Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
24 -2006-QĐ-BTC Về việc hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước

24 -2006-QĐ-BTC Về việc hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,132 |Likes:
Published by api-3828991

More info:

Published by: api-3828991 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
BTÀI CHÍNHCNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24 /2006/QĐ-BTC
 Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2006 
QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước vàhoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/6/2003;Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kếtoán nhà nước;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trựcthuộc Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Ban hành kèm theo Quyết định này
“Chế độ kế toán ngân sách nhà nước vàhoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước”
, gồm:1- Quy định chung;2- Hệ thống chứng từ kế toán;3- Hệ thống tài khoản kế toán;4- Hệ thống sổ kế toán.
Điều 2:
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo vàthay thế các nội dung về: Những quy định chung, Hệ thống chứng từ kế toán, Hệ
3
 
thống tài khoản kế toán, Hệ thống sổ kế toán đã được ban hành theo Quyết định số130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Chế độ báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị vẫn thực hiện theo các quy địnhtại Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 3:
Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thihành Quyết định này. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Chế độ kếtoán chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành quyết định này trong hệ thốngKho bạc Nhà nước./.
BỘ TRƯỞNG
 Nơi nhận
:
- Văn phòng TW Đảng;
 
- Văn phòng Chủ tịch nước;- Các bộ, quan ngang bộ, (đã ký)cơ quan thuộc CP;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Nguyễn Sinh Hùng
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- Công báo;- KBNN các tỉnh, thành phố;- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP;- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;- Lưu VT, Vụ CĐKT, KBNN.4
 
BTÀI CHÍNHCNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤKHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 6/4/2006 của BộTrưởng Bộ Tài chínhNỘI DUNG:
-
Phần 1:
Quy định chung-
Phần 2:
Hệ thống Chứng từ kế toán-
Phần 3:
Hệ thống Tài khoản kế toán-
Phần 4:
Hệ thống Sổ kế toán
5

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->