Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Puslapiai - 084 - 142

Puslapiai - 084 - 142

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Taura Dauguvietyte

More info:

Published by: Taura Dauguvietyte on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

 
 PIRMA DALIS
84
Treèias skyriusBAUDÞIAMASIS ÁSTATYMAS IRÁSTATYMØ LEIDYBA.KRIMINALIZACIJOS TEORIJA
1. Kriminalizacijos procesai ir jøkriminologinis tyrimas
Norëdami atsakyti á klausimà, kodël vienoje ar kitoje visuomenëje þmo-nës paþeidinëja tam tikrus ástatymus, pirmiausia turime išsiaiškinti, kodëlšiuos ástatymus ta visuomenë priëmë. Kitaip tariant – panagrinëti tos vi-suomenës socialines, psichologines, ekonomines ir kitokias sàlygas ir atsa-kyti á klausimà, dël kokiø kriminologiniø veiksniø tam tikri šios visuomenësnariø veiksmai yra kriminalizuoti – tai yra baudþiamojo ástatymo uþdraustiir uþtraukia baudþiamàjà atsakomybæ.Šiuos klausimus svarstysime aptardami kriminalizacijos teorijas.Kriminalizacijos problemø gvildenimas – tai pirmasis þingsnis nagrinë- jant nusikalstamumà.Kartu kriminalizacija yra itin svarbus reiškinys norint suprasti ir išsiaiš-kinti nusikalstamumo lygá, struktûrà ir kitas svarbiausias jo charakteristi-kas. Pavyzdþiui, nusikalstamumo lygis vienoje šalyje gali bûti daug kartødidesnis nei kitoje vien dël to, kad tam tikros veikos vienoje šalyje krimina-lizuotos – pripaþintos baudþiamaisiais nusikaltimais, o kitoje – nekriminali-zuotos. Sakykime, nemaþai skirtumø tarp šaliø atsiranda dël skirtingo eis-mo taisykliø paþeidimø kriminalizavimo, smulkiø vagysèiø bei visuomeni-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->