Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Real Estate Newsletter Nov 2011

Real Estate Newsletter Nov 2011

Ratings: (0)|Views: 94|Likes:
Published by cjcicchetti

More info:

Published by: cjcicchetti on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
Ciagg\aitbe
Z@
ATTBXEK_PATIA\
M%XO@FAXDLXKKEPTKOE
83<'41?'1;:6<?4ZkeiiyeZonkHi{kHkii)ZA1?488'133?83<'41?'1;::83<'41?'1;3:Cav
4?:;\kptToilfgaePtxkkt)P{otk01:Aiiketb|e)ZA161:4'?10031:'003'36::31:'003':13<Cav<;:Xb{tk<0Pb{tf)P{otk0:1Gaxitbe)EM:6:;0'41?16;3'61:'88??6;3'61:'8833CavmxlxkkeptkoeJciaggia|%`bg
B`tbhkx14)8:11P[HMK@T=CKDKXAITAVAIKXT\kaxkpkedoeltfopebto`ktbaikxtaed{zdatkyb{|otfxkpzk`ttbtfkTavXkiokc)[ekgzibygketOep{xae`kXka{tfbxo}atobe)aedMbh@xkatobeA`tbc8:1:&tfk(A`t(/)tfat|apkea`tkdbeDk`kghkx1<)8:1:%TfkA`tpoleoco`aetiy`faelkdckdkxaitavia|pxklaxdoelkptatktavkp)locttavkpaedlkekxatobe'pnozzoeltxaepckxtavkp)aedaipbgankppoleoco`aet`faelkpxklaxdoelckdkxaioe`bgktavia|p%O%CkdkxaiKptatkTav%LoctTavaedLkekxatobe'PnozzoelTxaepckxTavTfk`faelkpoeckdkxaitavia|dop`{ppkdhkib|)gayfaskaeogza`tbeyb{xkptatkaedtavziaeeoel%Ocyb{|b{idionktbxksok||otfgktfkzbtketoaiogza`tbctfkpktavia|`faelkpbeyb{xkptatkziae)bxocyb{|b{idionktbdop`{ppq{kptobepoetfopxklaxd)zikapk`beta`tgkatyb{x`beskeoke`kpbtfatO`aecbiib|{z|otfyb{`be`kxeoelyb{xzaxto`{iaxoedosod{ai`ox`{gptae`kp%Tfkdop`{ppobeoetfopebto`kbctfk`faelkpoeckdkxaitavia|opkvtxkgkiylkekxaiaedpfb{idebthkxkiokdbeap`beptot{toeliklaiadso`kazzio`ahiktbyb{xzkxpbeaipot{atobebxaeyoedosod{ai,ppot{atobe%Zikapkebtktfattfkpk`faelkpgadkhytfkA`t)tfataxkdkp`xohkdhkib|)beiyazziytfxb{lfDk`kghkx01)8:18%Tf{p)ahpketc{xtfkxiklopiatobe)tfkckdkxaiia|pxklaxdoelkptatktavkp)locttavkpaedlkekxatobe'pnozzoeltxaepckxtavkp|oiixkskxtbeMae{axy1)8:10tbp{`fia|paptfkykvoptkdzxobxtb8::1%Atta`fkdtbtfopikttkxopa`faxttfatp{ggaxo}kptfkpk`faelkpgadkhytfkA`taedtfkkcck`tbekptatktavkp)locttavkpaedlkekxatobe'pnozzoeltxaepckxtavkpactkx8:18oetfkahpke`kbcaeyc{xtfkxiklopiatobe`be`kxeoeltfkpkgattkxp%Tbdatk\apfoeltbefaphkke{eahiktbalxkkbeaeyp{`fc{xtfkxiklopiatobe%
08044;s8
 
