Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Wilde, Gray, And Aesthetics

Wilde, Gray, And Aesthetics

Ratings: (0)|Views: 224|Likes:
Published by Denis Adide

More info:

Published by: Denis Adide on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

 
Nyksknamm{ agam{~o Ukmco‛~
Sho Pknsuyo lb Clykag Eya{
kg soyd~ lb ks~ yomasklg~hkp sl sho hk~sly{ lb phkml~lph{ agc ao~shoskn~' Syano sho kcoa~ pyo~ogsoc kg sho illf kg yomasklg sl sho phkml~lphknam lyf lb lgo ly dlyo shkgfoy {lu haro ~suckoc lg sho nluy~o ksh cosakmoc yoboyogno sl sho nlgnops~ kgquo~sklg agc sho soxs~ sho{ lykekgaso kg' Bkgamm{ nlg~kcoy sho yomasklg~hkp lb sho glrom sl ao~shoskn~'K~~uo~ {lu dkehs nlg~kcoy nlumc io: k~ ks ag Kylgkn nlddogs lb sholyko~ lb sho ays~- clo~ ks haro ayacknam aeogca bly go ao~shoskn~- nag ks io nlugsoc ks~omb a~ a lyf lb ao~shoskn~- nag ks bakm a~ a lyf lb ays agc {os ~unnooc a~ a lyf lb ao~shoskn~- nlumc ks io ~oog a~ a pmaslgkn ckamleuo iosoog lppl~kgerko~ agc ~l lg<
 Ks k~ qukso pmakg shas kg lycoy sl ~a{ shas sho lijons k~ ioauskbum• oroy{shkge suyg~ lg sho doagkgehknh K nag ekro sl shk~ yopyo~ogsasklg- agc gls lg ag{ bansly hknh dafo~ do copogcogs lg shoyoam oxk~sogno lb sho lijons'
1
Ioblyo sho pakgskge $ sho lijons $ appoay~- has k~ pyo~ogs k~ ~uijonskro sa~so' Sho shyoo dog- aysk~s~(shl~o hl pylcuno byld ‘kg~skgns‛
9
+ kg shoky lg ykehs cuo sl shoky ~uijons poy~ponskro~ lg sholijons {os slodoyeo- ~ks kg shoky plsogskam sl oxpyo~~ $ sl juceo a ioaus{: ‘sho oxpyo~~klg lg ao~shoskn kcoa~'‛
>
Shlueh Ia~kmlyf~ ksh sho iyu~h - Mlyc Hogy{ pakgs~ ksh hk~ lyc~- Clykag pakgs~ ksh hk~ ansklg~ byld sho dldogs sho plysyaks k~ clgo' Ioaus{- a~ ks appoay~ kshkg sho plysyaks- k~ ~uijonskro: sho yo~ums lb ag a$pyklyk nlegksklg lb sho appayogs: ‘ks blyd~ gl shluehs has~loroy lb a poybonsklg lb sho lijons'‛ Sho nlgsogs $shkge a~ ks k~ ‘kgks~omb‛ $ k~ kmmu~kro- ugoxpyo~~oc- agc orog as sho ogc lb sho gayyaskro- ~hylucoc kg d{~soy{'
3
 Uhas shog k~ sho plysyaks< Ks- a~ ays6 k~ ‘u~omo~~‛ agc- ~oyrkge a~ ag ogekgo bly doagkge- k~ sho ‘dkyylykgsl ks~ ‘~ponsasly'‛
?
Shk~ rko k~ qukso Fagskag (Nlpoygknag+ kg sho ~og~o lb ag kgoys ~uijons' Hoeomkagshluehs- hloroy- k~ dlyo acops sl has blmml~ kg sho gayyaskro' Kb ‘ansuamks{ k~ ~omb$dlrodogs‛ shog a~ ks k~kshkg sho gayyaskro- ‘lgm{ kg sho ogc• clo~ sho odps{ ioekggkge ionldo ansuam fglmoceo'‛
2
Kgglnogno slIa~km- nlyyupskikmks{ sl Mlyc Hogy{- agc {lush sl Clykag- ayo amm ogc~ pmanoc as sho ioekggkge: cobkgksklg~ lb has sho ‘shkge k~ sl io V:T doyom{ appogcags ioaus{'‛
5
Sho{ ayo amm a~ ~unh ck~lio{oc i{ sho lyf hknh kgks~ u~omo~~go~~ yobu~o~ puypl~o ius annops~ nlgsodpmasklg' Sho pakgskge- mkfo ^ki{m Rago‛~ anskge- moaro~ shonlegksklg lb ioaus{ kg sho hagc~ lb ks~ iohlmcoy~' Shu~ Clykag‛~ ck~applkgsdogs agc orogsuam yojonsklg lb ^ki{m $ dkyylyoc kg Ia~km‛~ ck~applkgsdogs- yojonsklg lb Clykag agc sho plysyaks6 a~ omm a~ hk~ (Clykag‛~+orogsuam yojonsklg lb hk~ yopyo~ogsasklg lb hkd~omb kshkg agc kshlus sho plysyaks: ays oxpl~oc a~ ayskbansuam
Cogk~ Ackco1
1
Kddaguom Fags-
Nykskquo lb juceodogs 
- oxnoyps~ kg
 Ao~shoskn~: A nldpyohog~kro Agshlmle{
1>9
9
Kikc 1- 13;
>
Kikc 1- 1??
3
E' U' B' Hoeom- syag~ A'R' Dkmmoy-
 Phogldoglmle{ lb ^pkyks 
(Lxblyc: Lxblyc _gkroy~ks{ pyo~~- 1;55+ 19
?
L~nay UKmco-
Sho Pknsuyo lb Clykag Eya{
(Mlgclg: Pogeukg- 900>+- 3
2
Kikc >
5
Kikc 1- 131
 
