Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kinh Nghiem Su Dung Windows XP

Kinh Nghiem Su Dung Windows XP

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,455|Likes:
Published by api-3743921

More info:

Published by: api-3743921 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
 Tips for Win XPAll rights reserved by Rosea
1
§Æng Hoµng H¶i
-------------
@
-------------
Compiled by Rosea
HD080905004
Hµ Néi – 09.2005
 
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
 Tips for Win XPAll rights reserved by Rosea
2
Prologue
Tin häc lµ mét lÜnh vùc réng lín vµ v« cïng tuyÖt diÖu. Nã nh
­ 
mét v
­ 
ên tri thøcvíi v« vµn lÜnh vùc thó vÞ, hÊp dÉn víi t
­ 
t
­ 
ëng muèn t×m tßi kh¸m ph¸ cña mäi ng
­ 
êi. Tõ khi lµm b¹n víi chiÕc m¸y tÝnh, t«i ®· rÊt quý mÕn “ anh b¹n “ nµy, kh«ng chØ gióp t«itrong viÖc häc tËp mµ cßn mang l¹i cho t«i nh÷ng gi©y phót gi¶i trÝ thó vÞ.T«i rÊt høng thó víi viÖc kh¸m ph¸ tÝnh c¸ch cña “ anh b¹n” nµy cho dï ®· ph¶icµi l¹i Win hµng chôc lÇn. T«i rÊt thÝch thó nh÷ng bµi viÕt vÒ Win XP, do vËy ®· thu thËp®
­ 
îc rÊt nhiÒu tµi liÖu cã liªn quan. Nay t«i muèn tËp hîp chóng l¹i ®Ó cã thÓ gióp Ýchcho nhiÒu ng
­ 
êi cã cïng ®am mª nh
­ 
m×nh.§©y lµ cuèn s¸ch thø 4 mµ t«i ®· xuÊt b¶n, kh¸c víi 3 cuèn s¸ch tr
­ 
íc lµ hoµntoµn do t«i tù viÕt. Cuèn s¸ch thø t
­ 
nµy cã tªn: “Tips for Win XP” hay “ Nh÷ng thñ thuËtvíi Win XP”. §©y kh«ng ph¶i lµ mét t¸c phÈm do t«i viÕt ra, mµ t«i chØ lµ ng
­ 
êi biªn tËpl¹i nh÷ng néi dung trong cuèn s¸ch nµy.TÊt nhiªn lµ trong qóa tr×nh biªn tËp l¹i t«i cã cè g¾ng gi÷ nguyªn tªn tuæi còngnh
­ 
®Þa chØ nguån th«ng tin. Nh
­ 
ng trong qu¸ tr×nh biªn tËp kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh kháithiÕu xãt, do vËy cã thÓ cã mét sè nguån th«ng tin kh«ng ®
­ 
îc thÓ hiÖn. Néi dung cñacuèn s¸ch nµy ®
­ 
îc biªn tËp tõ c¸c trang web sau:updatesofts.com, vnexpress.net ,hutech.edu.vn.V× cuèn s¸ch nµy ®
­ 
îc biªn tËp vµ xuÊt b¶n kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn nµo c¶do vËy t«i hi väng lµ nã kh«ng vi ph¹m g× ®Õn vÊn ®Ò b¶n quyÒn hay xuÊt b¶n.Hi väng mäi ng
­ 
êi cã nh÷ng gi©y phót gi¶i trÝ thó vÞ cïng kh¸m ph¸ vµ ch¨m sãccho “anh b¹n m¸y tÝnh” ®¸ng yªu cña m×nh.Vµ nÕu cã thªm nh÷ng th«ng tin thó vÞ vÒ néi dung bµi viÕt c¸c b¹n cã thÓ liªn hÖvíi m×nh theo email:hoanghai85lc@yahoo.com hoanghai.dang@gmail.com hoÆc ®iÖn tho¹i:84912433677.C¸c b¹n còng cã thÓ download t¹i:http://danghoanghai.999.org.Kh«ng ph¶i t«i tuyªn truyÒn nh
­ 
ng thùc sù lµ phÇn lín néi dung cuèn s¸ch c¸cb¹n cã thÓ t×m thÊy t¹i trang web:updatesofts.com–> mét trang web thùc sù ®Ønh vÒ tinhäc nãi chung vµ softwares nãi riªng.C¶m ¬n b¹n ®· ®äc cuèn s¸ch nµy.Enjoy!Compiled
Roseaglevine
 
