Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gospodari Kaosa Kaos 401 536

Gospodari Kaosa Kaos 401 536

Ratings: (0)|Views: 1,285|Likes:
Published by api-3702491

More info:

Published by: api-3702491 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

401
Poglavlje5:
Hrvatskanap
rvimvratima
Euroazije
...

i svi oni sukobi i oru\u017eane intervencije u posljednjih pedesetak godina dokaz su za to. No, me\u0111utim, ti mnogobrojni i vi\u0161e nego uvjerljivi primjeri nisu pomogli Hrvatskoj da kao \u017ertva i pobjedni- ca u oslobodila\u010dkom ratu izbjegne o\u0161tricu haa\u0161kog politiziranog suda. Dvije su sto\u017eerne to\u010dke koje mogu pomo\u0107i u obja\u0161njenju za\u0161to je tako, jedna je na po\u010detku, a druga je na kraju rata.

Prva govori o me\u0111unarodnom priznanju Hrvatske. Koliko se samo s ponosom i ushi\u0107enjem u ranim devedesetim godina kazivalo, nazna\u010divalo i isticalo to, kako je Hrvatska me\u0111unarodno priznata dr\u017eava. Me\u0111utim, zapadni politi\u010dari prije svih britanski i francuski puno puta su rekli da se kaju \u0161to su je priznali. \u0160to onda zna\u010di sa \u017ealjenjem priznata dr\u017eava? Prije svega to da je \u201ctaj i takav svijet\u201d ne \u017eeli uklju\u010diti u me\u0111unarodni poredak, dr\u017eati je izoliranu. To je tako\u0111er \u017eal \u0161to milo\u0161evi\u0107evsko-armijska \u201codobrena agresija\u201d nije uspjela, pa su se prilagodili novonastaloj situaciji, ali nika- da ne prihva\u0107aju\u0107i novonastalo stanje \u2013 slobodnu i nezavisnu dr\u017eavu Hrvatsku. \u0160to planiraju s Hrvatskom, i to se zna, kao \u0161to se zna da na sve na\u010dine nastoje onemogu\u0107iti da funkcionira kao normalna dr\u017eava.

Hrvatska borba za nezavisnost od samog po\u010detka \u2013 nakon glumljene osude Srba od strane Zapada \u2013 nikada nije nai\u0161la na neprijepornu potporu na me\u0111unarodnoj razini. Dana\u0161nji \u201cbe\u010dki dvor\u201d \u2013 Europska unija \u2013 nastavlja ono \u0161to je u planu zacrtano jo\u0161 krajem osamdesetih godina pro\u0161log stolje\u0107a \u2013 Hrvatsku nepre- kidno dr\u017eati u \u201cnemilosti\u201d. Zato su Bo\u0161njaci, a o Srbima da se i ne govori, postali zanimljivijima. Mo\u017eda je to jo\u0161 jedan od razloga zbog kojih se hrvatski osloboditelji sustavno pretvaraju u \u201cratne zlo\u010dince\u201d.

Postoji u Hrvatskoj jedna \u0161kola mi\u0161ljenja koja ka\u017ee da je s Hrvatskom od 1991. do 1992., dok nije po\u010dela \u201cbrljaviti\u201d u politici, bilo sve u redu. Nakon toga sve se, ka\u017eu, okrenulo protiv nje. \u0160to je motiv tom kopernikanskom okretaju? Odgovor od sljedbeni- ka te \u0161kole nikada nije do\u0161ao. On bi mogao biti ovakav. Uvijek je u politici bio dvojbeno, osobito u onoj determiniziranoj, \u0161to predstavlja motive, a \u0161to opravdanje ili racionalizaciju, jer nikada se, \u010dak ni u obi\u010dnom \u017eivotu, ne otkrivaju pravi motivi postupka, nego se uvijek iznose oni prihvatljivi. Me\u0111unarodna zajednica, nije nikada mogla javno iznijeti \u201cmi smo protiv Hrvatske dr\u017eave\u201d, ali je mogla sve \u010diniti da njezinu dr\u017eavnost \u010dini upitnom. Prikriva- ju\u0107i svoje prave motive odnosa prema Hrvatskoj, europska sre- di\u0161ta mo\u0107i uvijek iznose one prihvatljive za javno mnijenje. Zato je te\u0161ko bez sustavne analize utvrditi u kojoj se mjeri radi o mo- tivima me\u0111unarodne zajednice da kazni Hrvatsku, a u kojoj mjeri o opravdanjima za jednu drugu politiku koja se vodi paralelno. Zato bi Hrvatska, bez ikakve sumnje, vrlo brzo dobila pohvale od tih istih sredi\u0161ta mo\u0107i uz dva uvjeta \u2013 da ne spominje Vukovar i generala Antu Gotovinu i da Srbima dade politi\u010dku autonomiju.

