Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 265, 22.8.2011]

ReprezenT [broj 265, 22.8.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 289|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

 
Potpisani ugovori za dvavrijedna infrastrukturna projekta
BUŽIM: Okončana šesnaesta tradicionalna manifestacija "Slobodarski dani viteškog grada Bužima"
Uručene nagrade zaučenike generacije
Str. 12, 13
Zadruzi "AgriSan" dodijeljenmeđunarodni standard "GLOBALGAP"
SANSKI MOST:BIHAĆ:SPORT:
Str. 03Str. 18Str. 04
Odgođen start takmičenja u Drugojligi Federacije BiH - grupa Zapad"Izačiću, ponosan mi budi": Trajnobaštinjenje sjećanja na svoje heroje
VELIKA KLADUŠA:
BROJ 265
22. AUGUST 2011.
GODINA VI
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
Krajišnici slogom
do uspješnog Teferiča
Str. 06, 07
Nagradeobe
 
zbi
 
 jeđeneod vijećničkihpaušala
Str. 02
 
CAZIN:BOSANSKI PETROVAC:
U zapadnoj Americi održan "2. Krajiškiteferič" u gradu Boise, država Idaho
Preko 10 hiljada građanana centralnoj sve
 
čanosti
ZAŠTITITI VRIJEDNUimovinuususjednimzemljama
Održan sastanakna temu rješavanjaproblema imovine"Agrokomerca"
Str. 08
 
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086
Velika Kladuša
ObnovaDoma
kulture i uređenjegradskog stadiona
Str. 03
 
