Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yeraltı Edebiyatı'na Giriş

Yeraltı Edebiyatı'na Giriş

Ratings: (0)|Views: 4,097 |Likes:
Published by Koray Sarıdoğan
Yeraltı Edebiyatı'na Kısa Bir Giriş :
-"Yeraltı" Adlandırması Sorunsalı
-Birer "Yeraltı" Romanı Olarak Dövüş Kulübü ve Azil'i Karşılaştırma Denemesi


Vaktiyle yazdığım, ara ara kurcaladığım, blogda ve GüncelSanat Dergisi'nde bir kısmı yayınlanan, fakat sürekli güncellenen ve değişen fikirlerim yüzünden son halini halen veremediğim makaledir. İçerideki bilgiler sabit olsa da bazı tespitlerim değişmektedir.(KorayS.)
Yeraltı Edebiyatı'na Kısa Bir Giriş :
-"Yeraltı" Adlandırması Sorunsalı
-Birer "Yeraltı" Romanı Olarak Dövüş Kulübü ve Azil'i Karşılaştırma Denemesi


Vaktiyle yazdığım, ara ara kurcaladığım, blogda ve GüncelSanat Dergisi'nde bir kısmı yayınlanan, fakat sürekli güncellenen ve değişen fikirlerim yüzünden son halini halen veremediğim makaledir. İçerideki bilgiler sabit olsa da bazı tespitlerim değişmektedir.(KorayS.)

More info:

Published by: Koray Sarıdoğan on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
1
YYEERRAALLTTIIEEDDEEBB
İİ
YYAATTII
NNAAKKIISSAABB
İİ
RRGG
İİ
RR
İİŞŞ
 
YYEERRAALLTTII
AADDLLAANNDDIIRRMMAASSIISSOORRUUNNSSAALLII BB
İİ
RREERR 
YYEERRAALLTTII
RROOMMAANNIIOOLLAARRAAKKAAZZ
İİ
LL VVEEDD
ÖÖ
VV
ÜÜŞŞ
KKUULL
ÜÜ
BB
ÜÜ
NN
ÜÜ
KKAARR
ŞŞ
IILLAA
ŞŞ
TTIIRRMMAADDEENNEEMMEESS
İİ
 SSAAKKAARRYYAA 
ÜÜ
NN
İİ
VVEERRSS
İİ
TTEESS
İİ
 YYEENN
İİ
TT
ÜÜ
RRKKEEDDEEBB
İİ
YYAATTII YY
ÜÜ
KKSSEEKKLL
İİ
SSAANNSS 
ÖÖĞĞ
RREENNCC
İİ
SS
İİ
 KKOORRAAYYSSAARRIIDDOO
ĞĞ
AANN 
ÇÇ
AANNAAKKKKAALLEE--22000077 
İİ
SSTTAANNBBUULL--22001100((DD
üü
zzeennlleemmee)) 
 
2
ÖZET
 
Yeraltı Edebiyatı, hakkında yapılan çalışmaların sınırlılığından ve kapalı doğasından ötürü, henüztanımı konulmamış, içeriği ve yazarlarının hüviyeti kesin çizgilerle belirlenmemiş, isminin altına hangi yazarve eserlerin kesin surette konulacağı üzerinde
 
anlaşılmaya varılmamış bir konudur. Nitekim, tavrı ve tabiatıgereği sabit bir tanıma karşı refleks sahibi olan bu edebiyatın ve bu edebiyata dair bilgilerin
daha
uzun yıllarnet cümlelerle tanımlanamayacağını, ancak ve ancak sezilebileceğini düşündüğümüzden, bu çalışmanınbaşlığını “Yeraltı Edebiyatı’na Giriş” koyduk.
 
Çalışmanın içeriğinde, “yeraltı”
 
kavramını ve edebiyatla ilişkisini, bu edebiyatın tarihsel gelişimini,dünyada ve Türkiye’deki isimlerini, Yeraltı yayınlarını ve daha önemlisi Yeraltı nitelendirmesi sorunsalınıişledik.
 