402
GOSPODARIKA
OSA
Druga sto\u017eerna to\u010dka koja pokazuje za\u0161to je Hrvatska izlo\u017ee-
n
a nepodno\u0161ljivoj lako\u0107i izop\u0107enja je plan Z-4. Kirur\u0161kim zahva-
tom zvanimO luja Hrvatska je preventivno odstranila mogu\u0107u
f
ederalizaciju u re\u017eiji tzv. me\u0111unarodne zajednice. Bitna poslje-
dica plana Z-4 bila bi da UNPROFOR i dalje ostane u Republici
H
rvatskoj, a budu\u0107i razvoj doga\u0111aja bio bi sli\u010dan onome u Bosni
i
Hercegovini, gdje bi se Srbima nudile nove povoljnosti kako bi
i
pak prihvatili odba\u010deni plan.\u2076\u00b9\u00b9 Dakle, trebala je uslijediti faza
m
oljakanja, nagovaranja i podmi\u0107ivanja s jedne, a novi i dodatni
p
ritisak na Republiku Hrvatsku s druge strane.\u2076\u00b9\u00b2 Naum je bio, i
u
ovom slu\u010daju, od Republike Hrvatske napraviti \u201ckrivca\u201d za ne-
p
rihva\u0107anje plana, pa bi uslijedile optu\u017ebe za regionalnu nesta-
b
ilnost, a time i za novu mogu\u0107nost ostanka UNPROFOR-a. Srbi
b
i nakon odre\u0111enog vremena \u201cinkubacije\u201d ipak prihvatili plan, a
tada bi Republika Hrvatska ostala kao jedini \u201ckrivac\u201d budu\u0107i da
n
ikako ne bi mogla prihvatiti dr\u017eavu u dr\u017eavi na svojem teritori-
j
u, pogotovo ne u kontekstu nagra\u0111ivanja velikosrpske politike,
k
ao \u0161to je to kasnije u\u010dinjeno s \u201cRepublikom Srpskom\u201d u Bosni i
H
ercegovini. Dobro smi\u0161ljen plan, mora se priznati!
Sekundarne posljedice plana Z-4 na politi\u010dke prilike u Repu-
b
lici Hrvatskoj, koje nisu posve izvan velikosrpskog konteksta, ne
b
i bile ni\u0161ta manje zabrinjavaju\u0107e. Naime, sam plan o\u010dito je bio na
crti poticanja autonoma\u0161tva u Istri, kao prvog koraka u zahtjevu
z
a pretvaranje Istre u federalnu jedinicu.\u2076\u00b9\u00b3 Da je plan Z-4 sa Srbi-
m
a uspio europski deterministid e fa c to bi podr\u017eali federalizaciju
R
epublike Hrvatske. \u0160ira me\u0111unarodna potpora tom procesu ne
b
i izostala, a to pokazuju izjave i potezi iz tog vremena nekih \u010del-
n
ika IDS-a da \u201cne\u0107e po\u0161tovati odluke hrvatskog Sabora\u201d, da \u201cne\u0107e
\u017e
ivjeti u dr\u017eavi pod sankcijama\u201d, odnosno da se zauzimanju za
n
ekakav trojni istrijansko-slovensko-talijanski parlament, odno-
sno mogu\u0107nosti dvojnog dr\u017eavljanstva. Sve je to osna\u017eivalo plan
611 Predstavnici kontaktne skupine 31. sije\u010dnja 1995. poku\u0161ali su u Kninu Marti\u0107u,
Mikeli\u0107u i Babi\u0107u uru\u010diti plan Z-4 \u0161
t
o su oni odlu\u010dno odbili. Isto tako, odbio ih je
primiti i Slobodan Milo\u0161evi\u0107. Kronologija rata, isto, str.448.
612 Odbor za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih podru\u010d
j
a na saborskom je
\u010d\u010d
zasjedanju zaklju\u010dio da je plan Z-4 za Hrvatsku neprihvatljiv kao i svaki elemen-
ta koji se protivi hrvatskom Ustavu. Kronologija rata, isto str. 458.
613 Plan Z-4 o\u010dito poti\u010de automa\u0161tvo/federalizam Istre, i to iz vi\u0161e razloga: Ako je
proces federalizacije s tzv. krajinom ve\u0107
z