I
za nas su dva najtoplija mjeseca ugodini. Javnosti su poznate karakteri-stike ovih ljetnih mjeseci u godini iznaju da ih karakterizira turizam, turističkaputovanja i odmori kojih ni ove godine nijemanjkalo. Turizam je u našem okruženju, asrećom i kod nas, u osjetljivoj ekspanziji pasu to možda i jedine vijesti za pohvalu i vri- jedne svake pažnje tokom ljeta. Na(od)more su i ove godine išli oni kojima tostandard dozvoljava. Naravno, među turisti-ma je standardno bilo najviše onih koji plaćeprimaju iz raznih budžeta, a njih je popriličanbroj. Njima, njihovom broju i cijeni koštanjaza državu posvetit ćemo više pažnje unastavku jer pošteno je nešto kazati i onašem domaćem turizmu, čije se radnjedešavaju u Nacionalnom parku „Una“, inaravno, uzduž i poprijeko Unsko-sanskogkantona, (pre)bogatogprirodnim ljepotama ikulturno-historijskim spomenicima, gastro-nomskom ponudom, lovu i ribolovu,ali istotako sportskim i kulturnim manifestacijama.Na štetu turizma i našu žalost mnoge odovih manifestacija namijenjene su za doma-ću upotrebu i iz godine u godinu liče kao jaje jajetu. Tek neke od njih, čije je financiranjenaslonjeno na budžete, donekle drže dokvaliteta i odupiru se ekonomskoj krizi ibesparici. Naša Redakcija pratila je sva ovo-godišnja sportska i kulturna dešavanja uKantonu i o tome smo objavljivali posebnereportaže. Treba istaći činjenicu da su sesva dešavanja dešavala u više hladnomnego toplom i više kišnom nego sunčanomvremenu pa je takvo vrijeme pomrsilo ipokvarilo račune mnogima- turističkim rad-nicima, poljoprivrednicima, pčelarima, aposebno ljudima zaduženim za organiziranjekulturnih događaja tokom ljeta.Prisjetimo se samo u kakvim vremen-skim (i političkim) (ne)prilikama je održana39. Internacionalna turistička Una regata, jedina manifestacija sa dugom tradicijom irespektom te koja je postala svojevrsni turi-stički proizvod cijele zemlje. Ali, sve što smodobro i lijepo imali na prostorima Unsko-san-skog kantona,politika je iskvarila i razvalila.Slijedom toga, regata je slijedeća, i već sekrenulo, a za obnovitelje je krenulo po njiho-vom scenariju, u dobrom smjeru, na kojemim sve ide na ruku. Političarisu mišljenja dadosadašnji organizatori 38 regata nisu todobro radili. Tako misle i pored činjenice štose upravo politika kod regate prije nekolikogodina propisno opekla i obrukala, i upropa-stila je dugoročno, na duže staze. Prisjetitćemo se samo da je ta ista politika jednuregatu izuzela organizatorima i organizacijuprepustila svojim ahbabima koji su je do temjere upropastili da će trebati godine zanjen potpun oporavak. E sada ako ne želeponoviti istu grešku, već ako žele, kakokažu, postojeću organizaciju unaprijediti, ukvaliteti i kvantitetu, to im neće biti teško, jer,koliko obezbjede para toliko će biti i muzike. Ako nastave raditi kao do sada -obećanji-ma, organizacija i njena realizacija će i daljebiti u sivilu prosječnosti i nemaštovitosti. Nekaže se bez razloga za politiku da je kurva.Ona je to na ovom primjeru zorno i potvrdila.Iako je politika u ovom Kantonu „vlasnik“ili „suvlasnik“ svega i svačega, pa time iregate, na direktan ili indirektan način, sveje-dno, ona joj je zamjerku našla posredstvomulice (čitati: facebooka), i to uporedo sa nje-nim otvaranjem. Najavio je to direktno daju-ći izjave medijima načelnik Bihaća
AlbinMuslić
, a indirektno i prilikom otvaranjaregate. Inače, otvaranje regata političarima je postalo idealno mjesto zafotografisanje isvojevrsnu promociju pa su revolucionarnaobećanja pljuštala na sve strane. Da politi-čari istinski žele nešto drugo izvan spome-nutoga, normalno je bilo da direktno kažušta nije dobro, šta se može i mora popraviti,šta mijenjati ikako i to sve bez posredstvaulice i bez učešća (svoje)vrsnih stručnjakasa facebooka. Naravno da to nisu mogli jer  je kampanja krenula uporedo sa otvaranjemregate, dakle i prije njenog završetka, zakoju osim njih, drugi i nisu imali primjedbi.Regatu i politiku (ovu aktuelnu) ne pove-zujemo bez razloga jer su baš u trenutku pri-preme ovog priloga na televiziji objavljenineki primjeri „brige“vlasti za svoj narod.Federalni premijer 
