ă
restituie mai multe
 
V. Hot
ă
rârile CEDO în cauzele referitoare la executarea silit
ă
 
3
terenuri. Neemiterea titlului de proprietate, respectiv emiterea titluluide proprietate f 
ă
r
ă
punerea în posesie în prealabil
ş
i în mod efectiv areclamantului _________________________________________________119
12.
 
Cauza Costin împotriva României.
Neexecutarea unei hot
ă
rârijudec
ă
tore
ş
ti prin care Prim
ă
ria
ş
i Regia Autonom
ă
de Administrare aDomeniului Public
ş
i a Fondului Locativ au fost obligate s
ă
restituiereclamantei un apartament care fusese confiscat de stat în anul 1948 __128
13.
 
Cauza Croitoriu împotriva României 
. Neexecutarea unei hot
ă
rârijudec
ă
tore
ş
ti care a obligat comisia local
ă
s
ă
-l pun
ă
în posesiepe reclamant cu privire la dou
ă
suprafe
ţ
e de teren __________________134
14.
 
Cauza Dinu împotriva României.
Neexecutarea cu celeritate aunei hot
ă
râri interne judec
ă
tore
ş
ti definitive ce stabile
ş
te o pensiealimentar
ă
. Înc
ă
lcarea art. 6 parag. 1 din Conven
ţ
ie _________________140
15.
 
Cauza Dragne 
ş 
.a. împotriva României.
Neexecutarea de c
ă
treadministra
ţ
ie a hot
ă
rârilor judec
ă
tore
ş
ti r
ă
mase definitive. Înc
ă
lcareadreptului de acces la o instan
ţă
__________________________________148
16.
 
Cauza Elena Negulescu împotriva României 
. Nepunerea în executarea unei hot
ă
râri judec
ă
tore
ş
ti ordonând plata de c
ă
tre ter
ţ
i a unorsume de bani. Dreptul de acces la o instan
ţă
_______________________156
17.
 
Cauza Forna împotriva României.
Neexecutarea unei hot
ă
râri internedefinitive. Înc
ă
lcarea drepturilor garantate de art. 6 § 1 din Conven
ţ
ie
ş
i de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven
ţ
ie _______________________166
18.
 
Cauza Ghibu 
ş 
i împotriva României.
Accesul la justi
ţ
ie. Înc
ă
lcarea art. 6 § 1 din Conven
ţ
ie. Neexecutarea unei hot
ă
rârijudec
ă
tore
ş
ti definitive privind reintegrarea în func
ţ
ie a unui salariat.Lipsa de eficien
ţă
a m
ă
surilor autorit
ăţ
ilor la care a f 
ă
cut apelreclamanta în vederea execut
ă
rii hot
ă
rârii. ________________________172
19.
 
Cauza Giuglan împotriva României.
Executarea par
ţ
ial
ă
 
ş
i cu întârziere aunei hot
ă
râri interne definitive referitoare la restituirea unor terenuri ___176
20.
 
Cauza Hanganu împotriva României.
 Întârzierea nejustificat
ă
înexecutarea unei hot
ă
râri judec
ă
tore
ş
ti. Consecin
ţ
e. Dreptul la un procesechitabil – art. 6 alin. (1) din Conven
ţ
ie. Speran
ţ
a legitim
ă
de a fi pu
ş
i înposesia efectiv
ă
a terenului
ş
i eliberarea titlului de proprietate.Imposibilitatea de a ob
ţ
ine executarea hot
ă
rârii judec
ă
tore
ş
ti într-untermen rezonabil ______________________________________________183
21.
 
Cauza Ignaccolo-Zenide împotriva României.
Via
ţ
a de familie.Reîncredinarea a dou
ă
minore mamei lor. Nerespectarea procedurilor decitare legale. Neexecutarea ordonan
ţ
ei pre
ş
edin
ţ
iale prin care s-a dispus înapoierea minorelor. Obliga
ţ
ia pozitiv
ă
a statului de a asigura respectareaefectiv
ă
a vie
ţ
ii de familie. Înc
ă
lcarea art. 8 din Conven
ţ
ie sub aspectulnelu
ă
rii de c
ă
tre autorit
ăţ
ile na
ţ
ionale a m
ă
surilor necesare
ş
i adecvatepentru reluarea convie
ţ
uirii p
ă
rintelui cu minorii care au locuit un timp cucel
ă
lalt p
ă
rinte ________________________________________________190

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
LaurentiuPop liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->