Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pouke Svetih Otaca - o Braku i Odgajanju Djece

Pouke Svetih Otaca - o Braku i Odgajanju Djece

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 749 |Likes:
Published by api-3773727

More info:

Published by: api-3773727 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

POUKE SVETIH OTACA O BRAKU I ODGAJANJU DJECE

Neophodno je pozvati sve\u0107enike i molitvama i blagoslovima utvrditi supru\u017enike u
zajedni\u010dkom \u017eivotu, da bi ljubav \u017eenikova oja\u010dala i cijelomudrenost nevjestina osna\u017eila, da bi
sve potpomoglo nastanjivanju vrlina u njihovom domu, da bi se lukavstva \u0111avolska odagnala,
a supru\u017enici proveli \u017eivot u radosti, ujedinjeni pomo\u0107u Bo\u017ejom.
Sveti Ivan Zlatoust (38,539)

A oni koji se \u017eene i udaju, du\u017eni su da u tu zajednicu stupaju uz suglasnost episkopa, kako bi
brak bio u Gospodu, a ne zbog pohote. Neka sve bude u slavu Bo\u017eju.
Sveti Ignjatije Bogonosac(113,598)

Ako ve\u0107 sam brak mora biti osve\u0107en okriljem i blagoslovom sve\u0107enika, kako onda mo\u017ee biti
braka tamo gdje nema suglasnosti vjere?
Sveti Ambrozije Milanski(113,598)

Vi, na koje je u ovom \u017eivotu \u010dastan brak stavio svoje okove, razmislite o tome, kako biste
unijeli \u0161to vi\u0161e plodova u \u017eitnice nebeske.
Sveti Grigorije Bogoslov (14,362)

Pou\u010davaj \u017eenu strahu Bo\u017ejem pa \u0107e sve, kao sa izvora, pote\u0107i prema tebi i dom tvoj ispunit \u0107e
se mnogim dobrima. (42,182)

Mu\u017e mora misliti o tome da djelima i rije\u010dima usadi pobo\u017enost u dom; neka \u017eena nadzire
ku\u0107u, ali osim te obaveze mora imati i nasu\u0161nu brigu o tome da se \u010ditava porodica stara za
Kraljevstvo Nebesko.
Sveti Ivan Zlatoust (41,782)

\u010cine\u0107i jedno tijelo, (supru\u017enici) imaju i jednu du\u0161u i uzajamnom ljubavlju podsti\u0107u jedno
drugo na revnost u pobo\u017enosti. Jer, brak ne udaljuje od Boga, ve\u0107 naprotiv, jo\u0161 ja\u010de vezuje,
budu\u0107i da tada ima jo\u0161 vi\u0161e razloga za obra\u0107anje k Njemu. Mala la\u0111a se pri slabom vjetru lako
kre\u0107e naprijed... veliku pak la\u0111u ne\u0107e pomjeriti lagani da\u0161ak vjetra... tako je i onima,
neoptere\u0107enim \u017eivotnim brigama, manje potrebna pomo\u0107 velikog Boga, dok onaj, koji ima
obavezu da se brine o dragoj supruzi, imovini i djeci, dublje zalazi u more \u017eivota i neophodna
mu je pomo\u0107 Bo\u017eja, zbog \u010dega i on sam vi\u0161e voli Boga.
Sveti Grigorije Bogoslov (15,60)

Ti, koji si izabrao zajedni\u010dki \u017eivot sa \u017eenom, nemoj biti bezbri\u017ean, misle\u0107i da sada mo\u017ee\u0161 da
bude\u0161 spokojan. Za tvoje spasenje potrebno je mnogo vi\u0161e truda i opreza, jer si odabrao da
boravi\u0161 usred zamki i vlasti otpadni\u010dkih sila (demona). Tebi je pred o\u010dima podsticaj na
grijehove i sva tvoja \u010dula su danono\u0107no spremna da ih po\u017eele. Zato znaj da ne\u0107e\u0161 izbje\u0107i
borbu sa otpadnikom (demonom) i da ga ne\u0107e\u0161 pobijediti bez velikog truda na o\u010duvanje
evan\u0111eoskih dogmata.
Sveti Vasilije Veliki (8,39)

Brak, mada dobar, u najboljem slu\u010daju jedino \u0161to ne skrnavi onoga koji u njemu \u017eivi. Ali, sam
po sebi, on nije u stanju da osigura svetost.
Sveti Ivan Zlatoust (35,320)

1

Vrijeme je prekra\u0107eno, da \u0107e i oni koji imaju \u017eene biti kao oni koji nemaju (1. Kor. 7, 29)
pisao je Apostol, ali ne sa \u017eeljom da odvrati od zakonitog supru\u017eni\u0161tva, ve\u0107 od razuzdanog
sladostra\u0161\u0107a. On je ukazao i na brzo okon\u010danje vremena: ako, ka\u017ee on, \u017eivot brzo prolazi, ne
treba se strastveno vezivati za njega kao da je neprolazan.
Sveti Izidor Pelusiot (50,233)

