Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nacionalni program RH za pridru017Eivanje Europskoj uniji - 2004. godina

Nacionalni program RH za pridru017Eivanje Europskoj uniji - 2004. godina

Ratings:
(0)
|Views: 143|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju clanka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«,br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj15. sijecnja 2004. godine donijela
ZAKLJUCAK
1. Vlada Republike Hrvatske donosi Nacionalni program Republike Hrvatske zapridruživanje Europskoj uniji – 2004. godina, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatskedostavilo Ministarstvo europskih integracija, aktom od 14. sijecnja 2004. godine.2. Nacionalni program iz stavka 1. ove tocke dostavit ce se, radi upoznavanja zastupnika,Hrvatskome saboru.3. Hrvatskome saboru dostavit ce se, radi donošenja, Prijedlog plana uskladivanjazakonodavstva Republike Hrvatske s aquis communautaireom za 2004. godinu – Dodatak ANacionalnom programu Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2004. godina.4. Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2004.godina, s Planom uskladivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s aquis communautaireomza 2004. godinu – Dodatak A Nacionalnom programu, objavit ce se u Narodnim novinama.5. Obvezuju se tijela državne uprave da, sukladno mehanizmima predvidenimaNacionalnim programom iz tocke 1. ovog Zakljucka redovito prate provedbu mjera iz svojenadležnosti, te u predvidenim rokovima dostavljaju tražene podatke Ministarstvu europskihintegracija.6. Zadužuju se Ministarstvo europskih integracija i Ministarstvo vanjskih poslova da, naodgovarajuci nacin, upoznaju Europske zajednice i njihove države clanice s Nacionalnimprogramom Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2004. godina.7. Zadužuje se Ministarstvo europskih integracija da, sukladno rokovima predvidenimNacionalnim programom iz tocke 1. ovog Zakljucka, izvješcuje Vladu Republike Hrvatske oprovedbi Nacionalnog programa.Klasa: 910-04/02-02/02Urbroj: 5030109-04-1Zagreb, 15. sijecnja 2004.Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader
, v. r.UVOD
 
1. ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJEDogadaj koji je obilježio odnose Republike Hrvatske i Europske unije u 2003. godininesumnjivo je
 podnošenje zahtjeva za punopravno clanstvo.
Podnošenjem zahtjeva zapunopravno clanstvo, 21. veljace 2003. godine, Republika Hrvatska
 formalno je zapocela s procesom pristupanja Europskoj uniji.
Vijece ministara za opce poslove i vanjske odnose EUvec je 14. travnja 2003. godine donijelo odluku o pokretanju postupka predvidenog clankom49. Ugovora o Europskoj uniji i pozvalo Europsku komisiju da izradi mišljenje (avis) ozahtjevu Republike Hrvatske. Europska komisija je pripremila Upitnik za izradu mišljenja ozahtjevu Republike Hrvatske koji je predsjednik Europske komisije, Romano Prodi, službenopredao predsjedniku Vlade Republike, Ivici Racanu, 10. srpnja 2003. godine. Vlada
 
