Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Įdomieji Darbeliai iš Krepinio Ir Gofruoto Popieriaus CNN

Įdomieji Darbeliai iš Krepinio Ir Gofruoto Popieriaus CNN

Ratings:

4.17

(6)
|Views: 10,937 |Likes:
Published by api-3828832

More info:

Published by: api-3828832 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
ZrNros
APIE
PoPIERTU
rR
KLIJUS
Siekiant nuosekliai
ugdyti
vaikq
modeliavimo
ir
konstravimo
gebejimus,
pradedama
nuo
prieinamiausios
jiems
medZiagos
-
popieriaus.
Popierius
i5rastas
beveikprie5
du
tiikstandius
metq
Kinijoje.
Popieriaus
gaminimo
btrdqi5rado
Cai
Lunas,
kuris
apra5e
jo
gamybzLPrad2ic'je
ji
gamindavo
i5
SilkmedZio
ir
bambuko, veliau
-
ir
i5
skudurq. Dabar
popieriusdaugiausiagaminamas
i5 egliq
medienos
popieriaus
fabrikuose.
Darpopieriq galima
gaminti
ir
i3
makulatiiros
-
seno,
panaudoto
popieriaus
ir
kartono.
I
Lietuv4
popierius
buvo
[veZamas
i3
Italijos
ir
Prancflzijos.
Lietuvoje
pirmoji
popieriaus
dirbtuve
ikurta
1524
m. Vilniuje.
Joje
popieriq
gamindavo
i3
skudurq.
Lietuvoje
gaminamas
popieriusbuvo
geros
kokybes,
su
vandens
Zenklais.
Pirmoji
popieriaus gaminimo
ma5iina
Lietuvoje
pradejo
veikti
1845
m.
Naujojoje
Vilnioje.
Yra
Zinoma
apie
660popieriaus
rti5iq.
Jos
pagal
paskirtijungiamos
i
grupes:
spaudos,
raSomasis,
elektrotechninis,
pakuojamasis,
arba
lyniojamasis,
Sviesai
jautrus,
papirosinis,
sugeriamasis,
techninis,
pagrindo,
dekoratyvinis
(spalvotas,aksominis,
krepinis
).
Krepinis
popierius
-
t4sus, neply5tantis,
bfina
visokiq
spalvq
ir
su
pagraZinimais(Sirdelemis,
ruhrliukais,
ZvaigZdutemis
ir
kt.).
Parduodamas
rulon6liais
rankdrubig
geliq
ir
kt.
parduotuvese.
Atsargiai!
SusilietEs
su
skysdiais
ir
klijais
nusidaio.
Laikomas sauletoje
vietoje
blunka.
Kartonas
{it.
cartone
<
carta
-
popierius)
-
storas,kietas
tam
tikrcs
gamybos,
pilkas
arba
rudaspopierius.
Pladiausiai
naudojamas
dviejq
tipq
kartonas:
1)
trisluoksnis,
sudarytas
i5
dviejq
lygiq
sluoksniq
ir
vienogofruoto,2)
penkiasluoksnis,
kur[
sudaro
trys
lygts
ir
du
gofruoti
sluoksniai.
Parduodamas
ir
nudaZytas
(ivairirf
faktiiq
atskiraislapais)
kanceliariniq
prekiqparduotuvese.
Mokyklose
ir
darZeliuose
liartonas
naudojamas
modeliavimo
ir
konstravimo
darbams.
Tadiau
galima
naudoti
ir
prisirinktas,
nieko
nekainuojandias
pakuojamosios
medZiagos
atliekas.
Norint
gerainupleSti
pirm4sluoksnl
ji
reikia sudrdkinti,
po
to
iSdZiovinti.
Klijai.
Detalems
i3
krepinio
popieriaus
ir
gofruoto
kartono
klijuoti
geriausiai
tinka:
klijq
pieitukai,
PVA
klijai,
lipalas,
kleisteris,
"Ponal
express"
(greitai
stingstantysmedZio
klijai
be
tirpiklio),
"Pritt'
(skysti,geraisuklijuojantys,
be
tirpiklio),
klijai
tapetams
(milteliai,
gaminamipagal
instnrkcij4).Priemon6s
ir
lrankiai:
liniuote,
Zirkles,reples,pie5tukai,
gua5as,
akvarele,
viela,
siiilai.
SUTARTINIAIZWTI.TTUIT
popieriaus
iSorinepuse,
popieriaus
lenkimo
linija,
X-
-
-
ikirpimoir
nukirpimo
linija.
PRAKTINIAIPATARIMAI
M
Ekonomi5kai
naudokite
popieriq.
X
[vairiai
nukirptuspopieriaus
gabaliukus
sudekite
i
tam
skirtusvokus.
X
Juos
galitenaudoti
aplikacijai,
atvirukams,mozaikoms
ir
t.t.
 
Saugaus
darbo
taisykl6s
dirbant
su
Zirkldmis:
a
Kirpkitetik aitriomis ir
geraislankiojandiomis
Zirklemis.
r
Draugui
perduokite
suglaustas
Zirkles, laikydami
uZ
a3triosios
dalies4seldmis
ij[.
.
Nelaikykite
Zirkliq
smaigaliu
I
vir56
kad
ne[sidurtumete.
r
Nepalikite
i5skleistq
Zirkliq.
o
Nekirpkite
eidami.
r
Kirpdami
sekite
kirpimo
linijos
kryptf
ir
sukite
popieriq
ar
audekl4
ta
kryptimi.
o
Zirkles
ne5iokitesoecialiame
dekliuLke.
Ekolosiniaipatarimai:
@
S.no
popieriaus(ZumahU
laikra5diq)
nei3meskite,
j[
galima panaudotirankdarbiams.
Gofruot4
kartonqpatartina
naudoti
kaip
makulattirin[popierir6
kurisbuvo
skirtas
dail:tams
ar
produktams
ipakuoti.
Naudokite
klijq
pie5tukus, popieriaus
klijus,
kuriq
sudetyje
n6ra
tirpikliq.
Dirbti
reikia
gerai
vedinamojepatalpoje,
stengtisnei5sitepti
klijais.
Popieriaus
kldtf
galima pasigaminti
ir
patiems:
gerai
iSmaiSome
krakmolq
Saltame
vanlenyje
ir
mai5ydami,silpna srovelepilame
I
karSt4
vanden[.
NeuZviriname.
Zmones,
jaudiantys
alergij4
nikeliui,
turetq
vengti
Zirkliq
ir
adatq
i5
auk5tos
kokybesplieno.
Sutvirtinimuipatartina
naudoti
tik
lininius
ar
medvilniniussiiilus.
i/a\
v
v

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tomas Balkus liked this
irkaa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->