Çalışmamız,
Y
eraltı
E
debiyatı konusuna, konuyla ilgili kendi görüşlerimize başka önemli isimlerinönceki çalışmalardan derlenen bilgiler de katılarak bir giriş yapmakla birlikte, bizce asıl önemli nokta olan“Yeraltı yazarı
 
veya eseri nitelendirmesini neye göre yapacağız?” sorusunu tartışmaya açmayı ve konuyla ilgiliyeni çalışmaların bu tartışma zeminine oturtulmasını amaçlamıştır.
 
ABSTRACT
Underground literature, as there is a limited study about it and because of its closed nature,itsdefinition has unplaced yet, the content and the identitity of the authors has sharply been undefined, underthe name of it which author and the works will be strictly placed, is an unrecognized subject.Indeed, we
named this study’s title “Introduction to Underground Literature” as we thought that this literature which
has a reflex against a fixed definition due to its nature and attitude and information about the literaturecannot be described clearly for many years, if and only if it can be detected.In the content of the study, we processed the concept of underground and the relationship withliterature, the historical development of this literature, the names in the world and in Turkey,undergroundpublications and more importantly underground characterization problem.Our study has aimed, the subject of underground literature, to our opinions on the subject byparticipating the information compiled in previous studies by another famous names to make a preface, butthe real important thin
g for us is to open to debate the question of “ According to what we do theunderground author or study characterization”, and to dominance new studies on the subject of a basis for
this discussion.
 
3
GİRİŞ
 
“Yeraltı” kavramı, müstakil bir kavram olarak değerlendirildiğinde, pek çok şekilde altı doldurabilir.Örnekse, TDK’nın Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “Yeraltı” sözcüğünün ilk anlamı “Gizli ve zararlı, yasa dışı” olaraktanımlanmaktadır.
1
 
Edebiyat ve sinema eserlerinin çoğunda “yeraltı” dendiğinde, akla daha çok, savaşa,mücadeleye hazırlanmak için beklenilen ve sığınılan bir yer gelir. 
tarafından Alan Moore’unçizgi romanından sinemaya uyarlanan 2005 yapımı “V For Vendetta” isimli filmde, bunun çok başarılı birörneğini görebiliyoruz. Hayali bir iktidar tarafından tıbbi deneylerde kobay olarak kullanılıp bir ucubeyedönüştürülen V adlı kahraman, intikamını almak için yıllarca şehrin yeraltında, kullanılmayan bir metroistasyonunu kendisine ev yapmıştır. Tarihsel ve sanatsal değişimlere bağlı olarak, çok farklı anlamlaryüklenen “yeraltı” kavramını, sanat ve edebiyatla ilişkilendirdiğimiz zaman ortaya yine TDK’nın Büyük TürkçeSözlüğü’ndeki ikinci anlam
 
olan “Alışılmışın
 
dışında olan, aykırı.”
2
 
İfadesi çıkıyor.
 
Tarihsel birikim bize bir şey öğretmiş ve kendi laboratuvarında kendini doğrulamıştır. Tarihin herdöneminde ve her alanında ortaya çıkmış bütün kavramlar, olgular ve olaylar, zıtlarını ve alternatiflerini de
bera
berlerinde doğurmuştur. İşte, Yeraltı Edebiyatı’nın çıkışında da bu yasanın geçerliğini görebiliyoruz.Ancak, bahsedeceklerimizden evvel bir noktanın altını çizmek iyi olur diye düşünüyorum; Yeraltı Edebiyatıhalen tam olarak tanımlanmış, tarihsel gelişimi
 
çok kesin çizgilerle ortaya konmuş, kanatları altındabarındırdığı şair ve yazarları tam olarak belirlenmiş bir edebiyat değildir. Bunun nedeni, temelde belki de“yeraltı/underground” olması nedeniyle, belli bir tanıma sokulma çabalarına karşı kendisini g
izlemesi,
“tanımlanmaya karşı refleksel bir tepki göstermesi olabilir.”
3
 