Nermin Nikšić
ustoličio je na vrlo odgovornu funkciju svoga rođenogbrata. Federalni ministar poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
Jerko IvankovićLijanović
ustoličio je svog zeta,a naš kan-tonalni premijer 
Hamdija Lipovača
svogababu i još neke iz plemena. Platformašimožda koriste priliku jer im se koalicijaozbiljno ljulja i njen opstanak, za sada, ovisisamo o dobroj volji i cijeni
Josipa Perića
izHSP-a. Kažu da sve što je lijepo, brzo iprođe, pa bi tako moglo biti i sa platformaši-ma koji su u politiku ušli goli,a kad god buduizlazili, izaći će dobro obučeni. Ako bi treba-lo odgovoriti šta je to bilo lijepo kod njih ili sanjima, odgovor je i jednostavan i kratak -obećanja (bez pokrića), jer najbolje rješenjeu datom trenutku, dugoročno je ipak nemo-guće.Od obećanja radili su one stvari kojedonose političke poene jer osim politike uživotu ništa drugo nisu radili, a ipak su uspje-šni! Kojeg god pitaš šta je radio prije politike,maksimum kaže-završio samfakultet.Svaka čast, to je dokaz genijalnosti.Da završimo Osvrt sa onima na početkuteksta koji su sasvim sigurno popravili ovo-godišnju turističku sezonu susjednih republi-ka,pa i našeg Neuma. Radi se o administra-ciji u BiH koja na svim nivoima upošljavapreko 70.000 radnika, prema zvaničnimpodacima državne Agencije za statistiku. Odnavedenog broja dvije trećine njih sjedi uraznim kantonalnim ili entitetskim institucija-ma u Federaciji uključujući i bh. institucije,dok trećina uposlenih u javnoj upravi primaplaću iz budžeta Republike Srpske. BrčkoDistrikt upošljava oko 1.650 službenika u javnoj upravi. Samo određene uštedeu jav-noj potrošnji, što su platformaši obećali, štoosim plaća uključuje idruge troškove admi-nistracijekoje pokriva budžet(javne nabav-ke, telefonskeračune, gorivo...), godišnjebise na svim nivoima vlastiu BiH mogli ušte-djeti milioni i milioni maraka!U javnoj upravi na svimnivoima vlasti uBiH uposlenoje približno 11 posto radnika uodnosu na ukupanbroj zaposlenih,a njiho-vezarade su čak za 39 postoveće u odno-su na državniprosjek. Vjerujemo stoga danismo pogriješili u tekstu kada smo naveli kosu bili ovogodišnji turisti na (od)moru!
Crno svijetbijeli
2
Osvrt
ReprezenT
22. august 2011. godine, broj 265
Blago onom ko se ovdje
(s)
nađe
Od velikog očekivanja do velikog razočarenja
BOSANSKI PETROVAC
- Učenicimageneracije općine Bosanski Petrovac,
AzriJaganjac
i
Admiru Džaniću
,uručene sunovčane nagrade od po 1.000 konvertibilnihmaraka za uspjeh postignut u dosadašnjemškolovanju. Nagrade su uručili predsjedava- jući Općinskog vijeća
Obrad Milošević
isekretar Općinskog vijeća
SlobodankaKecman
.-
Poštujući praksu od ranijih godina,sredstva za nagrade su obezbijeđena odvijećničkih paušala
, istakao je Milošević idodao da je velika čast i zadovoljstvo kadase na neki način može nagraditi trud i radovih učenika.Oni su ovom prilikom izrazili zadovolj-stvo jer su baš oni proglašeni za učenikegeneracije i istakli da će im ovo pomoći udaljem školovanju. Admir Džanić je upisaoGimnaziju u Bosanskom Petrovcu smatraju-ći da je ona temelj za dalje školovanje. AzraJaganjac planira da upiše Medicinski fakul-tet u Sarajevu.
E. Š.
Izdavač:Meridian d.o.o.77230 Velika Kladuša,Ul. Ibrahima Mržljaka 3/I,Identifikacijski broj:4263399280007Direktor:Tina OdobašićGlavni i odgovorni urednik:Edin ŠabanagićMob: 061-435-452Redakcijski kolegij:Tina Odobašić,Hasan Mujakić,Edin ŠabanagićGrafička obrada:Elvis MaležićHasan MujakićNovinari - saradnici:Rusmir Karat (Bihać)Esad Šabanagić (Velika Kladuša)Amel Družanović - Meca (Cazin)Telefoni:037-775-085, 037-775-086Fax:037-775-086,037-911406 (elektronski)e-mail:nn.reprezent@gmail.comPretplata i sve druge uplatemogu se vršiti na žiro-račun broj:1610350010950081Raiffeisen bankaDistributer novina u Americi:Refik Šabanagić,1680 Brinckerhoff Ave.,Utica, NY 13501Office:1-315-792-0085Mob: 1-315-292-0410e-mail:refikreprezentusa@verizon.netŠtampa:GIK "OKO"d.d. Sarajevo,Džemala Bijedića 185,tel. 033/455-333
 
