Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

Ratings: (0)|Views: 216|Likes:
Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978
Revista Teatrul, nr. 10, anul XXIII, octombrie 1978

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
REVISTĂ
A CONSILIULUI CULTURII Şl
EDUCAŢIEI
SOCIALISTE
In
acesl
număr
:
articole
semnate
de
Paul EVERAC,
Alexandri.
SEVER,
Teodor
MAZILU,Traian
ŞELMARU,
Valentin
SIL¬
VESTRU,
Roria
DELEANU,
Radu
ALRALA, Vasilo
MCOROVICI,
Ion
MIHAILEANU
şi
Florin
TORNEAPĂCĂLEALA
comedie
in
două părţi
;
GHEORGHE
YLAI)
Cronica
dramatică
·
puncte
de
vedere
reportaje
·
teatrul
T
·
balet 
cartea
tie. leal
ru.
# semnal
0
meridiane
lumeţi ea letilru · spectacolul
Sportiv
Sus,
Dan
Antlr
Grigpt-scii
l'.ul,Mitici
alien. Aurclian
(leur^'-rii
şi
Grig
Dristani
in
..Itii^ăciiine
{>(>>•
I
r
11
un
disr-jor.kry"
dc 1). 1*. Po"
trecu, Tcntrul
Dramatic
din
Galaţi.
Jos,
„Cer cuvîntul"
de Dra-
turnir
Iloromnca,
Teatrul
„Mihai Eminescu"
din
liolojani.
'j'icapia.
Didona Popescu
şi
Cos
tel
Constantin
tn
„Alexandru[ipuşneanu"
de
Virgil
Stnenescu,
Teatrul
Naţional
din
Bucureşti.
 
www.cimec.ro
 
 Nr.
10 (unul
XXIII)
(ictoiitbric
W7%
Revislunaeditată dc
Consiliul
Cullurii
şi Educaţiei
Socialiste
şi dc
Uni
unea
Scriitorilor
din Re
publica
Socialistă România
Redaclor-şcf 
RADU
POPESCU
Redactori-şefi adjuncţi
FLORIN
TORN EA
TIIEODOR
MĂNESCU
* * * Noua
calitate
a
muncii
şi
activitatea
teatra. . p. 1DISCUŢII
ALEXANDRU
SEVER : Despre unele
raporturi
dintre dra
maturgie
şi
regie
p. 3
IDEI
LA RAMPA
YASILE
NIC0ROVIC1 :
Lectura realului
sau cunoaştereavieţii şi a
naturii
umane |>. 7
Telex
„Teatrul" p. 9, 18, 82, 83
L
N. :
Teatrul
dc
amatori
un
teatru
al actualităţii . . p. 10CRONICA
LITERATURII
DRAMATICE
CRISTIAN
L1VESCU :
...locul",
„Alibi", „Comedie Iară
litiu"
dc Ion Răieşu p.
PUNCTE
DE VEDERE
RAIL
EVERAC: Umblarea la
clasici
CONTRAPUNCT
p.
Li
IIORIA
DELEANU
: Sărbătoare la
Histria
. . . . p. 17
1
-ESTIVALUL NATIONAL
„CiNTAREA ROMÂNIEI"
YASILE
RARA
Ν
:
Vaslui
O
sărbătoare a
spiritului
. . p. I!)CRONICA DRAMATICA Semnează : RADU
ALU
ALA,
VALERIA
DUCEA, CRISTINA DUMITRESCU, MIRA
10SIE.
VIRC-ÏL
MUNTE
ANII,
TONUŢ N1CULESCU,
CONS
TAN TIN PARASCI IIVESCU, VICTOR PAR
DON,
CONSTANTIN
RADU-M ARIA. TRĂIA
Ν
SEL-
MARU,
ELORIN ToRNEA,
PAUL
TUTUNGIU
TV
C. R. M. : Regele
trac
RADIO
1
LORICA
ICNIM
: Numai despre
text
.
SEMNALVIRGIL
MUNTEANU
: Subiect, de vînzarc
PORTRETE
ION
MIIIAILEANU
:
Marcela
Rusti . .
p.
21
p.
Ί
8
p.
19
p.
30
p.
51
 
