Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Creiere homosexuale si gene homosexuale

Creiere homosexuale si gene homosexuale

Ratings: (0)|Views: 96|Likes:
Published by Bogdan Mateciuc

More info:

Published by: Bogdan Mateciuc on Nov 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
Creiere homo
sexuale şi gen
e homosexuale
Larry Houston
Traducere şi adaptare din limba engleză de 
Deseori
susţinăt
orii homosexualit
ăţii
folosesc în mod eronat cele câteva studii care aufost f 
ă
cute
şi
care au indicat o posibil
ă
baz
ă
biologic
ă
pentru homosexualitate. Aceast
ă
folosire eronat
ă
a început de fapt chiar de la
cercetători
, adesea pentru atingerea unuiobiectiv politic.
După
ce li s-au publicat rezultatele
cercetărilor
în revista de renume
Science
, atât LeVay, cât
şi
Hamer, au început s
ă
scrie c
ărţi
. Folosirea corect
ă
 
şi greşită
aacestor
cercetări
pentru a demonstra o baz
ă
biologic
ă
a homosexualit
ăţii
a condus larezultate amestecate. Prin g
ă
sirea unei
 persoane homosexuale” se spera că
felul în caresunt tratate aceste persoane
se va îmbunătăţi şi
chiar se vor câ
ştiga
anumite drepturipentru homosexuali.
Totuşi
, exista
şi
riscul mai mare de a fi
trataţi
defavorabil, cuposibile
 încercări
de a preîntâmpina ca o persoan
ă să devină
homosexual
ă
.
Cercetările
pentru o baz
ă
biologic
ă
a homosexualit
ăţii
au început în Germania în 1860.
 
De mai bine de un secol, homosexuali 
ş
tii viseaz 
ă
la
invenţia
homosexualului ca persoan
ă
 , ceea ce ar dezvinov 
ăţ 
i comportamentul homosexual 
şi 
i-ar conferi un loc 
alături de comportamentul heterosexual.” 
(De Ceeo,
 “Confusing the Actor With the Act:
Muddled Notions Abo
ut Homosexuality”, p
ag. 411)
 Pretenţiile
biologice privind creierele homo
şi 
genele homo,
deşi 
reprezint 
ă
 
intervenţii 
 utile în cadrul dezbaterilor culturale
şi 
 politice actuale, nu sunt în nici un caz 
inovaţii 
 istorice, dup
ă
cum au recunoscut demult istoricii sociologi ai sexualit 
ăţii 
(Weeks 1981).
Dimpotrivă
 , aceste
 pretenţii 
reînvie teza
existenţialistă
avansat 
ă
de homosexualii implica
 ţi 
în via
 ţa
 politic 
ă
 
şi 
care au fost 
susţinute
cu intermiten
 ţă
înc 
ă
de la
 jumătatea
 secolului 
nouăsprezece
pentru a-i asigura
homosexualităţii 
un loc în viata politic 
ă
 
şi 
cultural 
ă
. În contextul 
mişcă
rilor politice
apărute
în Statele Unite, de interzicere adrepturilor 
constituţionale
pentru homosexuali, acest discurs de
opoziţie
 , avându-
ş
omologi în neurologie
şi 
genetica molecular 
ă
 , cau
s
ă
întemeieze
 pretenţia
pentrudrepturi civile pe organismul uman.
” 
 
(Rose, “Gay Brains, Gay Genes and FeministScience Theory” 
în Weeks. Sexual Cultures Communities, Values, and Intimacy, pag.54)
 
 După
cum au
arătat 
aceste articole,
căuta
rea unei 
explicaţi 
i pur biologice a
formării  preferinţelor 
sexuale este plin
ă
de probleme. Se confund 
ă
sexul biologic cu genul 
şi 
genul cu sexualitatea, se reduce o anumit 
ă
 
 preferinţă
sexual 
ă
la anumite comportamentespecifice
şi 
mai mult, se reduc aceste comportamente la procese biologice
şi 
se accept 
ă
 
şi 
se sporesc judec 
ăţi morale bizare, categorii 
 
şi interdicţii 
sexuale ale societ 
ăţii 
. Nu este demirare atunci c 
ă
 , în ciuda zelului 
arătat 
de
cercetători 
 
