Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
devre_bilgileri(2)

devre_bilgileri(2)

Ratings:
(0)
|Views: 423|Likes:
Published by api-3832867

More info:

Published by: api-3832867 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Topraklama : Kurulan sistemin d\u0131s manyetik alanlardan etkilenmemesi i\u00e7in
topraklama gerekli standartlarda yap\u0131lmal\u0131d\u0131r. E\u011fer STP kablo kullan\u0131l\u0131yorsa STP
da\u011f\u0131t\u0131m panelleri direkt topraklanmal\u0131d\u0131r.
Topraklama nedir?
Ev veya i\u015fyerimizin binas\u0131na sokaktan giren bir \u00e7ok boru ve kablo vard\u0131r. Su borusu,
do\u011falgaz, kanalizason... Telefon kablolar\u0131, kablo TV ve tabii ki elektrik kablolar\u0131.
Binaya genellikle 4 tane elektrik kablosu girer. Bu kablolardan 3 tanesi faz'd\u0131r. Yani \u00fczerinde
elektrik vard\u0131r. Bir tanesi ise n\u00f6tr'd\u00fcr. Bu sisteme tri-faze denir.

Bu \u00fc\u00e7 faz hatt\u0131 binaya e\u015fit bir \u015fekilde da\u011f\u0131t\u0131l\u0131r. Yani binan\u0131n giri\u015findeki ana elektrik kutusuna gelen bu 3 faz hatt\u0131n\u0131n her biri ayr\u0131 bir kata veya katlara da\u011f\u0131t\u0131l\u0131r. N\u00f6tr hatt\u0131 ise tek bir tanedir ve t\u00fcm katlara gider.

Bizim \u00e7al\u0131\u015fma odam\u0131zda veya ofisimizde, duvar prizinin ortas\u0131ndaki iki delik i\u015fte bu gelen
faz hatlar\u0131ndan birisine ve n\u00f6tr hatt\u0131na ba\u011fl\u0131d\u0131r. E\u011fer elimizde bir voltmetre varsa, bunu
y\u00fcksek gerilim kademesine ayarlad\u0131ktan sonra, prizin deliklerini \u00f6l\u00e7t\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde 220 Volt
de\u011ferini g\u00f6r\u00fcr\u00fcz.

Dikkat ederseniz bu noktaya kadar hi\u00e7 toprak hatt\u0131ndan bahsetmedik. Ger\u00e7ektende (ne yaz\u0131k
ki) \u00fclkemizde bir \u00e7ok binada bu anlat\u0131landan farkl\u0131 bir \u015fey de yok. Yani toprak hatt\u0131 yok.

Toprak hatt\u0131 \u015fudur: Binaya 3 faz ve bir n\u00f6tr girer demi\u015ftik. Binan\u0131n elektrik sistemini
d\u00f6\u015feyen elektrik\u00e7i binan\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda(bah\u00e7eye mesela)topra\u011f a belirli bir b\u00fcy\u00fckl\u00fckte bir
bak\u0131r \u00e7ubuk veya bak\u0131r levha \u00e7akar/g\u00f6mer. Bu bak\u0131r \u00e7ubu\u011fa ba\u011fl\u0131 bir kabloyu binan\u0131n
giri\u015findeki faz ve n\u00f6tr'\u00fcn binaya ilk girdi\u011fi ana elektrik kutusuna kadar getirir. Bu
noktadan itibaren, t\u00fcm binaya, t\u00fcm dairelere bir faz, bir n\u00f6tr ve bir de toprak hatt\u0131 gider.
Toprakl\u0131 prizlerde ortadaki iki delik faz ve n\u00f6tr'e ba\u011fl\u0131 iken, d\u0131\u015f taraftaki metal
\u00e7\u0131k\u0131nt\u0131lar da toprak hatt\u0131na ba\u011flan\u0131r.

Sizin bu prize takt\u0131\u011f\u0131n\u0131z fi\u015f ve kablo da toprakl\u0131 olmal\u0131d\u0131r yani \u00fc\u00e7 ba\u011flant\u0131 noktas\u0131
i\u00e7ermelidir.

Toprak hatt\u0131 dedi\u011fimiz gibi bak\u0131r \u00e7ubuk veya levha ile ba\u015fl\u0131yor. Bilgisayar\u0131n arkas\u0131na kadar geliyor. Ancak bu arada prizler, \u00e7oklu prizler ve daha bir \u00e7ok noktadan ge\u00e7mesi gerekiyor. Problem ise \u015fu, bir \u00e7ok binada bu hat bir kere en ba\u015ftan yok, olan binalarda da prizlerde d\u00fczg\u00fcn ba\u011flanmam\u0131\u015f olabilir. Ba\u011fl\u0131 olsa bile sizin takt\u0131\u011f\u0131n\u0131z fi\u015fin topra\u011fa temas edecek noktas\u0131 temas etmiyor olabilir.

