Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Keynesyen İktisat

Keynesyen İktisat

Ratings: (0)|Views: 3,183 |Likes:
Published by nhemasvs

More info:

Categories:Types, Research
Published by: nhemasvs on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
 Ekonomik Yakla
 ş
ı
m, Cilt : 20, Say
ı
: 70, ss. 31-60
KEYNES DEVR 
İ
M
İ
VE KEYNESYEN
İ
KT
İ
SAT
Mahir F
İ
SUNO
Ğ
LU
1
 
Bilge KÖKSEL TAN
2
 
Özet 
 J.M.Keynes, geleneksel iktisad 
ı
n “kendili
 ğ 
inden tam istihdamda denge”kavram
ı
na kar 
 ş
ı
ç
ı
km
ı
 ş
ve iktisatta bir “devrim” yaratm
ı
 ş
ı
r. Keynes’in “Genel Teori”sinin ba
 ş
ar 
ı
 s
ı
 , bir ölçüde dönemin hem ekonomik ve sosyal 
 ş
artlar 
ı
na, hem deöne sürdü
 ğ 
ü yeni teorinin bilimsel karakteristi
 ğ 
ine ba
 ğ 
ı
ı
r. Geleneksel (ortodoks)iktisad 
ı
n öngörüleri ya
 ş
anan gerçeklerle uyu
 ş
muyordu. 1930’lu y
ı
llarda
 İ 
ngiltere vebat 
ı
n
ı
n sanayiile
 ş
mi
 ş
di
 ğ 
er ülkeleri, ortodoks iktisad 
ı
n
ı
klayamad 
ı
 ğ 
ı
endüstriyel durgunlukla birlikte uzun süre devam eden yo
 ğ 
un i
 ş
 sizlik deneyimini ya
 ş
ı
 yordu.
 İş
teböyle bir ortamda Keynes, belirsizli
 ğ 
in iktisadi analizlerdeki önemi, paran
ı
nekonomide de
 ğ 
i
 ş
en rolü ve eksik istihdam varsay
ı
m
ı
ile Klasik iktisad 
ı
temelinden sarsm
ı
 ş
ı
r. Keynes, öne sürdü
 ğ 
ü yeni fikirler ile iktisatta gerçek bir “devrim” yaratm
ı
 ş
ı
r. Bu devrim, kar 
 ş
ı
devrimlerin ortaya ç
ı
kmas
ı
na yol açm
ı
 ş
ı
r. Keynesyen
 İ 
ktisat, temelde Keynes’in argümanlar 
ı
na dayanmakla birlikte zaman içerisinde Keynesyen
 İ 
ktisatç
ı
lar’ 
ı
n Keynes’in özgün görü
 ş
lerindenuzakla
 ş
arak “Neo-Klasik Sentez” çat 
ı
 s
ı
alt 
ı
nda topland 
ı
klar 
ı
görülmü
 ş
tür. Neo- Klasik Sentez, Keynes’in “devrim” niteli
 ğ 
i ta
 ş
ı
 yan görü
 ş
lerini geri plana itmi
 ş
tir.Çal 
ı
 ş
mada Keynes’in
 İ 
ktisad 
ı
ile Keynesyen
 İ 
ktisat, payla
 ş
ı
klar 
ı
temel argümanlar ve ayr 
ı
ld 
ı
klar 
ı
temel varsay
ı
mlar aç
ı
 s
ı
ndan incelenmeye çal 
ı
 ş
ı
lacakt 
ı
r.
 Anahtar Sözcükler:
Keynes’in
 İ 
ktisad 
ı
 , Keynesyen
 İ 
ktisat 
 KEYNES’S REVOLUTION AND KEYNESIAN ECONOMICS  Absract 
 J.M.Keynes opposed to full employment equilibrium of traditional economicsand made a revolution in economics. The success of Keynes’s General Theory
1
Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi,
İ
.
İ
.B.F.
İ
ktisat Bölümü, Adana. (fisunogl@cu.edu.tr)
2
Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi,
İ
.
İ
.B.F.
İ
ktisat Bölümü, Gaziantep. (bkoksel@gantep.edu.tr)
 
