Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
The Future of Oil

The Future of Oil

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by Aizad Sayid
The impact of oil in the Industrial economy.
The impact of oil in the Industrial economy.

More info:

Published by: Aizad Sayid on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

pdf

text

 
Wlj Hzwzuj fh F`i
Alnuijq B$ Gnur`d) n Eu`w`ql }lpq`a`qw ,ndg bundgqfd fh Alnuijq Gnur`dkngj n}uf}ljw`a qwnwjkjdw `d >0:5$ ’Wlj h`hwl ujxfizw`fd r`ii afkj rljd rj lnxj q}jdw wljqwfujq fh afni ndg f`i$$$ Wl`q alndbj knp ozqwip ej aniijg n ujxfizw`fd) ezw `w g`hhjuq hufknii wlj }ujajg`db fdjq `d wlnw wljuj `q df i`cji`lffg fh `wq ijng`db wf `daujnqjq fh }f}zinw`fd) ezw jxjd }juln}q wf wlj ujxjuqj$‛ Q`k}ip qwnwjg) wlj afzdwu`jq wlnw r`ii’afdwufi‛ wlj knofu f`i ujqjuxjq `d wlj rfuig r`ii ujnal zd}nuniijijg nqajdgndap) rl`ijwlfqj rlf anddfw qjazuj wlj`u hzwzuj f`i uj~z`ujkjdw r`ii }ufeneip jdg z} `d wlj wl`ugrfuig) fu rfuqj3 ujbnugijqq fh rljuj wljp qwndg nw }ujqjdw$Wnc`db `dwf naafzdw wlj xnu`fzq hfujanqwq fh wlj Rfuig Kfgji fh f`i qz}}i`jq) wlj pjnuq5===+5=5= }ufeneip q`w nw wlj }jnc fh rfuig f`i ujqfzuajq nxn`ine`i`wp$ Qjxjuni kfgjiqafdwjdg wlnw hufk wljqj pjnuq fdrnugq) wlj unwj fh g`qafxjup fh djr f`i ujqfzuajq rfzigejb`d nd `uujxjuq`eij djbnw`xj wujdg ndg hnii ejifr wlj unwj fh wlj`u afdqzk}w`fd$Gu$ K$ C`db Lzeejuw) fdj fh wlj }ujjk`djdw bjf}lpq`a`qw fh wlj 5=wl ajdwzup gjqau`ejgwlj zd`~zjdjqq fh f`i nq n afkkfg`wp ’Wljuj `q n g`hhjujdw ndg kfuj hzdgnkjdwni afqw fh f`i wlnw `q `dgj}jdgjdw fh wlj kfdjwnup }u`aj$ Wlnw `q wlj jdjubp afqw fh j|}ifunw`fd ndg}ufgzaw`fd$ Qf ifdb nq f`i `q zqjg nq n qfzuaj fh jdjubp) rljd wlj jdjubp afqw fh ujafxju`db n enuuji fh f`i ejafkjq bujnwju wlnd wlj jdjubp afdwjdw fh wlj f`i) }ufgzaw`fdr`ii ajnqj df knwwju rlnw wlj kfdjwnup }u`aj knp ej‛@h rj nbujj wlnw l`blju }u`ajq }ufx`gj `dajdw`xj hfu afk}nd`jq wf }ufgzaj n inubju xfizkj) wljd wf wlj j|wjdw wlnw f`i }u`ajq u`qj) qf r`ii wl`q `dajdw`xj fh f`i afk}nd`jq$Wljujhfuj) `h f`i gj}ijw`fd ujniip gfjq faazu nw nd ninuk`db unwj) ndg rfuig }ufgzaw`fd fh f`i `q ejb`dd`db nd `uujxjuq`eij gjai`dj) wl`q }ufh`w `dajdw`xj r`ii niqf ai`ke `d afuujinw`fdr`wl u`q`db }u`ajq$ Wlj ujni ~zjqw`fd ujkn`dq+ lfr kzal rfzig rj ej r`ii`db wf }np hfu ni`wju fh }jwufi nw wlj ]QF hzji }zk}6 R`ii rj qwnuw zq`db fzu xjl`aijq ijqq ndg ijqq6Rlnw }u`aj r`ii }jwufi ej hfu n`ui`djq wf ejafkj zdhjnq`eij hfu anuup`db }nqqjdbjuq hufkInlfuj wf Cnunal`6 Wlj wuzj ndqrju i`jq `d wlj zdgjuqwndg`db fh wlj jafdfk`aafdqzk}w`fd }nwwjud fh h`d`wj ujqfzuajq$ Lfrjxju ijqq f`i rj zqj) wljuj r`ii ej ijqq f`iezu`jg `dq`gj wlj jnuwl wfkfuufr$ N gjaujnqjg afdqzk}w`fd knp kncj `w inqw ifdbju ezw`w r`ii qw`ii jdg$F`i r`ii ejafkj nd j|w`daw dnwzuni ujqfzuaj fdj gnp$ @h `w ln}}jdq ejhfuj ndpdjr wjaldfifbp fu hzji wncjq fxju) wlj jhhjawq fh n rfuig r`wlfzw f`i rfzig ej qfkjwl`dbkfuj gjxnqwnw`db) jafdfk`aniip au`}}i`db ndg ifdbju inqw`db wlnd wlj afke`djgjafdfk`a ifqq fh nii rnuq ndg dnwzuni g`qnqwjuq `d l`qwfup. Kfqw j|}juwq fh wlj f`i`dgzqwup anii `w nq wlj afk`db fh n ’gj`dgzqwu`ni`jg qfa`jwp‛ Niwlfzbl rj nuj i`cjip wf uzd
 
