Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agrell B 2001_Litteraturhistoria

Agrell B 2001_Litteraturhistoria

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by Beata Agrell
Beata Agrell

Norsk litteraturvitenskapelig

tidskrift2001:2

Litteraturens historia -och litteraritetens. Ett problem i 40 ars svensk litteraturvetenskap
Problemet: litteratur, historia, litteraritet
Porhallandet mellan litteratur, historiaoch lit, teraritet ar ert gammalt problem.atminstone j svensk litteraturvetenskap. EttgransararHrl l., cia disciplinen bytte namn fran Estetik med konst- och litteraturhistoria till Litteraturhisto. ria med poetik. Namnbytet var till stor del den nye Uppsala-
Beata Agrell

Norsk litteraturvitenskapelig

tidskrift2001:2

Litteraturens historia -och litteraritetens. Ett problem i 40 ars svensk litteraturvetenskap
Problemet: litteratur, historia, litteraritet
Porhallandet mellan litteratur, historiaoch lit, teraritet ar ert gammalt problem.atminstone j svensk litteraturvetenskap. EttgransararHrl l., cia disciplinen bytte namn fran Estetik med konst- och litteraturhistoria till Litteraturhisto. ria med poetik. Namnbytet var till stor del den nye Uppsala-

More info:

Published by: Beata Agrell on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
Beata
Agrell
Norsklitteraturvitenskapeligtidskrift2001:2
Litteraturenshistoria-och
litteraritetens.Ettproblem
i
40
arssvensklitteraturvetenskap
Problemet:litteratur,historia,litteraritet
Porhallandetmellanlitteratur,historiaochlit-,teraritetarertgammaltproblem.atminstone
j
svensklitteraturvetenskap.
EttgransararHrl
l.,
cia
disciplinenbyttenamn
fran
Estetikmedkonst-ochlitteraturhistoriatillLitteraturhisto-.riamedpoetik.NamnbytetvartillstordeldennyeUppsala-professornHenrikSchticksverk:hanvillehabortdesakallade«estetflabbama»franlitteraturvetenskapen,somenligthansme-ningbordevaraenrenthistoriskspecialitet.!Schlickbannlysteinteestetisktstudiumursinvetenskap.Menhankravdeattdetskulleun-derstallasdenempirisk-historiskasynpunktenochutovasmedfilologiskochkallkritiskobser-vans,fjarranfransavalestetisk-filosofiskspeku-lationsomautonomaverkbegrepp.Resultatetblev,badeforSchlicksjalvochhansefterkom-mande,atthistorikerntappadedetestetiskaperspektivetochestetikerndethistoriska.Ochsahardetforblivit-problemetaren-ligtminmeningfortfarandeolostisvensklitte-raturvetenskap.Jagmenarocksaattdetfortfa-randearenkonflikthard.Nagot-mycket-harforstasandratssedanSchtickstid.Detnyanamnbytettill«Litteraturvetenskap»1968markeradeenstoffligochteoretiskbreddningsomsedandesssnarasthartilltagit.Mengrundkonfliktenhistoria/textaristortsettden-samrna.IntebaraiSverige,utantydligenocksaiNorge-denmisstankenvackerivartfalldenbeskrivningav«ulostespenninger[...]mellomlitteraturvitenskapenog'historien'»somgaysiinbjudantilljubileumsseminarietiamnetall-mennlitteraturvitenskap9september2000.
2
BeskrivningenIoranlederreflexionoverfragorsom:Vilkenrollspelar
litteraturens
historiai
dmnets
historia?Vadslagstexterharinomam-netraknatssom
litteratur-
vad(omnagot)hardetvaritforsarskiltmeddem?Ochhurhardennasarskildhet-kalladen
litteraritet~
han-teratsi
litteraturhistorieskrivningen?
Mendensistafragankanocksastallasfranandrahallet:hurhar
historiciteten
hanteratsianalysenav
litterariteten?
Ochhurardetidag?Overgripandearkanskefraganom,ochisafallhur,vitankerossavgransningenavamnetlitteraturvetenskapochisynnerhetvartforsk-ningsobjekt-detdarflytandeotygetvikallarLitteraturen.Ordsom'litteratur','historia'och'litterari-tet'ardetjuriskabeltattta
i
inmunnufortiden-verntorsnumeravarasakerpavaddebety-der?3Menantagheltcirkulartattlitteraturarallatextervisersomlitteraturellerskullekun-nasesomiitteratur,detvillsaga,allatexterviskullekunna
fdrhcillaass'litteriirt'till;4
attlit-teraturenshistoriautgorsavdenkronologiskarackanavsadanatexter;samtattdennalittera-turenshistoriaintenodvandigtvissammanfal-lermedornradetfor
litteraturhistorieskrivning-
!E!:
ellergangselitteraturhistoriskforskningoverhuvudtaget.
 