Bo\u017eanstvena tvar pojavila se na zemlji, a u zemnim dolinama vje\u010dno rascvjetalog raja \u010dovjek.
Me\u0111utim, \u010dovjek jo\u0161 nije imao pomo\u0107nika sli\u010dnog sebi. Tada je premudra Rije\u010d izvr\u0161ila veliko
\u010dudo onog koji je stvoren da bude nadzornik svijeta to jest, moj korijen i moje sjeme
raznolikog \u017eivota razgledala je na dva dijela i silinom i \u017eivotvornom rukom izvadila iz
njegovog boka rebro da bi stvorila \u017eenu, a onda ih je, uliv\u0161i oboma ljubav u grudi, podstakla
da te\u017ee jedno drugom.
Sveti Grigorije Bogoslov (15,53)

Istinsko je bogatstvo i velika sre\u0107a kada i mu\u017e i \u017eena \u017eive u slozi, sjedinjeni jedno sa drugim
kao jedno tijelo... Takvi supru\u017enici, makar \u017eivjeli u siroma\u0161tvu i bili sasvim skromni, mogu
biti sretniji od svih, jer se nasla\u0111uju istinskom sre\u0107om i uvijek \u017eive mirno. (38,418)
One, koji \u017eive u takvoj supru\u017eni\u010dkoj zajednici ni\u0161ta ne mo\u017ee isuvi\u0161e ra\u017ealostiti niti naru\u0161iti
njihovu tihu sre\u0107u.
Ako izme\u0111u mu\u017ea i \u017eene postoji jednodu\u0161je, mir i zajednica ljubavi, njima priti\u010de svako
dobro. Ni zlobne kletve nisu opasne za supru\u017enike koji su, kao mo\u0107nim zidinama, ogra\u0111eni
jednodu\u0161jem u Bogu... To umno\u017eava njihovo bogatstvo i svako obilje; to k njima privla\u010di i
veliku Bo\u017eju blagonaklonost. (38,422)
\u017dene, koje blistaju ljepotom du\u0161evnom, vremenom sve vi\u0161e izra\u017eavaju svoju plemenitost, tako
da privr\u017eenost i ljubav njihovih mu\u017eeva postaju sve sna\u017enije.
Sveti Ivan Zlatoust (37,232)

Povezani okovima supru\u017eni\u0161tva, mi smo jedni drugima i ruke i noge i sluh. Supru\u017eni\u0161tvo i
slaboga \u010dini dvostruko ja\u010dim... Zajedni\u010dke brige supru\u017enika olak\u0161avaju im \u017ealost, zajedni\u010dke
radosti ushi\u0107uju oboje. Jednodu\u0161nim supru\u017enicima je i bogatstvo ugodnije, a u neima\u0161tini im
je jednodu\u0161je ugodnije od bogatstva. Njima supru\u017eni\u010dki okovi slu\u017ee kao izvor
cjelomudrenosti i \u017eelja, kao pe\u010dat preko potrebne privr\u017eenosti.
Sveti Grigorije Bogoslov (15,59)

Ljepota tjelesna, nesjedinjena sa vrlinom du\u0161evnom, mo\u017ee privla\u010diti supru\u017enike dvadesetak
tridesetak dana, da bi potom izgubila svoju mo\u0107i i pokazav\u0161i ne\u010diste osobine supru\u017enika,
uni\u0161tila ljubav. (37,232)
Ako je potrebno i\u0161ta u\u010diniti da bi udovoljili jedno drugom, onda treba ukra\u0161avati du\u0161u,
umjesto \u0161to bi se ukra\u0161avalo i uni\u0161tavalo tijelo. Nikada ono (vanjsko)... ne\u0107e toliko u\u010diniti da
se supru\u017enici vole, koliko \u0107e to u\u010diniti cijelomudrenost, (dobrota), naklonost i spremnost da
umru jedno za drugo.
Sveti Ivan Zlatoust (42,441)

Mu\u017e da \u010dini \u017eeni du\u017enu ljubav, tako i \u017eena mu\u017eu (1 Kor. 7, 3). Brak je dostojan \u010dasti i
supru\u017eni\u010dka veza je Bogom blagoslovena. Blagoslovena, da, ali s tim da o\u010duva silu Tvor\u010devu
kroz ra\u0111anje sli\u010dnih sebi i kroz produ\u017eavanje roda ljudskog, da bi supru\u017enici postali roditelji i
bili kao plodne zasade malinove. Bla\u017een je onaj ko sa tom svetom namjerom stupi u
supru\u017eni\u010dku vezu, jer ne odabira suprugu po strasti, ve\u0107 gledaju\u0107i na njene vrline... Takav
izbor, budu\u0107i da je zasnovan na razboritosti, \u010dini brak blagoslovenim, a supru\u017enike sretnim.
Njihov \u017eivot bi\u0107e ubla\u017een ljubavlju i ni\u0161ta ne\u0107e dovesti u isku\u0161enje njihove vrline, jer vrlina, a

