Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Paralelismo - Fernando Vera

Paralelismo - Fernando Vera

Ratings: (0)|Views: 380|Likes:
Published by Fernando Vera
Paralelismo - Fernando Vera
Paralelismo - Fernando Vera

More info:

Published by: Fernando Vera on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

 
QN]NLHLORI@
Nxw`}3 Jh}dndg` Zh}n
Jokx}n }hwò}obn, xwolosngn q}odboqnlihdwh hd q`hrén, ~xh b`drorwh hd ln }hqhwoboòd gh xdn iorinhrw}xbwx}n k}ninwobnl ` gh xd iori` qhdrniohdw`, b`d xdn lhzh zn}onboòd jodnl6 hr q}`qo` ghlnr bndwoknr y ln lé}obn ihgohznl3
++w`g`r gxh}ihd, b`}nsòd,  w`g`r gxh}ihd y z`r d`·· hr xdm}hzh q`hin q`qxln} j`}ing` q`} xd qn}nlhlori` % 
Gobbo`dn}o` Indxnl gh ln Lhdkxn Hrqnþ`lnZ`u$ ¯ =11; Ln}`xrrh Hgow`}onl, R$L$
 /
 
Hd LN Momlon
Xd }nrk` lowh}n}o` b`iód gh ln q`hrén ehm}hn hd hl Ndwokx` Whrwnihdw` hr llning`qn}nlhlori`, hd hl ~xh lnr qnlnm}nr gh g`r ` iîr lédhnr ghl whuw` hrwîd go}hbwnihdwh}hlnbo`dngnr gh nlkxdn indh}n$ Hrwh }nrk` rh qxhgh hdb`dw}n} hd bxnl~xoh} qnrnch q`ïwob`,nxd~xh hr iîr b`iód hd l`r Rnli`r y Q}`zh}mo`r$]hb`d`bh} hl qn}nlhlori` b`i` xd }nrk` q`ïwob` nlkxdnr zhbhr qxhgh nyxgn} qn}n hdwhdgh} `odwh}q}hwn} xd qnrnch$ Q`} hchiql`, hl xr` ghl qn}nlhlori` j}hbxhdwhihdwh rokdojobn ~xh hlihdrnch ghl whuw` y rx nrxdw` bhdw}nl ` oiqnbw` rh hdbxhdw}nd hd hl b`dwhuw` iny`} iîr mohd~xh hd qnlnm}nr ` j}nrhr norlngnr$ Nghiîr, rh qxhghd nbln}n} ` ghjodo} ihc`} qnlnm}nrhrqhbéjobnr ` qnlnm}nr nimokxnr ~xh r`d xrngnr gh indh}nr odxrxnlhr nl zh}lnr hd hl b`dwhuw`gh xdn hrw}xbwx}n gh qn}nlhlori`$L`r rokxohdwhr woq`r gh hrw}xbwx}nr gh qn}nlhlori` r`d r`lnihdwh odwhdw`r qn}n `}kndosn} hrwh}nrk` gh ln lowh}nwx}n q`ïwobn ehm}hn b`i` xdn nyxgn qn}n lhh}ln y hrwxgon}ln$ Rh ghmh whdh} hdihdwh ~xh l`r hrb}ow`}hr ghl Ndwokx` Whrwnihdw` h}nd ixy b}hnwoz`r, y ~xh xd k}nd dóih}`gh zn}onbo`dhr y b`imodnbo`dhr gh hrw`r woq`r mîrob`r rh gnd hd hl b`dwhuw` mémlob`$
O$ RODÒDOI@$
Ln rhkxdgn lédhn }hqowh ln q}oih}n b`d qnlnm}nr gojh}hdwhr ~xh wohdhd hl iori` rokdojobng`$Hd hl bxnl hl qhdrniohdw` jxdgnihdwnl rh }hqowh b`d qnlnm}nr h oiîkhdhr gojh}hdwhr hd lnrhkxdgn lédhn ghl gérwob`$ Zhni`r hl rokxohdwh hchiql`3
Kïdhror 7?3 =
Cxdwn`r y `ég, eoc`r gh Cnb`m,_ hrbxbeng n zxhrw}` qng}h Or}nhl
C`rxï >13 >=
R`l, ghwhdwh hd Knmnòd6_ wó, lxdn, hd hl znllh gh Ncnlòd
Rnli` >?3>)=
L`r bohl`r bxhdwnd ln kl`}on gh Go`r,_ hl jo}inihdw` ndxdbon ln `m}n gh rxr ind`r$Xd gén hiowh qnlnm}n nl `w}` gén,n xdn d`beh n `w}n d`beh ghbln}n rnmogx}én$
 Rodòdoi`
 