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
 Tips for Win XPAll rights reserved by Rosea
3
Index:
1. Thñ thuËt tèi
­ 
u Windows XP.................................................................6A. Tù tay t¨ng tèc cho Windows XP.....................................................6B. B¶o mËt cho m¸y tÝnh.......................................................................10C. T¨ng tèc ®å ho¹................................................................................11D. S¾p xÕp dao diÖn Windows..............................................................11E. Tèi
­ 
u hiÖu suÊt Win XP ngµy-qua-ngµy..........................................13F. Tèi
­ 
u hiÖu øng ©m thanh cho Windows...........................................14G. Thñ thuËt mét vµi øng dông.............................................................15H. T¨ng tèc khëi ®éng cho Windows....................................................152. Mét sè kinh nghiÖm víi Windows XP....................................................17A. Ch¹y ch
­ 
¬ng tr×nh kh«ng cÇn cµi l¹i................................................17B. Thay ®æi cét mèc Restores...............................................................19C. Thñ thuËt Win XP............................................................................18D. Mét sè ph
­ 
¬ng ph¸p t¨ng tèc m¸y tÝnh.............................................19E. §æi tªn Recycle Bin.........................................................................203. Thñ thuËt víi phÇn cøng.........................................................................20A. Cµi ®Æt Win XP tù ®éng...................................................................20B. Ghi 4G d÷ liÖu vµo ®Üa CD 650 MB..................................................22C. §iÒu chØnh tèc ®é trong CPU............................................................23D. Phôc håi phong ®é PC b»ng 5 thñ thuËt nhanh gän...........................23E. Thªm mét sè ph
­ 
¬ng ph¸p t¨ng tèc ®é PC........................................24F.Tèi
­ 
u ho¸ bé nhí ®Öm......................................................................25G. Thay ®æi ®
­ 
êng dÉn mÆc ®Þnh cña th
­ 
môc Program File.................264. 15 thñ thuËt c¬ b¶n víi Win XP..............................................................26A. H·y dïng hÖ thèng File NTFS..........................................................26B. T¹o tµi kho¶n h¹n chÕ.......................................................................27C. Sö dông mËt khÈu.............................................................................27D. Dùng t
­ 
êng löa................................................................................27E. Ch¹y ch
­ 
¬ng tr×nh b»ng quyÒn cña ng
­ 
êi qu¶n trÞ hÖ thèng..............27G. C¸ nh©n ho¸ thùc ®¬n Start...............................................................28H. Sö dông tÝnh n¨ng kh«i phôc hÖ thèng..............................................28I. Kh«ng cÇn chØnh l¹i ®ång hå.............................................................28J. KiÓm tra tÝnh t
­ 
¬ng thÝch..................................................................28K. T¹o ®Üa mÒm khëi ®éng cho XP.......................................................29L. ThiÕt lËp l¹i bé nhí ¶o......................................................................29M. Sö dông System Configuration Utility..............................................29N. Sö dông tõ ®iÓn thuËt ng÷ cña Windows...........................................29O. Lo¹i bá MSN Messinger..................................................................30P. T¨ng tèc cho XP...............................................................................305. Thay ®æi kiÓu d¸ng Control trong Win XP..............................................306. Kh«ng cho phÐp thay ®æi c¸c thiÕt lËp cña b¹n........................................317. Phôc håi mËt khÈu Windows ( Ph¸ kho¸)................................................328. Yªn t©m h¬n víi d÷ liÖu l
­ 
u tr÷..............................................................349. Tuú biÕn thanh c«ng cô I.E trong Win XP..............................................35

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tam Duong Tran liked this
Tran Van Vuong liked this
Tam Duong Tran liked this
d3v11 liked this
Vũ Thái Học liked this
Vũ Thái Học liked this
Phan Van Loi liked this
adamsmits liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->