Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pensininkas 2011 m. rugsėjis - spalis

Pensininkas 2011 m. rugsėjis - spalis

Ratings: (0)|Views: 186 |Likes:
Published by pprancke
Pensininkas 2011 m. rugsėjis - spalis
Turinys
Mes prisimename
Iš krikščioniškojo pasaulio
Sveikata - brangiausias turtas
Patarimai, patarimai, patarimai
Nebūtina, bet įdomu
Gero apetito
Auginkime!
Skaitytojų kertelė
Linksmiau
Pensininkas 2011 m. rugsėjis - spalis
Turinys
Mes prisimename
Iš krikščioniškojo pasaulio
Sveikata - brangiausias turtas
Patarimai, patarimai, patarimai
Nebūtina, bet įdomu
Gero apetito
Auginkime!
Skaitytojų kertelė
Linksmiau

More info:

Published by: pprancke on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

 
PENSININKAS
2
1
0"
"1'-1'-
mrug"s'e~
J.
'1·1
s·::--
(5:-
p-'::-'a-=-
I-I·I=S~
'
..
'
.
."
"
..'
..
:-"
'
..
_:_
,-
'-'-'
,~~.
 
PENSININKAS
LeidziaJAVLietuviuBendruomenesSocialiniureikalutarybaLithuanianHumanServicesCounciloftheUSA,INC2711West71stStreet,Chicago,Illinois60629Telefonas:773-476-2655RedaguojaDanuteBindokiene7155SouthHomanAve.,Chicago,
IL
60629El-pastas:dbindokas@netzero.netAdministruoja
DanguoleIlginyte
2711West7ptStreet,Chicago,
IL
60629Telefonas773-476-2655
Prenumerata
metams:
JungtineseAmerikosValstijose-15(JAV)dol.Kanadojeirkituruzsienyje-25(JAV)dol.Atskironumeriokaina-1.50(JAV)dol.Prenumeratoscekiusrasytiadministracijosadresu.Zumalasyradvimenesinis
Turinys
Mespnsimename
3
I'"kriksci
iskoi
4.
1
sClonlSoJopasau
10.
Sveikata-brangiausiasturtas7Patarimai,patarimai,patarimai12Nebiitina,betidomu17Geroapetito22Auginkime!24Skaitytojukcrtele27Linksmiau30
2011
m.rugsejis-spalis
 
Mesprisimename...
Vyresnioamziauszmonesdaz-nainusiskundziasusilpnejusiaat-mintimi:asviskanorspamirstu-pavardes,telefononumeri,kavakarvalgiaupietu...Nuejes
i
parduotuve(kartaisnet!kitakambari),sustojuirgalvoju-koCiaatejau?Tieneti-ketaiatmintyjeatsirandantystarpaibaugina,nesvisupirmakiekvienaspagalvoja:
0
galciatosnelemtosiosAlzheimer'sligospradzia?Retkarciaiskanorspamirstipasitaikonetikvyresniems,betirjauniems.Tainaturalu,ypackaiesmameissiblaske,blogaijauciamesarbatiesiog
Sq,-
moningaikanorsrneginameisatmintiesistrinti.Delkartkartemissutrikusiosatmintiesnevertaperdaugjaudintis,nespaprastaipamirstamossmulkmenos.Reiksmingusivykiusmesprisimename,arba,jeigulaikinaiprimirstame,nesunkiaijuosatsaukiameisatmin-tieslabirintu.Jeinorimeprisiminti,privalomenurimti,atsisakytijausmuitampos,leistiatminciaiveiktiirparodytivaizdusistolimosarnetaiptolimospraeities.Jukkiekvienasvyresnysis,beabejo,prisimena,kaipinnakartazmonijosistorijojezmogauskojaimynepedakitojeplanetoje-Menulyje.Daugelisprisimena,kaizudikokulkosnuskynelabaipopuliarausJAVprezidentoJohn
F.
Kennedygyvyb
y;
kaibuvosugriautagedingojiBerlynosiena;kai,bekildamas
i
erdves,staigasusprogoerdvelaivisirzuvoAmerikosastronautai...Birzeliomencsinoromnenoromprisiminemeziauriosiossovietuokupacijospra-dzia,lietuviutautosnaikinirna,tremimus
i
Sibira.Lietuviai,beabejo,taippatprisimenastebuklingajiLietuvosissilaisvinimaisdaugiaukaippussimtimetutrukusiosbolsevikuokupacijosirpomazdaugmetuVilniujeivykusiaszudynes,kaiokupantasdarkartameginotankuirkulkupagalbapalauztilietuviuvaliakadjieatsisakytulaisvessiekiu,Ciapaminetiivykiai-taitiktruputipraskleistaatmintiesuzdanga.Uzjosslepiasidaugdaugiaumaloniuirskaudziu,lifidnuirdziugiuivykiu,tiekasmenisku,tiekapemusiuplatesniusvisuomenessluoksnius,
0
kartaiskonevisamusuplaneta.Artejantrugsejo11d.,Amerikojebuvovislabiaukalbamaapietai,kasNewYorkmieste,Washington,DC,irPennsylvaniavalstijojeivykopries10metu.Kalbamasuliudesiuirbaime,kadvalstybespriesaisiosskaudziossukaktiesprogavelncsiirntuto-kiuarpanasiusmurtoveiksmu.ACiuDievui,tojisukaktisjaupraeityjeifjokiusmurtopasikartojimusiojesalyjeneivyko...Kaipriesdesimtmeti,2001m.rugsejo11d.,teroristulektuvaitrenke
i
duzymiausius
-3-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->