Ciagg
\aitBiiz`
ATTBXEK_PATIA\
B`tbhkx14)8:11Zalk8KptatkTavkpCbxtfkkptatkpbczkxpbepdyoeloe8:1:)tfkA`togzbpkpaekptatktavbep{`fkptatkp)lxaetpaekptatktavkvkgztobebc$;):::):::&oedkvkdcbxoeciatobecxbg8:1:)h{tptaxtoeloe8:18/)azziokpagavog{gkptatktavxatkbc0;+)aedzxbsodkpcbxac{iiptkz'{zoehapopcbxoe`bgktavz{xzbpkp|otfxkpzk`ttbtfkappktpa`q{oxkdcxbgtfkdk`kdket%Fb|kskx)tfkA`taipbzkxgotptfkkptatkbcazkxpbe|fbdokpoe8:1:tboeptkadkik`ttbebthkp{hmk`ttbaeyckdkxaikptatktav)h{ttbhkp{hmk`ttbtfkgbdocokd`axxybskxhapopxklogktfatkvoptkd{edkxzxobxia|%[edkxtfopgbdocokd`axxybskxhapopxklogk)cbxoe`bgktavz{xzbpkptfkoe`bgktav`bpthapopbcappktptfataxkoefkxotkd|oiihktfkdk`kdket,pfoptbxo`oe`bgktav`bpthapopbctfbpkappktp)xatfkxtfaetfksai{kbctfbpkappktpattfkdatkbctfkdk`kdket,pdkatf)p{hmk`ttb`kxtaoeiogotkdkv`kztobep%Lkekxaiiy)aekptatkbcazkxpbedyoeloe8:1:|otfappktp|bxtfikpptfae$;):::):::attfkzkxpbe,pdkatf|oiiebtbztb{tbctfkkptatktavxklogk)poe`kp{`fkptatk|oiiebtfasktbzayaeyckdkxaikptatktavkp)d{ktbtfk$;):::):::kptatktavkvkgztobe)aed|oiixk`koskac{iiptkz'{zoetfktav`bpthapopcbxtfkdk`kdket,pappktpcbxoe`bgktavz{xzbpkp%Betfkbtfkxfaed)tfkkptatkpbczkxpbepdyoeloe8:1:tfataxkPoleoco`aetiyfolfkxtfae$;):::):::gay|kiikik`ttbebtfasktfkkptatktavazziy)h{toeptkadkik`ttbhkp{hmk`ttbp{`fgbdocokdtav`bpthapopxklogkcbxoe`bgktavz{xzbpkp%Aeyp{`fkik`tobepfb{idhkgadkbeiyactkxtanoeloetba``b{etaiibctfkxkiksaet`bepodkxatobep)oe`i{doeltfkagb{etbcoe`bgktavkptfattfkdk`kdket,pkptatkbxtfkdk`kdket,phkekco`oaxokpaxkionkiytbzaybetfkksket{aidopzbpotobebctfkdk`kdket,pappktpaed|fkeaedat|fatxatkptfkyaxkionkiytbhkxkq{oxkdtbzayp{`foe`bgktavkp%Tfkdkadioekcbxcoioeltfkkik`tobebecbxg6?0?faphkkekvtkedkdtbMae{axy1<)8:18%Tfkkptatkbcdk`kdketpdyoelactkx8:1:|oiiaipbfaska$;):::):::kptatktavkvkgztobe&oedkvkdcbxoeciatobe)apdkp`xohkdahbsk/aed|oiiaipbhkp{hmk`ttbagavog{gkptatktavxatkbc0;+%Fb|kskx)tfkkik`tobedkp`xohkdahbsktbbztb{tbctfkkptatktavxklogkaedoeptkadkik`tagbdocokd`axxybskxhapopxklogkopebtasaoiahikcbxtfkkptatkpbczkxpbepdyoelactkx8:1:%Otopogzbxtaettbebtktfataitfb{lftfkA`toe`xkapkptfkckdkxaikptatktavkvkgztobetb$;):::):::)apdkp`xohkdahbsk)tfksaxob{pptatkpfasktfkoxb|eia|pxklaxdoeltfkogzbpotobebcptatkoefkxotae`kaedkptatktavkp)aedp{`fptatkia|pgayebthk(`b{zikd(|otftfkckdkxaikptatktavkvkgztobe%Tfkptatk
08044;s8
 
