Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Narodziny w Social Media

Narodziny w Social Media

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Piotr Dominik
Tekst opublikowany na łamach Marketing przy Kawie, Super-Fi Polska 2011
Tekst opublikowany na łamach Marketing przy Kawie, Super-Fi Polska 2011

More info:

Published by: Piotr Dominik on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
NARODZINY W SOCIAL MEDIA
Opublikowany w Marketing Przy Kawie.Kategoria:Marketing internetowy| Autor:Piotr Dominik| Data:6 pa
ź
dziernika 2011S
ł
owa kluczowe:marketing internetowy, strategia marki online, web 2.0
Wi
ę
kszo
ść
mam
ś
wiadomie przechodz
ą
cych kolejne etapy ci
ąż
y nie jest niczym zaskoczona przyporodzie. Mo
ż
na jednak wskaza
ć
co najmniej kilka przyk
ł
adów, kiedy p
ł
e
ć
okaza
ł
a si
ę
inna odzak
ł
adanej, podobie
ń
stwo do taty jakie
ś
nik
ł
e, a reakcje malucha troch
ę
poza skal
ą
. Podobniemo
ż
e by
ć
w wypadku wej
ś
cia marki w social media.To troch
ę
jak poród – niech mamy nie bior
ą
tego porównania do siebie. Podpowiadamy, co zrobi
ć
,by przynajmniej ci
ąż
a by
ł
a planowana i podobie
ń
stwo do rodziców jak najwi
ę
ksze. Anajwa
ż
niejsze,
ż
eby ocena nowo narodzonego kana
ł
u social media si
ę
gn
ęł
a 10 punktów w skaliSocial Apgar.
Pomó
ż
instynktowi
Ka
ż
dy b
ę
dzie chcia
ł
ci pomóc za odpowiednie pieni
ą
dze. Ani si
ę
obejrzysz, a o porodzieprzeczytasz tysi
ą
ce porad na forach internetowych, w poradnikach i czasopismach.W social media jest tak samo. Szybko zrozumiesz,
ż
e nie ma uniwersalnego zbioru zasad, nie zabardzo wida
ć
jak
ą
kolwiek etyk
ę
, a ka
ż
da wi
ę
ksza firma b
ę
dzie ci
ę
przekonywa
ć
wielogodzinnymiprezentacjami, mówi
ą
c,
ż
e tylko ty jeszcze na rynku nie jeste
ś
na Facebooku.Zderzysz si
ę
z tysi
ą
cem opinii, z deklaracjami,
ś
wi
ę
tymi Internetu, wyk
ł
adami i prezentacjami.Tak jak internautka w ci
ąż
y – do
ść
szybko zapomnisz o forach i poradach online po tym, jakpocz
ę
stuj
ą
ci
ę
ż
nymi prawdami i prawid
ł
ami typu „nie mo
ż
esz przechodzi
ć
pod sznurkiem napranie”.Tak samo szybko mo
ż
esz po
ż
egna
ć
si
ę
z publikacjami w prasie bran
ż
owej. Zacznij po prostu odw
ł
asnych analiz: kto z twojej grupy docelowej i jak korzysta z Internetu, jakich narz
ę
dzi u
ż
ywa, jaksp
ę
dza tam czas, jak jest podatny na sugestie, w co klika, a co zamyka.
 
