Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Nov 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
 
TREŚĆ:
 Poz.:
ZARZĄDZENIE
 832
 –
 
Wojewody Dolnośląskiego nr 70 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przeprowadz
e-
nia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
5783
UCHWAŁY RAD MIEJSKIC
H833
 –
Rady Miejskiej w Bys
trzycy Kłodzkiej nr V/70/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. o zmianieuchwały w sprawie świadcze pomocy społecznej
5784
834
 –
 
Rady Miejskiej Dzierşoniowa nr IV/27/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustal
e-
nia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierş
o-
niów
5785
835
 –
 
Rady Miejskiej Dzierşoniowa nr IV/28/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustal
e-
nia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierşoniów
5786
836
 –
 
Rady Miejskiej Dzierşoniowa nr IV/29/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie organ
i-
zacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym DomuPomocy Społecznej w Dzierşoniowie
5787
837
 –
 
Rady Miejskiej w Głuszycy nr V
I/30/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustale-
nia szczegółowych zasad konsultowania z radą działalności poşytku publicznego luborganizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowegow dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
5788
838
 –
Rady Miasta Jedlina-
Zdrój nr V/27/11 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określeniatrybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarn
e-
go oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
5790
839
 –
Rady Miasta Jedlina-
Zdrój nr V/28/11 z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę
nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-
Zdrój z dnia 30 września 2004
r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla któ-rych organem prowadzącym jest Gmina Jedlina
-
Zdrój
5792
840
 –
 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVIII/449/10 z dnia 27 paŝdziernika 201
0 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Kębłowice, Krzeptów i Samotwór
5793
841
 –
 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr VI/35/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w spr
a-
wie uchylenia uchwały
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Kębłowice, Krzeptów i Samotwór
5812
842
 –
 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr VI/32/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w spr
a-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Smolcu
5813
843
 –
 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr VI/33/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w spr
a-
wie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Małkowicach
5815
844
 –
 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr VI/34/11 z dnia 25 lut
ego 2011 r. w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Cesarzowicach
5817
845
 –
 
Rady Miejskiej Legnicy nr IV/41/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałęw sprawie szczegółowych warunków przyznawania świadcze z pomocy społeczn
ej
oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy sp
o-
łecznej i trybu ich pobierania
5819
846
 –
 
Rady Miejskiej w Międzylesiu nr IV/14/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchw
a-lenia miejscowego planu zagospod
arowania przestrzennego miasta Międzylesie,terenów mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego
5819
847
 –
 
Rady Miejskiej w Międzylesiu nr IV/17/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przyję-cia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie
5824
Nr 60
Wrocław, dnia 17 marca 2011 r.
 
DZIENNIK URZĘDOWY
 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚL
SKIEGO
 
 
Dziennik Urzędowy
 
Województwa Dolnośląskiego Nr 60
 
 –
5782
 –
Poz. 832
848
 –
 
Rady Miejskiej w Szczytnej nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określeniazasad udzielenia dotacji na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalniścieków na nieruchomościach zabudowanych
na terenie Gminy Szczytna 5830
849
 –
 
Rady Miejskiej w Şmigrodzie nr III/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchw
a-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo
--
wschodniej części miasta Şmigród
5833
UCHWAŁ
Y RADY MIASTA I GMINY850
 –
Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr VIII/53/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3 marca 1998roku w sprawie utworzenia jednostki budşetowej –
Str
aş Miejska
5847
851
 –
 
Rady Miasta I Gminy Wle nr 12/V/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie inkasapodatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
5848
UCHWAŁY RAD GMIN
 852
 –
 
Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr V/19/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opłatyza świadczenia w publicznych przedszkolach Gminy Dziadowa Kłoda
5849
853
 –
 
Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr V/24/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmi
a-
ny uchwały nr XXXVIII/184/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie poboru podatkówstanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dlainkasentów
5850
854
 –
Rady Gminy Gromadka nr V/20/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboruw drodze inkasa p
odatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,oraz wysokości wynagrodze za inkaso i innych wynagrodze dla inkasentów
5850
855
 –
 
Rady Gminy Męcinka nr IV/28/11 z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustaleni
a wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatkówi opłat stanowiących dochody gminy Męcinka
5851
856
 –
 
Rady Gminy Oleśnica nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
połoşonego w obrębie wsi
Spalice 5852
857
 –
 