www.cimec.ro
 
Noua calitate a munciişi activitatea teatrala
U
ltimul
trimestru al acestui an se caracterizează prin
accelerarea
ritmurilortic munca in
toate domeniile
de activitate, prin mobilizarea
tuturor
forţelor,iu vederea îndeplinirii exemplare a
planului
anual, plan hotărîlor pentru
realizarea
în perspectivă a cincinalului. Deviza sul» care toţi cei cc muncesc înRomânia îşi desfăşoară azi întreaga activitate este
lupta
pentru o nouă calitate,pentru transformarea acumulărilor cantitative într-o nocalitate, superioară.
Aceasta
este esenţa Programului partidului, a liolărîrilor Congresului al XI-lea şiConferinţei Naţionale u partidului,
acestea
sînt cerinţele formulate,
clar
şi convingător, în cuvînlărilc secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşcscu.
Se
înţelege că munca teatrelor
este,
trebuie să fie supusă aceloraşi imperative. Activitatea artistică nu
poate
fi desprinsă de
sfera
întregii activităţi şt nu
se
poale
dezvolta decîl în contextul
acesteia.
Produsul
finit
al întregii activităţi
artistice
a
unui
teatru
esle
spectacolul,
planul
de producţie al teatrului este repertoriul lui, iar realizarea
planului
se măsoară după indicii de calitate, de eficienţă.Oricît ar părea de nepotrivită la prima vedere, oricît ar mira apropierea activităţii
artistice
de activitatea celorlalte sectoare de producţie, teatrele se află în situaţiaobiectivă
α
instituţiei al cărei colectiv de muncă, al cărei consiliu de conducere,
al
cărei director trebuie să-şi elaboreze un plan şi
lupte
pentru realizarea luiduaceleaşi criterii de exigenţă, disciplină, competenţă, înaltă calificare, ca oricecolectivitate productivă din Romania.lală de ce astăzi, mai
mult
ca oricînd, este necesară reexaminarea severăa
modului
in care se desşoară munca în teatre. Începutul actualei stagiuni uc-aprilejuit unele
momente
de satisfacţie, nc-om bucurat pentru realizările
unor
teatre, pentru spectacolele dc calitate prezentate publicului, privim cu încredere,din aceaslă perspectivă, desfăşurarea viitoare
α
stagiunii. Dar, nu
putem
trece
cu
vederea unele
carenţe, unele lipsuri manifestate odată cu
gongul
inaugural
al
sezonului teatral, li un
fapt
şliul — şi comentai — că nu
toate
teatrele au fost în sură să desebidă stagiunea, la dala fixată prin tradiţie, cu un spectacolnou ; premiera dinţii a constituit-o, în unele teatre, un recital actoricesc ; unele spectacole, realizate în
fapt
în stagiunea trecută şi înregistrate ca atare, sintprezenlute drept realizări noi. Aceste realităţi nu scapă observaţiei noaslrc, oricît
ar
încerca
unii
directori să prezinte all fol lucrurile, ripostînd iritat, cînd li seapreciază de pe poziţii critice neîmplinirile din activitatea lor. Faptul că deschi
derea
stagiunii nu
esle
întru
lotul
satisfăcătoare,
faptul
că se prelungesc şi înactuala stagiune deficienţe existente şi în stagiunile anterioare, arată
limpede
căexistă serioase carenţe de organizare, de planificare şi de disciplină a muncii, care
se
cer grabnic şi radical înlăturate.
Este
în contradicţie cu loalc principiile şi normele care guvernează întreagaactivitate din ţara noastră situaţia în care sc complac unele teatre, de a nu aveacertitudinea
planului
repertorial, de a nu-şi alona judicios eforturile, pentru aasigura ritmicitatea spectacolelor. Nu e un
secret
pentru
nimeni
faptul
că în
multe
teatre se ştie, de regulă, data cînd încep repetiţiile pentru un spectacolaflat în pregătire, dar nu se
poale
aprecia decît foarte vag data cînd va avea1
 
www.cimec.ro

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mironel Vasile liked this
Gelu Diaconu liked this
raizenangelo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->