Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gospodari Kaosa Kaos 101 246

Gospodari Kaosa Kaos 101 246

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 325|Likes:
Published by api-3702491

More info:

Published by: api-3702491 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

101
Poglavlje1:
Upravljanje
informacija
mauuvjetima
sukoba
...

situacije u svojim rukama i strogo vodile ra\u010duna da se predani pripadnici \u201csrpske vojske krajine\u201d ne pomije\u0161aju s civilima. Ako je postojao kodirani naziv za taj plan, lako je mogu\u0107e da mu je naziv bio \u201czamka za Hrvatsku\u201d.\u00b9\u00b2\u2077 Iz postupaka i izjava samog Yasushija Akashija moglo se vidjeti da je tom UN-ovom du\u017enosniku zna- \u010denje pojma psiholo\u0161ko-propagandnog rata nije strano. Naime, Yasushi Akashi je svjetskoj javnosti, odmah nakon zavr\u0161etka ope- racijeB l j e s a k obznanio da izvje\u0161\u0107a UN-a ukazuju kao je Hrvatska

B lje s a k
B lje s a k

po\u010dinila \u201c\u010ditav niz kr\u0161enja ljudskih i humanitarnih prava\u201d. Nakon opravdane reakcije slu\u017ebene hrvatske politike i diplomacije Aka- shi se pravdao da su podatci koji se navode u UN-ovom izvje\u0161\u0107u dobiveni od \u201ckninskog rukovodstva u Beogradu\u201d(!?). Potom, da bi \u201cobjektivne okolnosti\u201d mogle i dalje funkcionirati najavio je \u201cda UN ve\u0107 provjerava te navode, jer je izuzetno va\u017eno da njihova izvje\u0161\u0107a budu zasnovana na potvr\u0111enim \u010dinjenicama, kako ne bi do\u0161lo do novih optu\u017ebi za koje nema temelja ni potvrde\u201d. Na konferenciji za tisak (10. svibnja 1995.) govore\u0107i o prvim izvje- \u0161tajima o kr\u0161enju ljudskih prava, Akashi je rekao da su se izvje- \u0161\u0107a UN-a temeljila na onome \u0161to su govorili izbjegli civili i neki pripadnici snaga UNCRO-a u tom podru\u010dju. \u201cMo\u017eda smo poslali signale ranije i glasnije, nego \u0161to smo u tom trenutku trebali\u201d.\u00b9\u00b2\u2078 Misli dostojne Pitijinog izri\u010daja. \u010cak ni opovrgavanja francuskih medija o neistinama du\u017enosnika UN-a nisu pomogle da opera- cijaBljesak poglavito

B lje s a k
B lje s a k
Oluja ne postanu presedani na kojima \u0107e

se dokazivati teza o \u201czlo\u010dina\u010dkom karakteru Domovinskog rata\u201d. Brzo se u determiniziranim medijima (hrvatskim i inozemnim) \u201czaboravilo\u201d da su takva nevjerodostojna i neistinita izvje\u0161\u0107a svakako \u0161tetila kredibilitetu Svjetske organizacija jer su ih \u010dak de- mantirali i njezini slu\u017ebenici. Tako\u201c Fi g a ro\u201d (9. svibnja) objavljuje

\u201c F ig a ro \u201d
\u201c F ig a ro \u201d

izjavu Freda Eckarda, glasnogovornika UN-a u Zagrebu, da je pu- stio izvje\u0161\u0107e o srpskim \u017ertvama po \u201chitnom nare\u0111enju\u201d posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a. Akashi je bio \u201cjako iritiran\u201d time \u0161to nije mogao nametnuti uvjete mira vlastima u Zagrebu. Dakle, Akashi je bio svjestan da plan Z4 (federalizacija Hrvatske) nakon operacijeBljesak postaje neostvariv i da Hrvatsku treba napasti

B lje s a k
B lje s a k
\u201cdrugim sredstvima\u201d. Vojna literatura, u poku\u0161aju opisa ciljeva
psiholo\u0161ko-propagandnih djelovanja, daje i slijede\u0107i opis: \u201cu kraj-

primjenjuju\u0107i te\u0161ke represije ne samo protiv uhva\u0107enih pripadnika zasjede ve\u0107 svoje \u2018pravo\u2019 odmazde za \u201cnezakonit rat\u201d pro\u0161iruje na stanovnike progla\u0161avaju\u0107i ih suradnicima zasjede. I sve dok bar stanovni\u0161tvo ne dobije me\u0111unarodnu za\u0161titu, a narod \u017ertve agresije pravo da se od nje brani i tzv. neregularnim me- todama i sredstvima borbe, jedina za\u0161tita od zlo\u010dina je svenarodni otpor \u0161irom dr\u017eavne teritorije pa samim tim i u gradovima, uz spremnost stanovnika na rizik i \u017ertve (str. 308-309). U istom radu na str. 303. autor poja\u0161njava transport oru\u017eja nevojnim sredstvima: \u201cLjudstvo nosi oru\u017eje ispod odje\u0107e ili u ta\u0161ki, koferu dje- \u010djim kolicima i sl.\u201d Dodatak Hrvatskom vojniku, isto.