Impressum
Krajiške sedmične nezavisne novine
 
U Bosanskom Petrovcu uručene nagrade za učenike generacije
Nagrade obezbijeđene od vijećničkih paušala
 
22. august 2011. godine, broj 265
3
ktuelnosti
ReprezenT
BOSANSKI PETRO-VAC
- Načelnik općineBosanski Petrovac
ErminHajder 
donio je Odluku oimenovanju i utvrđivanjunačina rada stalne radnegrupe za razvoj srednjo-ročnog budžeta uključuju-ći višegodišnje projekcijeprihoda i rashoda. U radkomisije uključeni supomoćnici načelnika,zaposleni u službi za fina-nsije, te ostali stručnisaradnici i uposlenici kojirade na poslovima razvojaopćine i predstavnikKomisije za budžetOpćinskog vijeća.Cilj radne grupe je daobezbijedi pravovremenurazmjenu svih podataka iinformacija potrebnih zarazvoj srednjoročnogbudžeta Općine. Izradasrednjoročnog budžetapredstavlja neophodaninstrument Općine prili-kom realizacije ciljevadefinisanih višegodišnjomstrategijom lokalnog eko-nomskog razvoja.O ovoj Odluci,Općinsko vijeće bićeupoznato na 31. redovnojsjednici Općinskog vijećakoja će se održati u četvr-tak, 25. augusta sa počet-kom u 10 sati.
Edin Š.
BIHAĆ -
U prošli ponedjeljak i utorak uposjeti Unsko-sanskom kantonu boravila jetročlana delegacija japanske razvojne agen-cije „JIKA“ i Općine Srebrenica. Domaćinistoj delegaciji bio je Poljoprivredni zavodUnsko-sanskog kantona. Cilj posjete delega-cija japanske razvojne agencije „JIKA“ iOpćine Srebrenica bio je vezan za nabavku20 komada rasplodnih ovnova kao besplatnagrant podrška farmerima ovčarimaSrebrenice.Japanska agencija „JIKA“ prije pet mje-seci sa prostora Unsko-sanskog kantonaobezbjedila je dodatnih 30 komada rasplod-nih ovnova za farmere Srebrenice.Odabir rasplodnih grla uradila je Uzgojno-selekcij-ska služba Poljoprivrednog zavoda,a isto jeobavljeno na farmi ovčara
AsimaKovačevića
na lokalitetu Kalati, KulenVakuf.Imenovani farmer - ovčar ima stadood 480 komada ovaca i prvi je ovčar naKantonu koji posjeduje Rješenje o statusustada slobodnog od bruceloze. Inače, naprostoru USK-a ima 1.725 gazdinstva kojaposjeduju 73.851 kom ovaca.Nakon završetka posjete USK-u, delega-cije „JIKA“ i Općine Srebrenica dogovorili sunastavak saradnje u smislu obezbjeđenjastručne i savjetodavne podrške ovčarimaSrebrenice od strane Poljoprivrednog zavo-da USK-a, kao i nastavak nabavke rasplod-nih grla za farmere Srebrenice sa prostoraUnsko-sanskog kantona.
Hasan M.
SANSKI MOST
- Prošlogponedjeljka u naselju Lukavice,općina Sanski Most, upriličena je svečanost dodjele međuna-rodnog standarda „GLOBAL-GAP“ Općoj zemljoradničkojzadruzi „AgriSan“ iz SanskogMosta. Svečanosti, poredzadrugara, predstavnikaSaveza lokalnih udruženjapoljoprivrednika i Općinske služ-be za poljoprivredu, prisustvo-vali su i direktor Poljoprivrednogzavoda USK-a mr.
SmailToromanović
i načelnik općineSanski Most dr.
MustafaAvdagić
.ZZ „AgriSan“ jedna je odnajuspješnijih zadruga u povrt-larskoj proizvodnji na područjuUnsko-sanskog kantona. Imasedam uposlenih radnika, 2300m² plasteničkog prostora, njiv-sku proizvodnju povrća u iznosuod 0,7 ha, vlastitu poljoprivre-dnu apoteku, te organiziranukooperantsku proizvodnju kra-stavca za potrebe zadrugeSpecijalizirane poljoprivrednezadruge „Agromerkantilija“.Standard „GLOBALGAP“ jestandard kontrole sljedivostiproizvoda što znači da se svaproizvodnja od njive do trpeze upotpunosti kontrolira, kako sastručnog tako i sa zdravstvenogaspekta. Projekat uvođenjastandarda „GLOBALGAP“ uzadrugu „AgriSan“ pomogao jeprojekat „FARMA“ iPoljoprivredni zavod USK-a, aisti je implementirala danskacertificirajuća kuća „Danak“.Veliki tržni lanci u zemljamaEvropske unije za proizvode izoblasti povrtlarstva i voćarstvaobavezno zahtijevaju uvođenjestandarda „GLOBALGAP“, te jeproces uvođenja istog standar-da, kako kod fizičkih i pravnihlica USK-a, tako i cijele BiH,neminovnost i put kom se moratežiti.U BiH se godišnje uvozi višeod 22 miliona KM raznih povrt-nih kultura (paradajza3.455.073kg, krastavca953.117 kg), dokse zasijava između 71 i 73 hilja-de hektara povrtnog bilja iostvaruje proizvodnja od 645-650 hiljada tona. Zahvaljujućiuspješno implementiranomstandardu „GLOBALGAP“zadruzi „AgriSan“ stvoren je putka izvozu povrća u zemljeEvropske unije uz strogo kontro-liranu proizvodnju.
Hasan M.
CAZIN -
