Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
12Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PLC Program Lama chi

PLC Program Lama chi

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,200 |Likes:
Published by api-3760921

More info:

Published by: api-3760921 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LL
İ
E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ENDÜSTR
İ
YEL OTOMASYONTEKNOLOJ
İ
LER
İ
 
PLC PROGRAMLAMA
ANKARA 2007
 
 Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
nda amaçlanan meslekiyeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireyselö
ğ
renmeye rehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarakhaz
ı
rlanm
ış
, denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki veTeknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda uygulanmayaba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlananyeterli
ğ
i kazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
ndageli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
ktailgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendinemesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internetüzerinden ula
şı
labilir.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsizolarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücretkar
şı
l
ığı
nda sat
ı
lamaz.
 
 
i
AÇIKLAMALAR..............................................................................................................iii
 
G
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 1................................................................................................3
 
1. TEMEL SEV
İ
YE PLC KULLANIMI...............................................................................3
 
1.1. PLC Hakk
ı
nda Temel Bilgi.......................................................................................3
 
1.1.1. PLC’nin Tarihi...................................................................................................4
 
1.1.2. PLC’nin Yap
ı
s
ı
..................................................................................................4
 
1.1.3. Röle ile PLC’nin Kar
şı
la
ş
t
ı
r
ı
lmas
ı
......................................................................7
 
1.1.4. PLC Ç
ı
k
ış
Çe
ş
itleri............................................................................................9
 
1.2. PLC Programlama...................................................................................................11
 
1.2.1. Merdiven Diyagram ile Programlama...............................................................11
 
1.2.2. SFC ile Programlama.......................................................................................13
 
1.2.3. Çe
ş
itli Marka PLC’lerin Röle Say
ı
lar
ı
..............................................................14
 
1.3. Devre Dizayn
ı
.........................................................................................................15
 
1.3.1. Devre Dizayn
ı
n
ı
n Ak
ışı
....................................................................................15
 
1.3.2. Programlama Gereçleri.....................................................................................17
 
1.4. PLC için Komut Dili (Ö
ğ
retici Dil).........................................................................18
 
1.4.1.Temel Bilgi.......................................................................................................19
 
1.4.2. Programlama için Uyar
ı
c
ı
 
İ
fadeler....................................................................28
 
UYGULAMA FAAL
İ
YETLER
İ
....................................................................................32
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................35
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
2..............................................................................................37
 
2.
İ
LER
İ
SEV
İ
YE PLC KULLANIMI................................................................................37
 
2.1. Say
ı
sal Veri Kavram
ı
..............................................................................................37
 
2.1.1.
İ
kilik Say
ı
Sistemi............................................................................................37
 
2.1.2. Sekizlik ve Onalt
ı
l
ı
k Say
ı
Sistemi.....................................................................37
 
2.1.3. BCD Say
ı
Sistemi............................................................................................38
 
2.1.4. Veri Sistemi.....................................................................................................39
 
2.1.5. 16 ve 32 Bitlik Verinin Yönetimi......................................................................40
 
2.2. Ayg
ı
t.......................................................................................................................41
 
2.2.1. Bit Ayg
ı
t
ı
(Bit Device).....................................................................................42
 
2.2.2. Kelime Ayg
ı
t
ı
(Word Device)..........................................................................42
 
2.2.3. Veri Ta
şı
ma.....................................................................................................44
 
2.2.4. Verilerin Kodlar
ı
n
ı
n De
ğ
i
ş
tirilerek Ta
şı
nmas
ı
(BCD/BIN)...............................46
 
2.2.5. Art
ı
rma/Azaltma (Increment / Decrement)........................................................47
 
2.2.6. Kar
şı
la
ş
t
ı
rma (Comparison)..............................................................................49
 
2.2.7. Toplama ve Ç
ı
karma (Addition - Subtraction)..................................................53
 
2.2.8. Çarpma ve Bölme (Multiplication and division)...............................................54
 
2.3. Zaman Kontrol Komutlar
ı
.......................................................................................55
 
2.3.1. Zamanlay
ı
c
ı
 
İş
lemleri.......................................................................................55
 
2.3.2. DECO (Decode) Komutuyla Zaman
ı
n Set Edilmesi..........................................58
 
2.3.3. TTMR Komutu ile Zaman
ı
n Set Edilmesi.........................................................60
 
2.3.4. Özel Zamanlay
ı
c
ı
.............................................................................................64
 
2.3.5. ALT Fonksiyonu..............................................................................................65
 
2.4. Say
ı
c
ı
Fonksiyonu...................................................................................................67
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Murat Görükmez liked this
Murat Görükmez liked this
huseyingulsan liked this
Duygu Koksal liked this
718elx_1 liked this
dechiffre liked this
Harun Filiz liked this
rsimsek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->