Zrozum najpierw dobrze swojego klienta. Nikt nie zna go tak dobrze, jak ty.
Liczba narodzin w szpitalu nie
ś
wiadczy o jego jako
ś
ci
Zrozumiesz to ju
ż
po kilku wizytach. Wielko
ść
szpitala, najwi
ę
ksze liczby narodzin wcale nieoznaczaj
ą
od razu najwy
ż
szej jako
ś
ci porodu i opieki.Te same wnioski wyci
ą
gniesz, zaczynaj
ą
c analizowa
ć
co wi
ę
ksze kana
ł
y w mediachspo
ł
eczno
ś
ciowych. 200 czy 400 tysi
ę
cy fanów dobrze wygl
ą
da na koszulce kolegów z dzia
ł
umarketingu podczas imprezy bran
ż
owej, ale mo
ż
e te
ż
oznacza
ć
,
ż
e grupa 400 tysi
ę
cy b
ę
dziereagowa
ł
a o wiele mniej dynamicznie ni
ż
odpowiednio zbudowana grupa 10 tysi
ę
cyu
ż
ytkowników.To nie wy
ś
cig o liczby, to wy
ś
cig o jako
ść
. Je
ś
li twoim celem b
ę
dzie zbieranie fanów – oczywi
ś
cie,droga wolna. Je
ś
li stawiasz sobie inne cele, dobrze zaplanuj ich realizacj
ę
. Ma
ł
e kliniki porodowecz
ę
sto oferuj
ą
lepsze zaplecze, a przynajmniej znaj
ą
swoich pacjentów.
Zaplanuj poród
Je
ś
li nie do ko
ń
ca wiemy, jak b
ę
dzie wygl
ą
da
ł
poród i kiedy mamy wyrzuci
ć
partnera z sali, akiedy oddycha
ć
, mo
ż
emy zapuka
ć
do szko
ł
y rodzenia. Tam pomog
ą
nam zrozumie
ć
ka
ż
dy etapprzed porodem (przynajmniej teoretycznie).O ile chcemy faktycznie otworzy
ć
si
ę
na klientów, nie zaczynajmy od Facebooka. Facebook,Twitter, Blip powinny by
ć
narz
ę
dziami dope
ł
niaj
ą
cymi ca
ł
o
ść
. A ca
ł
o
ść
to strategia s
ł
uchaniaklienta, która mo
ż
e opiera
ć
si
ę
na programach zg
ł
aszania uwag co do naszych produktów, ankiet,ocen produktów czy ocen gromadzonych przez call center.Jest wiele narz
ę
dzi, z których mo
ż
emy skorzysta
ć
, aby wys
ł
a
ć
do klientów czyteln
ą
informacj
ę
:„Jeste
ś
cie dla nas wa
ż
ni i dla was si
ę
zmieniamy”. Ca
ł
o
ść
takich dzia
ł
a
ń
powinna by
ć
zawarta wklarownej strategii, któr
ą
mo
ż
na przedstawia
ć
ż
nego rodzaju agencjom.Musimy okre
ś
li
ć
: jak chcemy mówi
ć
, co chcemy mówi
ć
, jakie mamy narz
ę
dzia, jak ma nasodbiera
ć
nasz klient.
 
Badania prenatalne
S
ą
niezbyt popularne zarówno w
ś
ród kobiet w ci
ąż
y, jak i w mediach spo
ł
eczno
ś
ciowych. A bardzowa
ż
ne! Dopóki nie przeanalizujemy wypowiedzi w Sieci o naszej marce, forów, wszelkich dyskusji,opinii, dopóty nie wiemy, co si
ę
nam urodzi i jak zostanie przyj
ę
te na
ś
wiecie.Social media to nic innego jak to, jak sami traktujemy klienta. W ci
ąż
y nie pijemy alkoholu, a przedwej
ś
ciem w serwisy spo
ł
eczno
ś
ciowe nie traktujemy
ź
le naszego klienta. Efekt i tu, i tu b
ę
dzietaki sam – i w
ł
a
ś
nie to mo
ż
emy sprawdzi
ć
.
Unikaj surogatek
To zawsze jaka
ś
opcja. Troch
ę
kr
ę
puj
ą
ca, bo jednak to nie nasze cia
ł
o, ale skoro mo
ż
na, to czemunie? Podobnie w social media: s
ą
agencje, które oferuj
ą
kompleksowe us
ł
ugi i zapewni
ą
nampe
ł
ne wej
ś
cie w
ś
wiat mediów spo
ł
eczno
ś
ciowych bez naszej ingerencji. Wystarczy podpis imiesi
ę
czna op
ł
ata.OK, to mo
ż
e si
ę
uda
ć
, je
ś
li znasz surogatk
ę
od ostatnich dziesi
ę
ciu lat. Je
ś
li jednak nie sp
ę
dzi
ł
e
ś
 ostatniej dekady ze swoj
ą
wybran
ą
agencj
ą
, nie rób tego. Dla ciebie ryzyko jest ogromne, dlaagencji to kwestia ewentualnej utraty bud
ż
etu, który i tak nie b
ę
dzie dramatycznie du
ż
y i niezawa
ż
y na jej istnieniu.To od ciebie wszystko ma zale
ż
e
ć
, to ty wiesz wi
ę
cej od agencji, to ty wytyczasz zasady. Ty jeste
ś
 mark
ą
. Sztab profesjonalistów nie zast
ą
pi ciebie, mimo zapewnie
ń
,
ż
e i owszem, dadz
ą
rad
ę
.
Przysz
ł
o
ść
naszego dziecka
Je
ś
li po porodzie zauwa
ż
ysz,
ż
e dziecko jest superruchliwe (a jest ka
ż
de), nie podsuwaj musudoku ani szachów w ramach rozrywki. Tak te
ż
zdefiniuj swoje cele w social media. I to zarównocele krótkookresowe, jak i d
ł
ugookresowe. Nie rób krótkich odcinków pt. „w dwa miesi
ą
ce 50tysi
ę
cy fanów na kanale i 10 tysi
ę
cy followersów”, bo to naprawd
ę
nic nie znaczy.Planuj swoje dzia
ł
ania. Zaplanuj, co chcesz uzyska
ć
, do kogo chcesz mówi
ć
, kto jest grup
ą
 docelow
ą
i daj jej przedstawicielom to, czego potrzebuj
ą
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->