Potpisivanjem dvanova ugovora o izvođenju rado-va u petak, 12. augusta, ozvani-čen je početak novih projekata inovih ulaganja na području opći-ne Cazin. Naime, sa firmom„Dola“ d.o.o Cazin potpisan jeUgovor o izvođenju građevinskihradova na rekonstrukciji, sanacijii dogradnji objekta Doma kulture- I faza, čija je ukupna vrijednost137.786,71 KM.Prema riječima direktorice Javne usta-nove „Dom kulture“ Cazin
HatidžeHuremagić
ovaj ugovor obuhvata prvufazu rekonstrukcije. -
Početak rekonstruk-cije je od izuzetnog značaja za našuustanovu, a radovi obuhvataju rekon-strukciju krovišta, sanitarnih čvorova iizgradnju nove kotlovnice, što su neop-hodni radovi u ovom momentu za ovajobjekat
,kazala je Huremagić.Pored toga sa istim izvođačem radovaopćinski načelnik
Nermin Ogrešević
 jepotpisao Ugovor za izvođenje dijela građe-vinskih radova na stadionu Fudbalskogkluba „Krajina“,a riječ je o projektu uređe-nja tribina i postavljanju 2.000 sjedalica,čija je ukupna vrijednost 43.000,00 KM.Prema riječima člana uprave FK„Krajina“
Irfana Durića
,izvođenjem ovihradova ovaj sportski kolektiv sa osamdese-togodišnjom tradicijom mijenja sliku svogstadiona, unapređuje uslove, kako za odi-gravanje utakmica, tako i za privlačenjevećeg broja gledaoca, koji će zasigurnoprepoznati napore koji se ulažu za dobrobitovog kluba.Općinski načelnikNermin Ogreševićnije krio svoje zadovoljstvo potpisivanjemnovih ugovora, koji su nastavak aktivnostiuređenja užeg dijela grada-
I ovaj put općina Cazin se potvrđu- je kao općina u kojoj se dosta ulaže idrago mi je da je upravo riječ o ova dvaprojekta jer mislim da ćemo sa ovimprojektima upotpuniti sadržaje, unapri- jediti i poboljšati uslove za bolje razvija-nje kulturnih i sportskih dešavanja
,kazao je Ogrešević.
 Amel DRUŽANOVIĆ 
BOSANSKA KRUPA
- Na skromnojsvečanosti organizovanoj u dijelu uliceBranilaca grada u Bosanskoj Krupi u pro-met je puštena dionica od 250 metaranovoizgrađenog asfaltiranog putnog prav-ca koji je tokom agresije na našu zemljuvećini građana Bosanske Krupe iKrupljana koji su ostali na lijevoj obali rije-ke Une bio jedina veza sa ostatkom tada-šnjeg Bihaćkog okruga.Općina Bosanska Krupa u suradnji samještanima nastanjenim u ulici Branilacagrada ušla je u projekt asfaltiranja putaizmeđu ostalog i zbog činjenice da je upra-vo ovaj put značiospas za veliki brojizbjeglica,a kasnijebio i jedan od najsi-gurnijih putevasnabdijevanja jedini-ca 511. Slavne kojesu bile na prednjemkraju odbrane.Na asfaltiranjeovog puta čekao sedugi niz godina,aopćinska admini-stracija je na poticaj mještana odlučila sufi-nancirati izgradnju ovog puta. Kako nam jerekao član građevinskog odbora
EdinBešić
,mještani su skupili 25.000 konverti-bilnih maraka,dok je Općina BosanskaKrupa izdvojila preostalih 50.000 tako da jes tim sredstvima završena najteža dionicau ovoj ulici.Pošto su se uvjerili da njihovaizdvajanja nisu bila uzaludna odlučili su dai dalje nastave prikupljati novac,a načelnikopćine
Armin Halitović
im je po istomprincipu ponudio sufinansiranje za komple-tan završetak asfaltiranja „puta spasa“.
- Za završetak preostalih nešto višeod 300 metara puta potrebno je obez-bjediti oko 50.000 maraka i već smo raz-govarali da mještani počnu sa prikuplja-njem polovine tog iznosa. Na Općini jeda obezbijedi ostalo i da već dogodinekompletna dionica „puta spasa“ budeasfaltirana
,između ostalog okupljenimgrađanima rekao je načelnik općine ArminHalitović.Izvođač radova na ovoj dionici bilo jepreduzeće „KOV-GRAD“ d.o.o. Bužim,koje je sve poslove uradilo u ugovorompredviđenom vremenu.
Rusmir KARAT 
Delegacija japanske razvojne agencije "JIKA" i Općine Srebrenica u posjeti Kantonu
Nastavak saradnje sa Poljoprivrednim zavodom USK-a
Obnova Doma kulture
i uređenje gradskog stadiona
Potpisani ugovori za dva vrijedna infrastrukturna projekta u Cazinu
Svečanost u Općoj zemljoradničkoj zadruzi "AgriSan"Sanski Most
Dodijeljen međunarodnistandard"GLOBALGAP"
Imenovana
radna grupa
za razvoj
srednjoročnog
budžeta
U promet puštena dionica od 250 metara novoizgrađenog asfaltiranog putnog pravca
Asfalt dobila ulica
Branitelja grada
Ovih dana je završenopolaganje asfalta na još jednu saobraćajnicu uBosanskoj Krupi. Radi seod dijelu ulice Branilacagrada koja je tokom rataznačila "put spasa" za velikibroj stanovnika BosanskeKrupe i pripadnika ArmijeRepublike BiH.
Svečano otvaranje nove saobraćajniceDetalj prilikom posjete delegacije JapanaRadovi na stadionu "Krajine" već otpočeli

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Fatima Mujagić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->