şi 
a existentei unei metodologii 
şi 
aechipamentelor sofisticate de-a lungul ultimei decade,
căutarea
de urme biologice pentru
 preferinţa
sexual 
ă
nu a
reuşit 
s
ă
 
găsească
nici o dovad 
ă
concludent 
ă.” 
(Parker and De
Cecco, “Sexual Expression: A Global Perspective,” 
pag. 427-428 în Sex, Cells, and Same-Sex Desire, edited by De Cecco and Parker)
 
După
cum am spus mai devreme,
 
baza biologic
ă” a
homosexualit
ăţii
poate fi datat
ă
 istoric în secolul al 19-lea în Germania, când
 homosexualii” 
 în
ş
i
ş
i au început s
ă
cear
ă
 drepturi legale. Pân
ă
în acea perioad
ă,
homosexualitatea era
văzută
ca un p
ă
cat
şi
o
infracţiune
. În
această
perioad
ă
, problema începe s
ă aibă
o
conotaţie
medical
ă
 
şi
 
Creiere homo şi g
ş
tiin
ţ
ific
ă
, astfel c
ă
acum se poate defini
 
persoana
homosexuală”. Totuşi
, în cei peste130 de ani de atunci, nu s-a
găsit
nici o
 
persoan
ă
 
homosexuală”. Astăzi
 
mulţi
dintre ceice practic
ă
homosexualitatea se autoidentific
ă
drept
 homosexuali” 
 
şi creează
 
organizaţii
 bazate pe aceste acte sexuale.
 
Conceptul occidental modern despre homosexual este,
după
unii istorici, în primul rând o
creaţ 
ie a discursurilor medicale
şi ştiinţific 
e din ultima parte a secolului al 
nouăsprezecelea
. În contextul 
elaborării 
sistemelor de clasificare
şi 
a descrierilor diferitelor sexualit 
ăţ 
i, ca parte a aventurii de a descoperi 
adevărul 
despre natura uman
ă
 ,se spune c 
ă
homosexualul a p
ăş
it înainte ca un tip uman distinct având propriul/proprianatur 
ă
mental 
ă
 
şi 
fizic 
ă.” 
 
(Seidman. Embattled Eros, pag. 146)
 
 
 A doua presupunere a acestor rapoarte de studiu a fost c 
ă
homosexualitatea, ca un dat biologic, a existat ca o antitez 
ă
a
heterosexualităţ 
ii.
Totuşi 
 , de-a lungul ultimelor dou
ă
 decade, sus
 ţ 
in
ă
torii homosexualilor 
şi 
ai lesbienelor au spus c 
ă
teoria existen
 ţ 
ei indivizilor ca dou
ă
specii distincte, una exclusiv heterosexual 
ă
 ,
cealaltă
exclusiv 
homosexuală
 , estede origine destul de recent 
ă
 ,
apărută
în secolele 18
19
şi instituţionalizată
în medicinasecolului 19. (Foucault, 1976; Weeks 1991; Trumbach, 1991). În câteva perioade istorice
şi 
culturi, trecute
şi 
 prezente, nu a existat o astfel de antitez 
ă
. Aproape oricine se angajaîn practica
homosexuală
era considerat a fi capabil 
şi 
de practica heterosexual 
ă
. Deasemenea, nu s-a crezut c 
ă
practica
homosexuală
 , în special la tineri, ar preceda învreun fel heterosexualitatea adult 
ă
. (ex., Dover, 1978; Herdt, 1981; Bl 
ackwood, 1985).” 
 (De Cecco
şi
 
Parker, “The Biology of Homosexuality: Sexual Orientation or SexualPreference?” 
pag. 11 în Sex, Cells, and Same-Sex Desire: The Biology of SexualPreference, John P. De Cecco, PhD
şi
David Allen Parker, MA.)
 
Medicina
şi ş
tiin
ţ
a moderne doar au sporit
această
confuzie.
Discuţia
asuprahomosexualit
ăţi
i continu
ă
s
ă
fie de fapt o disput
ă
filosofic
ă
aparent nesfâr
ş
it
ă
întreideologiile conflictuale ale
 existenţialismului” 
 
şi 
construc
ţionismului social”. Cel mai bun
sumar posibil al acestei dispute filosofice poate fi formulat prin
următoarele
 
afirmaţii
.
 
