Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 4, anul XXI, aprilie1976

Revista Teatrul, nr. 4, anul XXI, aprilie1976

Ratings: (0)|Views: 129|Likes:
Revista Teatrul, nr. 4, anul XXI, aprilie1976
Revista Teatrul, nr. 4, anul XXI, aprilie1976

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

 
REVISTĂ
A CONSILIULUI CULTURII Şl
EDUCAŢIEI
SOCIALISTE
 
www.cimec.ro
 
Nr. 4 (anul 21) aprilie1976Revistă lunară editată dcConsiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi deUniunea Scriitorilor dinRepublica Socialistă România.
Redaelor-şef 
RADU
POPESCU
Colegiul de redacţie :
AUREL
BARANGA,
MIIINEA
GIIEOR-
GHRÎ,
G.
IONESCU-
GION,
HOREA P0-
P ESCU, ALE CU
P0-
P0V1CI,
DINU SĂRA-
RU.
NATALTA
A-
TANASIU.
FLORINTORNEA
(redactor-şef adjunct).
Folo : Ileuua Muncaciu.
 REDACŢIA Şl ADMI NISTRAŢIA
Str.
Constantin Miile Nr.
5
7
9
Bucureşti
Tel.
14.35.88 şi 14.35.58
* * * Partidul, naţiunea, creatorii de ar. . . . p. 1
CONSTANTIN
MĂCIU: Cardinale la
dramaturgia
epopeii naţionale ... p. 3
IN
PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAŢIEI
POLITICE
ŞI
CULTURII
SOCIALISTE
Teatrul
in judeţul dumneavoastrăIn acest nur : IAŞI. Interviuri de
PAUL TUTUNGIU
IONUŢ
NICULESCU
: Craiova — Festivalul teatrului
isloric
M. I. : Botoşani Festivalul teatrelor din
Moldova
.
STAN
VLAD
: Constanţa — Repertoriul estival şi funcţialui educativăSemnal
VIRG1L
MUNTEANU : Directorul ? Nu-i o proble! .p. 7
AL.
M1R0DAN : Puncte dc suspensie
Caiete
de spectacolTrei surori" la Teatrul de Comedie ......
Cronica
dramatică
Cronici
la spectacolele : „Viaţa unei femei" dc AurelBaranga, „Plalon" de
Dumitru Solomon,
„Evadarea"de Leonida Teodorescu, „Caractere" dc Al.
Monciu
Sudinschi „Ivona, principesa Burgundiei" de
Witold
Gonibrowicz, „Dosarul Andcrsonville" de Saul
Lcvitt,
„Băiatul de aur" de Clifford Odcls, „Puterea întunericului" dc L. N. Tolstoi, „Revista cu paiaţe"dc M. Maximilian şi Vasile Vesclovski, „Hai noroc
şi...
Zeilig Şor !" dc Aurel
Felea
şi Alexe Marco-
vici,
„Dreptatea mării" dc Virgil Teodorescu, „Treicăsuţe şi trei
drumuri"
dc
Titel
Constanlincscu,„Păcală în salul lui" dc Al. Slruţcanu, după Ion
Slavici,
„Prinţesa Majolenka" dc Jan Romanovsky,„Eulcnspiegel", text dc Jiri Barlck.Semnează cronicile : RADU
ALBALA,
M1HAI CRIŞAN,
VALERIA DUCEA,
MIRA
IOSIF,
RIA MARIN,
VIRGIL
MUNTEANU, MIHAI NADIN, IONUŢ
NICULESCU,
C.
PARASCHIVESCU
. . . .Viitorul rolRIA MARIN : Marietta
Luca
şi Dinu Cezar .Interferenţep. 16p. 17p. 18p. 19p. 20p. 21p. 29p. 52
FLORIAN
POTRA : Abua-lnia, culturalistulc ! .
PAULCORNELCHITIC
: Cronica plastică .LUMINA VARTOLOMEI : Cronica
baletului
p. irtp. 55p. 50
DUMITRU
SOLOMON :Cronica TV
CRISTINA
CONSTANTINIU : Atelierul do
dramaturgie
CONSTANTIN
RADU-MARIA : Cartea dc teatru . .DOINA MOGA : Fascinaţia
dansului
popular
.
IOSIF
NAGHIU : Antractp. 57p. 59p. 00p. 01p. 01ACORDpiesă în două păide
PAUL
EVERAC
02
 
