Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Nov 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
 
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 10 września 2010 r.
Nr 182
TREŚĆ:Poz.:ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ3385
– nr 4/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu GospodarkiWodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej na obszarze gmi-ny Kobylin i Pogorzela, powiat krotoszyński i gostyński dla ujęcia wody podziemnejw miejscowości Łagiewniki, gmina Kobylin, województwo wielkopolskie ............
UCHWAŁY RAD GMIN3386
– nr XLI/354/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Ostrów Wielkopolski wsprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Topola Mała ...............................
3387
– nr XLI/355/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Ostrów Wielkopolskiw sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zausługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadówkomunalnych i nieczystości ciekłych ...............................................................
3388
– nr XLI/356/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Ostrów Wielkopolski wsprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-nie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów ko-munalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-wych i transportu nieczystości ciekłych ..........................................................
3389
– nr XLI/357/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Ostrów Wielkopolski wsprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-nie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniaschronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzę-cych i ich części ..........................................................................................
3390
– nr 226/2010 z dnia 28 maja 2010 r. Rady Gminy Władysławów w sprawie StatutuGminy Władysławów ....................................................................................
3391
– nr XXXII/232/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. Wójta Gminy Niechanowo w spra-wie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowymieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zusługami w KĘDZIERZYNIE ...........................................................................
3392
– nr XLIII/383/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawieopłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto i Gmi-nę ..............................................................................................................
3393
– nr XLIII/387/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Rady Miasta i Gminy Gołańcz w spra-wie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniezezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-tu nieczystości ciekłych ................................................................................ 19639 19646 19648 19648 19651 19652 19666 19674 19675
 
Dziennik UrzędowyWojewództwa Wielkopolskiego Nr 18219638
3394
– nr XLI/245/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartąw sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o ze-zwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości orazna opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych naterenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą należącej do Porozumienia Międzygminnegow Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r. .......................................
3395
– nr XL/349/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Turku W sprawie nada-nia nazwy nowo powstałej ulicy w Turku ........................................................
3396
– nr XL/351/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Turku w sprawie przyzna-nia pierwszeństwa najemcom i dzierżawcom w nabywaniu budynków użytkowych(niemieszkalnych) stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy ............
3397
– nr XXXIV/297/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. Rady Gminy Budzyń w sprawieszczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadają-cych Gminie Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tegouprawnionego .............................................................................................
3398
– nr XXXIV/198/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej Sulmierzyce w spra-wie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomościgruntowych niezabudowanych Miasta Sulmierzyce sprzedawanych w drodze bez-przetargowej oraz wysokość stawek procentowych .........................................
3399
– nr XLIX/328/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. Rady Gminy Komorniki w sprawiezmiany Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXXVIII/247/2009 z dnia 30 września2009 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymzasobem Gminy Komorniki w latach 2009-2014 ..............................................
3400
– nr XLVIII/366/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Gminy Przemęt w sprawie zmia-ny uchwały nr XXIV/184/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. wsprawie określenia wysokości opłaty targowej .................................................
3401
– nr XLVIII/367/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Gminy Przemęt w sprawie uchy-lenia Uchwały nr XXXII/254/2009 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.04.2009 r. wsprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Pomocy Społecznej w Przemęcie dopodejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ..................................
3402
– nr XLVIII/377/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Gminy Przemęt w sprawie okre-ślenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniezezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-wych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemęt ......................
3403
– nr XXXII/427/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej we Wrześni w spra-wie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonieul. Szosa Witkowska we Wrześni ...................................................................
3404
– nr XXXII/428/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej we Wrześni wsprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościObłaczkowo ................................................................................................ 19676 19678 19680 19680 19682 19683 19683 19684 19684 19685 19694
 
Dziennik UrzędowyWojewództwa Wielkopolskiego Nr 18219639 Poz. 3385
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lip-ca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239,poz. 2019 z późn. zm.
1
) zarządza się, co następuje:
§1.
Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wodypodziemnej z utworów czwartorzędowych w miej-scowości Łagiewniki.
§2.
Strefę ochronną ujęcia wody stanowią:1) teren ochrony bezpośredniej dla poszczegól-nych studni:a) nr 1 na działkach nr 211/6 i 211/7 o łącznej po-wierzchni 12 370 m
2
, przedstawiony na załącznikunr 1 do rozporządzenia,b) nr 2 na działce nr 116/1 o powierzchni 1 100m
2
, przedstawiony na załączniku nr 2 do rozporzą-dzenia,c) nr 3 na działce nr 147/2 o powierzchni 400 m
2
,przedstawiony na załączniku nr 3 do rozporządze-nia;2) teren ochrony pośredniej o powierzchni 13km
2
, przedstawiony na załączniku nr 4 do rozporzą-dzenia, zlokalizowany na działkach ewidencyjnychokreślonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia iopisany w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§3.
1. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęciawody zabronione jest użytkowanie gruntów do ce-lów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wodynależy:1) odprowadzać wody opadowe w sposób unie-możliwiający przedostawanie się ich do urządzeńsłużących do poboru wody;2) zagospodarować teren zielenią;3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bez-pośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przezna-czonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłu-dze urządzeń służących do poboru wody;4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywa-nie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeńsłużących do poboru wody.3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzići oznakować tablicami zawierającymi informacje oujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osobomnieupoważnionym, rozmieszczonymi w sposóbprzedstawiony na załącznikach nr 1-3 do rozporzą-dzenia.
§4.
1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:1) lokalizowania nowych ujęć wody dla innychużytkowników;2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,za wyjątkiem:a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,b) wód opadowych i roztopowych, które mogąbyć wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczysz-czania;3) rolniczego wykorzystania ścieków oraz gnojo-wicy i gnojówki;4) przechowywania lub składowania odpadówpromieniotwórczych;5) lokalizowania magazynów produktów ropopo-chodnych, a także rurociągów do ich transportu;6) lokalizowania składowisk odpadów komunal-nych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne iobojętne oraz obojętnych;7) lokalizowania zakładów przemysłowych orazferm chowu i hodowli zwierząt, które wymagająsporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowi-sko;8) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłokzwierzęcych;9) wydobywania kopalin;10) wykonywania odwodnień budowlanych bezuprzedniego opracowania oceny oddziaływania naśrodowisko, szczególnie na wody podziemne;11) mycia pojazdów mechanicznych;2. Na terenie ochrony pośredniej ogranicza sięstosowanie nawozów oraz środków ochrony roślinzgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Kodek-sem Dobrej Praktyki Rolniczej.3. Granice terenu ochrony pośredniej należy ozna-kować tablicami informacyjnymi zgodnie z lokaliza-cją przedstawioną na załączniku nr 4 do rozporzą-dzenia.
§5.
Znosi się strefę ochronną ujęcia wód podziem-nych „Łagiewniki”, składającą się z terenu ochronybezpośredniej i terenu ochrony pośredniej, ustano-wioną decyzją nr OŚ-6223a/2/3/00 Starosty Kroto-szyńskiego z dnia 16 maja 2000 r.
3385ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKIWODNEJ WE WROCŁAWIU
z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej na obszarze gminy Kobylin i Pogorzela, powiat krotoszyński igostyński dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości Łagiewniki, gmina Kobylin, województwo wielko-polskie
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199,poz. 1227, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->