Ceeste cineva - h
omosexual” sau c
e face cineva -
homosexualitate”. Cea mai bună
dovad
ă
 
şi
suport este pentru homosexualitate - ce face cineva. Ap
ă
r
ă
torii homosexualit
ăţ
ii aucreat ideologiile conflictuale ale
 existenţialismului” 
 
şi c
onstruc
ţionismului social”.
 
 
Categoria homosexualit 
ăţ 
ii aduce o
definiţie
a îns
ăş
i naturii 
esenţiale
. În timp ce indivizii sunt 
integraţi 
în acest cadru nesfâ
rşit 
prin
creşterea
autorit 
ăţ 
ii medicinii,
ştiinţ 
ei, psihiatriei 
şi 
dreptului, indivizii care au
atracţii 
spre
acelaşi 
sex sunt 
definiţi 
ca
făcând 
  parte dintr-un tip uman unic 
şi anormal: homosexualul.” 
(Seidman. Embattled Eros, 147)
 
La începutul
anilor ‟90 au fost publicate
câteva studii
ştiinţ
ifice care
anunţau
c
ă
au
găsit
o
 
baz
ă
biologic
ă” pentru p
ersoana
homosexuală”. Folosirea acestor studii
 
şi răspunsul
 primit de ele au fost o surpriz
ă
pentru
mulţi
. Gruparea
 
esen
ţ
iali
ştilor” a
 începuttemporar s
ă
de
ţ
in
ă
 
supremaţia
în defavoarea celor ce sus
ţin
 
 
construc
ţionismul social”.
Critica cea mai puternic
ă
asupra acestor studii a venit din partea celor care de faptsprijin
ă
homosexualitatea, dar dintr-o perspectiv
ă
 
 
social construc
ţ
ionist
ă”.
 
 
Pe o arie larg
ă, amplificarea cuplului „creiere homo‟ 
 
şi 
 
„gene homo‟ 
s-a produs nu doar  prin mass-media care a prezentat 
greşit 
 
ştiinţa
 
 
după
cum afirm
ă
 
ştiinţ 
a adesea
ci direct prin limbajul 
şi 
activit 
ăţ 
ile oamenilor de
ştiinţă
. Acest proces s-a realizat printr-unamestec de comunicate de pres
ă
 , titluri 
şi 
comentarii publice... Dar cel mai mult, nici LeVay, nici Hamer nu
stăruie
asupra categoriei homosexualilor: pentru amândoi esteceva fix, cum ar fi, s
ă
zicem, ochii 
căprui 
. LeVay în special are o viziune foarte redus
ă
 asupra sexualit 
ăţ 
ii. Astfel el afirm
ă
în
treacăt 
ă
 
actul heterosexual este „
atât de simplu,încât nu-i trebuie
nimănui 
prea mult 
ă
 
minte pentru a participa la el‟ (LeVay, 1993,
  pag.47). Astfel, nu mass-media a creat baza biologic 
ă
a categoriei, ci chiar 
cercetătorii 
 
 
Creiere homo şi g
homosexualit 
ăţii.” 
 
(Rose, “Gay Brains, Gay Genes and Feminist Science Theory” 
înWeeks. Sexual Cultures Communities, Values, and Intimacy, pag. 62-63)
 
 
 Argumentul pentru imuabilitatea homosexualit 
ăţ 
ii 
trădează
o interpretare
greşită
astudiilor 
ştiinţific 
e. Nimic din acele studii nu
sprijină
pe deplin ideea c 
ă
homosexualitateaeste imuabil 
ă
biologic; fiecare studiu
lasă
deschis
ă
posibilitatea c 
ă
homosexualitatea esterezultatul unei 
combinaţii 
de factori biologici, de mediu, iar unele
sugerează
ă
 homosexualitatea ar putea fi legat 
ă
de o
 predispoziţie
în temperament care s-ar puteamanifesta într-o multitudine de feluri. Toate studiile sunt de acord c 
ă
factorii biologici,sociali 
şi 
 psihologici interac 
 ţ 
ioneaz 
ă
pentru a produce
şi 
schimba semnelehomosexualit 
ăţ 
ii. Mai mult chiar, aceste studii nu
comentează
eficient frecven
 ţa
 homosexualit 
ăţ 
ii în rândul 
 populaţiei.” 
(Terry, An American Obsession pag.394)
 