127 Usp. Dodatak Hrvatskom vojniku, Oluja (III. dio) 1995.
128 Mo\u017ee li se nametati \u201cistina\u201d?, Kronologija rata, str. 479.
102
GOSPODARIKA
OSA
n
jem rezultatu, psiholo\u0161ko-propagandna djelovanja su usmjere-
n

a na to da ljudi, kao pojedinci ili kao skupina kojoj su upu\u0107ene odre\u0111ene propagandne poruke, u\u010dine ili ne u\u010dine odre\u0111ene stvari. Pritom ciljevi tih poruka mogu biti prikriveni, otvoreni, vi- dljivi, lak\u0161e prepoznatljivi. No, ciljevi su u svakom slu\u010daju nazo\u010dni

i
potrebno ih je prona\u0107i posebice kad su prikriveni\u201d.\u00b9\u00b2\u2079 Namjere i
ciljevi posebnog izaslanika UN-a Yasushija Akashija bile su vi\u0161e
n
ego vidljive i prepoznatljive.
U odnosu na operacijuBljesak, operacija
B lje s a k
B lje s a k
Oluja, osim ve\u0107
oprobanih metoda psiholo\u0161ko-propagandnih napadaja, upora-
b
it \u0107e se i neke nove. Jedna od tih novih metoda je \u201cneznanje\u201d.
Ono mo\u017ee biti mo\u0107no oru\u017eje ako akcija krene lo\u0161e, a ujedno
m
o\u017ee biti i za\u0161tita njezinom nositelju. Znano je da je specijalni rat
\u201cma\u010d s dvije o\u0161trice\u201d i da sve \u0161to krene po lo\u0161em kao bumerang se
v
ra\u0107a njegovom nositelju.
Temeljna odlika psiholo\u0161ko-propagandnog rata, \u0161to su je
deterministi uzeli za svoju platformu, i usmjerili protiv Republi-
k
e Hrvatske je \u2013 izjedna\u010davanje \u017ertve i agresora. U tom pristupu
k
rije se i najve\u0107a opasnost, jer se njome nastoji po svaku cijenu,
k

oriste\u0107i sva sredstva osporiti pravo na obranu, a zatim i na vo- \u0111enje oslobodila\u010dkog rata. Hrvatska borba za slobodu poslu\u017eit \u0107e svjetskim deterministima, da na njezinom presedanu, pretva-

r
anja \u017ertve u agresora (slu\u010dajO luja) ospore (na svjetskoj razini)
op\u0107e va\u017ee\u0107e pravo na obrambeni rat. Zato na po\u010detku 21. sto-
l
je\u0107a (desetak godina nakonO luje) veliki i mo\u0107ni imaju \u201cpravo\u201d
n
a preventivni rat, ali mali i slaba\u0161ni nemaju pravo na obranu. U
\u201claboratorijskom uzorku\u201d upravljanja krizom na jugoistoku Euro-
p
e devedesetih godina 20. stolje\u0107a, dopustila se Srbima agresija,
u
velo embargo na oru\u017eje, vodili se beskorisni pregovori u nedo-
gled, nudili i potpisivali svakojaki sporazumi, kako bi se na kraju
m
oglo re\u0107i \u2013 svi su krivi. Svi osim upravlja\u010da determiniranim ka-
osom. Ovakva formulacija u pristupu ratu na prostoru zvanom
b
iv\u0161a Jugoslavija od strane svjetske mo\u0107i, srpskom agresoru bila
j
e optimalna, jer mu omogu\u0107avala eksploataciju rezultata svo-
j
e agresije (osvajanje teritorija) dok je s druge strane kod \u017ertve
(
Hrvatska i Bosna i Hercegovina) uskra\u0107ivana mogu\u0107nost \u010dak i
p
re\u017eivljavanja, a istodobno se je poistovje\u0107ivala s agresorom u
v
idu sintagme \u2013 svi oni ipak rade isto. Nije pomoglo ni to \u0161to se
\u017e
rtva prije svega borila za opstanak u doslovnom smislu rije\u010di,
z
a o\u010duvanje golog \u017eivota u dugom vremenskom periodu. Lice-
m
jerje me\u0111unarodne zajednice bilo je bezgrani\u010dno. \u010cemu je to
i
malo poslu\u017eiti? Me\u0111unarodna zajednica nije 1991. jednostavno
m
ogla re\u0107i, izlaze\u0107i iz pravnih okvira, eto vi Srbi imate pravo
druge pobiti i protjerati i osvojiti njihove teritorije, ali to mo\u017ee
p
osti\u0107i posrednim putem nakon rata,p o s t b e l l u m izjedna\u010davaju\u0107i
1
29 Dodatak Hrvatskom vojniku, isto, 1995.
103
Poglavlje1:
Upravljanje
informacija
mauuvjetima
sukoba
...

