Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
v pitanja

v pitanja

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,433 |Likes:
Published by api-3828286

More info:

Published by: api-3828286 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Vo\u0107arstvo, pitanja-odgovori (2006)
1. Nabrojite 5 osnovnih skupina vo\u0107aka koje se uzgajaju u na\u0161oj zemlji i navedite koje

vo\u0107ne vrste pripadaju u te skupine!?
- JEZGRI\u010cAVE ili zrnate vo\u0107ke (jabuka, kru\u0161ka, dunja, mu\u0161mula, oskoru\u0161a)
- KO\u0160TI\u010cAVE vo\u0107ke ili ko\u0161tunice (tre\u0161nja, vi\u0161nja,\u0161ljiva, breskva,marelica)
- LUPINASTE ili jezgraste vo\u0107ke (orah, lijeska,kesten, bajam)
- GRMOLIKE ili jagodaste vo\u0107ke (malina, kupina, ribiz,ogrozd,jagoda)
- JU\u017dNE vo\u0107ke (limun, naran\u010da,mandarna,roga\u010d, maslina, smokva, \u017ei\u017eura, nar,kaki)

2. Koji su dijelovi kro\u0161nje vo\u0107aka, \u0161to je produljnica,a \u0161to konkurentni izboj?

- Dijelovi kro\u0161nje su skeletne grane i ogranci. Produljnica je izboj koji se razvija iz
vr\u0161nog pupa provodnice ili skeletnih grana,a nastavak je tih grana. Konkurentni izboj
je izdu\u017eeni izboj iz najvi\u0161eg lateralnog pupa koji raste u istom smjeru s provodnicom
ili produljnicom

3. \u0160to je mladica, ljetni (preuranjeni) izboj, jednogodi\u0161nji izboj (ljetorost)???

- Mladica je izboj koji se razvije tokom jedne vegetacije i nosi listove, u \u010dijem se
pazu\u0161cima razvijaju pupovi koji normalno tjeraju slijede\u0107e godine. Ljetni izboj je izboj
koji se razvijaju iz tek razvijenog vr\u0161nog pupa. Jednogodi\u0161nji izboj je razvijena

mladica koja na kraju vegetacije odrveni i odbaci li\u0161\u0107e.
4. Nabrojite rodne izboje Pomoideae i Prunoideae!!
- Pomoideae (\u0161trljak, stapka,plodnjak, pr\u0161ljenasto rodno drvo)
- Prunoideae (mje\u0161ovita rodna \u0161iba, kratka rodna \u0161iba, svibanjska kitica)
5. Podjela plodova vo\u0107a obzirom iz kojih se dijelova razvijaju i navedite primjere vo\u0107a

za tu podjelu!?!
- Pravi plodovi \u2013 razvijaju se samo iz plodnice
(breskva,marelica,tre\u0161nja,vi\u0161nja,bajam,lje\u0161njak,ribiz)
- Nepravi plodovi \u2013 razvijaju se osim iz plodnice i iz drugih dijelova cvijeta (jabuka,

kru\u0161ka, dunja oskoru\u0161a, jagoda)
6. Nabrojite \u017eivotne stadije generativno razmno\u017eenih vo\u0107aka!
- mladena\u010dki ili juvenilni stadij
- stadij zrelosti ili fertilni stadij

- stadij starosti
7. Kako nazivamo djelove \u017eivotnog ciklusa vegetativno razmno\u017eenih vo\u0107aka?
- Nazivamo ih fenofaze (pupanje, listanje, rast mladice, jesenska promjena boje li\u0161\u0107a,
opadanje li\u0161\u0107a)
8. \u0160to je vegetativni rast, koje su mjere za odre\u0111ivanje vegetativnog rasta i kako se
izra\u010dunava gusto\u0107a sklopa????
-9. Kako nazivamo dijelove godi\u0161njeg ciklusa vo\u0107aka?
- razdoblje zimskog mirovanja
- razdoblje vegetacije
10. Kako se mo\u017ee pove\u0107ati otpornost vo\u0107aka na niske temperature?
- rezidbom, gnojidbom
11. \u0160to je sinergizam, a \u0161to antagonizam kod biogenih elemenata??