Ciagg\aitbe
z`
ATTBXEK_PATIA\
B`tbhkx14)8:11Zalk0oe|fo`ftfkdk`kdketopaxkpodketg{pthkoeskptolatkdapkskxyptatkopdocckxket%LoctTavkpTfklocttavkvkgztobeaedtfkgavog{glocttavxatkcbxloctpgadkoe8:1:xkgaoeat$1):::):::aed0;+)xkpzk`toskiy)ap{edkxzxobxia|%Fb|kskx)cbxloctpgadkactkx8:1:)tfklocttavkvkgztobe|oiihk$;):::):::&aipboedkvkdcbxoeciatobe)apdkp`xohkdahbsk/aedtfkgavog{glocttavxatk|oiixkgaoeat0;+%Tfkxkcbxk)ot|b{idlkekxaiiyhkzxkckxahiktbgankloctpoekv`kppbc$1):::):::oe8:11bxoe8:18)|fketfklocttavkvkgztobe|oiihkoe`xkapkdtb$;):::):::%Attfoptogk)tfk$;):::):::kvkgztobe|oiihkxkd{`kdtb$1):::):::apbcMae{axy1)8:10)z{xp{aettbtfkp{epktzxbsopobep%Otop`{xxketiy{e`ikaxocoe`xkapkdloctpoe8:11aed"bx8:18|oiifasktfkoetkedkdxkp{itocebc{xtfkxiklopiatobeopkea`tkd%ZbxtahoiotyZxbsopobepTfkA`taipb`betaoep(zbxtahoioty(zxbsopobeptfataiib|ap{xsosoelpzb{pktb{pktfk{e{pkdzbxtobebctfkkptatktavkvkgztobebctfkiaptdk`kapkdpzb{pkbctfkp{xsosoelpzb{pk%Tfkp{xsosoelpzb{pk`ae{pkp{`f{e{pkdzbxtobecbxhbtflocttavaedkptatktavz{xzbpkp)h{tebtcbxlkekxatobe'pnozzoeltxaepckxtavz{xzbpkp%Otopogzbxtaettbebtktfattfkpkzxbsopobepazziybeiyoctfkdkatfbctfkcoxptpzb{pktbdokb``{xpactkx8:1:%Tf{p)hbtfpzb{pkpg{ptdokactkx8:1:aedhkcbxk8:10cbxtfkpkzxbsopobeptbazziy%ZxobxtbtfkA`t)p{`fzbxtahoiotyzxbsopobepdodebtkvoptaed)|otfb{tek|iklopiatobetfkzbxtahoiotyzxbsopobepp{epktDk`kghkx01)8:18%Cbxkvagzik)ocaf{phaeddokpoe8:11aedfkaedfopkptatkfask{pkdbeiy$0):::):::bcfop$;):::):::kptatktavkvkgztobe)tfkefopp{xsosoel|ock|oiifaskaeallxklatkkvkgztobebc$<):::):::&o%k%fkxb|e$;):::):::kvkgztobe)zi{ptfk{e{pkd$8):::):::bcfkxdk`kapkdf{phaed,pkvkgztobe/)app{goeltfk|odb|dbkpebtxkgaxxyaedpfkdokphkcbxk8:10%\kebtktfattfkkvk`{tbxbctfkkptatkbctfkcoxptpzb{pktbdokg{ptkik`t(zbxtahoioty(beatogkiycoikdckdkxaikptatktavxkt{xecbxp{`fdk`kapkdpzb{pk,pkptatk)cbxtfkp{xsosoelpzb{pktbhkahiktb{pkp{`fdk`kapkdpzb{pk,p{e{pkdkptatktavkvkgztobe%
08044;s8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->