(nlgjuyoc kshkg yashoy shag yonlegkzoc byld kshlus+ ioaus{ {komckge a ~uijonskro ck~kgsoyo~s nlddlgm{ck~pma{oc' Shk~ ‘appogcags ioaus{‛ k~ Fags‛~ ‘kgsommonsuam kgsoyo~s‛ kg ioaus{ oxpyo~~oc' Kg sho na~o lb Clykagagc Ia~km- has sho{ poynokro a~ ioauskbum k~ has sho{ boom ~og~uamm{ k~ ioauskbum6 sho syush lb sho lijons $ shoshkge a~ ks k~ ‘kg ks~omb‛ $ clo~g‛s nau~o sho ~ado ‘gono~~ay{ comkehs'‛
8
 Sl yoroam sho ays agc nlgnoam sho aysk~s k~ ays~ akd'
;
Hogno ao~shoskn ays- a~ ays hknh k~ ioauskbum- k~ lgo harkge bly ks~ ~sagcayc sho yobmonskro juceodogs agc gls lyeagkn ~og~asklg'
10
Uh{ clo~ sho pakgskge nhageo< A~ ks ha~ sl io ‘ays bly ays‛~ ~afo‛- sho lyf yo~k~s~ sho kgsoyo~s~kdpyo~~oc uplg ks' Ck~kgsoyo~socgo~~- iokge lgo lb Fags‛~ pyoyoquk~kso~ bly ao~shoskn juceodogs- pmano~ ioaus{ kshkg yobmonsklg yashoy shag ~og~asklg' Kg shk~ a{ shoyo k~ a ~og~o kshkg hknh sho nhagekge pakgskgeoxpyo~~o~ Clykag‛~ copaysuyo byld syuo ao~shoskn~: hk~ rkno~ ayo bly rkno‛~ ~afo yashoy shag bly yobmonskro juceodogs' Shk~ k~ am~l orkcogs kg sho a{ kg hknh sho lyf k~ yo~slyoc sl ks~omb lgno Clykag ~slp~ pyljonskge sho byuks~ lb hk~ apposkso~ lgsl ks: coash iokge ~{dilmkn lb a yosuyg byld ~og~asklg sl ck~kgsoyo~s'Sho ~ado k~ orkcogs kg sho pmkehs lb ^ki{m Rago hl $ kg hoy bkgam poyblydagno $ yoroam~ sho aysk~samlge~kco sho lyf shu~ mll~kge hoy ao~shoskn ioaus{ $ hknh a~ mkgfoc sl Clykag‛~ kgsoyo~s' Hac Clykag ioog ck~kgsoyo~soc- hk~ juceodogs lb hoy ioaus{ lumc haro ioog dlyo lijonskro agc ao~shosknamm{ ellc:‘ugabbonsoc i{ nhayd ly odlsklg‛ ks lumc haro ioog ‘puyo'‛
11
Hoy coash- mkf o hk~ lg kg sho ogc- hoyamckgesho dogsklgoc yosuyg sl ck~kgsoyo~s6 agc sl sho ‘nlyyonsgo~~‛ lkcoam ioaus{'
Shk~ k~ Ia~km‛~ elam- apays byldksh Clykag‛~ plysyaks- sl yoroam glshkge lb sho aysk~s' Ks k~ sho ~luyno lb sho gooc bly ~onyon{ boms i{ ilsh sho pakgsoy agc hk~ ~uijons (~ponkbknamm{ lgno sho kdaeo ioekg~ sl amsoy+6 shk~ ~og~o lb oxno~~kro yoromasklg' Lgnoaeakg sho ays $ kg ks~ ~syueemo bly auslgld{ (iokge bly ks‛~ lg ~afo+ $ komc~ coash kg sho dldogs lb yoromasklg'Dlyo sl sho quo~sklg lb sho nhagekge pakgskge: kb sho ‘cobonskrogo~~ lb blyd ayk~o~ am~l byldcobonskrogo~~ lb nlgsogs-‛ agc sho nlgsogs k~ dkyylyoc byld sho ~ponsasly- has k~ sho plysyaks‛~ nlgsogs<
1>
Ks k~Ia~km‛~ rkno agc Clykag‛~ apposkso~- sho lgno ~uilyckgaso lshoygo~~ ogna~oc kg blyd' Ks k~ Clykag‛~ pya{oy ag~oyoc6 sho ~uppyo~~klg lb sho yoam- sho ogna~kge lb ~pkyks kg ~ui~sagno' Ks k~ ~onyon{ yoroamoc- oxpyo~~oc lga nagra~: a ~lys lb lijonskro yopyo~ogsasklg lb sho ~uijonskro lshoygo~~ shas ‘ha~ sl io safog ianf'‛ Ks k~Cklg{~k~ hkccog kshkg Aplmml~' Ks k~ sho ‘~lum‛ yo~plgckge sl ks~ lg ‘appoam6‛ sho ‘o~~ogno nlg~uddaskge
Cogk~ Ackco9
8
Kikc 1- 133
;
Kikc ?- >
10
Kikc 1- 13;
11
Kikc 1- 1>;
19
Kikc 5
1>
E' U' B' Hoeom-
 Ao~shoskn~ (Phkml~lph{ lb Bkgo Ays+-
oxnoyps~ kg
 Ao~shoskn~: A nldpyohog~kro Agshlmle{
-18>
 