 
În studii ca acestea, un anumit tip de
raţionament 
urm
ă
re
ş
te descrierea
subiecţilor 
dinrândul 
 populaţiei 
: studiile
ştiinţific 
e asupra homosexualit 
ăţ 
ii nu se fac asupra
 populaţiilor 
 aleatoare, ci mai 
degrabă
asupra grupurilor de oameni care au fost 
definiţi 
deja cahomosexuali (de
către
ei în
ş
ş
i, de
către
 
cercetători 
sau de
către
ambii); apoi,
cercetătorii 
 caut 
ă
un element comun tuturor celor din grup (fie o gen
ă
 , o
 porţiune
din creier sau omam
ă
 
copleşitoare
 ); în final, dac 
ă
un astfel de element este
găsit 
 , homosexualitatea esteredefinit 
ă
prin prezen
 ţ 
a acestui element. Astfel în mod curios, se poate spune c 
ă
fiecarestudiu
îşi 
reinventeaz 
ă
 
 propriul obiect.” 
 
(Kenen, “Who Counts When You‟re Counting
Homosexuals? Hormones and Homosexuality în Mid-Twentieth-
Century America,” 
pag.197 în Science and Homosexualities, editor Vernon A. Rosario)
 
 Ştiinţ 
a nu poate înc 
ă
da
răspunsuri 
sigure la multe din problemele care îi implic 
ă
pe politicieni sau implic 
ă
dezbateri morale. Cercetarea indic 
ă
spre ideea c 
ă
 
manifestările
 homosexualit 
ăţ 
ii ar fi rezultatul unei continue
conlucrări 
între o
mulţime
de factori, unii genetici,
alţii 
de mediu, cei din urm
ă
incluzând mediul de dezvoltare al f 
ătului 
 , cât 
şi educaţia
 ,
situaţia
familial 
ă
 , climatul social 
şi 
legal 
şi ieşirile
permise cultural. Se pare c 
ă
 
direcţia
impulsurilor sexuale la unii indivizi este mai mult o problem
ă
de
dispoziţie
 biologic 
ă
 
înnăscută
 , pe când la
alţii 
sunt mai influente tipurile de
experienţe
sexuale lacare au fost 
expuşi 
. Pare s
ă
existe în multe societ 
ăţi 
contrastante o grupare dehomosexuali înr 
ăiţi 
a
căror 
comportament nu este alterat nici de cele mai draconice
sancţiuni 
. Aceste cauze pot fi diferite pentru homosexualii a c 
ă
ror comportament general e conform cu ce se a
şteaptă
din partea celor de sexul lor fa
 ţă
de cei care nu se
conformează
cu aceste
aşteptă
ri atât în comportament social cât 
şi 
în practicaheterosexual 
ă
.
” 
 
(West, “Suppose
d Origins of Homosexuality and Implications for Social
Control,” 
pag. 312 în Sociolegal Control of Homosexuality A Multi-Nation Comparison,editori West and Green)
 
 
În concluzie, cu
excepţia
câtorva anomalii biologice clare care dau
naştere
unor anomalii structurale între genuri, este imposibil 
ă
ă
murirea
contribuţiilor 
biologice
şi 
 psihologice ladiferen
 ţ 
ele de comportament care constituie orientarea sexual 
ă
.
După
cum afirm
ă
 Breedlove (1994), biologia
şi 
 psihologia sunt simple discipline care
oferă
mijloace diferitede a descrie
aceleaşi 
 
fenomene.” 
(Baumrind, Diana. “Commentary on Sexual Orientation:Research and Social Policy Implications,” 
pag. 132)
 
 
Teoriile biologice pot justifica sentimente care
motivează
comportamentele;comportamentele însele vor fi puternic determinate de factori de mediu
în cazul 
orientării 
sexuale astfel de factori sunt oportunit 
ăţ 
ile disponibile
şi sancţiunile
sociale
şi legale.” 
(McConaghy, “ Biologic Theories of Sexual Orientation,” 
pag.431)
 
 
Desigur, ca organisme biologice, toate comportamentele noastre trebuie s
ă
 
aibă
 corelativi biologici, dar aceasta nu
înseamnă
ă
 
aceşti 
corelativi determin
ă
 comportamentul nostru. De fapt, una dintre maximele studiilor 
ştiinţific 
e este
 corelaţia
 
nu este cauza”.
Noi suntem mai mult decât organisme biologice; suntem creaturi 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->