E\u011fer bu temass\u0131zl\u0131k faz veya n\u00f6tr hatt\u0131nda olsa, cihaz \u00e7al\u0131\u015fmayaca\u011f\u0131 i\u00e7in ister istemez
problemi bulup \u00e7\u00f6zersiniz. Ama toprak hatt\u0131 temas etse de etmese de cihaz \u00e7al\u0131\u015facakt\u0131r. Siz de
her \u015fey yolunda gidiyor diye uzun bir s\u00fcre b\u00f6yle kullanabilirsiniz taa ki, network sap\u0131tana

kadar.
Led (Opto Elektronik)

Led ismi, ingilizce Light Emitting Diode (I\u015f\u0131k Yayan Diyot) kelimelerinin ba\u015f
harflerinden olu\u015fmaktad\u0131r.
Bu \u0131\u015f\u0131kl\u0131 diyotlar, kullan\u0131\u015fl\u0131 ve pratik olmalar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra olduk\u00e7a ucuz
olmalar\u0131 nedeniyle indikat\u00f6r (g\u00f6sterge) olarak di\u011fer tip lambalar\u0131n yerini
alm\u0131\u015flard\u0131r. Piyasada \u00e7ok de\u011fi\u015fik \u015fekil, ebad, renk ve fiyatta LED
bulundu\u011fundan herhangi bir devrede ne tip bir led kullan\u0131labilece\u011fi, genellikle
bir soru i\u015fareti olu\u015fturmaktad\u0131r. Burada LED 'ler ile ilgili baz\u0131 ayd\u0131nlat\u0131c\u0131 bilgi
verilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. B\u00f6ylece LED se\u00e7iminde kolayl\u0131k sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131
umuyoruz.

I\u015f\u0131k yayan diyotlar, ilk olarak 1954 y\u0131l\u0131nda bulunmu\u015ftur. Galyum Fosfat (GaP)
ile yap\u0131lm\u0131\u015f bir diyotun, iletim y\u00f6n\u00fcnde ak\u0131m ge\u00e7irildi\u011finde k\u0131rm\u0131z\u0131 bir \u0131\u015f\u0131k
yayd\u0131\u011f\u0131 farkedilmi\u015ftir. B\u00f6ylece bir yar\u0131iletken \u0131\u015f\u0131k kayna\u011f\u0131 ke\u015ffedimi\u015ftir, ancak
yar\u0131iletkenlerdeki \u0131\u015f\u0131k yay\u0131m\u0131n\u0131n fizi\u011fi pek anla\u015f\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 ve seri \u00fcretim i\u00e7in
yeterli teknolojik d\u00fczeye eri\u015filemedi\u011fi i\u00e7in led 'ler yak\u0131n zamana kadar pek
pop\u00fcler olamam\u0131\u015flard\u0131r. Bu sorunlar\u0131n a\u015f\u0131lmas\u0131dan sonra ledler inan\u0131lmaz bir
\u015fekilde kendilerine \u00e7ok geni\u015f bir uygulama alan\u0131 bulmu\u015flard\u0131r.

\u0130lk led 'ler TO-18 transist\u00f6r k\u0131l\u0131f\u0131 i\u00e7erisinde ve u\u00e7lar\u0131 \u015feffaf plastik mercek
\u015feklindeydi. Mevcut \u0131\u015f\u0131k rengi sadece k\u0131rm\u0131z\u0131yd\u0131 ve verim, yani uygulanan
g\u00fcce kar\u015f\u0131 elde edilen \u0131\u015f\u0131k miktar\u0131 son derece yetersizdi.
Zamanla yar\u0131iletkenlerde yay\u0131lan \u0131\u015f\u0131k ile ilgili teorik bilgiler geli\u015ftik\u00e7e GaP
diyotlar\u0131ndan yay\u0131lan k\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131\u011fa, bu yar\u0131iletken madde i\u00e7erisinde bulunan
\u00e7inko ve oksijen atomlar\u0131n\u0131n sayesinde olu\u015ftu\u011fu anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Daha saf GaP
maddesiyle yap\u0131lan Led 'lerin, bu sefer ye\u015fil bir \u0131\u015f\u0131k yayd\u0131klar\u0131 g\u00f6zlenmi\u015ftir.
Daha sonra ise \u00e7ok \u00e7e\u015fitli yar\u0131iletken maddeler denenmi\u015f ve kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.
G\u00fcn\u00fcm\u00fczde ise en \u00e7ok kullan\u0131lan madde ise Galyum Arsenit Fosfat (GaAsP)
't\u0131r. Bu maddenin avantaj\u0131, arsenik ve fosfat oranlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmek suretiyle
infraruj (infra-red) ile ye\u015fil aras\u0131nda pek \u00e7ok renk elde edilebilmesidir.

G\u00fcn\u00fcm\u00fczde kullan\u0131lan Led 'ler aras\u0131nda en pop\u00fcleri, k\u0131rm\u0131z\u0131 olan\u0131d\u0131r. Bu tip
led 'ler GaAs0,6P0,4 form\u00fcl\u00fc ile yap\u0131lmaktad\u0131r. Yani As : P oran\u0131 6 : 4 't\u00fcr.
K\u0131rm\u0131z\u0131 Led 'ler yap\u0131m\u0131 en kolay, dolay\u0131s\u0131yla en ucuz, bunun yan\u0131nda da verimi
en y\u00fcksek olanlar\u0131d\u0131r. Ye\u015fil Led 'ler ise verimi en d\u00fc\u015f\u00fck LED \u00e7e\u015fididir. Ancak
bu dezavantaj\u0131 insan g\u00f6z\u00fcn\u00fcn ye\u015file k\u0131rm\u0131z\u0131dan daha hassas olmas\u0131 nedeniyle
ortadan kalkmaktad\u0131r.

