Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zelena Knjiga

Zelena Knjiga

Ratings: (0)|Views: 251|Likes:
Published by Ali Aslan
"Zelena knjiga"-Muammar Al Gaddafi
"Zelena knjiga"-Muammar Al Gaddafi

More info:

Published by: Ali Aslan on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
1
 
2
DEMOKRATIJA
- Narodna vlast -
Politi 
č 
ki temelj tre 
ć 
e svetske teorije 
 
INSTRUMENT VLASTI 
 
“Instrument vIasti je prvi politi
č
ki problem s kojim se suo
č
avaju ljudskezajednice.”“Sukobljavanje unutar porodice
č
esto je uzrokovano ovim problemom.” “Ovajproblem postao je vrlo opasan nakon što su se uobli
č
ila savremena društva.”Narodi se i sada suo
č
avaju sa ovm kontinuiranim poblemom, a mnogobrojnezajedice pate od opasnih dalekosežnih efekata koje on nanosi. One još uvek nisuuspele da ga reše do kraja i demokratski. Zelena knjiga pruža kona
č
no rešenjeproblema instrumenta vlasti.Danas su svi politi
č
ki sistemi u svetu ishod borbe instrumenata vlasti za vlast,bilo, da je to mirna borba ili naoružana, kao što su klasne, sektaške, plemenske,partljske ili individualne borbe. Njihov ishod je uvek pobeda jednog od instrumenata vladavine: pojedinca, grupe, partije ili klase, i poraz naroda.Poražena je, dakle, prava demokratija. Polti
č
ka borba koja se okon
č
ava pobedom jednog kandidiata tako što ovaj, na primer, dobije 51 odsto od ukupnog broja glasova.ima
ć
e za rezultat diktatorski instrument vlasti maskiran u demokratsko ruho. Jer
ć
e 49odsto bira
č
a biti pod vladavinom instrumenta vlasti koji nisu izabrali. Nego im jenametnut i to je diktatura.Ova poIiti
č
ka borba može biti okon
č
ana pobedom instrumentavlasti koji predstavlja samo manjinu, kada se glasovi bira
č
a podele na više kandidata pa jedan od njh dobija vše glasova u odnosu na ostale ponaosob; ali, kada se saberuglasovi ostalih kandidata koji su dobiIi manje od njega, oni postaju pretežna ve
ć
ina;uprkos tome uspeva vlasnik manjeg broja glasova, a njegov se uspeh smatra legitimnimi demokratsklm. U stvari, izdiže se diktatura u lažnom demokratskom ruhu.To jestvarnost politi
č
kih sistema koji danas dominiraju u svetu i koji su o
č
igledno falsifikatiprave dernokratije. To su diktatorski sistemi.
Predstavni 
č 
ki domovi 
Predstavni
č
ki domovi su ki
č
ma tradcíonalne demokratije koja dominira usavremenom svetu, a poslani
č
ki domovi su lažni oblici predstavljanja naroda,predstavni
č
kl sistemi su demagoška rešenja problema demokratije. Poslani
č
ki dom se u
 
3
osnovi formira radi predstavljanja naroda, a sama ova osnova je nedemokratska, jerdemokratija zna
č
i vlast naroda, a ne vlast njegovih predstavnika. ... Postojanjepredstavni
č
kog doma samo po sebi zna
č
i odsustvo naroda, a prava demokratija sezasniva na prisustvu naroda, a ne na prisustvu njegovih predstavnika. Poslani
č
kidomovi su postati legitimna prepreka izme
u naroda i viasti time što je masa izolovanaod bavljenja politikom, a poslani
č
ki domovi monopolišu vlast u njeno ime... Narodima nepreostaje ništa izuzev onog lažnog oblika demokratije u kome dugi redovi bira
č
a
č
ekajuda ubace listi
ć
e u glasa
č
ke kutije.Da bismo razotkrili predstavni
č
ki dom radi pokazivanja njegove suštine moramopotražtitiodakle on poti
č
e.. On je ili izabran posredstvom izbornih krugova, partija,koalicíja partija, ili naimenovanjem. Svi ovi putevi nisu demokratski. Jer podelastanovništva na izborne krugove zna
č
i da jedan
č
lan poslani
č
kog doma predstavljahijade, stotine hiljada i milione pripadnika svog naroda, zavisno od broja stanovnika. Tozna
č
i, tako
e, da nijedna masovno-organizaciona veza ne povezuje predstavnika snjegovim bira
č
ima jer se smatra, kao i ostali predstavnici, predstavnikom celog naroda.To je ono što nalaže dominiraju
ć
a tradicionalna demokratija... i otuda se masa odvajapotpuno od predstavnika a predstavnk se odvaja potpuno od mase.
Č
im dobije glasovemase on postaje monopolista njenog suvereniteta i upravlja njenim poslovima.. Takovidimo danas u svetu dominiraju
ć
a tradicionalna demokratija zaveštavaneprikosnovenost i imunitet
č
lanu predstavni
č
kog doma. Dok isto to ne priznajepripadnicima naroda. To zna
č
i da su predstavni
č
ki domovi postalii instrument plja
č
kanjanaroda vlasti i manipulacije nad njom. Otuda narodi danas imaju pravo da se boreputem narodne revolucije za rušenje instrumenata monopolisanja demokratijom Iplja
č
kaša volje masa nazvanih predstavniki
č
kim domovima i da glasno proklamuju svojezahteve predstavljane novim na
č
elom —niko ne predstavlja narod. Kada je predstavni
č
ki dom sa
č
injen od
č
lanova jedne partije, pošto je ona pobedila na izborimaon je u tom slu
č
aju partijsko ve
ć
e, a ne narodno ve
ć
e, on predstavlja partiju a ne narod,a izvršno telo koje imenuje predstavni
č
ki dom telo je pobedni
č
ke partije a ne narodnotelo.Isti slu
č
aj je i sa poslani
č
kim domom u kome svaka partija dobija odre
eni brojsedišta. Vlasnici ovih sedišta su predstavnici sopstvene partije a ne naroda. Vlada kojuformira ova koalicija je vlada tih koalicionih partija a ne vlada naroda. Narod je uovakvim sistemima žrtva partijskih borbi. On je obmanut i iskoriš
ć
en od ovih sukobljenihpoliti
č
kih instrumenata za vlast, da bi dobili njegove glasove dok stoji u organizovanim
ć
utIjivim redovima I kre
ć
e se poput kuglica na brojanici da bi ubacio listi
ć
e u glasa
č
kekutije na isti nai
č
n kao kad se drugi papiri bacaju u korpu za otpatke... Ovo je u svetudominiraju
ć
a tradicionalna demokratija, bilo u jednopartijskim, dvopartijskim ilivišepartijskim sistemtma ili bespartijskim sistemima. Tako postaje o
č
igledno da jepredstavljanje obmana. Poslani
č
ki domovi koji se formiraju imenovanjem ili nasledstvomne spadaju pod bilo koji oblik demokratije. No, sistem izbora poslanika za poslani
č
kedomove zasniva se na propaganda radi dobijanja glasova. On je dakle demagoškisistem u punom smislu re
č
i. Glasovi se mogu kupiti i može se poigravati s njima... asiromašni ne mogu u
ć
i u izborne borbe u kojima uvek pobe
uju samo bogati.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->