Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4D-Persepsi Pelajar IPTA

4D-Persepsi Pelajar IPTA

Ratings:
(0)
|Views: 200|Likes:
Published by Ahli Sarjana

More info:

Published by: Ahli Sarjana on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

 
Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008
1
Persepsi Pelajar IPTA Terhadap Konsep Dan PenekananAspek Kemahiran InsaniahSalleh Amat, Zuria Mahmud, M.Mokhtar Tahar
Fakulti PendidikanUniversiti Kebangsaan Malaysia
ABSTRAK
Kemahiran insaniah adalah antara isu yang sering diperkatakan dalam kalangan para pemimpin dan jugapara pendidik di institusi pengajian tinggi. Malah aspek kemahiran insaniah ini adalah sebahagian daripadaagenda kerajaan bagi melahirkan graduan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa, selaras dengankeperluan yang telah ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Sistem pendidikan negara telahmenekankan aspek kemahiran insaniah ini melalui penekanan kepada modal insan semenjak daripadaperingkat sekolah lagi. Persoalannya sekarang ialah sejauh manakah para pelajar memahami konsepkemahiran insaniah itu sendiri. Begitu juga dari segi kefahaman pelajar memahami hasrat pihak kerajaanbagi mengeluarkan insan yang seimbang dari segi emosi jasmani dan intelektual yang cemerlang. Inikerana, para pelajar atau mahasiswa seolah-olah lebih memberi tumpuan kepada aspek pencapaianakademik sahaja. Kertas kerja ini akan membincangkan persepsi dan kefahaman pelajar (mahasiswa/i)tentang kemahiran insaniah di IPTA. Kertas kerja ini juga akan meninjau pandangan mereka terhadapaktiviti-aktiviti pembelajaran yang dapat menyumbang kepada pelaksanaan kemahiran insaniah yangdiharapkan.
PENDAHULUAN
Kerajaan menyedari akan kepentingankemahiran insaniah atau kemahiran generik yang perlu ada pada para graduan dari institusipengajian tinggi (IPT) di Malaysia. Hasrat iniadalah untuk melahirkan graduan yang serbaboleh dalam pelbagai bidang setanding denganpara graduan dari luar negara serta dapatbersaing di peringkat global. Isu-isu berkaitanpengangguran sering dikaitkan dengankebolehpasaran guna tenaga para graduan yangdilahirkan oleh institusi pengajian tinggi samaada awam dan juga swasta. Sebenarnya isupasaran guna tenaga ini adalah satu isu yangglobal. Pihak majikan sudah tentunya akanmengambil mereka yang berkebolehan dalampelbagai bidang dan bukannya hanya merekayang mempunyai kelayakan akademik yangtinggi sahaja. Aspek lain yang diberikanpenekanan dalam pemilihan pekerja oleh pihak majikan ialah kemahiran insaniah ataupunkemahiran generik. Australian National TrainingAuthority (2003) menegaskan kemahiran generik adalah perlu bagi individu yang mencaripekerjaan kerana sesuatu kerjaya itu memerlukanseseorang yang mempunyai kemahiran yangpelbagai dan mampu beroperasi dalam pelbagaisituasi yang berbeza-beza. Oleh itu wajarlahpihak IPT menekankan kepentingan kemahirangenerik atau kemahiran insaniah ini sertamemastikan kejayaan akademik yang cemerlangbagi setiap graduan yang dilahirkan. Oleh itulangkah kerajaan melalui Kementerian PengajianTinggi Malaysia (KPT) menekankan kemahirangenerik dalam sistem pendidikan tinggi adalahsangat bertepatan (Ismail, Mohd. Taib, Mohd.Fauzi, Izaidin, Nooraini, & Zulkifli, 2008;Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2006;Radin Umar, 2008; Salleh & Mohd. Mokhtar,2008; Universiti Malaysia Perlis, 2007).
 
Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008
2
Semenjak dahulu lagi falsafah pendidikan negarakita memang menekankan kepada peripentingnya melahirkan insan yang seimbang darisegi jasmani, emosi, rohani, dan inteleknya.Sudah tentunya matlamat utama pendidikanbukan hanya untuk melahirkan insan yangcemerlang dari segi akademik tetapi juga darisegi sahsiahnya dan seterusnya mampumelahirkan seorang insan yang baik secaramenyeluruh. Inilah yang dikatakan sebagaimembangunkan modal insan. KerajaanMalaysia melalui Kementerian PelajaranMalaysia sememangnya menekankankepentingan modal insan ini dalam pelaksanaansistem pendidikan Negara. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 dengan jelas menyatakan hasrat ini;“Aset yang paling berharga bagisesebuah negara adalah warganya.Modal insan inilah yang merupakanasset yang boleh disuntik nilaitambahnya, ditingkatkan nilaiinteleknya serta diperkaya modalbudayanya. Pembangunan modalinsan adalah penentu bagimeningkatkan daya saing danproduktiviti negara. Bersesuaiandengan kehendak industri sertapasaran semasa dan masa hadapan,pembangunan modal insan perludirancang dengan rapi agar dapatmeningkatkan bina upaya generasimuda Malaysia ke arah melahirkanguna tenaga yang terlatih dan berdayasaing, sepadan dan mencukupi dengankeperluan negara pada tahun 2020”.(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2007; 52)Wan Mohd Nor (1996) menyatakaninsan yang baik atau beradab mampumembangun negara maju dan makmur serta satuperadaban yang tinggi. Selain daripadamencapai kecemerlangan akademik, kesihatanmental yang baik adalah sangat penting dalammenghasilkan insan yang seimbang bagimenjamin kesejahteraan hidup seseorang (Amla,Zuria & Salleh, 2006; Corey, 2000; Hassan,1983). Di peringkat institusi pengajian tinggipula, didapati walaupun pelajar yang memasukiinstitusi pengajian tinggi mempunyai pencapaianakademik yang sangat tinggi, tetapi ramai diantara mereka yang tidak mempunyai kemahiransosial (social skills) atau kemahiran insaniah/ kemahiran generik yang baik dalammengharungi kehidupan di kampus (Salleh,2007; Salleh & Zuria, 2007). Kemahiran sosialadalah penting dalam kehidupan di kampusterutamanya dalam penyesuaian diri danakademik di kampus (Australian NationalTraining Authority, 2003; Salleh, 2004; Zuria,Noriah, & Syafrimen, 2004). Pada masa iniaspek kemahiran insaniah atau kemahirangenerik (soft skills) sangat ditekankan dalamproses pengajaran dan pembelajaran di institusipengajian tinggi bagi melahirkan graduan yangbukan hanya berpengetahuan dalam bidangnyatetapi juga seorang graduan yang mempunyaidaya saing yang tinggi agar dapat bersaing diperingkat global (Ismail et al. 2008; Mohd.Majid & Zakaria, 2007; Salleh dan Zuria, 2007).
Kemahiran insaniah/kemahiran generik danmodal insan
Kerajaan Malaysia dalam Rancangan MalaysiaKesembilan (RMK-9) telah memberi penekanankepada pembangunan modal insan bagimemastikan Malaysia terus berdaya saing padamasa depan dan sebagai satu persediaan menjadinegara maju menjelang 2020. Dalam perutusanHari Pekerja, 1 Mei 2006 YAB Dato’’ SeriAbdullah Ahmad Badawi telah menegaskankepentingan modal insan ini;“Modal insan yangberkualiti adalah satu kemestian,bukan lagi satukemewahan…kerajaan dan rakyatharus bersama-sama mempunyaitanggungjawab yang perludilaksanakan dengan penuhkomitmen…Pendidikan danlatihan kemahiran berkualiti yangberterusan juga akan memastikanmodal insan negara kekal relevandengan kehendak industri danpasaran semasa serta mampuberdepan dengan cabaran dansuasana persaingan antarabangsayang kian meningkat.”Jelaslah pihak kerajaan memberipenekanan yang sangat serius dalampembangunan sumber manusianya. Ini bermakna
 
Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008
3
pencapaian akademik semata-mata sahaja tidak menjamin kemajuan secara total kepadasesebuah negara. Noor Shah Saad (2007) jugamenegaskan bahawa dalam sektor pekerjaan,pekerja yang cemerlang merupakan modal insanyang menjadi asset dan pemacu kepadasesebuah organisasi. Sehubungan dengan itu,pihak KPT mengesan beberapa kelemahangraduan yang sering diperkatakan seperti tidak berketerampilan dan tiada kemahiran insaniahyang dituntut oleh pihak majikan (KPT, 2006).Kementerian Pengajian Tinggi (2006)menyatakan “kemahiran insaniah (KI) (softskills) merangkumi aspek-aspek kemahirangenerik yang melibatkan elemen kognitif yangberkaitan dengan kemahiran bukan akademik seperti nilai positif, kepimpinan, kerjasamaberpasukan, komunikasi dan pembelajaranberterusan” (m.s 5). Tiada istilah yang lebihkhusus bagi menggambarkan kemahiran-kemahiran generik yang hendak disampaikan.Malah di peringkat antarabangsa juga pelbagaiistilah telah digunakan. Sebagai contohnya diUnited Kingdom digunakan istilah “core skills,key skills, common skills; New Zealand pulamenggunakan istilah “essential skills’; negeriPerancis pula menggunakan “transferable skills”dan Australia pula “key competencies,employability skills, generic skills” bagimenggambarkan konsep kemahiran insaniah ataukemahiran generik ini. Apa yang paling pentingadalah para pelajar (pelajar di IPT) perlumemahami aspek-aspek ini kerana tanpakemahiran-kemahiran yang telah disebutkan tadimaka adalah sukar bagi mereka untuk mendapatpekerjaan apabila telah menamatkan pengajiankelak. Ini kerana memiliki ijazah dan pencapaianakademik yang baik semata-mata buka lagisebagai kayu pengukur bagi menjamin seseoranggraduan itu mendapat pekerjaan yang dihajati.Ismail et al. (2008) menegaskan tanggapanbahawa lulus cemerlang dalam akademik merupakan matlamat akhir pelajar perludiperbetulkan.
TUJUAN KAJIAN
Tujuan kajian ini ialah untuk meninjaukefahaman para pelajar tentang konsepkemahiran insaniah/kemahiran generik/soft skillsyang dilaksanakan dalam proses pembelajaran diuniversiti. Secara khususnya kajian ini bertujuanuntuk:1.
 
Meninjau kefahaman pelajar tentangkonsep kemahiran insaniah/kemahirangenerik/soft skills yang dilaksanakandalam proses pembelajaran di universiti2.
 
Meninjau kefahaman pelajar tentangkepentingan kemahiraninsaniah/kemahiran generik/soft skillsdalam mendapatkan pekerjaan.3.
 
Mengetahui tahap penglibatan pelajardalam aktiviti-aktiviti kelab / persatuandi universiti.4.
 
Mengenal pasti aktiviti-aktivitipembelajaran yang kerap digunakan olehpensyarah yang menyumbang kepadapelaksanaan kemahiran insaniah yangdiharapkan
METODOLOGI KAJIAN
 Reka bentuk kajian
Kajian ini adalah merupakan satu kajian awalyang berbentuk tinjauan bagi meninjau persepsipelajar IPT berkaitan kefahaman pelajar tentangkonsep kemahiran insaniah/kemahirangenerik/soft skills yang dilaksanakan dalamproses pembelajaran di university. Kajiankuantitatif berbentuk tinjauan ini menggunakansoal selidik bagi tujuan pengumpulan data.
 Alat kajian
Satu set soal selidik telah dirangka olehpenyelidik berdasarkan perbincangan awalbersama-sama pelajar di Fakulti Pendidikan,UKM serta beberapa orang pensyarah di UKMmengenai kefahaman mereka berkaitan dengankemahiran generik atau kemahiran insaniah.Hasil perbincangan awal tersebut, satu soalselidik yang mengandungi lapan item telahdihasilkan. Responden kajian diminta memberirespons terhadap setiap soalan yangdikemukakan. Respons adalah seperti berikut: 1=Tidak bersetuju dengan pernyataan; 2= Bersetujudengan pernyataan; dan 3= Sangat bersetujudengan pernyataan.
Sampel kajian

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nor Afiti liked this
Nur Aifaarina Rusli liked this
Fiz Hassan liked this
Asmawati Binti Mohamad Ali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->