 Rodòdoi`
 
 
Rnli` >?3 5
L`r indgniohdw`r gh Che`zî r`d }hbw`r, ~xh nlhk}nd hl B`}nsòd6Hl q}hbhqw` gh Che`zî hr qx}`, ~xh nlxim}n l`r `c`r
OO$ RODWÏWOB@ @ WÎBOW@
$Ln rhkxdgn lédhn b`dw}nrwn b`d ln q}oih}n$ Hd hl bxnl ln rhkxdgn lédhn ghl gérwob` nþngh xdqhdrniohdw` n ln q}oih}n b`i` qn}n b`iqlhwn}ln, nxihdwn}ln ` odwhdrojobn}ln$ L`r g`r zh}r`rqxhghd whdh} xdn }hlnboòd gh bnxrn y hjhbw`, q}hiorn y b`dblxroòd, q}`q`roboòd y rxqlhihdw`,hwb$ Q`} hchiql`3
Rnli` =3 :
Qh}` y` eh qxhrw` io }hyR`m}h Roòd, io rndw` i`dwh
Rnli` >73 =
Che`zî io}ò ghrgh l`r bohl`r r`m}h l`r eoc`r gh l`r e`im}hr,Qn}n zh} ro enmén nlkód hdwhdgog`, ^xh mxrbn}n n Go`r
Rnli` =732)7
°^xoïd rxmo}î nl i`dwh gh Che`zî0°_ ~xoïd hrwn}î hd rx lxkn} rndw`0Hl loiqo` gh ind`r y qx}` gh b`}nsòd6Hl ~xh d` en hlhzng` rx nlin n b`rnr zndnr,Do cx}ng` b`d hdknþ`$
Q}`zh}mo`r >83 >;
Ihc`} hr ln b`iogn gh lhkxim}hr g`dgh eny ni`},~xh gh mxhy hdk`}gng` g`dgh eny `go`
Q}`zh}mo`r =:3 8
]hrq`dgh hl dhbo` b`i` ih}hbh rx dhbhgng,Qn}n ~xh d` rh hrwoih rnmo` hd rx q}`qon `qodoòd
Q}`zh}mo`r =53 ==
Rh nq}hrx}n n rh} }ob` hl nzn}`,_ d` rnmh ~xh lh en gh zhdo} q`m}hsn
OOO$ NDWOWÏWOB@ @ B@DW]NRWNG@$
Ln rhkxdgn lédhn nþngh nlk` n ln q}oih}n$ Hd hl bxnl hl qhdrniohdw` gh ln q}oih}n lédhn gh xdgérwob` hr huqlobng` iîr niqlonihdwh q`} rx b`dw}nrwh ` odzh}roòd hd ln rhkxdgn lédhn$ Q`}hchiql`3
Cxhbhr 83 2>
Nré qh}hsbnd w`g`r wxr hdhiok`r, `e Che`zî6Iîr l`r ~xh wh nind, rhnd b`i` hl r`l bxndg` rnlh b`d rx jxh}sn
Rnli` >3 :
Q`}~xh Che`zî b`d`bh hl bniod` gh l`r cxrw`r6Iîr ln rhdgn gh l`r inl`r qh}hbh}î
 
Rnli` ;23=:
Io bn}dh y io b`}nsòd ghrjnllhbhd6Inr ln }`bn gh io b`}nsòdy io q`}boòd hr Go`r qn}n rohiq}h$
Q}`zh}mo`r >?3 >=
B`i` }xkog` gh bnbe`}}` gh lhòd hr ln o}n ghl }hy, _ rx jnz`} b`i` hl }`bé` r`m}h ln eoh}mn
OZ$ BLOIÎWOB@$
Xdn lédhn w}nr `w}n znd b`iqlhihdwîdg`rh enrwn l`k}n} xd bléinu ` gn} xd }hrxihd$
Enmnbxb 23>;)>5
Nxd~xh ln eokxh}n d` jl`}hsbn,Do hd lnr zoghr enyn j}xw`r,Nxd~xh jnlwh hl q}`gxbw` ghl `loz`,_ l` lnm}ng`r d` ghd indwhdoiohdw`,_ lnr `zhcnr rhnd ~xowngnr gh ln incngn,_ d` enyn znbnr hd l`r b`}}nlhr6B`d w`g`, y` ih nlhk}n}ï hd Che`zî,_ ih k`sn}ï hd hl Go`r gh io rnlznboòd
Z$ HBLÏBWOB@$
Hrwh odblxyh xdn b`imodnboòd ~xh rh whch b`d l`r woq`r gh qn}nlhlori` ~xh yn zoi`r$
Enmnbxb >3=
°Enrwn bxîdg`, `e Che`zî, blnin}ï,
 
y d` `o}îr6y gn}ï z`bhr n wo n wo n bnxrn gh ln zo`lhdbon,y d` rnlzn}îr0
ZO$ B@IQLHWOWOZ@$
Ln rhkxdgn qn}wh gh ln ghbln}nboòd nk}hkn n y b`iqlhwn ln q}oih}n qn}wh$
Rnli` 7:3>
Go`r hr dxhrw}` niqn}` y j`}wnlhsn,dxhrw}` q}`dw` nxuolo` hd lnr w}omxlnbo`dhr$
ZOO$ B@DW]NRWOZ@$
Hl q}oih} qhdrniohdw` rh q`dh hd b`dw}nrwh b`d hl rhkxdg`$
Q}`zh}mo`r =;3:
Johlhr r`d lnr eh}ognr ghl ~xh nin,qh}` oiq`}wxd`r l`r mhr`r ghl ~xh nm`}}hbh$
ZOOO$ IÓLWOQLH$
Qn}nlhlori` g`mlh ` w}oqlh$
Rnli` >3>
Mohdnzhdwx}ng` hl e`im}h ~xh d`
ndgxz`
hd b`drhc` gh inl`r,do
hrwxz`
hd bniod` gh qhbng`}hr,do hd rolln gh hrbn}dhbhg`}hr rh en
rhdwng`
$
 Rodwïwob` Rodwïwob`
 
 Rodòdoi`
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->