Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
77Activity

Table Of Contents

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 .TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG
1.1Chức năng của một chương trình mạng
1.2Mạng máy tính
1.3Mô hình phân tầng
1.3.1 Mô hình OSI
1.3.2Mô hình TCP/IP
1.4Các giao thức mạng
1.4.1TCP-Transmission Control Protocol
1.4.2UDP-User Datagram Protocol
1.4.3IP-Internet Protocol
1.5Mô hình khách/chủ (client/server)
1.7Dịch vụ tên miền
1.7.1Các server tên miền
1.7.2Nslookup
1.8Các vấn đề liên quan Internet
1.8.1 Intranet và Extranet
1.8.2Firewall
1.8.3Proxy Server
CHƯƠNG 2 .NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
2.1Giới thiệu
2.2Môi trường lập trình Java
2.3Một số ví dụ mở đầu
2.4Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java
2.4.1Định danh
2.4.2Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (primitive datatype)
2.4.3Khai báo các biến
2.4.4Các câu lệnh cơ bản
2.5Lớp đối tượng
2.5.1Cú pháp định nghĩa một lớp đối tượng
2.5.2Cú pháp định nghĩa phương thức
2.5.3Hàm khởi tạo - Constructor
2.5.4Tham chiếu this
2.5.5Thừa kế
2.5.6Từ khóa super
2.5.7Truyền tham số trong Java
2.5.9Thành phần tĩnh
2.5.10Các thành phần hằng (final)
2.7 Giao diện (Interface)
2.8Gói (Package)
2.9Quản lý ngoại lệ (Exception Handling)
2.9.1Lệnh kiểm soát ngoại lệ cơ bản
2.9.2Tổ chức lớp biểu diễn ngoại lệ
2.9.3Phát sinh ngoại lệ
2.9.4Sự lan truyền ngoại lệ
2.9.5Các phương thức chính của lớp Exception
2.9.6Lớp ngoại lệ tự định nghĩa
2.9.7Overriding với exception
CHƯƠNG 3 .QUẢN LÝ CÁC LUỒNG VÀO RA
3.1Giới thiệu
3.2Các luồng Byte
3.2.1Các luồng byte tổng quát
3.2.2Các luồng đọc byte hiện thực
3.2.3Các ví dụ
3.3Các luồng ký tự
3.3.1Các luồng ký tự tổng quát
3.3.2Các luồng ký tự hiện thực
3.3.3Các ví dụ
3.4Các luồng lọc dữ liệu (Filter Stream)
3.4.1Các luồng lọc tổng quát
3.4.2Các luồng lọc hiện thực
3.5Các luồng đệm dữ liệu
3.6Các lớp định dạng luồng dữ liệu nhập/xuất
3.7Tuần tự hóa đối tượng (object serialization)
3.8Luồng viết đối tượng
4.1Giới thiệu
4.1.1Đơn tuyến trình
4.1.2Đa tiến trình
4.2Tiến trình
4.4Quản lý Thread
4.4.1Tạo Thread
4.4.2Chỉnh độ ưu tiên
4.4.3Thực thi thread
4.4.4Dừng thread
4.4.5Một số phương thức quản ký khác của lớp Thread
4.5Interface Runnable
4.6Đồng bộ
4.6.1Đồng bộ hóa sử dụng cho phương thức
4.8Nhóm các tuyến trình –ThreadGroup
4.8.1 Tạo một nhóm tuyến trình
4.8.2Sử dụng một nhóm tuyến trình
4.8.3Minh họa về lớp ThreadGroup
5.1Lớp InetAddress
5.1.1Tạo các đối tượng InetAddress
5.1.2Các thao tác đối dữ liệu của một đối tượng InetAddress
5.1.3Các phương thức kiểm tra địa chỉ IP
5.2.1Tạo các URL
5.2.2Nhận thông tin các thành phần của URL
5.2.3Nhận dữ liệu từ máy đích trong URL
5.3Lớp URLConnection
CHƯƠNG 6 .LẬP TRÌNH SOCKET CHO THỨC TCP
6.1Mô hình client/server
6.2Mô hình truyền tin socket
6.3TCP client - Socket
6.3.1Các hàm khởi tạo của lớp Socket
6.3.2Các phương thức phục vụ giao tiếp giữa các Socket
6.3.3Các phương thức đóng Socket
6.3.4Các phương thức thiết lập các tùy chọn cho Socket
6.3.5Một số ví dụ chương trình client giao tiếp trên một số dịch vụ chuẩn
6.4Lớp ServerSocket
6.4.1Các constructor
6.4.2Chấp nhận và ngắt liên kết
6.5Các bước cài đặt chương trình phía Client bằng Java
6.6Các bước để cài đặt chương trình Server bằng Java
6.7Ứng dụng đa tuyến đoạn trong lập trình Java
CHƯƠNG 7 .LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CHO GIAO THỨC UDP
7.1Tổng quan về giao thức UDP
7.1.1Một số thuật ngữ UDP
7.1.2Hoạt động của giao thức UDP
7.1.3Các nhược điểm của giao thức UDP
7.1.4Các ưu điểm của UDP
7.1.5Khi nào thì nên sử dụng UDP
7.2Lớp DatagramPacket
7.2.1Các constructor để nhận datagram
7.2.2Constructor để gửi các datagram
7.2.3Các phương thức nhận các thông tin từ DatagramPacket
7.3Lớp DatagramSocket
7.4Nhận các gói tin
7.5Gửi các gói tin
7.6Ví dụ minh họa giao thức UDP
8.1Tuần tự hóa đối tượng
8.1.1Khái niệm
8.1.21.2. Khả tuần tự (Serializable)
8.1.3Xây dựng lớp một lớp khả tuần tự
8.1.4Cơ chế đọc và ghi đối tượng trên thiết bị lưu trữ ngoài
8.2Truyền các đối tượng thông qua Socket
8.2.1Lớp Socket
8.2.2Lớp ServerSocket
8.2.3 Truyền và nhận dữ liệu trong mô hình lập trình Socket
8.2.4Ví dụ minh họa
8.3Truyền các đối tượng thông qua giao thức UDP
CHƯƠNG 9 .PHÂN TÁN ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA BẰNG RMI
9.2Mục đích của RMI
9.3Một số thuật ngữ
9.4Các lớp trung gian Stub và Skeleton
9.5Cơ chế hoạt động của RMI
9.6Kiến trúc RMI
9.7Cài đặt chương trình
9.7.1Cài đặt chương trình phía Server
9.8Triển khai ứng dụng
9.9Các lớp và các giao tiếp trong gói java.rmi
9.9.1Giao tiếp Remote
9.9.2Lớp Naming
9.10Các lớp và các giao tiếp trong gói java.rmi.registry
9.10.1 Giao tiếp Registry
9.10.2Lớp LocateRegistry
9.11Các lớp và các giao tiếp trong gói java.rmi.server
9.11.1Lớp RemoteObject
9.11.2Lớp RemoteServer
9.11.3 Lớp UnicastRemoteObject
9.12Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LapTrinhMang

LapTrinhMang

Ratings: (0)|Views: 2,884|Likes:
Published by Trung Hieu

More info:

Published by: Trung Hieu on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 45 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 50 to 101 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 106 to 201 are not shown in this preview.

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Phat Pham liked this
rongseven liked this
hi1ha2 liked this
Ưng Trương liked this
Ho Minh Dat liked this
River Wind liked this
Tiến Quảng liked this
Tiến Quảng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->