Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gospodari Kaosa Kaos 247 400

Gospodari Kaosa Kaos 247 400

Ratings:

4.86

(1)
|Views: 1,002|Likes:
Published by api-3702491

More info:

Published by: api-3702491 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

247
Poglavlje 3
DOKTRINA PO KOJOJ RATUJU
DETERMINISTI

Kakvu doktrinu koriste deterministi na bojnom polju? Je li ona posve nova? Prepoznaju li se njezina na\u010dela? Je li joj se mogu\u0107e suprotstaviti? Odgovori na sva ta pitanja ostaju zamagljena, jer \u017eivimo u vremenima koja su prenatrpana danono\u0107nim priljevi- ma svakojakih informacija. U ko\u0161nici tog izvan materijaliziranog, ali i iskompleksiranog svijeta svi se vrtimo u krugu, a problemi ne da postaju manji, ve\u0107 bujaju \u010dine\u0107i nas nezadovoljnim duho- vnim bogaljima. To je kratak opis doktrine po kojoj deterministi juri\u0161aju na \u010dovjeka, osobu. \u0160to je s dr\u017eavama i narodima? Njih po determinizmu jednostavno treba dokinuti, i oni moraju nestati. Na njih se juri\u0161a tako da se uni\u0161ti jedinstvo subjektivne volje i op\u0107ega dobra. Nastoji se da u dr\u017eavi ne vladaju pravo i prave- dnost, kako bi se dokinula sloboda pojedinca, a ne da bi on bio slobodan. Tako pravednost vi\u0161e nije op\u0107a krepost, a temelj svemu nije zakon. Posljedica toga je da zakon vi\u0161e ne predvoditi razum, nego je obrnuto. Tu inverziju determinizma uo\u010dio je i Ante Star- \u010devi\u0107 napisav\u0161i, da po\u0161tuju\u0107i zakon i vladar se \u201cposve\u0107uje\u201d. Danas u biti svijetom upravlja um determinista, ma koliko god nam se \u010dinilo da je bezumlje mo\u0107no. Da bi lak\u0161e ru\u0161ili nacionalne dr\u017ea- ve deterministi u doslovnom smislu rije\u010di primjenjuju doktrinu iz knjige i danas intrigantnog naslova \u201cProlje\u0107a i jeseni\u201d autora Ly Bu Wea koja je u Kini napisana prije vi\u0161e od dvije i pol tisu\u0107e godina. U toj mudroj knjizi o psihologiji masa i politici opisani su mehanizmi vladanja vladara i pona\u0161anja naroda, s istaknutim na\u010delom po kojem je pokvaren onaj narod koji ima pokvarene vladare. Ti pokvareni vladari lo\u0161 su uzor narodu te narod i dr\u017eavu vode u propast jer oni kroje obi\u010daje i pona\u0161anje naroda. Primje- njuju\u0107i ovo drevno na\u010delo iz stare Kine suvremeni deterministi u svojoj doktrini ratovanja protiv nacionalnih dr\u017eava nastoje na

248
GOSPODARIKA
OSA

\u010delo tih dr\u017eava dovesti \u0161to nesposobniju vlast, a tome jo\u0161 i lai- cisti\u010dku. Tada je devedeset posto posla obavljeno, a onih deset posto obavit \u0107e ta laicisti\u010dka vlast za vrijeme svog mandata.\u00b3\u2074\u00b2 U ru\u0161enju nacionalnih dr\u017eava dakle, nema spontanosti ni teori- je zavjere, postoji samo plan. I po njemu deterministi sustavno ratuju i za njih vrijeme nije neki zna\u010dajan \u010dimbenik jer ga imaju dovoljno. Koliko je samo bio vidovit ameri\u010dki predsjednik George Washington rekav\u0161i kako sve \u0161to se doga\u0111a u politici negdje je i zapisano. U svojem planskom boju protiv \u010dovjeka i dr\u017eave deter- ministi, poglavito oni europski, probodo\u0161e i Hegelove uzvi\u0161ene rije\u010di: \u201cDr\u017eava je hram ljudske slobode!\u201d Tako je sada, na po\u010detku 21. stolje\u0107a, zahvaljuju\u0107i doktrini determinista sloboda ostala za- to\u010dena u njihovim leksikonima i enciklopedijama jer oni su ti koji pi\u0161u svjetsku povijest svojim virtualnim perima.

