Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
Puslapiai - 221 - 286

Puslapiai - 221 - 286

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Published by Taura Dauguvietyte

More info:

Published by: Taura Dauguvietyte on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
Septintas skyrius. Kriminalinë justicija ir jos tikslai
221
Septintas skyriusKRIMINALINË JUSTICIJA IR JOSTIKSLAI
 Ankstesniuose skyriuose nagrinëjome, kaip atsiranda baudþiamasisástatymas (kriminalizacijos procesai) ir kodël jis paþeidinëjamas (nusikals-tamo elgesio teorijos, nusikaltimo mechanizmas, nusikalstamos karjeros).Šiame skyriuje nagrinësime tolesnius procesus, kurie prasideda, kaibaudþiamojo ástatymo paþeidimas jau padarytas: nusikaltimas tiriamas,išaiškinamas ir apkaltinamas asmuo, vyksta teismas, iškeliamas nuospren-dis, nuteistasis nubaudþiamas.Mûsø dëmesio centre bus
kriminalinë justicija.
Panagrinësime, ar kri-minalinë justicija iš tikrøjø susidoroja su šiais uþdaviniais. Kartu bandysimesuprasti, ar ji
gali
susidoroti su jais, kaip ji turëtø veikti, kad pasiektø kuodaugiau savo tikslø.
1. Kriminalinës justicijos samprata
Daþniausiai šis terminas vartojamas dviem skirtingomis prasmëmis.Viena vertus, kriminalinë justicija – tai
procesas,
veiksmø, kurie atliekami,uþregistravus nusikaltimo poþymiø turintá ávyká (tarp jø apkaltinimas, su-ëmimas, tardymo veiksmai, nuosprendis, bausmës vykdymas ir t.t.), visuma.Kita vertus, kalbant apie kriminalinæ justicijà daþnai omenyje turima
institucijø sistema
: teismas, prokuratûra, bausmës vykdymo ástaigos.Þinomas teisës teoretikas A. Reissas pateikë nuoseklesnæ kriminalinës justicijos sampratà. Jo nuomone, á šia sàvokà reikia átraukti viskà ir visus,kas dalyvauja reaguojant á padarytà nusikaltimà – ne tik institucijas, besi-
 
Septintas skyrius. Kriminalinë justicija ir jos tikslai
223
Galima visà gyvenimà dirbti vienoje kriminalinës justicijos sferoje (pvz.,policijoje) ir nenutuokti, kaip dirbama kitose (pvz., notariate).Kriminalinë justicija nepaprastai
brangi
sistema. Pavyzdþiui, Lietuvoje jai skiriama 11–12 proc. visø nacionalinio biudþeto išlaidø
1
.Pagaliau šios sistemos veikla sulaukia nuolatinio ir daugiašalio visuo-menës dëmesio
2
.
2. Kriminalinës justicijos modelis
Kiekvienos šalies kriminalinë justicija – nepaprastai sudëtinga ir prieš-taringa ávairiausiø formø, procedûrø, taisykliø, teisës ir kitokiø normø, tra-dicijø visuma. Ji susiklosto istoriškai, veikiant ávairiausioms tradicijoms beiistorinëms aplinkybëms. Ši sistema yra ávairiø socialiniø jëgø kovos ir kom-promisø išdava. Kriminalinë justicija susiformuoja veikiant ávairiausiomsteisinëms tradicijoms.Svarbus nacionalinës kriminalinës sistemos bruoþas yra
tikslai
, kuriø jisiekia. Tam tikra jø dalis deklaruojama ástatymuose ir norminiuose aktuo-se. Baudþiamasis ir baudþiamojo proceso ástatymai neretai numato tokiustikslus: nubausti nusikaltëlius, sulaikyti nepastovius pilieèius nuo nusikal-timø padarymo, pataisyti nusikaltëlius, išugdyti visuomenës pagarbà ásta-tymams. Dalis tikslø yra latentiniai. Nors jie tiesiogiai nedeklaruojami, betišryškëja nagrinëjant, kaip priimamas ir taikomas ástatymas.Latentiniai tikslai gali bûti noras sustiprinti visuomenës paklusnumà veikianèiai valdþiai, uþtikrinti tam tikrø socialiniø sluoksniø interesus irkita.Nëra kriminaliniø justicijø, kurios siektø tik kokio nors vieno tikslo.Kiekviena kriminalinë justicija siekia daugelio tikslø, tik skirtingø naciona-liniø justicijø pagrindiniai tikslai yra skirtingi. Atsiþvelgiant á tai, kokietikslai yra svarbiausi, kaip jie tarpusavyje derinami, pasirenkamos ávairiosteisinës ir kitokios formos.Dël visø šiø prieþasèiø kriminalinë justicija – ypaè sudëtingas ir priešta-ringas tyrinëjimo objektas.Vienas iš „árankiø” tam sudëtingumui áveikti yra kriminalinës justicijosmodeliai.
 
1
Nusikalstamumas ir teisësaugos institucijø veikla 1988. – Vilnius, 1999. P. 8.
2
 
 Dobryninas A
. Nusikaltimai ir spauda Lietuvos visuomenëje // Jurisprudencija: LTA mokslo darbai, 1999. T. 11 (3). P. 22–29.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->