ks~omb'‛
13
Sho pakgskge nhageo~ ionau~o sho ~luyno lb ks~ nlgsogs k~g‛s kg ag kgoys ~uijons ius yashoy kg ac{gadkn lgo' Ays hoyo iokge kdksasoc i{ mkbo ~l shas Clykag ionldo~ a~ dunh a lyf lb ks $ ays $ a~ sho pakgskge' Ho k~ pakgsoc i{ ays kg amm ks~ blyd~: sho iyu~h- sho kcoa- agc sho illf'Fglmoceo fkmm~ ansklg6 ansklg yoqukyo~ sho rokm~ lb kmmu~klg'
1?
 Shk~ k~ sho rokm lb ~onyon{6 sho puypmo nuysakg pmanoc kg$bylgs lb sho pakgskge- sho mlnfoc clly hl‛~fo{ k~ fops nml~o- sho kmmu~klg lb sho pakgskge‛~ ai~ogno hknh amml~ Clykag agc Ia~km sl puy~uo shoky apposkso~' Ks k~ sho hkccog aysk~s- sho yoam ^ki{m- kmmbumm{ nlgnoamoc i{ sho lyf- ammlkge sho lyf pyo~ogno'Sho ~ado rokm shas nlgnoam~ ugnlgblydkge omodogs~ lb sho aeyooaimo dafkge shod ‘ellc‛: sho ~luyno lb shocluimo mkbo'
12
Ks k~ sho rokm shas hkco~ kgsoyo~s- ~sa{kge sho nlgsodpmaskro' Ks k~ sho ogekgo lb yopyo~~klg hknhlgno yodlroc- moaro~ sho aysk~s ksh a pylimodaskn agc kdpuyo ‘K‛6 ag ‘lshoy‛ sl ~uydlugs $ sl kgsoygamkzolgno dlyo'Hoyo mko~ sho pylimod lb ao~shoskn juceodogs: sho c{gadkn agc yhkzldkn gasuyo lb sho ~uijons' Ksnhageo~ ionau~o sho ~lum k~ nldpmox6 ionau~o ays k~ nldpmox' Ks nhageo~ ionau~o kg ks~ Aplmmlgkn ~syunsuyo ksclo~g‛s safo kgsl annlugs sho du~knam mailuy lb sho goeaskro: sho kmm sl ploy lsho yopyo~~oc: Ks~ blydbakmkge sl bumm{ nlgsakg ks~ nlgsogs' Shk~ Gkosznhkag ~og~o lb a poyposuam ~syueemo k~ dlyo aps sl sho soyd
yopyo~~klg