fzw fh f`i ejhfuj wlj dj|w ajdwzup wncjq fxju) enuu`db ndp k`unaijq3 rj nuj dfrljuj djnu lnx`db ndfwlju wjaldfifbp ujngp wf wncj `wq }inaj `d wlj hfujqjjneij hzwzuj$ Jxjd `h ndjr wjaldfifbp rnq `dwufgzajg) `w rfzig wncj wu`ii`fdq fh gfiinuq `d kfg`hp`db ndgujgj}ifp`db wlj `dhunqwuzawzuj) hzji gji`xjup ndg afdqzk}w`fd qpqwjkq wf lndgij wlj djrhzji$Wlj rfuig‐q gj}jdgjdaj fd hfqq`i hzjiq wljujhfuj ujkn`dq `w Nal`iijq ljji$ Wl`q `q }nuwipejanzqj df niwjudnw`xj jdjubp qzeqw`wzw`fd kfgji lnq wlj qnkj afqw&ejdjh`w ujinw`fdql`}nq f`i$ Hzuwljukfuj) djr wjaldfifb`jq nuj azuujdwip azkejuqfkj ndg `djhhjaw`xj zdgju ndpwl`db ijqq wlnd `gjni afdg`w`fdq$ Wljp q`k}ip gf dfw }fqqjqq wlj }fwjdw`ni wf uj}inajf`i rfuigr`gj$ @h wlj inubjqw f`i afdqzkjuq+ Jzuf}j) Al`dn ndg wlj ZQ) anddfw qjazujifdb wjuk afdajqq`fdq wf f`ih`jigq xjup ~z`acip) wlj`u jafdfk`a bufrwl r`ii ejafkj kfujfh n bzjqq`db bnkj ejpfdg 5=8=$ Ep jxjd wlj kfqw f}w`k`qw`a jxniznw`fd au`wju`n) niihfukq fh hfqq`i hzji gu`xjd wunxji r`ii q`k}ip ajnqj wf j|`qw nq n kjg`zk fh knqqwundq}fuwnw`fd ep 5=<=3 hfqq`i hzji gu`xjd nzwfkfe`ijq r`ii ej qjjd `d kzqjzkq$ Wljrfuig jafdfkp r`ii wljujhfuj lnxj wf h`dg ndg `k}ijkjdw n qfizw`fd ejhfuj f`i uzdq fzw$@w `q g`hh`aziw wf `knb`dj rlnw j|wjdw rj k`blw bf wf `d fzu unaj wf qfixj wl`q jdjubpg`ijkkn q`daj `w `q g`hh`aziw wf }ujg`aw rlnw wlj j|naw qfizw`fd r`ii ej$ Fd wlj gjkndgq`gj) rljd wlj }u`aj fh ndp h`d`wj ujqfzuaj `daujnqjq) lfrjxju `k}fuwndw fu ’gjkndg`djinqw`a‛ `w knp ej) wlj afdqzk}w`fd wujdgq j`wlju ujxjuqj fu afdqzk}w`fd bufrwl unwjqgjai`dj$ N ujajdw nuw`aij `d Dnw`fdni Bjfbun}l`a Knbn`dj afdqfijq wlj ujngjuq epwjqw`hp`db wlnw wnu+qndg gj}fq`wq `d Dfuwl Nkju`an %lfig wlj j~z`xnijdw fh kfuj wlnd >$8wu`ii`fd enuujiq fh f`i+ nd nkfzdw wlnw knp j|ajjg wlj rfuig"q ujkn`d`db ujqjuxjq fh fug`dnup auzgj$ Qzal h`bzujq nuj zd}ufxjd) zduji`neij ndg zd+nzg`wjg$ Hzuwljukfuj)inubj xfizkj }ufgzaw`fd fh f`i hufk wnu qndg `q dfw jafdfk`ani zdw`i auzgj f`i }u`ajqafdq`qwjdwip ujkn`d nefxj '>:= }ju enuuji) fu `d uz}jj wjukq) aifqj wf Uq$ >== }ju i`wju$@w `q zdgjuqwndgneij wlnw wlj ZQ) rl`al lnq nefzw :* fh wlj rfuig‐q }f}zinw`fd) ndgafdqzkjq fxju 5:* fh wlj rfuig‐q f`i r`ii lnxj n g`hh`aziw w`kj `d h`dg`db }f}zinu qzeqw`wzwjq$ Lfrjxju) wlj ZQ lnq n x`eundw ujqjnual }ufbunk wlnw }ifzblq xnqw an}`wnindg lzknd ujqfzuaj fd afdw`dzfzq ujqjnual ndg gjxjif}kjdw$ @w `q wljujhfujafdaj`xneij wlnw `w afzig gjxjif} afqw jhhjaw`xj qzeqw`wzwjq ejhfuj hfqq`i hzjiq uzd fzw$ @dwlj anqj fh afzdwu`jq i`cj ]nc`qwnd) rljuj ujqfzuaj }indd`db `q dfdj|`qwjdw ndg wljhzwzuj fh fdj kjnqip gnk ujkn`dq zdgja`gjg q`daj nikfqw hfzu gjangjq) bf`db hufkInlfuj wf Cnunal` rfzig ejafkj n wjg`fzq ndg j|fue`wndwip j|}jdq`xj ngxjdwzuj$@w `q jqw`knwjg wlnw kfuj wlnd :=* fh wlj rfuig‐q f`i ujqjuxjq nuj ifanwjg `d j`wlju wljK`ggij Jnqw fu @und$ Wlj rfuig f`i ujqjuxjq nuj jqw`knwjg ep f`i afk}nd`jq ndg wlj ZQbfxjudkjdw nw nufzdg >5==+1=== e`ii`fd enuujiq$ @d 5==7) wlj rfuig‐q azuujdw gn`ipafdqzk}w`fd fh f`i rnq nufzdg 28 k`ii`fd enuujiq }ju gnp) rl`al `q i`cjip wf j|ajjg >5=k`ii`fd enuujiq }ju gnp `d wlj dj|w wjd pjnuq$ Wljuj nuj ujnqfdq wf eji`jxj) ndg kndp
 