apo\u010deo, i ako su Istrijani (ni zaboga da bi bili Istrani) na pragu da postave zahtjev za priznanje posebne nacionalno- sti

\u2013

onda je federalna jedinica mogu\u0107a i za Istru i jezinu nacionalnu manjinu (Istrijani), ba\u0161 kao \u0161to je to mogu\u0107e kada je u pitanju jedna druga nacionalna manjina, tj Srbi. Logika \u0107e, dakle, biti sljede\u0107a: regionalizam je samo maska, au- toma\u0161

t

vo je realnost koja vodi federalizaciji, jer ako Srbi imaju pravo na federal- nu jedinicu, onda to imaju i Istrijani! Sve se to, naravno, uklapa u interese onoga najdesnijeg krila IDS-a koji se zauzima za retalijanizaciju Istre, za nemogu\u0107nost naseljavanja Hrvata u Istri, za dovjezi\u010dnost u \u010ditavoj Istri (godine 1991. u Istri je bilo 6,7 posto Talijana) koji se zauzima ne samo za dvojezi\u010dnost nego i samo za

j
ednojezi\u010dne talijanske nazive. Bolje rat nego pakt, dr. Radovan Pavi\u0107, Slobodna
D
almacija, 23. travnja 1995.
403
Poglavlje5:
Hrvatskanap
rvimvratima
Euroazije
...

Z-4 pa se zahtjev za demilitarizacijom Istre na\u0161ao u identi\u010dnom obliku u me\u0111unarodnom dokumentu o \u201ckrajinskoj dr\u017eavi\u201d. Cilj je bio isti, ukloniti jo\u0161 jedan znak hrvatskog suvereniteta \u2013 Hrvatsku vojsku. Katalizatorski u\u010dinak plana Z-4 vidljiv je i po tome \u0161to je stranka Dalmatinska akcija 29. o\u017eujka 1995. istupila sa zahtjevom o posebnom dalmatinskom regionalnom saboru. Zbog svega navedenog zna\u010denje plana Z-4 bilo je puno \u0161ire od samog rje\u0161e- nja problema okupiranih prostora Republike Hrvatske.\u2076\u00b9\u2074

Sada postaje jasnije za\u0161to je jedino povoljno mogu\u0107e rje\u0161e- nje za Republiku Hrvatsku zapravo bila vojna opcija, koja je jedi- na mogla na okupirane prostore uvesti potpunu hrvatsku vlast, a sve ostale ina\u010dice bile bi kompromisi u kojima, bi po naravi stvari, Republika Hrvatska morala biti samo gubitnik u ve\u0107oj ili manjoj mjeri.\u2076\u00b9\u2075 Trebalo je imati strpljenja i \u010dekati da uvjerljive razloge za vojnu opciju daju Srbi, \u0161to su oni i u\u010dinili kada su nakon Sre- brenice napali biha\u0107ku enklavu, glavnim snagama s okupiranih podru\u010dja Republike Hrvatske.

