Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Puslapiai - 397 - 409

Puslapiai - 397 - 409

Ratings: (0)|Views: 144|Likes:
Published by Taura Dauguvietyte

More info:

Published by: Taura Dauguvietyte on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/07/2011

pdf

text

original

 
 Ketvirtas skyrius. Nusikaltimai nuosavybei. Vagystës
397
Ketvirtas skyriusNUSIKALTIMAI NUOSAVYBEI.VAGYSTËS
1. Privaèios nuosavybës institutas ir nusikaltimø jai kriminalizacija
Baudþiamieji ástatymai, apsaugantys privaèios nuosavybës teisiná insti-tutà, yra tik dalis ávairiausiø teisiniø (konstituciniø, civiliniø, administraci-niø), doroviniø, estetiniø, religiniø, paprotiniø normø, uþtikrinanèiø nuosa- vybës teisæ.Visø jø reikšmë ir santykis gana skirtingi ir priklauso nuo socialinësstruktûros, tradicijø bei daugelio kitø dalykø.Lietuvoje veikianèiame baudþiamajame ástatyme nusikaltimai nuosavy-bei sudaro atskirà skyriø (þr. 13 lentelæ). Taèiau visi jie veikia toli graþunevienodai. Didþiàjà dalá visø nusikaltimø nuosavybei sudaro vagystës. Pa- vyzdþiui, 1998 m. jos sudarë 80,6 proc. visø nusikaltimø nuosavybei. Kitinusikaltimai nuo vagysèiø smarkiai atsilieka. Tarkime, plëšimai sudaro vos6 proc., turto prievartavimas – 0,03 proc., sukèiavimas – 3,8 proc.Štai dël ko iš visø nusikaltimø nuosavybei daugiausiai nagrinëjamosbûtent vagystës.
 
 Ketvirtas skyrius. Nusikaltimai nuosavybei. Vagystës
399
Baudþiamosios teisës istorija pateikia daug pavyzdþiø, kaip buvo nutei-siama myriop uþ nelabai vertingø daiktø pasisavinimà
1
.
Uþsienio tendencijos
Visame pasaulyje vagystës – labiausiai paplitæs nusikaltimas. Jos sudarodidþiausià nusikaltimø dalá.1994 m. Vokietijoje jos sudarë du treèdalius visø nusikaltimø. Panašipadëtis buvo Didþiojoje Britanijoje, JAV, Japonijoje.Faktiškai bendras nusikaltimø skaièius labiausiai priklauso nuo vagysèiøskaièiaus. Pranešimas, kad nusikalstamumas padidëjo, daþniausiai reiškia, jog padaugëjo nusikaltimø nuosavybei, ypaè vagysèiø.Daugelyje šaliø šio nusikaltimo skaièiaus didëjimo tendencija akivaizdi.Pavyzdþiui, Vokietijoje vagysèiø nuo 1955 m. iki 1993 m. padaugëjo 367proc.Daugelyje šaliø šis nusikaltimas turi tendencijà sunkëti. Pavyzdþiui, Vo-kietijoje per minëtà laikotarpá paprastø vagysèiø padaugëjo 182 proc. Tuotarpu vagysèiø sunkinanèiomis aplinkybëmis – net 1033 proc.
2
.
Vagysèiø raida Lietuvoje
Kaip rodo 17 grafikas, vagysèiø raida mûsø šalyje savotiška. Nors pernepriklausomybës laikotarpá vagysèiø padaugëjo
3
, taèiau per pastaruosiuskelerius metus jø skaièius beveik nekito, o ankstesni didëjimo tempaismarkiai sumaþëjo.Vagysèiø skaièius Lietuvoje, kaip ir kiekvienoje šalyje, priklauso nuotam tikrø veiksniø. Pastaraisiais metais nusistovëjæs vagysèiø skaièius reiš-kia, kad sustiprëjo visuomenës pasipriešinimas vagims, mokëjimas apsigintinuo jø. Tai savo ruoþtu maþina potencialiø nusikaltëliø motyvacijà. Masiš-kai árengiamos šarvuotos durys, signalizacijos verslo ir technikos plëtra,privati ir valstybinë apsauga – visa tai negalëjo nepadaryti vagysèiø šiek tiekmaþiau gundanèiu nusikaltimu. Dël to maþëja (ar bent nedidëja) „tinkamos vogti” nuosavybës.
 
1
 
 Janssen I 
. Diebstahl in seiner Entwicklung von der Caroline bis zum Ausgang des 18.Jahrhunderts. 1969.
2
 
 Kaiser G.
Kriminologie. 1996. S. 809.
3
Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Interneto puslapis: http//www.nplc.lt

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->