www.cimec.ro
 
PARTIDUL,NAŢIUNEA,CREATORII DE ARTĂ
D
acă ar trebui alegem, pentru definirea viii actuale a societăţii şi
popo
rului nostru, un
moment
reprezentativ, n-am puica să ne
oprim
mai fericitdocît la
acestezile,
deschise parcă simbolic, în plină floare de renaştere aprimăverii — să Întâmpine pe rhld : sărbătorirea aniversării
partidului
şi sărbătoarea de1 Mai, a solidarităţii
oamenilor muncii
de
pretutindeni
; apoi, amintirea sărbătorească a
cuceririi
şi proclamării independeei dc stat a Roniei (de veacul împlinirii căreia nemai desparte
doar
pasul
unui
an) şi prilejul de adinei meditaţii pe
care
îl oferă
evocarea
orizontului
de pace şi de speranţe ce s-a
rotit
ochilor şi
inimilor
umanităţii setoase de onoşi mai dreaptă aşezare în
lume,
după încheierea zboiului, prin zdrobirea definitivăa forţelor malefice
fascisle.
Se concentrează, în
acest
şir de date, tot alilea
argumente
defundamentaforţă mobilizatoare, eîle solidarizează, într-o neprecupită
unanimitate
ziditoare, braţele,
mintea,
visurile — conştiinţa ţării :
partidul,
patria, prezenţa şi participareanoastră activă şi exemplarii în
lume,
eforturile ei pentru bună înţelegere, pentru pace.
E
semnificativ eă, în
pragul
acestor adăstări festive, întreaga masă de energieproducătoare şi de girulire a naţiunii se află strîns angajată în febra militantă şi stăruitoare a acţiunii constructive. E
aceasta,
poate,
mărturisirea
cea
mai grăitoare a recunoştinţei pe
care
poporul
înţelege că e
dator
s-o adreseze parti
dului
— glorioasei lui experiee
istorice,
înţelepciunii şi neabătutei lui fermităţi revoluţionare, ou
care
descifrearosturile şi cu
care
deschide
drum
vieţii noastre
in
istoric.Prin
acest
solidar gest de ncdefectibil atament,
partidul
este
recunoscut
drept
conti
nuatorul
şi înfăptuitorul celor mai
vechi,
mai înflăcărate şi mai scumpe
dintre
aspiraţiile
la
existenţă şi afirmare ale
poporului
; se recunoaşte că. fără partid, fără îndrumarealui,
nimic
din
ceea
ce s-a înfăptuit în aceşti ani, trainic şi înălţător în jurul nostru şi în noi înşine, nu s-ar fi înptuit, nici una din zările de
frumos
şi dc putere ce nestauîn faţă nu nc-ar fi fost luminată, nu ne-ar fi stat la îndemînă să o
atingem.
Arhitect, cum
bine
s-a spus, al dinamicei şi viguroasei noastre gospodării naţionale,
partidul
este,
deopotrivă, şi constructorul spiritualităţii noastre noi. al conştiinţei noastrepatriotice, revoluţionare,
socialiste.
Fiecare
iniţiativă a
partidului,
fiecare indicie a luiaflă, de
aceea,
un viu, un larg şi
adine
ecou ; ele sînt întâmpinate şi
urmate
cu sentimentulunei necesităţi de prim ordin, interesînd deopotrivă
bunul
mers al trebilor obşteşti,
problemele
de viaţă, în genere, ale cetăţii ca şi, prin consecinţă şi implicie, ale vieţiipersonale a
individului.
P
entru
omul
de cultură şi, îndeosebi, pentru
omul
de creaţie artistică, eleapar, din această perspectivă, ca tot atîtea lecţii şi stimulente, atât în forul
intim
al ambiţiei lui creatoare, în
atitudinea
Iui faţă de felul creator, caatare, cît şi faţă de coinutul şi justificarea lui socială, umană. Recenta plenaa
Comitetului
Central al
partidului,
urmade lucrările sesiunii Marii Adunări Naţionale,
apoi
plenara Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste şi Congresul UniuniiGenerale a Sindicatelor sînt, în aceasprivinţă, edificatoare. Au fost puse, cu
aceste
prilejuri, printre altele, o seamă de
probleme
şi au fost
luate
o seamă de măsuri privind
cu
deosebire latura economică a edificării societăţii noastre .socialiste multilateral dezvoltate. Unele
dintre
ele, de o importaă şi grandoare epocală, ca. de pildă,
programul
naţional de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice, altele, avînd o semnificaţie dccurgînd nemijlocit din însi
modul
de aplicare, zi de zi, a prevederilor actu
alului plan
cincinal.
Aceste
probleme
şi asemenea suri, cum sînt, de pildă,
cele
legatede calitatea producţiei, de redueerea consumurilor materiale şi a cheltuielilor, nu
privesc,
insă, cum arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
doar
pe cei
care
lucrează în
domeniul
1921
P.C.R.
1976
1
 
www.cimec.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->