1. Inverzija pojmova ili kako proskribirati protivnika

Za lak\u0161e razumijevanje doktrine determinista potrebno je samo primijeniti jedno od njezinih temeljnih na\u010dela i sve gledati (\u010ditati) inverzno, odnosnon-1. Danas Europom pa i Hrvatskom kru\u017ei bauk desnice i \u201cdesni\u010darenja\u201d. Fenomen, naime prelazi granice dnevno- politi\u010dkih prepucavanja politi\u010dkih neistomi\u0161ljenika. Paradoks je u tome da sve \u0161to je \u201clijevo\u201d odmah se progla\u0161ava progresivnim, a sve \u0161to je \u201cdesno\u201d odmah je i rigidno. Tako, s jedne strane dolazi do izra\u017eaja stanje europske ljevice, koja nije kadra artikulirati vla- stite teme kao \u0161to su solidarnost i pravednost a proskribira svaki identitet pa i vlastiti. To je klasi\u010dni iskaz radikalnog i laicisti\u010dkog liberalizma. S druge strane, ru\u0161e\u0107i instituciju dr\u017eave, obitelji i spolni identitet primjenjuje se stari poznati zakon ja\u010dega i mo- \u0107nijeg.\u00b3\u2074\u00b3

\u0160to zna\u010di \u201cljevica\u201d, a \u0161to\u201cdesnica\u201d u politi\u010dkom \u017eivotu? Inverzi- ja pojmova, bio bi najlak\u0161i, a mo\u017eda i najto\u010dniji odgovor. Ljevi\u010dari \u010desto uporabljuju izraz \u201cdesnica\u201d ali ne kao atribuciju politi\u010dkog stajali\u0161ta, nego je to buzdovan, kojim se protivnik izbacuje iz di-

342 \u0160to mo\u017ee u\u010diniti jedna laicisti\u010dka vlast svom narodu primjer je Hrvatske. \u201cSamo je vlast iz 2000. mogla nametnuti raspravu u Hrvatskom saboru je li Domovinski rat bio opravdan ili nije! To je duboki povijesni i nacionalni pad po kojem se Hrvati nemaju pravo ni braniti. I katoli\u010dka moralka tvrdi: tko se napadnut ne brani, sudjeluje u ubojstvu. Uspon s dna provalije. Ivan Pand\u017ei\u0107, Hrvatsko slovo, 29. prosinca 2000.

343 Odluka Odbora za gra\u0111anske slobode Europskog parlamenta uskratila je ta- lijanskom politi\u010daru demokr\u0161\u0107anskog usmjerenja Roccu Buttiglioneu, istaknu- tom katoliku, \ufb01lozofu i osobnom prijatelju pape Ivana Pavla II imenovanje po- vjerenikom za pravosu\u0111e, gra\u0111anske slobode i sigurnost u Europskoj komisiji. Razlog uskrate(glasovanje je bilo, 27 protiv i 26 za) jer se kao uvjerni katolik nije odrekao svojih katoli\u010dkih uvjerenja, osobitito glede homoseksualnosti i obitelji. A to je za koaliciju socijalista, zelenih i liberala bilo neprihvatljivo. Slu\u010daj Butti- glione, diskriminacija katolika. Glas Koncila 31. listopada 2004.

249
Poglavlje3:
Doktrinapok
ojojratujud
eterministi
...

skusije \u2013 jer biti \u201cdesni\u010dar\u201d je ne\u0161to sumnjivo, zlo\u010dina\u010dko, te \u010dak i od fa\u0161izma nije daleko! U laicisti\u010dkoj Europi po\u010deo je neki \u010dudan \u201cantifa\u0161izam bez fa\u0161ista\u201d.\u00b3\u2074\u2074 Hrvatska u tome nije izuzetak, napro- tiv ona je perjanica tog novog lova na vje\u0161tice. Po doktrinarnom na\u010delu determinista ta kampanja slu\u017ei u prvom redu jednom cilju: da bi se vlasti, one laicisti\u010dke, i one koje to nisu, bavile spo- rednim, rubnim problemima. Kad se vlast bavi (imaginarnim) problemima i virtualnim neprijateljima, ona vi\u0161e nema vremena \u2013 primjerice za promicanje nacionalnih interesa, ili njihovu za\u0161ti- tu ako su ugro\u017eeni od globaliziranog divljegkapitalizma.

