Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Interface-Visiedocument Digitale Bibliotheek

Interface-Visiedocument Digitale Bibliotheek

Ratings: (0)|Views: 449|Likes:
Published by Jeroen de Boer

More info:

Published by: Jeroen de Boer on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

 
Interface: deBibliotheek in hetdigitale tijdperk
 Visienotitie Commissie DigitaleBibliotheek
 
Een visie op de toekomst van de digitale bibliotheek is infeite een visie op de toekomst van de openbare bibliotheek.De digitale bibliotheek en de fysieke bibliotheek zijn immersgeen afzonderlijke entiteiten. De Bibliotheek is een hybrideorganisatie die zich op talloze manieren en in tallozeverschijningsvormen manifesteert: fysiek, digitaal, stand aloneen samen met andere instellingen. De digitale bibliotheekbestaat dus niet los van de fysieke bibliotheek, net zomin als ereen fysieke bibliotheek zonder digitale toepassingen bestaat.Het gaat dan ook niet langer om de vraag: hoe ziet de digitalebibliotheek van de toekomst eruit? Het gaat om de vraag: hoekan de toekomstige openbare bibliotheek van waarde zijn voorzoveel mogelijk burgers. En welke (infra)structuren, content enmensen zijn daarvoor nodig?Over deze vragen heeft de Commissie Digitale Bibliotheek zichafgelopen tijd gebogen, met als resultaat deze visienotitie.De notitie is niet bedoeld als het denitieve antwoord,maar als een ‘betaversie’ die in dialoog met branche ensamenwerkingspartijen verder vervolmaakt kan worden.Digitale ontwikkelingen voltrekken zich nu eenmaal in hoogtempo en zijn in veel opzichten onvoorspelbaar. Wij kunnendus ook niet vertellen hoe de bibliotheek van de toekomst erprecies uit zal zien. Wel kunnen we op een nieuwe maniernaar de samenleving kijken: vanuit nieuwe uitgangspuntenen met nieuwe vormen van waardecreatie in ons achterhoofd.En vanuit die houding onderzoeken en experimenteren.De Commissie Digitale Bibliotheek nodigt daarom iedereenvan harte uit om een bijdrage te leveren aan deze visie. Tothet einde van dit jaar ontvangen we graag reacties viawww.debibliotheken.nl,http://bibliotheek20.ning.com, group Vereniging van Openbare Bibliotheken opwww.linkedin.comen via twitter en blogs. Op 23 november iser ’s middags in de Bibliotheek van Gouda een expertmeeting(aanmelden via de VOB). En natuurlijk zijn we in gesprek metandere branchecommissies en collega’s van Bibliotheek.nl enhet Sectorinstituut. In januari 2012 convergeert de inhoud vandeze notitie in de landelijke branchestrategie.
 
De Bibliotheek richt zich op de persoonlijke ontwikkeling vanmensen en de verbetering van hun kansen in de maatschappij.Het gaat om emancipatie: het stimuleren van zelfstandigheid,gelijkwaardigheid en participatie, zodat burgers volwaardigaan de samenleving deel kunnen nemen.In de Engelse taal is daar een mooi woord voor:
empowerment 
.Het betekent: mensen sterker maken zodat zij zelf deverantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leven.Dat is belangrijk omdat de overheid steeds meer overlaat aande eigen verantwoordelijkheid van burgers. Als burger moet jein staat zijn om bewust, kritisch en actief in de maatschappijte participeren. Door in je eigen onderhoud te voorzien, doorsociaal betrokken te zijn, door je democratische rechten uit teoefenen en door je voortdurend te blijven ontwikkelen. Datvraagt nogal wat van mensen. Je hebt kennis, (informatie)vaardigheden en onderscheidingsvermogen nodig.Leesvaardig zijn en goed geïnformeerd zijn, vormen daarbijbasisvoorwaarden.De Bibliotheek werkt aan de ontwikkeling van taal- enleesvaardigheid, kennis, burgerschapsvaardigheden encultureel- en historisch bewustzijn. Er zijn ook andereinstellingen die dat tot hun takenpakket rekenen, maar watde Bibliotheek onderscheidt, is dat zij hieraan werkt doormensen in contact te brengen met bronnen van informatie,kennis en cultuur. Fysieke en digitale bronnen die nagenoegalle onderwerpen en thema’s omvatten die van belang zijnin een mensenleven. Bronnen die je verder helpen, die eenantwoord vormen op een specieke vraag of behoefte, die je inspireren, die je begrip voor andere standpunten enlevenswijzen bijbrengen. Maar ook: bronnen die je kunt delenmet gelijkgestemden. Al die bronnen tezamen vormen ‘decollectie van de bibliotheek’.Gezien de overvloed aan content en collecties, blijft hetaanbieden van een voor ieder toegankelijke en deskundigsamengestelde collectie onverminderd van belang.Waardetoevoeging zal in de toekomst het verschil maken. Endaarbij gaat het vooral om het toevoegen van nieuwe, actievewaarden, zoals het aanbrengen van samenhang, betekenis eninterpretatie.
 