Bu edebiyat, normal tonlarda konuşan başka türedebiyatların tersine bağıran, gürültü çıkaran,isyan eden ya da suskunsa bile, suskunluğunun altında içten içehaykıran nedenlerin yattığı bir edebiyattır. Buna rağmen, kendisini duyurmak, söylediklerini fark ettirmek gibipopülist bir çabası yoktur; gösteriş budalası
 
değildir.Tarihsel süreç konusuna dönelim. Yeraltı Edebiyatı’nın ortaya çıkışı, konuyla alakadar pek çok kişinin
de tespi
ti üzere, kapitalizm ile eş zamanlıdır, diyebiliriz. Çünkü Yeraltı Edebiyatı, tam anlamıyla bir ideolojininedebiyatı olmamasına rağmen, kapitalizme ve ona dair her şeye karşıdır, bir reflekstir. Kapitalizminberaberinde getirdiği kendine has yaşam biçimi,
 
sosyal düzen, insan ilişkileri ve ahlak yapısına karşı YeraltıEdebiyatı, tehlikeden kendisini korumak isteyen bir kirpi gibi içine yumulmuş, kendi gerçeklerini oluşturmuşve bu gerçekleri tıpkı kirpinin dikeni gibi fırlatmaya karar vermiştir. Ancak altı çizilmesi gereken bir noktadada şu ki, kapitalizmden önce de, temeli gotik dönemlere dek uzanabilecek ve Yeraltı Edebiyatı’na dahiledilebilecek sanatçılar da yok değildir. William Blake, Thomas de Quincey gibi sanatçılar buna örnektir.
 
Çalışmamıza başlarken, konuyla ilgili şahsi birikimlerim ve notlarım dışında, başkalarınca
 
yapılmışçalışmalar bulmak adına yaptığım taramalarda, sandığımdan çok fakat yetersiz sayıda, yine de önemliolduğunu düşündüğüm çalışmalarla karşılaştım. Çalışmasını yayınladığı sırada Cumhuriyet Üniversitesi EğitimFakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi görevinde bulunan Evren Karataş’ın “Türkiye’de
Yer
altı Edebiyatı ve Hakan Günday’ın Romanlarında Yeraltı Edebiyatı’nın İzleri” adlı makalesi, Varlık dergisininŞubat
2
005 sayısındaki “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” kapak dosyası ve içindeki yazılar, yine Varlıkdergisinin Nisan 2008 sayısında, Ömer Kumsal’ın konuyla ilgili adı sıkça geçen Hikmet Temel Akarsu ile yaptığıröportaj ve Hikmet Temel Akarsu’nun kişisel web sayfasındaki
4
 
yazıları
 
ile Altay Öktem yönetiminde çıkan
Karakalem dergisinin 2007-
Sonbahar tarihli ilk sayısını
 
bu kaynaklar arasında sayabilirim.
 
Bütün bu taramalar sonucunda, ilerleyen sayfalarda göreceksiniz ki, Yeraltı Edebiyatı ve ona
dair
tanımlamalar ve
 
bulgular bağlamında net ifadeler
olmasa da
hemfikir olunan kısmi saptamalar da vardır.Fakat bu çalışmanın amacı, başta da söylediğimiz üzere, öncelikle elimizdeki kaynaklardan bir derlemeyapmak ve kendi saptamalarımızı da buna katarak derli toplu bir kaynak oluşturmak ve ardından bizce asıl
1
http://tdkterim.gov.tr/bts/ 
2
a.g.e.
3
 
ŞAHİNER 
, Seray
Yeraltı Edebiyatı
, Karakalem Dergisi, Sonbahar-2007, s.38
4
 
http://hikmettemelakarsu.tr.gg

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lebsis liked this
Gamze Erdoğan liked this
Pınar ODABAŞI liked this
Muhterem Uysal liked this
Tuncay Kartal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->