Za pisanje slu\u017ebene, ali inverzne povijesti jugoistoka Europe s kraja dvadesetog stolje\u0107a nu\u017eno je u vezu dovesti \u201crano prizna- nje Republike Hrvatske\u201d, teniskim rje\u010dnikom re\u010deno \u201cprisiljene grje\u0161ke\u201d, i plan Z-4, opet teniskim jezikom re\u010deno \u201cloptica izvan igre\u201d. Za ispravljanje te dvije neplanirane grje\u0161ake jedino mjesto mo\u017ee biti ono gdje \u0107e inverzija dobiti pravni okvir, pa je osni- vanje haa\u0161kog tribunala logi\u010dna i neizbje\u017ena posljedica takvog pristupa. Posljedi\u010dno tome, da se ispravi \u201cprisiljena grje\u0161ka\u201d i da se postignu politi\u010dki ciljevi koji ne\u0107e poni\u0161titi rezultate Prvog

614 Kada se radi o planu Z-4, jasno je da on zna\u010di federalizaciju Republike Hrvatske.
Samo po sebi to jo\u0161 i nije najgora stvar, jer u svijetu ima jo\u0161
f

ederalnih dr\u017eava. Problem je, dakle, u ne\u010demu drugom. Problem je u pravoj namjeri federalizaci- je. Dok u SR Njema\u010dkoj ili SAD federalni ustroj slu\u017ei unaprje\u0111enju \u017eivota i nje- govom boljem i svrsishodnijem odvijanju, i nije ni u kakvoj funkciji razbijanja dr\u017eave \u2013 svaka federalizacija na tlu Republike Hrvatske ima upravo taj (dugoro- \u010dni) cilj \u2013 razbiti i amputirati Republiku Hrvatsku, a to je, naravno, razlika. Zato plan Z-4 treba odbiti. Dr. Radovan Pavi\u0107, isto.

615 Da je tomu tako kako prema prof. dr. Radovan Pavi\u0107 pokazuje i tzv. Galbraithov plan (za koji se tvrdi da ga nema, iz \u010dega jasno slijedi da ga ima) apsolutno udo- voljava prvenstvenoj i krucijalnoj \u017eelji osvaja\u010da/pobunjenika: naime te bi snage (UNPROFOR) trebale stati na crtu obustave paljbe (crta, de facto razgrani\u010denja tj. nova granica) izme\u0111u slobodnih i okupiranih dijelova Republike Hrvatske, \u0161ti- te\u0107i tako srpsku ste\u010devinu i ostavljaju\u0107i slobodne mogu\u0107nosti veza, ujedinjenja i zajedni\u010dkog odr\u017eavotvorenja s \u201cRepublikom Srpskom\u201d i Srbijom. Osim toga, te bi snage bile raspore\u0111ene s hrvatske strane \u201cgranice\u201d i one bi zapravo time kontrolirale Hrvatsku vojsku, dok bi djelovanje Srba sa zaposjednutih prostora bilo slobodno. A sve to, valjda je jasno, neprijateljski je stav prema Republici Hrvatskoj, s jedne, i za\u0161titni\u010dki stav prema pobunjenicima, s druge strane. Takav bi novi raspored vojnih snaga i \u201cnovi\u201d mandat zapravo zna\u010dio de\ufb01nitivnu cipri- zaciju, \u0161to je i cilj: neka bude i ciprizacija, samo da je mir, bolji je svaki neprave- dni mir od pravdenog rata. Nepravedni mir je na \u0161tetu Republike Hrvatske i na korist Srba i Srbije

\u2013

i to je mjera stvarima u optici me\u0111unarodnih mo\u0107nika, koji su ve\u0107 stvorili, ne novi me\u0111unarodni poredak, nego: obrnuti svijet! Slobodna Dalmacija, 23. travnja 1995.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
skalar123 liked this
skalar123 liked this
mileivanda liked this
zlatko5 liked this
Romeo Vukša liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->