2

ne strast, upravlja njihovom du\u0161om. Plod njihove utrobe bi\u0107e neporo\u010dan: \u010dedo \u0107e se igrati u
njihovom naru\u010dju i tje\u0161iti ih svojim svetim poljupcima. Njihova prva briga bi\u0107e da ga
odgajaju u smirenosti i to im uop\u0107e ne\u0107e biti te\u0161ko: budu\u0107i da su i sami ispunjeni vrlinama i
da uvijek daju dobar primjer, ne\u0107e mladencu dati nijednu priliku da vidi bilo kakvu sablazan.
Dijete \u0107e na licu nositi njihov lik, ali \u0107e taj lik sa\u010duvati u naravi svojoj. Takvo \u010dedo bi\u0107e
roditeljima radost, a druge \u0107e navesti da im zavide. Kada se roditelji obogate takvim
dragocjenostima, samim tim \u0107e i njihov dom biti ure\u0111en na najbolji na\u010din; on \u0107e biti kao \u010da\u0161a
ispunjena miomirisnim vinom jer \u0107e \u017eena ispunjena vrlinama biti i razborita doma\u0107ica. Koliko
je ta veza sveta i neraskidiva, svjedo\u010di i apostol Pavle: \u017dena nije gospodar od svojeg tijela,
nego mu\u017e; tako i mu\u017e nije gospodar od svojega tijela, nego \u017eena (1. Kor. 7, 4). Na drugom
mjestu, on joj pridaje jo\u0161 ve\u0107u va\u017enost: Tajna je ovo velika; a ja vam govorim za Krista i
Crkvu (Ef. 5, 32). Crkva se neraskidivo sjedinjuje sa Kristom kao tijelo sa glavom, tako da ni
Krist ne mo\u017ee biti bez Crkve, ni Crkva bez Krista. Uistinu je velika tajna supru\u017eni\u0161tva, kada
ono treba da bude veliko znamenje vje\u010dnog jedinstva Krista i Crkve.
Platon, Mitropolit Moskovski (106,194-197)

Ra\u0111anje djece postalo je najve\u0107a utjeha za ljude onda kada su postali smrtni. Zbog toga je
\u010dovjekoljubivi Bog, da bi istog trena ubla\u017eio kaznu praroditeljsku i umanjio im strah od smrti,
darovao ra\u0111anje djece, pokazuju\u0107i time... praobraz Uskrsnu\u0107a. (38,162)
I kada bismo \u010ditav \u017eivot proveli u sre\u0107i, opet bismo bili strogo ka\u017enjeni ako se ne bismo
postarali za dje\u010dje spasenje. Djeca nisu slu\u010dajan dobitak i mi smo odgovorni za njihovo
spasenje.
Sveti Ivan Zlatoust (46,112)

Tko ho\u0107e da dobro odgaja djecu, on ih odgaja u strogosti i radu, da bi, isti\u010du\u0107i se znanjem i
vladanjem, vremenom mogli ubrati plodove svog truda. (49,139)
U svakom uzrastu, oko djece ima raznih briga i strahovanja, ima mnogo truda.
Sveti Nil Sinajski (35,42)

Bla\u017een je onaj koji bogougodno odgaja djecu.
Sveti Efrem Sirijski (26,146)

Dok je du\u0161a jo\u0161 u stanju da se oblikuje, dok je meka i nje\u017ena tako da, sli\u010dno vosku, lako
prihva\u0107a ono \u0161to se u nju utisne, potrebno je neodlo\u017eno i od samog po\u010detka podsticati je na
dobro. Kada se izrazi razum i razbor po\u010dne da djeluje, ve\u0107 \u0107e biti polo\u017eeni osnovni temelji i
prenijeti primjeri pobo\u017enosti. Tada \u0107e razum nalagati samo ono \u0161to je korisno, a navika \u0107e
olak\u0161ati uspjeh.
Sveti Vasilije Veliki (8,112)

Nebriga o djeci najve\u0107i je od svih grijehova i on dovodi do krajnjeg bezbo\u017eni\u0161tva. (35,82)
Mlade ljude ne treba zastra\u0161ivati onda kad ve\u0107 odrastu; njih treba odgajati i usmjeravati jo\u0161 od
djetinjstva. Na taj na\u010din ni kasnije ne\u0107e biti potrebe za prijetnjama. (35,117)
Boga ne mo\u017eemo obmanuti. Onaj Koji ispituje srca sve razotkriva i stavlja pred nas
odgovornost za dje\u010dje spasenje. (35,124)
Dobro odgajanje ne sastoji se u tome da najprije dozvolimo porocima da se razviju pa da se
onda trudimo da ih uklonimo. Potrebno je preuzeti sve mjere da bi se na\u0161a priroda u\u010dinila
nepristupa\u010dnom za poroke. (35,118)
Ako si ti dobro odgajao svog sina, a on svog, a ovaj opet svog, onda je to kao neki niz
valjanih \u017eivota koji svoj po\u010detak i korijen imaju u tebi i donose ti plodove tvog staranja za
potomstvo. (37,340)

3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Magdallina liked this
OrthodoxCelt liked this
slvc1408 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->