Republike Hrvatske je 2. listopada 2003. usvojila Odgovore na Upitnik te ih je predsjednikVlade Republike Hrvatske 9. listopada 2003. predao predsjedniku Europske komisije.Dovršetak mišljenja ocekuje se do travnja 2004. godine, nakon cega ce ga Europskakomisija, zajedno s preporukama o otvaranju pregovora o punopravnom clanstvu, uputitiVijecu ministara za opce poslove i vanjske odnose na usvajanje. Ocekuje se da Europskovijece, na sastanku u lipnju 2004. godine, potvrdi status Republike Hrvatske kao državekandidatkinje za clanstvo te donese odluku o otvaranju pregovora o punopravnom clanstvu.Time ce Republika Hrvatska postati prva država Procesa stabilizacije i pridruživanja,politike Europske unije prema pet država Jugoistocne Europe, Republici Hrvatskoj, Bosni iHercegovini, Albaniji, Makedoniji i Srbiji i Crnoj Gori, koja ce potvrditi europskuperspektivu koju Proces pruža.Cetiri godine nakon usvajanja
Procesa stabilizacije i pridruživanja,
a imajuci u vidupromjene do kojih je došlo u državama Procesa kao i potrebe za osnaživanjem njegoveeuropske perspektive, Europsko vijece, održano 19. - 20. lipnja 2003. godine, usvojilo jedokument
»Solunska agenda za Zapadni Balkan: Prema europskim integracijama«.
Processtabilizacije i pridruživanja je
ojacan i obogacen elementima iz procesa proširenja:
 pokretanjem europskih partnerstava, unaprjedenjem suradnje u podrucju politickog dijaloga iZajednicke vanjske i sigurnosne politike, jacom parlamentarnom suradnjom, podrškomgospodarskom razvoju, podrškom jacanju institucija te otvaranjem razlicitih programa pomociZajednice. Na taj nacin Proces postaje okvir za daljnji napredak odnosa država Procesa sve donjihova ulaska u punopravno clanstvo.
 Na sastanku na vrhu
 
predsjednika država ili vladadržava clanica Europske unije, pristupajucih država, država kandidatkinja i država Procesastabilizacije i pridruživanja, u Solunu, 21. lipnja 2003. godine, Solunska agenda prihvacena jekao zajednicki dokument Europske unije i država Procesa stabilizacije i pridruživanja.2. NACIONALNI INTERES REPUBLIKE HRVATSKEProgram Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2003. – 2007. godinaodreduje ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju kao prioritet državne i vanjske politike.Pri tome su unutarnje reforme, opca konsolidacija sustava, snažniji gospodarski razvoj iintenzivnije vanjskopoliticko djelovanje u podrucjima koja utjecu na dinamiku odnosaRepublike Hrvatske i Europske unije kljucni preduvjet ubrzanog i individualno vrednovanoginstitucionalnog ulaska u punopravno clanstvo Europske unije do 2007/2008. godine.Ispunjavanje vecine uvjeta za punopravno clanstvo u Europskoj uniji može se osiguratisamo putem neometane provedbe SSP-a i promatranju clanstva u Europskoj uniji kaonacionalnog interesa prihvacenog od strane cjelokupnog hrvatskog društva. Ovaj širokinacionalni konsenzus ne može biti samo rezultat težnji kljucnih faktora hrvatske vanjske iunutarnje politike, vec rezultat informiranja i obrazovanja za proces europskih integracija kaoi participativnog, otvorenog dijaloga na svim razinama hrvatskog društva, polazeci odvlastitih vrijednosti i interesa promatranih kroz prizmu europskih standarda.Slijedom toga, imajuci u vidu ispunjavanje obveza iz SSP-a, strateški cilj ostvarivanjaclanstva u Europskoj uniji i odgovornost koju taj cilj nosi sa sobom, društvene, gospodarske ipravne reforme koje su zapocele ili su pred pocetkom, Republika Hrvatska treba usvojitistrateški pristup koji uskladuje preuzete obveze, vlastite mogucnosti, ali i nacionalne interese.Kako bi se to postiglo, Vlada Republike Hrvatske poticat ce otvoreni dijalog sa sviminteresnim skupinama u hrvatskom društvu kako bi osigurala jasnocu, konzistentnostpostupanja i razumijevanja u definiranju nacionalnih interesa. Ovo se smatra kljucnim uprocesu pristupanja Europskoj uniji.Kako cijeli proces ovisi o spremnosti svih kljucnih sektora, zapocelo se sosposobljavanjem svih državnih resora za proces prilagodbe standardima Europske unije, kaoi s obrazovanjem ljudskih potencijala u državnoj upravi i pravosudu te su izvršene nužne
 