- Sinergizam- biogeni element povoljno utje\u010de na rast i razvoj, dok antagonizam se tuma\u010di kao suprotnost (element nepovoljno utje\u010de na rast i razvoj, tako npr velike koli\u010dine du\u0161ika pove\u0107avaju bujnost i izaziva antagonizam izme\u0111u vegetativnog i generativnog rasta)

12. \u0160to je rezidba vo\u0107aka, navedite tehnike reza i tipove reza prema vremenu izvo\u0111enja?
- Rezidba je osnovni pomotehni\u010dki zahvat kojim se regulira generativna i vegetativna
aktivnost vo\u0107ke. Tehnike su:prorje\u0111ivanje, prikra\u0107ivanje, rova\u0161enje. Tipovi reza

prema vremenu izvo\u0111enja: rez u mirovanju i rez u vegetaciji
13. Koje su tri grupe uzgojnih oblika?
- prostorni uzgojni oblik
- plo\u0161ni
- uzgojni oblici u pravcu
14. Koje su najzna\u010dajnije fenofaze nadzemnih generativnih organa?

- bubrenje generativnih pupova
- stvaranje gen.pupova
- cvatnja
- zametanje plodova
- oplodnja plodova?????
- Diferencijacija cvijetnih pupova
- Zrioba plodova

15. \u0160ta je alternativna rodnost i kakva mo\u017ee biti??
- To je izmjena rodnih i nerodnih godina bez direktnog utjecaja klimatskih faktora na

redukciju priroda
- Mo\u017ee biti: Totalna (ako prirod totalno izostane) i parcijalna
16. Kada zapo\u010dinje diferencijacija cvjetnih pupova ve\u0107ine vo\u0107nih vrsta, a kada kod

jagode, maline, kupine i masline??
- Kod ve\u0107ine vo\u0107nih vrsta dif.cvjetnih pupova zapo\u010dinje 8-10mj prije cvatnje,a kod
jagode,maline i kupine krajem 8 mj i zavr\u0161ava u 10mj, kod masline krajem 1 mj
17. Podjela vo\u0107nih vrsta prema na\u010dinu opra\u0161ivanja i primjeri!?
- Anemofilne (lijeska,orah,maslina, kesten)

- Entomofilne (ve\u0107ina vo\u0107nih vrsta:jabuka, kru\u0161ka, vi\u0161nja, tre\u0161nja, marelica....)
18. \u0160to je apomiks a \u0161to partenokarpija i kakva mo\u017ee biti???
- Apomiks-razvoj plodova s normalnim sjemenkama bez oplodnje
- Partenokarpija-Razvoj ploda bez oplodnje. Mo\u017ee biti:vegetativni, stimulativni i la\u017ena?
19. Na\u010dini prorje\u0111ivanja plodova i \u0161to se dobiva time?
- Postoje kemijska i mehani\u010dka. Dobivaju se krupniji plodovi
20. Vo\u0107na sadnica?
- simbiont izme\u0111u podloge i plemke
21. Rasadnik? Od \u010dega se sastoji?
- prostor di se proizvode vo\u0107ne sadnice. Sastoji se od klijali\u0161ta, prpori\u0161ta, mati\u010dnjaka

vegetativnih i generativnih podloga, cjepljenjaka,trapili\u0161ta, trap
22. Navedi 5 vo\u0107nih vrsta koje se razvijaju na vlastitom korjenu!
- malina, kupina, ribiz, ogrozd, borovnica, jagoda, lje\u0161njak, smokva
23. Cijepljenje? Nabroji na\u010dine!
- spajanje podloge i plemke. Postoje: okulacija, cjepljenje na spoj, engleski spoj, c.pod

koru, c.na isje\u010dak,c.na most,c.na sedlo,c.na raskol,c na prsten
24. Dozrelost? Dospjelost? Gosp zrelost? Klimakterij?
- Dozrelost- faza izme\u0111u zavr\u0161ne faze rasta ploda i po\u010detka dozrijevanja?
- Dospjelost-faza kada je vo\u0107e najkvalitetnije za jelo
- Gosp zrelost-\u017eivot ploda na polici?
- Klimakterij-ozna\u010dava prijelaz iz rasta odn razvoja ploda u staro ili dozrijevanje ploda
25. Podjela plodova obzirom na klimakterij i primjeri!
- Klimakterijski (jabuka, kru\u0161ka, dunja, banana
- Neklimakterijski (tre\u0161nja vi\u0161nja kupina jagoda malina mandarina

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Indira Hadrovic liked this
Tatjana Matavulj liked this
Indira Hadrovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->