Litteraturenshistoria-ochlitteraritetens.Ettproblemi40arssvensklitteraturvetenskap101
Densistapunktengallerisafallintebara.kanonproblemet(vilkatexter
sornar
godlitte-ratur,vardigatttraderasvidare),utan.ocksajustlitteraritetsproblemet:vilkatexter+och
ty-
o
peravtexter-kanraknassomlitteraturover-huvudtagetr'Vilkatexterskullevikunnasesomlitteratur?
Ar
detbara
konstlitteratur
inomramenfordeirediktarterna-s.k.skonlittera-tur-ellerfar
brukslitteratur
oeh
sakposa
ocksavaramed(bakreeept,predikan,didaktiskaoehtopografi~katexter,historieskrivning,ete.)?Attdetfinnslitteratursomfallerutanforlitteratur-historieskrivningen(kanon)
ar
jusjalvklart.Menkandetocksafinnas(potentiellt)litteraratextersomintehellerIngarilitteraturenshisto-ria?
Ar
deisafallnagotfoross?Vernforskarpa'detlitterara'
i
illexempel
Gestaromano-rum
ellerLutherspostilla?Oehvarforinte?Mankannoteraattdenkanoniserandelit-teraturhistorieskrivningenintenodvandigtvisbehandlarYaresig
Ii
atellerlitteraritet:denbehandlarlikagamaomloppsbananfortit-lar,forfattarnamn,grupper,rorelser,-ismerel-lerideologier.?Oehaandrasidan:omoehnarlitteraturoehlitteraritetfaktisktbehandlas,sagorsdetintenodvandigtvisiett
historiskt
per-spektiv:perspektivetkan.likagarnavararen-odlatteoretisktellerideologikritiskt;oehahis-.toriskaellerrentanakronistiska«lasningar»harvisettmangaavalltsedannykritikensnord-iskagenombrottfor40-50arsedanframtilldagenspost-post-strukturalistiskakonstrukti-vismer.TextoehhistoriatyeksdaintefOljas
at
ilit-teraturv~nskapensbls1Q_riaoelimaSletydh-genintehellergoradet,allraminstidag,trots
I
nYhistbrikernasforsokattfaihopdet.Motdenoskilsmassanvilljagnuvandamigiensveriskoeh
orattvis
betraktelse.Forstettparexempelfransvensklitteraturforskningdesenaste40
aren.
Sedanenlagesbeskrivning,somlyfterframnagraaktuellaproblem.Sistnagrafrom-rnaforhoppningaromframtiden-ellerkanskeenprogramforklaring.
1.
Amneshistoriskanedslag
Litteraturjorskningensdilemma
Forstalltsanagraamneshistoriskanedslag.Detarlampligtattborjamedaret1961.Daslogenakademiskbombnerihjartatavsvenskkultur-debatt:detvarboken
Litteraturforskningens
dilemma/
Bokenvarskrivenavenuppsalien-sisklitteraturstudentsomhetteLarsLonnrothoehgicktillvaldsamtangrepppabristandeve-tenskaplighetinomdetdavarandeuniversitets-.amnetLitteraturhistoriamedpoetik.Angrep-petgalldeframforalItpoetik-delensvaxandeinflytande
pa
bekostnadavdehistoriskastudi-ema.Detstigandeintressetforlitterartextoeh«textexplikation»
(3),hollpa
attomskapa
litte-
raturforskningentilllitteraturkritik,nagotungeLonnrothfannbadelojevackandeoehskadligt.Lojevackandeeftersomresultatenvartriviala-ingetsomkravdenagonforskningsinsats;skad-ligaeftersomverksamhetenletttillenmetoda-narki,somhotadedistinktionenmellanveten-skapligundersokningoehsubjektivessaistik.fSkadligtvarisynnerhetdetta,attsubjektivar-lp-er-sO-n-loeh
inkannande
tolkningarkundegallasomvetenskapligaresultat
(31).9Sadana
resultatvarenligt
Lonnroth
antingenobevisadeoeh
darmed
utanvetenskapligtintresse,eller
ocksa
trivialaoehdarrnedutanestetisktintresse.!"Oehdetvarforstas
theNewCriticism
somvar_;.
boven
i
detdramat.
11
Historia
och
estetik
kun-
deheltenkeltintesamsasienoehsanimaframstallning,enligtLonnroth,oehendastdetforra-historia-hadevetenskapligtintresse.Forskning,skriverLonnroth,arinteattasso-cierakringentext,anmindreattgoradetmedinlevelse
i
exten.Forskninguteslutertvartominlevelseoehliknandesubjektivainslag;sadantarlitteraturkritikernsoehessaistens(tvivelakti-ga)privilegium.VNej,forskningar«attsagasamyeketsanningarsom
rnojligt
omsamyeketsomrnojligtgenomattundersokasalitesommojligt»(14).Oehdetuppdragetutesluteralltstudiumavdetlitterara
i
denlitteraratexten.
 
