Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract Bechtel

Contract Bechtel

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by cristinelmp

More info:

Published by: cristinelmp on Nov 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

 
1
NOT
Ă
PRIVIND RENEGOCIEREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE
Ş
I CONSTRUIRE A AUTOSTR 
Ă
ZII BRA
Ş
OV-CLUJ-BOR 
Ş
Contractul pentru construirea autostr 
ă
zii Bra
ş
ov-Cluj-Bor 
ş
a fostnegociat în anul 2003, a fost semnat cu firma american
ă
Bechtel în anul2003
ş
i renegociat de c
ă
tre Ministerul Transporturilor, Construc
ţ
iilor 
ş
iTurismului în anul 2005 pentru încadrarea clauzelor contractuale în prevederile legale în vigoare
ş
i reducerea costurilor.Renegocierea a adus o economie de 126 milioane euro. În urmasolicit
ă
rilor venite din partea societ
ăţ
ii civile
ş
i pentru a asigura transparen
ţ
aîn derularea contractului, Ministerul Transporturilor, Construc
ţ
iilor 
ş
iTurismului a luat hot
ă
rârea de a face public contractul
ş
i anexele acestuia.Aceste documente vor fi disponibile publicului la adresa de site aMinisterului Transporturilor, Construc
ţ
iilor 
ş
i Turismului – www.mt.ro.Încredin
ţ
area Contractului de proiectare
ş
i construire a autostr 
ă
ziiBra
ş
ov-Cluj-Bor 
ş
s-a f 
ă
cut prin derogare de la prevederile art. 12 dinOrdonan
ţ
a de urgen
ţă
a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi
ţ
iile publice.Derogarea de la prevederile Ordonan
ţ
ei de urgen
ţă
a Guvernului nr. 60/2001a privit exclusiv procedura de încredin
ţ
are a contractului. Întrucât derogareaa privit numai procedura de atribuire, Contractul se supunea în toate celelalteaspecte legisla
ţ
iei române privind achizi
ţ
iile publice.Începând din luna ianuarie 2004, Contractul a intrat în vigoare
ş
i aînceput s
ă
produc
ă
efecte juridice, lucr 
ă
rile propriu-zise fiind începute înanul 2004 pe un segment al viitoarei autostr 
ă
zi.Imediat dup
ă
atribuirea Contractului, Uniunea European
ă
, BancaEuropean
ă
de Reconstruc
ţ
ie
ş
i Dezvoltare
ş
i Fondul Monetar Interna
ţ
ional,dar 
ş
i mass media
ş
i opinia public
ă
din România au exprimat o serie deobiec
ţ
ii
ş
i observa
ţ
ii în leg
ă
tur 
ă
cu acesta, referindu-se în special lamodalitatea de atribuire. Din acest motiv, în perioada ianuarie-martie 2005,s-a realizat o analiz
ă
a clauzelor contractuale.Analiza a relevat probleme de natur 
ă
legal
ă
 
ş
i probleme de natur 
ă
economic
ă
:
 
2
I.
 
Contractul prevedea acordarea de c
ă
tre partea român
ă
c
ă
tre partenerulamerican a unui avans având caracterul unui împrumut f 
ă
ă
dobând
ă
în sum
ă
de 250 milioane euro, în acela
ş
i timp cu plata lunar 
ă
alucr 
ă
rilor efectiv realizate. Acest împrumut f 
ă
ă
dobând
ă
putea fiutilizat de partea americana f 
ă
ă
nici un control al p
ă
ţ
ii române pân
ă
la momentul finaliz
ă
rii Contractului. Un astfel de mecanism înc
ă
lcaart. 52 din Legea nr. 500/2002 a finan
ţ
elor publice, care specific
ă
înmod expres faptul c
ă
este permis s
ă
se pl
ă
teasc
ă
sume în avansanterior execut
ă
rii unor lucr 
ă
ri numai cu condi
ţ
ia ca respectivele sumes
ă
fie justificate prin lucr 
ă
ri efectiv realizate pân
ă
la sfâr 
ş
itul anului bugetar în care au fost acordate. În cazul concret, suma de 250 demilioane euro era integral justificat
ă
doar la momentul finaliz
ă
riicontractului, adic
ă
anul 2012.II.
 