AanbiedingWaar is de Bibliotheek voor?
   v   i   s   i   e   n   o   t   i   t   i   e    d   i   g   i   t   a   l   e    b   i   b   l   i   o   t   h   e   e   k   -
       2
   -   o   k   t   o   b   e   r     2    0    1    1
 
Door de enorme groei van het informatieaanbod is het voorveel mensen ondoenlijk geworden om te onderscheiden watde moeite waard is om te weten, wat feiten zijn en wat opinie.Er is behoefte aan duiding. Hier ligt een gouden kans voor deBibliotheek om zich te ontwikkelen tot de onmisbare schakeltussen burgers en informatie. De interface die van informatieeen begrijpbaar en doorwrocht verhaal maakt.Bibliothecarissen kunnen dat. Zij beschikken overonderscheidingsvermogen en hebben de kennis, de aandachten de ervaring om informatie te selecteren, te duiden en erzinvolle verbanden in aan te brengen zodat het begrijpelijkerwordt voor mensen. De bronnen, de collecties waarover degezamenlijke bibliotheken in Nederland beschikken, dienendaarbij als basis.Dit vraagt wel om wezenlijk andere werkprocessen, waarbijcontentpartners én gebruikers worden ingezet om nieuwewaarden rondom die collecties te creëren.Kennis is niet langer voorbehouden aan experts. Op internetkan iedereen zich manifesteren als informatieproducent,schrijver, deskundige, muzikant of lmmaker. Er is onbeperkteinteractie mogelijk, waardoor mensen gewend zijn te kunnenreageren, iets toe te kunnen voegen. Het zijn coproducentenvan informatie en cultuur geworden.In de toekomst bestaat de collectie van de Bibliotheek nietalleen uit fysieke en digitale bronnen, maar ook uit mensen.Mensen in de samenleving die over kennis beschikken die zijwillen delen met anderen, mensen die samen iets waardevolstoe willen voegen aan de bronnen van de Bibliotheek en haarsamenwerkingspartners.De Bibliotheek van de toekomst brengt mensen in contactmet informatie, kennis en cultuur maar ook met elkaar.Meerwaarde creëren, samen met partners en gebruikers, staatde komende jaren centraal.De fysieke en de digitale bibliotheek werken in nauweverwevenheid samen om de beste totaaloplossing aangebruikers te bieden. Beide richten zich op het leveren vaneen waardevolle bijdrage aan de persoonlijke ontwikkelingvan mensen. Dat gebeurt op talloze manieren: door fysieke endigitale dienstverlening te leveren, in een gebouw, op internetof 
in the cloud
.
 
De digitale bibliotheek moet de komende jaren zichtbaarderen actiever worden. Uitdaging is dichterbij de gebruikers tekomen en gebruikers dichterbij de bibliotheek te laten komen:door transparant te zijn en toegevoegde waarde te biedenvanuit oprechte interesse in hun wensen en behoeften.Concreet willen we in 2015 de volgende doelen bereikt hebben:Zoekresultaten uit de digitale bibliotheek staan bovenaan1.in Google.De digitale bibliotheek staat in de top 10 van meest2.gevolgde partijen op sociale media.40% van onze leden gebruikt onze digitale bronnen.3.20 miljoen e-books worden via de bibliotheken4.afgenomen (15-20% van onze uitleningen)50% van ons tijdschriftenbestand is digitaal te5.raadplegen.75% van de instellingen voor het basisonderwijs maakt6.gebruik van de digitale producten die in de educatieveformule ‘De Bibliotheek op School’ worden aangeboden.De digitale bibliotheek is de belangrijkste aanbieder van7.e-learning programma’s op het gebied van mediawijsheidvoor individuen.Klantsystemen zijn geïntegreerd; we kennen de specieke8.behoeften van klanten.
vi   s i  n oi  i    di   gi  a  bi   bi   ohk -
 3   
 - ok o b  0 1  1  

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->