shag sho dldogs~ lb Hoeom‛~ ckamonskn' Mkfo sho sl elc~- Aplmml~ agc Cklg{~k~- shoyo k~ nlg~sagsobblys byld okshoy slayc~ auslgld{ nlupmoc kshkg sho yoamks{ lb shoky ylls~ kshkg oanh lshoy' Sho pakgskgenhageo~ ionau~o ks k~ kg sho pylno~~ lb yoamkzkge ks~omb a~ ‘ai~lmuso lshoygo~~‛ $ kg sho ~ado dldogs lb Clykag‛~ ‘puyo ~omb$yonlegksklg'‛ A pylno~~ hl~o lusnldo k~ coash' Clykag- Ia~km- agc ^ki{m ayo sho ‘gakro‛aysk~s~ hl du~s cko kg lycoy bly sho jl{ lb ck~kgsoyo~soc nlgsodpmasklg sl ioekg' Clykag fkmm~ Ia~km ionau~oho (Ia~km+ shyoasog~ sl yodlro sho rokm- oxpl~kge sho syush lb Clykag‛~ ays' Kg sho ~ado daggoy- sho pakgskge~uyrkro~' Ks k~ doyom{ ag ‘appoayagno lb doyo appoayagno‛ og~uykge shas has Clykag ~sai~ k~ hk~ lgoxpyo~~klg- hk~ lg yopyo~~oc ~omb- agc sho ioaus{ ho pyljonsoc lgsl sho nagra~'
15
Sho pakgskge ‘kg ks~omb‛~sa{~ hkmo sho byuks lb sho ~uijons cko~' Sho ~ado k~ syuo lb ^ki{m Rago- hl fkmm~ sho aysk~s $ sho lgo hlnhl~o sl yodlro sho rokm'Lb kgsoyo~s hoyo k~ sho nhayansoy lb Mlyc Hogy{' Ho- ugmkfo Clykag agc Ia~km- ogeaeo~ ksh ays $Clykag a~ omm a~ sho pakgskge $ kgsommonsuamm{' Ho k~g‛s a~ kgsoyo~soc kg Clykag‛~ ioaus{- ly sho pakgskge ks~omb $gls ogqukykgeailus ks ugskm sho cogluodogs' Hk~ pakgskge i{ kgbmuogno k~ ag kgsommonsuam oxoynk~o agc shluehhk~ lyf $ Clykag $ coromlp~ io{lgc hk~ ~nlpo- ho (Mlyc Hogy{+ goroy yoroam~ hkd~omb a~ sho aysk~s' ShasClykag a~ hk~ oxpoykdogs a~ sho lgm{ ~onyos ho fops' Ho shu~ goroy sykoc sl da~soy hk~ lshoy- o~napkgeorogsuam syaeoc{ ~ubboyoc i{ Ia~km- Clykag- agc ^ki{m Rago' Buyshoy sl shas- ho $ ugmkfo sho lshoy~ $ ogeaeocksh hk~ lg rkno~ hkmo as sho ~ado skdo achoykge sl blyd' Shk~ dkskeasoc oxpyo~~klg k~ Aplmml~ agc
Cogk~ Ackco>
13
Kikc 3- 11
1?
Byokcyknh Gkosznho-
Sho Ikysh lb Syaeoc{-
oxnoyps~ kg
 Ao~shoskn~: A nldpyohog~kro Agshlmle{
- 9>0
12
Kikc 1- 1>9
15
Kikc1?- 998

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->