Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 72|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Nov 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
 
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 15 września 2010 r.
Nr 188
TREŚĆ:Poz.:UCHWAŁY RAD GMIN3495
– nr XLIX/429/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonieulicy M. Konopnickiej ...................................................................................
3496
– nr XLIX/430/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonieulicy Leśnej .................................................................................................
3497
– nr XLIV/311/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej Trzcianki w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonieul. Grunwaldzkiej .........................................................................................
3498
– nr XLIV/312/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej Trzcianki w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębiegeodezyjnym wsi Stobno ..............................................................................
3499
– nr XLI/390/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Ujściu w sprawieokreślenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-skanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów ko-munalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujście .................................
3500
– nr 262/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Jastrowiu uchylającauchwałę Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009 r. wsprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicz-nej .............................................................................................................
3501
– nr XL/271/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskimw sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie miasta igminy Koźmin Wielkopolski do stanu faktycznego ............................................
3502
– nr XLIX/635/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopol-skiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wiel-kopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali ko-munalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto OstrówWielkopolski ................................................................................................
3503
– nr XLIV/366/10 z dnia 7 lipca 2010 r. Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawieuchwalenia Statutu Gminy Wyrzysk ...............................................................
3504
– nr XL/197/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie RadyGminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowa-ne w Publicznym Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim prowadzonym przez GminęMiasteczko Krajeńskie ..................................................................................20197 20201 20205 20209 20216 20220 20220 20222 20223 20238
 
Dziennik UrzędowyWojewództwa Wielkopolskiego Nr 18820196
3505
– nr XL/198/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w spra-wie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Miasteczko Krajeńskie” i„Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie” oraz przyjęcia regulaminu zasad itrybu nadawania i pozbawiania tych tytułów ...................................................
UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ3506
– nr 13/1004/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-kowej w Poznaniu orzekające nieważność postanowień 9 ust. 1 i 2 uchwały NrXXXI/230/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 czerwca 2010 rokuw sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zali-czanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zyskuna cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania orazkontroli wykonania zleconych zadań ...............................................................
3507
– nr 13/1075/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-kowej w Poznaniu orzekające nieważność postanowień §2 ust. 1 lit „e” i ust. 2,§3 i §7 ust. 2 uchwały LVII/436/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania udzielenie, rozliczenie ikontrolę wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-ty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiącychwłasności Gminy Miejskiej Koło .....................................................................
3508
– nr 13/1122/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-wej w Poznaniu orzekające nieważność postanowień §4 ust. 4, §4 ust. 8 wyra-żenie w brzmieniu „oraz trybie jego zlecenia”, §6 ust. 3 uchwały Nr XLIX/516/10Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie określenia trybupostępowania o udzieleniu z budżetu Gminy Śmigiel dotacji celowej na realizacjęzadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolon-tariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconegozadania .......................................................................................................
3509
– nr 13/1132/ 2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-kowej w Poznaniu orzekające nieważność uchwały Nr XVI/318/10 Rady PowiatuChodzieskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad udzielaniadotacji ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego przeznaczonych na finansowa-nie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podmiotom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, jako podjętej znaruszeniem przepisu art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) .................................................
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETÓW GMIN3510
– z dnia 11 marca 2010 r. Prezydenta Miasta Piła sprawozdanie z wykonania budżetumiasta Piły za 2009 r. ..................................................................................20239 20248 20249 20252 20253 20254
 
Dziennik UrzędowyWojewództwa Wielkopolskiego Nr 18820197 Poz. 3495
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.: Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r.Nr 28 poz. 142 i 146), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz.U. z 2010 r.Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474), Rada Miejska wChodzieży uchwala, co następuje:
§1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-rowania przestrzennego miasta Chodzieży, zwanydalej planem.2. Granice obszaru objętego planem oznaczonograficznie na rysunku planu w skali 1:1000.3. Integralnymi częściami uchwały są:1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwa-ny dalej rysunkiem stanowiący załącznik nr 1 douchwały;2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego ze studium uwa-runkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego m. Chodzieży, stanowiące załącznik nr2 do uchwały.
§2.
1. Na obszarze objętym planem nie występu- ją:1) obiekty i tereny chronione wymagające usta-lenia zasad ochrony, dziedzictwa kulturowego, za-bytków, dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazukulturowego,2) obiekty i tereny podlegające ochronie wymaga- jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-nia ustalanych na podstawie przepisów odrębnych,w tym terenów górniczych, a także narażonych naniebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osu-waniem się mas ziemnych,3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniuustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym,4) tereny, które mogą być objęte scaleniem i po-nownym podziałem nieruchomości, o których mowaw przepisach o gospodarce nieruchomościami.2. Na obszarze objętym planem nie ustala się spo-sobów i terminów tymczasowego zagospodarowa-nia, urządzania i użytkowania terenów.
§3.
1. Obowiązują następujące oznaczenia gra-ficzne, określone na rysunku:1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,2) obowiązujący kierunek kalenicy,3) dostępność komunikacyjna,4) służebność drogowa.
§4.
1. Na obszarze objętym planem ustala się na-stępujące przeznaczenia terenów:1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;oznaczenie na rysunku – MN,2) teren gruntów rolnych i zieleni (naturalna, ogro-dy przydomowe, zadrzewienia, zakrzaczenia) – wy-łączony z zabudowy; oznaczenie na rysunku – N,3) teren komunikacji – ciąg pieszo-rowerowy;oznaczenie na rysunku – Kx.2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz od-miennych warunkach zabudowy i zagospodarowa-nia, oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym.
§5.
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym – tereny, dla których przeznaczono, wniniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe użyt-kowanie, mogą być wykorzystywane w sposóbdotychczasowy, do czasu ich zagospodarowaniazgodnie z planem.
§6.
1. Dla wyznaczonego terenu zabudowy miesz-kaniowej jednorodzinnej (MN), o którym mowa w§4 ust. 1 pkt 1, ustala się następujące warunkiprzekształceń oraz zabudowy i zagospodarowania:1) teren – 1MN – teren istniejącej zabudowymieszkaniowej jednorodzinnej;a) zakaz realizacji nowych budynków w tym go-spodarczych lub garaży, z wyłączeniem obiektówsłużących obsłudze turystyki w szczególności obiek-tów krótkotrwałego zakwaterowania, o kubaturzenieprzekraczającej 1000 m
3
;b) zakaz nadbudowy dwukondygnacyjnych bu-
3495UCHWAŁA Nr XLIX/429/10 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻYz dnia 23 czerwca 2010 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M.Konopnickiej

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->