Herhangi bir uygulama i\u00e7in renk se\u00e7imi yaparken baz\u0131 hususlara dikkat
edilmelidir. K\u0131rm\u0131z\u0131, genellikle ikaz devreleri i\u00e7in tercih edilmelidir. Ancak
sar\u0131, turuncu ve ye\u015fil Led 'ler, di\u011fer baz\u0131 ama\u00e7lar i\u00e7in daha estetik
olabilmektedir.

Led se\u00e7iminde verim \u00f6nemli bir fakt\u00f6rd\u00fcr. Ye\u015fil ve sar\u0131 Led 'lerin verimleri,
k\u0131rm\u0131z\u0131 Led 'lere nazaran daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Ancak pille \u00e7al\u0131\u015fan k\u00fc\u00e7\u00fck cihazlar
d\u0131\u015f\u0131nda bu durum bir problem te\u015fkil etmemekte, verim d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc biraz daha
fazla g\u00fc\u00e7 tatbikiyle ortadan kalkmaktad\u0131r. Ye\u015fil bir Led 'den k\u0131rm\u0131z\u0131 Led
'lerdeki kadar \u0131\u015f\u0131k elde edebilmek i\u00e7in iki kat\u0131na yak\u0131n LED ak\u0131m\u0131na
gereksinim duyulmaktad\u0131r. Ancak \u015febekeden beslenen cihazlar i\u00e7in bu bir
sak\u0131nca te\u015fkil etmemektedir.

I\u015f\u0131k Yayan Diyot (Led)

I\u015f\u0131k yayan diyotlar, do\u011fru y\u00f6nde gerilim uyguland\u0131\u011f\u0131 zaman \u0131\u015f\u0131yan, di\u011fer bir deyimle elektriksel enerjiyi \u0131\u015f\u0131k enerjisi haline d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcren \u00f6zel katk\u0131 maddeli PN diyotlard\u0131r.

Bu diyotlara, a\u015fa\u011f\u0131da yaz\u0131lm\u0131\u015f oldu\u011fu gibi, \u0130ngilizce ad\u0131ndaki kelimelerin ilk
harfleri bir araya getirilerek LED veya SSL denir.
LED: Light Emitting Diode (I\u015f\u0131k yayan diyot)
SSL: Sloid State Lamps (Katk\u0131 hal lambas\u0131)
Sembol\u00fc:
I\u015f\u0131k yayan diyotlar \u015fu \u00f6zelliklere sahiptir:
\u2022
\u00c7al\u0131\u015fma gerilimi 1.5-2.5V aras\u0131ndad\u0131r. (Katalo\u011funda belirtilmi\u015ftir.)
\u2022
\u00c7al\u0131\u015fma ak\u0131m\u0131 10-50mA aras\u0131ndad\u0131r. (Katalo\u011funda belirtilmi\u015ftir.)
\u2022
Uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fcd\u00fcr. (ortalama 105 saat)
\u2022
Darbeye ve titre\u015fime kar\u015f\u0131 dayan\u0131kl\u0131d\u0131r.
\u2022
Kullan\u0131laca\u011f\u0131 yere g\u00f6re \u00e7ubuk \u015feklinde veya dairesel yap\u0131labilir.
\u2022
\u00c7al\u0131\u015fma zaman\u0131 \u00e7ok k\u0131sad\u0131r. (nanosaniye)
\u2022
Di\u011fer diyotlara g\u00f6re do\u011fru y\u00f6ndeki direnci \u00e7ok daha k\u00fc\u00e7\u00fckt\u00fcr.
\u2022
I\u015f\u0131k yayan diyotlar\u0131n g\u00f6vdeleri tamamen plastikten yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gibi, \u0131\u015f\u0131k \u00e7\u0131kan k\u0131sm\u0131
optik mercek, di\u011fer k\u0131s\u0131mlar\u0131 metal olarak ta yap\u0131l\u0131r.
Temel Elektronik
Yar\u0131 \u0130letkenli Elektronik Devre Elemanlar\u0131
1 - Diyot:

Diyot tek y\u00f6ne elektrik ak\u0131m\u0131n\u0131 ileten bir
devre eleman\u0131d\u0131r. Diyotun P kutbuna
"Anot", N kutbuna da "Katot" ad\u0131 verilir.
Genellikle AC ak\u0131m\u0131 DC ak\u0131ma
d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek i\u00e7in Do\u011frultma\u00e7 devrelerinde
kullan\u0131l\u0131r. Diyot N tipi madde ile P tipi
maddenin birle\u015fiminden olu\u015fur. Bu
maddeler ilk birle\u015ftirildi\u011finde P tipi
maddedeki oyuklarla N tipi maddedeki

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
718elx_1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->