Dok su takozvane desne stranke u prijelaznim zemljama\u00b3\u2074\u2075 ipak na neki, mo\u017eda nespretan na\u010din, htjele obraniti barem dio nacionalnog bogatstva i nacionalne imovine protiv nasrtaja za- padnog kapitala \u2013 biv\u0161i komunisti u tim zemljama pokazali su se kao najradikalnije prista\u0161e rasprodaje svih dobara od banaka, telekomunikacija, osiguravaju\u0107ih dru\u0161tava, energetskih sustava, poduze\u0107a, hotela, do morske obale, otoka, \u0161uma, poljoprivre- dnog zemlji\u0161ta pa \u010dak i izvora pitke vode. U \u010demu je kvaka? U planu determinista. Ako reciklirani komunisti u\u017eivaju takvu naklonost zna\u010di da je negdje bilo i planirano da oni do\u0111u na vlast, kako bi ostvarili skrivene ciljeve kapitala, a ne da se borili za demokraciju u vlastitoj zemlji, koja im je do ju\u010der bila strana. Budu\u0107i da ih zdu\u0161no podr\u017eavaju i Zapadna Europa i Sjedinjene Ameri\u010dke Dr\u017eave, zna\u010di da ni u zapadnom svijetu vi\u0161e nisu na cijeni vrjednote, koje su se do ju\u010der imale kr\u0161\u0107ansko obilje\u017eje. Tu slijedi logi\u010dan zaklju\u010dak ne samo da je Europa nego su i Sjedi- njene Ameri\u010dke Dr\u017eave u rukama determinista.\u00b3\u2074\u2076 Oni naprosto koriste ameri\u010dku mo\u0107 usmjeravaju\u0107i je ne samo preko krupnog

344 Orwell je tako \u010desto slu\u0161ao rije\u010d \u201cfa\u0161ist\u201d da je pretpostavio ovo: ako Jones na- zove Smitha rasistom, onda on time \u017eeli re\u0107i: \u201cMrzim Smitha!\u201d. Ali, da je rekao: \u201cMrzim Smitha\u201d, time bi priznao da gaji nekr\u0161\u0107anski osje\u0107aj mr\u017enje. Nazvav\u0161i Smitha fa\u0161istom, ili ne mora obja\u0161njavati za\u0161to ga mrzi ili ga ne mo\u017ee argumen- tima pobiti. Primorao je Smitha da dokazuje kako nije prikriveni obo\u017eavatelj Adolfa Hitlera. Huey Long bio je u pravu: \u201cKad fa\u0161izam do\u0111e u Ameriku, do\u0107i \u0107e u ime antifa\u0161izma.\u201d Smrt Zapada, Patrick J. Buchanan, Kaptol, Zagreb, 2003., str. 99.

345 Tranzicijske zemlje. Posve neprikladna, uvredljiva rije\u010d za zemlju (dr\u017eavu) u kojoj suverenitet ostvaruju narod. Re\u0107i da je ona ne\u0161to \u0161to se prenosi, prevozi, zaista je neprikladno. Ona ima smisla ako se u tom\u201cprevo\u017eenju\u201d suverenitet izru\u010duje svjetskoj determiniziranoj mo\u0107i. Mo\u017eda se zato i dodjelio takav pridjev.

346 Mnoge ustanove danas dr\u017ee u rukama ameri\u010dku povijest djeluju prema na\u010deli- ma Ministarstva istine \u201cvelikog brata\u201d, kroz \u201crupu u pam\u0107enju\u201d baci domoljubne pri\u010de o ameri\u010dkoj veli\u010dini i slavi, a onda napi\u0161i novu\u201cobjektivnu\u201d povijest tako da istakne\u0161 njezine zlo\u010dine i grijehove, ono \u0161to smo neko\u0107 voljeli prikazivati u nega- tivnom svjetlu, a one koje smo veli\u010dali prika\u017ei kao ne\u010dasne, \u010dak odvratne. Mnogi stari junaci nisu uspjeli pre\u017eivjeti klaonice \u201cnove povijesti\u201d. Njezin krajnji cilj: uni- \u0161ti domoljublje, ubij ljubav prema domovini, demoraliziraj narod, dekonstruiraj (razori) Ameriku. Onda nas povijest vi\u0161e ne\u0107e ujedinjavati ni nadahnjivati, nego \u0107e nas deprimirati i dijeliti na potomke \u017ertava i potomke zlo\u010dinaca iz ameri\u010dke pro\u0161losti.\u201d Smrt Zapada, Patrick J. Buchanan, Kaptol, Zagreb, 2003., str. 162.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zelnid4 liked this
mariolom liked this
dunja liked this
mileivanda liked this
martinamel liked this
zlatko5 liked this
vjekoslav grbesa liked this
Darko Mickoski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->