Rady Gminy Paszowice nr IV/27/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałęw sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od ni
e-
ruchomości, podatek rolny oraz leśny
5869
858
 –
 
Rady Gminy Wądroşe Wielkie nr V/18/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poborupodatków w drodze inkasa
5873
ROZSTRZYGNIĘCIA NADZ
ORCZE859
 –
 
Wojewody Dolnośląskiego nr NK
-N.0911.176.2010.AS2 z dnia 11 marca 2011 r.
stwierdzające niewaşnośń § 2 ust. 1, § 5 ust. 2, § 5 ust. 4 we fragmencie „i podjeciedziała usuwających lub, co najmniej ograniczających śliskośń chodnika”, § 8 pkt 3,7, 8 i 9, § 9, § 11 ust. 1 i 2, § 12 ust. 2, § 16, § 17 ust. 2 oraz § 20 uchwałynr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przyję-cia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesia
5874
860
 –
 
Wojewody Dolnośląskiego nr NK
-N.4131.250.2011.LF z dnia 11 marca 2011 r.
stwierdzające niewaşnośń uchwały nr VI/64/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1089/09 Rady Miejskiej Wr
o-
cławia w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta
Wrocławia
5878
OBWIESZCZENIE861
 –
 
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie podaniado publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Luba-
skiego i Rady Powiatu Zgorzeleckiego 5881
 
Dziennik Urzędowy
 
Województwa Dolnośląskiego Nr 60
 
 –
5783
 –
Poz. 832
832
832
ZARZĄDZENIE NR 70
 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI
EGO
z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
 
Jaworzynie Śląskiej
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. − Ordynacja wyborc
za do rad gmin, rad
powiatów i
 
sejmików województw (tekst jednolity
Dz. U. z
2010 r. Nr 176, poz. 1190), zarządza się,co następuje:
§
1.
 
1. Zarządza się wybory uzupełniające do
Rady Miejskiej w
Jaworzynie Śląskiej w
 
okręgu
wyborczym Nr 2, w
związku z
wy
gaśnięciem ma
n-datu Pana Marka Zawiszy, radnego z listy nr 22
KWW NASZA GMINA, stwierdzonym uchwałą tej
Rady Nr V/21/11 z dnia 7 marca 2011 r.
2. W okręgu wyborczym nr 2
 
wybiera się
1 radnego.
§
2.
Datę wyborów, o
 
których mowa w
 
§ 1,wyznacza się na niedzielę 29 maja 2011 r.
 
§
3.
Dni, w
których upływają terminy wykon
a-
nia czynności wyborczych określonych w Ordyn
a-
cji wyborczej do rad gmin, rad powiatów
i
sejmików województw, określa kalendarz wybo
r-
czy stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§
4.
Zarządzenie wcho
dzi w
şycie z
dniem
ogłoszenia w
 
Dzienniku Urzędowym WojewództwaDolnośląskiego.
 
Wojewoda Dolnośląski:
Aleksander Marek Skorupa
 
Załącznik
 
do zarządzenia nr 70
 Wo
 jewody Dolnośląskiego
z dnia11 marca 2011 r.KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
 
Jaworzynie Śląskiej
 
Terminwykonania
czynności
wyborczej
Treśń czynności
 do 30 marca 2011 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w
 
formie obwieszczenia, zarządzenia WojewodyDolnośląskiego o
 
przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i
liczbie wybieranychradnych w
okręgu wyborczym
 do 9 kwietnia 2011 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w
formie obwieszczenia, informacji o
okręgu
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w
okręgu
oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Jaworzynie Śląskiej
 
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w
 
Wałbrzychu o
utworzeniu komitetuwyborczego oraz o
zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
 do 11 kwietnia 2011 r.
 • zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w
Wa
łbrzychu kandydatów na członków Miejskiej
Komisji Wyborczej w
Jaworzynie Śląskiej
 do 14 kwietnia 2011 r.
 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w
 
Wałbrzychu Miejskiej Komisji Wyborczej
w
Jaworzynie Śląskiej
 do 29 kwietnia 2011 r.do godz. 24
00
 
 • zgłaszan
ie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Jaworzynie Śląskiej list kandydatów
na radnegodo 6 maja 2011 r.
 • zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska kandydatów na członków
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
w Jaworzynie Śląskiej
 do 8 maja 2011 r.
 • podanie do publicznej wiadomości w
formie obwieszczenia, informacji o numerzei
granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 2
w Jaworzynie Śląskiej
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->