Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pagsukat Ng Volume Aralin 3

Pagsukat Ng Volume Aralin 3

Ratings: (0)|Views: 95 |Likes:
Published by api-3737860

More info:

Published by: api-3737860 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

PAGSUKAT NG VOLUME
Session Guide Blg. 3
I.
MGA LAYUNIN
Naihahambing ang mga presyo ng mga paninda ayon sa batayang
sukat

2. Natutukoy ang panindang mas nararapat bilhin batay sa
paghahambing ng presyo ng mga ito
Napauunlad ang pansariling kakayahan sa pamamagitan ng
paggamit ng mga pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay tulad
ng kasanayang magpasiya, paglutas sa suliranin, mapanuring pag-
iisip at mabisang komunikasyon

II.
PAKSA
A. Aralin 3 : Alin ang Mas Nararapat Bilhin?, sa pahina 19-21

Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay :
Kasanayang Magpasiya, Paglutas sa Suliranin,
Mapanuring Pag-iisip at Mabisang Komunikasyon

B. Kagamitan:
III.
PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral
\u2022

Isulat sa pisara ang sumusunod na pangungusap at papunan ang patlang ng tamang sagot sa mga mag- aaral.

\u2022
Ipasulat ang sagot sa isang malinis na papel

1. Ang____________ ang pamaraang ginagamit sa
pagpapalit-palit ng mga batayang sukat na
ginagamit.

2. Ang_________ factor ang ginagamit upang

magpalit-palit ng mga batayang sukat.
3. Katumbas ng ___ mililitro ang 1 kutsara.
4. May 30 mililitro sa 1 likido_______.
5. ___ litro ang katumbas ng 1 galon.

2. Pagganyak
\u2022
Ipalabas ang ginawang talaan bilang karagdagang
gawain mula sa nakaraang sesyon.
\u2022
Isalin ang paninda na may mas malaking sukat sa
maliit na sukat.
\u2022
Isulat ito sa isang karagdagang kolum sa bandang
kanan ng talaan.
\u2022
Ipabasa ang halimbawa sa Pag-aralan at Suriin Natin
Ito sa pahina 19.
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
\u2022
Tumawag ng mag-aaral at ipakita sa klase ang talaan
\u2022
Ipaliwanag ang ginawang pagsalin ng batayang sukat
ng mga naitalang paninda.
\u2022
Itanong:

Batay sa inyong talaan at pagsalin ng batayang sukat
na ginawa, paano maihahambing ang paninda na
gumagamit ng 2 batayang sukat?

2. Pagtatalakayan
\u2022
Pangkatin ang klase sa tatlo (3).
\u2022
Pasagutan sa bawat pangkat ang Sagutan Natin Ito
pahina 20.
\u2022
Ipakita sa pisara ang ginawang paglutas sa
pagsasanay ng bawat pangkat.
\u2022

Hilingin sa bawat pangkat na ipaliwanag ang
ginawang pagsagot sa pagsasanay at ang batayan sa
ginawang pagpili.

\u2022
Magkaroon ng malayang talakayan sa pamamagitan
ng pagtatanong ng mga sumusunod:

- Ano ang inyong ginawang batayan sa
paghahambing ng 2 bagay na isinasaad sa
bawat sitwasyon sa pagsasanay?

- Paano ninyo masasabi na tama ang ginawa
ninyong pagpili o desisyon?
3. Paglalahat
\u2022
Ipabasa ang Tandaan Natin Ito sa pahina 21 at
Ibuod Natin pahina 22.
\u2022
Hingin ang pagbubuod ng natutuhan sa aralin.
\u2022
Isagawa angTh ink/Pair/S hare.
Ilahad ang panuto sa gawain naTh ink/Pair/S hare
:
\u2022
Sa aralin na tinalakay, ano ang inyong mga
natutuhan o nalaman?
\u2022
Hilingin na pag-usapan ng magkatabing mag-aaral
ang mga kaisipan na natutuhan.
\u2022
Bumuo ng pagbubuod batay sa napag-usapang
mga napulot na kaisipan.
\u2022
Ipasa ang pagbubuod sa Instructional Manager.
\u2022
Basahin ang ginawang pagbubuod ng mga mag-
aaral.
\u2022
Ibalik at ipasama ang pagbubuod sa portfolio ng
mga mag-aaral
4. Paglalapat
\u2022

Tumawag ng mag-aaral at hikayatin na magbigay ng
isang pangyayari sa kanilang buhay o gawain sa
bahay kung saan maaaring magamit ang kaalaman
sa paghahambing ng volume.

\u2022
Suriin ang halimbawa at magbigay ng personal na
pagpapahayag ukol dito.
5. Pagpapahalaga
\u2022
Ipagawa ang Circle Response
\u2022
Paupuin ang mag-aaral nang nakabilog.
\u2022
Hingin ang kasagutan ng bawat isang mag-aaral ukol
sa paksang tinalakay.
\u2022
Sa isang pangungusap, ipahayag ang kahalagahan
sa tinalakay na aralin.
\u2022

Ipagawa ang pagpapahayag ng kasagutan sa paraan
na makasasagot isa-isa ang lahat ng mag-aaral na
nasa bilog.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
arenroferos liked this
odylor liked this
odylor liked this
pepotch liked this
Benjie Aguilo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->