pripreme za prihvat tehnicke pomoci koja pritjece iz Europske unije.3. ODREÐIVANJE PRIORITETA ZA 2004. GODINUOdredivanje prioriteta navedenih u Nacionalnom programu temelji se na nekoliko izvoraukljucujuci Program Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju 2003. – 2007. godina,SSP, Plan provedbe Sporazuma, ocjene napretka Republike Hrvatske iz Izvješca Europskekomisije i suradnje s Delegacijom Europske komisije u Republici Hrvatskoj i dr. Na taj nacinNacionalni program odražava spremnost Republike Hrvatske da, putem provedbe konkretnihmjera, ostvari kratkorocne i srednjorocne prioritete u procesu približavanja Europskoj uniji, snaglaskom na 2004. godinu. Polazeci od strukture Izvješca Europske komisije, Nacionalniprogram usmjeren je na nekoliko tema koje predstavljaju izazov na putu približavanjaRepublike Hrvatske Europskoj uniji:Ispunjavanje politicki uvjetovanih kriterija;• Gospodarske prilagodbe;Uskladivanje zakonodavstva RH;Jacanje administrativne sposobnosti za provedbu reformi;• Komunikacijska strategija RH za informiranje hrvatske javnosti o približavanju RHeuropskim integracijama.Novost u odredivanju prioriteta u Nacionalnom programu za 2004. godinu bit ceukljucivanje i priroriteta koji ce biti postavljeni u Europskom partnerstvu za RepublikuHrvatsku, a cije se usvajanje ocekuje u lipnju 2004. godine. Nakon usvajanja Europskogpartnerstva, pristupit ce se reviziji Nacionalnog programa za 2004. godinu i izradi osnovaNacionalnog programa za 2005. godinu.4. STRUKTURA NACIONALNOG PROGRAMAPolazeci od Izvješca o Procesu stabilizacije i pridruživanja, ocjena postignutog napretkaRepublike Hrvatske, kao i obveza preuzetih SSP-om te od cinjenice da ce daljnja ocjenanapretka Republike Hrvatske biti donesena na temelju razradenih strateških ciljeva RH,Nacionalni program usmjeren je na objedinjavanje svih ciljeva i zadaca Republike Hrvatske uprovedbi SSP-a, ali i u procesu daljnjeg približavanja Europskoj uniji: uskladivanjezakonodavstva, ucinkovito djelovanje relevantnih institucija zaduženih za primjenu prava,gospodarske reforme kao i visoka razina zaštite ljudskih prava i emancipirana regionalnapolitika.Nacionalni program predstavlja ujedno i središnji upravljacki mehanizam Vladinihaktivnosti u podrucju europskih integracija iz godine u godinu. On polazi od aktivnostipojedinih tijela državne uprave, njihovih prioriteta, prioriteta postavljenih Sporazumom,mjera definiranih Planom provedbe i Plana normativnih aktivnosti Vlade RH, medusobno ihpovezuje te identificira njihove regulatorne i gospodarske ucinke kao i procjenu sredstavapotrebnih za provodenje planiranih mjera.
Politicki kriteriji
U poglavlju »Politicki kriteriji« Nacionalni program razraduje prioritete kao što sudemokracija i vladavina prava, slobodu medija, regionalna suradnja, pravosude, ljudska pravai zaštitu manjina, sukladno kriterijima iz Kopenhagena. U cilju potvrdivanja namjere dapridonese politickoj i gospodarskoj stabilnosti u Jugoistocnoj Europi, RH se u provedbiobaveza preuzetih u sklopu Procesa stabilizacije i pridruživanja posvecuje i ispunjavanjupolitickih preduvjeta koje je EU istaknula kao mjerilo politicke spremnosti i želje Hrvatske dapostane dijelom europske obitelji.
Gospodarske prilagodbe
Poglavlje »Gospodarske prilagodbe« opisuje napore koji se ulažu za daljnji gospodarski

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->