Reaktionerna
Denharbokenharalltidanfortssomskrackex-empelpanattstanden«faktapositivistisk»ve:"tenskapssyn(forattlanaTomasForserspole-miskaterm)
.13
Menjustdarforatdenintressantidagensamneshistoriskasamman-hang:denvacktedebattiallalagernardenkom-enavdefastoraoffentligametoddebat-tervihaftinomamnet,Ochbokenfortsatteattvackadebattunderdetsenare60-taletochhela70-talet,detvillsaga,narnyariktningarsornmarxism,
strukturalism
ochhermeneutiknad-dehit.Pasattochvisbereddebokenocksamarkenfordensvenskadebattenompost-struktjiralismenunder80-talet:dautdeladesrallarsvingarbademotnyktitikensautonornaverkbegrepp,biografismenspsykologistiskaforfattarbegreppochhistorismenstotaliseran-denarrationer.
An
idagtycksbokenintressera-nusenastiThomas
Olssons
uppsats
i
fest-skriftentillforfattarensialv,detvillsaga,pro-fessorLarsLonnroth,somivarasavgickmedpension(uppriktigtsorjdochsaknadpasinin-stitution,borvaltilllaggas).
Jfrkognotionsforskning
Printz-Pdhlson.1967
Ettavdemergenomarbetadeinlaggen
i
dense-nare60-talsdebattenkomfranGoranPrintz-Pahlsonidubbeluppsatsen«ConceptsofCriti-cisminScandinavia1960-1967,I-II»fran1967.ViddentidpunktenhadeIorskningsfron-tenbreddatsnagot:motdenfaktapositivistiskahistorismenstodintebaranykritiken,utanocksanyalitteratursociologiskaochlitteratur-pedagogiskariktningar.Depresenterasiboken
Litteraturuetenskap-nyamalochmetoder
(1966),ochPrintz-Pahlsonkallardem
syntetis-ka,
eftersomdetarinsynsattochmetoderfranandravetenskaperanlitteraturhistoriaochhu-maniora,framforalltsadanabaseradepakvan-titativanalysochstatistiskametoder.i"Desyn-tetiskainriktningarnadraralltsaatnaturvetenskapochdeexaktavetenskaperna,HistorismochnykritikardaremotiPrintz-Pahlsonsbegreppsvarldbada
analytiska:
orienteradekril1g
vadmanuppfatter
somkarn-verksamheteninonvdenegnadisciplinen(11:2).'Ser
manslagfaltetgenom
denkikarePrintz-Pahlsonger,fordelar,sigpositionernapaettnytt
satt.
Denhardavetenskapssynenrepresen-terasintelangreavhistorismen,utanavdenyasyntetiskariktningarna.Historismenl1a
m
pEir
i
stalletisammaanaJytiskabassomnykritiken:i
,.
,
narhetenavmjukdataforskningenssirapstrask.
Porinteheller
faktapositivistiskhistoriskforsk-ningsysslarmedvetenskapistrangmening,be-tonarPrintz-Pahlson:dethandiaromupp-,tackts-och
beslutsprocedurersorn
armycketolikademinaturvetenskaperna.Ochlitteraraobjektkaninteutforskasmedyaresignaturve-tenskapligaellerfaictapositivistiskthistorieve-tenskapligametoder-inte.everhuvudochsar-skiltinteommanvillkommaatdemiderasegenskapavjust
litterdra.
Detharlaterkanskesjalvklart,menvardetinteda,narnaturvetenskapligexakthetetttagtycktesinombedragligtlockanderackhallforvardisciplin.Bedragligt,eftersomdesyntetiskainriktningamainteundersokervaddeutgersigfor.Tillexempeldeempiriskalasarundersok-nin.ggD1astuderarvarkentexternaellerlasar-nassvarpadem:destuderarkq,trelationenmellandessasvarochenfOrkonstrueradanto-nymma!!is,varsmojligainflytandeparesulta-tetintetasmediberakningen(II:3f.).Ochnogabesett:intehellernuardetsjalvklartattstuderalitteraritet'-vitvingasjuflirtamedteknikochnaturvetenskapforattfasamhalleliglegitimitetochvetenskapligaresurser,Mennykritikenaringetosvikligtalternativ.Printz-Pahlsonslar.foljemedLonnrothian-greppetpaspekulativatoikningarochflagrantainkonsekvenserhosmanganykritiker.Hanci-terarmedgillandeBilleskov[ansenspapekan-deomriskenatttrosigbefriadfranfilologiskochhistoriskprovninggenomtronpatextensautonomi(1:3).Mendetfinnsingen'ren'text-darforarfilologiochhistorianodvandigadel-disciplinerinomIitteraturvetenskapen(1:6).Detspecifiktlonnrothskaproblernetarofor-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->