Scrisorile de garan
ţ
ie emise de investitorul american nu respectau prevederile legii române, acestea fiind condi
ţ
ionate, neautonome
ş
isupuse legii engleze, f 
ă
ă
s
ă
ofere o posibilitate real
ă
de valorificare.În aceste condi
ţ
ii, exista posibilitatea ca în situa
ţ
ia neîndeplinirii unor obliga
ţ
ii de c
ă
tre Bechtel referitor la restituirea avansului
ş
i/sau bunaexecu
ţ
ie a lucr 
ă
rilor 
ş
i/sau r 
ă
spunderea pentru vicii, partea român
ă
s
ă
nu fie în m
ă
sur 
ă
s
ă
valorifice garan
ţ
ia oferit
ă
sau s
ă
ob
ţ
in
ă
ş
tig decauz
ă
în fa
ţ
a instan
ţ
elor englezeIII.
 
Principala problem
ă
de natur 
ă
economic
ă
era imposibilitatea p
ă
ţ
iiromâne de a controla costul lucr 
ă
rilor, întrucât mecanismulcontractual l
ă
sa majoritatea elementelor de cost sub controlulinvestitorului american. De exemplu, prin încredin
ţ
areamanagementului proiect
ă
rii investitorului, toate aspectele legate detraseul exact al autostr 
ă
zii, se aflau sub controlul acestuia, ceea ce ar fi permis cre
ş
terea necontrolat
ă
a costurilor.IV.
 
Exista un dublu mecanism de indexare a pre
ţ
ului contractului, atât înfunc
ţ
ie de pre
ţ
ul principalelor materii prime, cât
ş
i al indicelui decre
ş
tere a pre
ţ
urilor, ceea ce putea conduce la cre
ş
terea nejustificat
ă
a pre
ţ
ului contractului.V.
 
Descrierile pre
ţ
urilor unitare folosite în cadrul contractului erau vagi,incomplete
ş
i neuzuale în România, l
ă
sând loc unor interpret
ă
ridiferite.
 
3
VI.
 
Multe prevederi contractuale din versiunea în limba român
ă
aContractului erau neclare
ş
i afectau aspecte esen
ţ
iale pentru derulareacontractului, astfel c
ă
deja din vara anului 2004 s-a ajuns la unele blocaje financiare si de operare.Zeci de clauze contractuale care, în textul in limba engleza, aveauîn
ţ
elesul de „P
ă
ţ
ile contractante
convin
” au fost traduse în versiuneaîn limba român
ă
cu
Beneficiarul se oblig
ă
”, ceea ce a avut dreptefect crearea în sarcina p
ă
ţ
ii române a unor obliga
ţ
ii suplimentarecare nu se reg
ă
sesc ca suport în varianta negociat
ă
.Un alt caz este traducerea
Certificatului de Remediere aDefectelor
” cu „Procesul verbal de recep
ţ
ie final
ă
”, ceea ce ducea la ositua
ţ
ie absurd
ă
, în care remedierea unor defecte devenea sinonim
ă
curecep
ţ
ia final
ă
de c
ă
tre partea român
ă
a întregii lucr 
ă
ri.Mai mult, în varianta român
ă
ini
ţ
ial
ă
, în mod diferit de varianta înlimba englez
ă
 
ş
i contrar în
ţ
elegerii p
ă
ţ
ilor, tot drept efect al uneitraduceri gre
ş
ite, r 
ă
spunderea investitorului era redus
ă
la maximum10% din valoarea Contractului.În mod surprinz
ă
tor, erorile de traducere erau în general defavorabile p
ă
ţ
ii române, iar p
ă
strarea versiunii în limba român
ă
în formatuladoptat în 2003 ar fi avut drept efect direct imposibilitatea p
ă
ţ
iiromâne de a-
ş
i valorifica drepturi contractuale legitime, precum
ş
i pericolul ca, aflat
ă
în imposibilitatea de a pune în executare clauzecontractuale, partea român
ă
s
ă
fie obligat
ă
la plata unor desp
ă
gubiricare nu au fost avute în vedere de p
ă
ţ
i la momentul negocieriiContractului.În perioada mai-decembrie 2005 s-au discutat
ş
i renegociat cureprezentan
ţ
ii investitorului aspectele de mai sus, în condi
ţ
iile în carecontractul era derulat de peste un an
ş
i jum
ă
tate, cu presta
ţ
ii executate
ş
iacceptate la plat
ă
.În luna decembrie 2005 a fost finalizat un amendament la contractcare con
ţ
ine o serie de modific
ă
ri ale clauzelor ini
ţ
iale.Principalele aspecte contractuale care au fost modificate se refer 
ă
la:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->