 Mahir F 
 İ 
 SUNO
Ğ 
 LU-Bilge KÖKSEL TAN 
 
32
 partially depends on the economic and social conditions of those period and alsodepends on the scientific characteristics of the new theory which he has alleged. The foresights of the traditional (orthodox) economics conflicted with experience of reality. U.K. and other industrialized countries of the Western world had faced anexperience of massive unemoployment with industrial stagnation which cannot beexplained by orthodox economics in the 1930s. Therefore, Keynes had critized theClassical economy with the importance of the uncertainity in economic analysis, thedifferent role of money in economics and underemployment assumptions. Keyneshad a real “revolution” in economics whith his suggestions. This revolution leads tocounter revolutions. Although Keynesian economics based on the arguments of Keynes, by thetime some Keynesian economists differed from Keynes’s original opinions and that they are grouped under Neo- Classical Synthesis”. Neo- Classical Synthesis hasdrawn back the revolutionist suggestions of Keynes. In this study, economics of Keynes and Keynesian economics are tried toinvestigate with common basic arguments and basic assumptions that they difffer  from each other.
 Key Words:
Economics of Keynes, Keynesian Economics, Different  Interpretations of Keynes.
G
İ
İŞ
 
İ
ktisadi dalgalanmalar 
ı
n geçici bir olgu oldu
ğ
u, ekonominin her zamankendili
ğ
inden tam istihdamda dengede olaca
ğ
ı
, dolay
ı
s
ı
yla devletin ekonomiyemüdahale etmemesi gerekti
ğ
i varsay
ı
m
ı
üzerine kurulu olan Klasik 
İ
ktisat teorisi,1929 bunal
ı
m
ı
n
ı
ı
klamakta yetersiz kalm
ı
ş
t
ı
r.1929 bunal
ı
m
ı
sonras
ı
nda ise Keynesyen Makro
İ
ktisat ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r.Keynesyen Makro
İ
ktisat, temelde J.M.Keynes’in argümanlar 
ı
na dayanmaktad
ı
r.Keynes, serbest piyasa ekonomisinin her zaman tam istihdam
ı
sa
ğ
layamayaca
ğ
ı
 ampirik gözleminden yola ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r. Büyük Bunal
ı
m, bu gözlemi teyid etmi
ş
tir.Keynes’in iktisat teorisine esas katk 
ı
s
ı
, “
İ
stihdam, Faiz ve Paran
ı
n Genel Teorisi” yada
ı
saca “Genel Teori” ile olmu
ş
tur. Keynes’in “Genel Teori”sinin ba
ş
ar 
ı
s
ı
, bir ölçüde dönemin hem ekonomik ve sosyal
ş
artlar 
ı
na, hem de öne sürdü
ğ
ü yeniteorinin bilimsel karakteristi
ğ
ine ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Geleneksel (ortodoks) iktisad
ı
n öngörüleriya
ş
anan gerçeklerle uyu
ş
muyordu. Asl
ı
nda Genel Teori, sadece 20 yüzy
ı
l kapitalistekonomilerinin yap
ı
s
ı
n
ı
incelememekte, ortodoks 19 yüzy
ı
l rekabetçi piyasavarsay
ı
mlar 
ı
ndan o döneme bir de
ğ
erlendirme yapmaktad
ı
r (Bleaney, 1985:2).1930’lu y
ı
llarda
İ
ngiltere ve bat
ı
n
ı
n sanayiile
ş
mi
ş
di
ğ
er ülkeleri, ortodoks iktisad
ı
n
 