\u017ertvu i agresora, s tim da agresoru ostaju probitci u obliku \u201crepu- blike srpske\u201d. Daljnjim cinizmom tog gledanja ispada da \u017ertvi ne preostaje ni\u0161ta drugo, i kao da zaslu\u017euje to \u0161to joj se doga\u0111a. Ne samo to, \u017ertva ako se i uspije obraniti, kao \u0161to je Hrvatska uspjela 1991., ne smije djelovati ofenzivno tj. osloboditi svoja okupira- na podru\u010dja, jer ako to u\u010dini, taj \u010din bit \u0107e progla\u0161en agresijom. Inverzija tako postaje potpuna. Agresor nije agresor, nego je \u017ertva agresor, a agresor je \u017ertva. Tako\u0111er i privilegij izvje\u0161\u0107ivanja (nadzor nad medijima) o takvom nepravednom stanju je u ruka- ma kreatora determiniranog kaosa, pa se u du\u017eem vremenskom periodu (u slu\u010daju Hrvatske od 1995. pa nadalje) neprestano kad se to nekome prohtije mo\u017ee potvr\u0111ivati tvrdnja \u2013 \u201cagresor je identi\u010dan \u017ertvi\u201d.

Da bi se u proizvodnji \u201cobjektivnih okolnosti\u201d polu\u010dili po- \u017eeljni dobitci, najekonomi\u010dnije je na takav teren (rati\u0161te) poslati novinara koji o toj problematici, povijesti tog prostora i narodi- ma koji tu \u017eive nema nikakvo znanje. U tom slu\u010daju \u201cneznanje\u201d je \u010dimbenik uspje\u0161nosti misije. Prema tome to je jedan od oblika posrednog nastupanja. Drugi, tvr\u0111i nastup \u010dine novinari koji ima- ju \u010dvrsto izgra\u0111en stav o takvom stanju i izvjesnu, ali dovoljnu, dozu zadojenosti mr\u017enjom prema \u017ertvi. Nadalje ti novinari prije upu\u0107ivanja na zada\u0107u prolaze obveznu izobrazbu na vojnim po- ligonima u smislu pre\u017eivljavanja na potencijalnim rati\u0161tima, pri \u010demu se upoznaju s politi\u010dkom i povijesnom problematikom tog prostora. Oni za razliku od prethodnih imaju znanje. Njima su i te kako poznate sve tajne vojnog zanata koje sustavno rabe u svojim nastupima, na primjer, na konferencijama za novinare obvezatno tra\u017ee podatke o trenuta\u010dnom stanju operacije koja se provodi. No, to nije sve. Iz teorije informacija poznato je da vijest koja dolazi iz vi\u0161e izvora postaje lak\u0161e prihvatljiva i \u201cprobavljiva\u201d postaju\u0107i i time istinitijom. Cilj ovakvog djelovanja je postizanje asimetri\u010dnosti. Ona je razvidna jer s jedne strane je novinar total- no neupu\u0107en u problematiku prostora kojem se vje\u0161to podme\u0107u propagandisti u liku obi\u010dnih gra\u0111ana koji predstavljaju \u017eivu rije\u010d \u201cobi\u010dnog i napa\u0107enog \u010dovjeka\u201d. S druge strane je ugledni novinar, komentator ili humanitarac (\u0161portska ili \ufb01lmska li\u010dnost) koja se svojim \u201ckutom\u201d vi\u0111enja nekim \u201cslu\u010dajem\u201d poklapa s onim prvim. Tako se asimetrijom a ne simetrijom posti\u017ee istovjetnost.

U ovakvoj igri \u201casimetrija \u2013 istovjetnost\u201d svim silama \u017eeli se stvoriti dojam o nu\u017enosti njihove (medijske) nepristrane prisu- tnosti. No i uz deklarirane namjere predstavnici \u201cmeke sile\u201d u sebi posjeduju niz predrasuda i neznanja pri \u010demu je u velikoj mjeri nazo\u010dna i jednostrana pristranost. To se vrlo lako moglo uo\u010diti u pitanjima koja postavljaju i koja su i te kako sugestivna, nastoje\u0107i prikriti ime glavnog krivca za agresorski i osvaja\u010dki rat. Primjera radi, prigodom ulaska srpske vojske u razru\u0161eni Vukovar u poza- dini se vide topovi i te\u0161ko naoru\u017eanje, no novinarski komentar

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
Mate Gojakovic liked this
Romeo Vukša liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->