j|}juwq qzbbjqw wlnw `w lnq ejjd }ufxjd ejpfdg n qlngfr fh gfzew) wlnw wlj nawzni f`inxn`ine`i`wp `q aifqju wf 8== e`ii`fd enuujiq+kzal ejifr wlj `dhinwjg h`bzujq b`xjd ep f`iafk}nd`jq wf cjj} wlj`u qwfac j|alndbj jnud`dbq qwufdb$ N wjnk hufk Qrjgjd"qZd`xjuq`wp fh Z}}qnin }ujqjdwjg wlj ujqziwq fh n afk}ujljdq`xj qwzgp fd wlj rfuig f`iujqjuxjq `d 5==1$ Wlj wjnk ngx`qjg wlnw wlj rfuig"q f`i ujqjuxjq afzig ej z} wf <=}juajdw ijqq wlnd }ujg`awjg$Wlj ZQ) Al`dn ndg Jzuf}j nuj azuujdwip `d n qwnwj fh ujw`ajdw }nd`a wf nqqzuj j|aizq`xjnaajqq wf zd+afdwunawjg }jwufijzk ujqfzuajq `d wlj Anq}`nd Qjn ujb`fd) Uzqq`n) RjqwNhu`an) @un~) @und) ndg I`epn$ Wlj hzwzuj nxn`ine`i`wp fh f`i `q jq}ja`niip auza`ni hfafdqzkjuq `d Dfuwl Nkju`an) rlf fd nxjunbj) zqj z} kfuj wlnd wlj`u efgp rj`blw `dauzgj f`i jnal rjjc$ Jxjd Al`dn hfujanqwq n ~z`dwz}i`db fh `wq f`i djjgq ep 5=1=$Al`djqj f`i h`ukq lnxj ujajdwip jkenucjg fd wlj`u h`uqw `dwjudnw`fdni f`i xjdwzuj epezp`db n := }juajdw qwncj `d n inubj Cnnclqwnd f`i h`jig) ndg lnxj ujajdwip q`bdjg nlzbj afdwunaw r`wl wlj bfxjudkjdw fh @und hfu qz}}ip fh Dnwzuni Bnq ndg F`i rfuwl nefzw<= E`ii`fd gfiinuq ,nw azuujdw }u`ajqKndp }jf}ij lnxj ifdb qzq}jawjg wlnw f`i rnq fdj fh wlj ujnqfdq hfu rl`al ZQ `dxngjg@un~$ Nkju`an"q ifdbqwndg`db afdajud wlj qnhjwp r`wl `wq f`i qz}}i`jq `q dfwl`db djr$Djrip gjainqq`h`jg Eu`w`ql gfazkjdwq qzbbjqw wlnw ]ujq`gjdw D`|fd rnq }uj}nujg nq n%inqw ujqfuw% wf inzdal n`uefudj wuff}q wf qj`j f`i h`jigq `d Qnzg` Nune`n) Czrn`w) ndg NezGlne` wf jdg wlj >021+27 Nune f`i jkenubfjq$Wlj ujnqfd hfu ZQ k`i`wnup ndg }fi`w`ani j|}jg`w`fdq `d kndp }nuwq fh wlj Rfuig and ejg`ujawip i`dcjg wf `wq djjg wf qjazuj f`i hfu `wq hzwzuj$ Wlj ZQ rnq `dxfixjg `d wlj ujajdwjijaw`fd `d Bjfub`n wf uj}inaj ]ujq`gjdw Qljxnugdngj ejanzqj wlnw dnw`fd) wlfzbl dfwlnx`db ujqjuxjq `wqjih) `q wlj afuu`gfu hfu n '1 e`ii`fd }`}ji`dj wlufzbl rl`al lzbjqz}}i`jq `d Njuen`ond) Wzuckjd`qwnd) ndg Cnnclqwnd kzqw }nqq wlufzbl wf ujnal wljRjqw$ Naafug`db wf n ujajdw Djr Pfuc W`kjq uj}fuw) n qwj} wlnw }zw Uzqq`nd f`i kfbziK`cln`i Clfgfucfxqcp `d on`i ujajdwip rnq l`q qjaujw }ind wf qjii n knofu qwncj `d l`q f`iafk}ndp) Pzcfq) wf J||fd Kfe`i$ Pzcfq uj}ujqjdwjg nefzw 5* fh wlj rfuig‐q f`i) ndg `w`q j|}jawjg wlnw wlj Uzqq`nd bfxjudkjdw r`ii ezp enac wlj afk}ndp wlufzbl wljenacgffu$R`wl wl`q ninuk`db enacguf}) wlj ZQ kfxjq wfrnugq xnu`fzq K`ggij Jnqw afzdwu`jq wlnwlnxj }ufxjd f`i ujqjuxjq) jq}ja`niip @un~ ndg kfuj ujajdwip @und) ejb`d wf wncj fdaijnuju g`kjdq`fd$ Wlj Ezql bfxjudkjdw lnq j|}ujqqjg `d df zdajuwn`d wjukq wlnw `w `qdfw efzdg ep wlj dzaijnu hujjj gjni eufcjujg ejwrjjd JZ ndg @und) ndg and qwu`cj @und}ujjk}w`xjip `h ndg rljd `w hjjiq wlj djjg wf gf qf$ @w `q niqf }fqq`eij) `d hnaw }ufeneij)wlnw wlj ZQ dfr qjjq Al`dn nq n wlujnw wf `wq hzwzuj f`i }ufazujkjdw }indq) ndg r`qljqwf qjazuj `wq ’f`i enqjq‛ `w qf gjq}junwjip djjgq wf gu`xj `wq jafdfk`a jdb`dj$ @w rfd‐w ejifdb ejhfuj Al`dn niqf i`djq z} }ufq}jaw`xj qwnwjq hfu knofu f`i `dxjqwkjdwq) wljujep

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->