Keynes Devrimi ve Keynesyen
 İ 
ktisat 
33
 
ı
klayamad
ı
ğ
ı
endüstriyel durgunlukla birlikte uzun süre devam eden yo
ğ
uni
ş
sizlik deneyimini ya
ş
ı
yordu.
İş
te böyle bir ortamda Keynes, belirsizli
ğ
in iktisadianalizlerdeki önemi, paran
ı
n ekonomide de
ğ
i
ş
en rolü ve eksik istihdam varsay
ı
m
ı
ileKlasik iktisad
ı
temelinden sarsm
ı
ş
t
ı
r. Keynes, öne sürdü
ğ
ü yeni fikirler ile iktisattagerçek bir “devrim” yaratm
ı
ş
t
ı
r. Bu devrim, kar 
ş
ı
devrimlerin ortaya ç
ı
kmas
ı
na yolaçm
ı
ş
t
ı
r.Keynes’in Genel Teori’si çok de
ğ
i
ş
ik yorumlara konu olmu
ş
tur. Bu de
ğ
i
ş
ik yorumlarda öne sürülen görü
ş
lerin ne ölçüde Keynes’e ve Keynesyen iktisatç
ı
lara aitoldu
ğ
u tart
ı
ş
ma konusudur. Keynesyen teori, temelde Keynes’in argümanlar 
ı
nadayal
ı
olmas
ı
na ra
ğ
men Keynes’in iktisad
ı
ile Keynesyen iktisat aras
ı
nda farkl
ı
l
ı
 bulunmaktad
ı
r. Ancak bütün Keynesyenler, ekonomik faaliyetlerin dalgalanmalar gösterdi
ğ
i ve paran
ı
n önemli oldu
ğ
u konusunda ayn
ı
görü
ş
e sahip olup, devletmüdahalesinin ekonomik faaliyetlerde istikrar 
ı
sa
ğ
lamas
ı
hususunda ortak paydada birle
ş
mektedirler. Keynes’in bir çok yorumu bulunmas
ı
na ra
ğ
men üç tanesi çok önemlidir. Bunlar; Keynesyen Teori, Post Keynesyen Teori ve Neo-KeynesyenTeori kapsam
ı
nda ele al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Neo-Keynesyen Teori’nin geli
ş
im sürecinde üçönemli giri
ş
imin oldu
ğ
u görülmektedir. Birincisi, Clower ve Leijonhufvud’unKeynes’i tekrar yorumlamas
ı
kapsam
ı
ndad
ı
r.
İ
kincisi, genel denge teorisinderekabetçi olmayan (imperfectionist) geli
ş
melerdir. Neo-Keynesyen Teori’ningeli
ş
im sürecindeki üçüncü geli
ş
me ise, makro iktisad
ı
n mikro temellerikapsam
ı
ndad
ı
r.Çal
ı
ş
man
ı
n amac
ı
; Keynes’in iktisad
ı
ile Keynesyen
İ
ktisat’
ı
, payla
ş
t
ı
klar 
ı
 temel argümanlar 
ı
ve ayr 
ı
ld
ı
klar 
ı
temel varsay
ı
mlar aç
ı
s
ı
ndan incelemeyeçal
ı
ş
makt
ı
r. Çal
ı
ş
ma, iki bölümden olu
ş
maktad
ı
r. Birinci bölümde Keynes’iniktisada getirdi
ğ
i yeni bak 
ı
ş
ı
s
ı
n
ı
n bir de
ğ
erlendirilmesinin yap
ı
lmas
ı
na; ikinci bölümde ise Keynesyen iktisad
ı
n temel ilkelerinin ve Keynes
İ
ktisad
ı
n
ı
n farkl
ı
 yorumlar 
ı
n
ı
n özetlenmesine çal
ı
ş
ı
lacakt
ı
r.
1. Keynes Devrimi’nin
İ
çeri
ğ
i
1929 bunal
ı
m
ı
n
ı
ı
klamakta yetersiz kalan Klasik 
İ
ktisat Teorisi; iktisadidalgalanmalar 
ı
n geçici bir olgu oldu
ğ
u, ekonominin her zaman kendili
ğ
inden tamistihdamda dengede olaca
ğ
ı
, dolay
ı
s
ı
yla ekonomiye devletin müdahale etmemesigerekti
ğ
i varsay
ı
m
ı
üzerine kuruluydu. 1929 bunal
ı
m
ı
sonras
ı
nda ise KeynesyenMakro
İ
ktisat ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r. Keynesyen Makro
İ
ktisat, temelde J.M.Keynes’inargümanlar 
ı
na dayanmaktad
ı
r. Keynes’in ba
ş
l
ı
ca eserleri, “Hint Paras
ı
ve Maliyesi(Indian Currecy and Finance) (1913)”, “Bar 
ı
ş
ı
n Ekonomik Sonuçlar 
ı
(The EconomicConsequences Of The Peace) (1919)”, “Para Reformu Üzerine (A Tract On

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Isa Bucak liked this
Ayhan Adsiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->