Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sauilo_10_2006

sauilo_10_2006

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:
Published by Martin Votava
Čtvrtletník Sauiló vycházel po tři roky jako samizdatová sbírka alternativní kultury (nejen) indoevropské duchovní tradice. Mezi přispěvateli tohoto magazínu byli lidé orientující se v problematice, kterou se nezřídka zabývali několik let. Jejich podpisy naleznete pod jednotlivými příspěvky. Tato revue nyní neexistuje. Pro dotazy a objednávky zbylých papírový vydání se obracejte na email: managarm@seznam.cz
Čtvrtletník Sauiló vycházel po tři roky jako samizdatová sbírka alternativní kultury (nejen) indoevropské duchovní tradice. Mezi přispěvateli tohoto magazínu byli lidé orientující se v problematice, kterou se nezřídka zabývali několik let. Jejich podpisy naleznete pod jednotlivými příspěvky. Tato revue nyní neexistuje. Pro dotazy a objednávky zbylých papírový vydání se obracejte na email: managarm@seznam.cz

More info:

Published by: Martin Votava on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2012

pdf

text

original

 
sauilo
 
10/2006 - 2 -
Č
tvrtletník 
sauilo
vychází ji
ž
t
ř
etím rokem jako samizdatová sbírka alternativní kultury (nejen) indoevropské duchovní tra-dice. Mezi p
ř
isp
ě
vateli tohoto
č
ísla jsou lidé orientující se v problematice, kterou se nez
ř
ídka zab
ý 
vají n
ě
kolik let. Jejich podpisy naleznete pod jednotliv 
ý 
mi p
ř
ísp
ě
vky. Kontakt s autory zprost
ř
edkovává redakce.Obrázek na obálce tohoto
č
ísla nakresil Fíba.Ve
š
kerá autorská práva vyhrazena autor
ů
m a p
ř
ekladatel
ů
m
č
lánk 
ů
.Kontaktujte nás via e-mail:
sauilo@asatru.cz 
 
Obsah tohoto
č
ísla
Poznámka k Erbenovi 3Síla Zem
ě
a její období 4Síla Zem
ě
a její období 6Ohe
ň
7Vu
č
ica 7Co je to Frith? 8Povaha folkish nábo
ž
enství 10Edice Mythologie 11Místo
ž
eny v germánském nábo
ž
enství 16
Ž
eny v Ásatrú 16Interview dr.Mirabella s Ódinov 
ý 
m bratrstvem II. 17Za
ř
íkání sedmi 18Píse
ň
od Rigy 18
Ř 
íjen 18Kelti a Germáni 19
ý 
voj a periodizace germánsk 
ý 
ch jazyk 
ů
21Tajemn
ý 
les 24Metagenetika 25Chvála
ž
elvy aneb pár
ř
ádk 
ů
o n
ěč
em úpln
ě
jiném... 26Rusalka 26Morana 26 Anglosaská runová báse
ň
27Les a jeho prokletí 28Snorriho Edda, skaldi atd. – II.
č
ást 29
 
sauilo
 
10/2006 - 3 -
 Vá 
ž 
ené
č
tená 
ř
ky, vá 
ž 
ení
č
tená 
ř
i,
otevíráte ji
ž
desáté
č
íslo magazínu, v n
ě
m
ž
op
ě
t nebudete ochuzeni o poznatky a post
ř
ehy, p
ř
eklady prací v 
ý 
znamn
ý 
ch postav sou-
č
asného pohanství
č
i poezii na
š
ich stál
ý 
ch, ale i n
ě
kter
ý 
ch nov 
ý 
ch p
ř
isp
ě
vatel
ů
. O bylinách a nerostech vá
ž
ících se k Letnicím a Freyfaxivíce poví Ronger v pravidelném seriálu Síla zem
ě
a
č
ekají na nás také n
ě
které z jeho básní, zatímco dal
š
ími nás poctila Egle.
 dalreiks
p
ř
isp
ě
l dal
š
í
č
ástí rozhovoru Dr. Mirabella s p
ř
edstaviteli Ódinova bratrstva, p
ř
elo
ž
il i
č
lánky, které nám vysv 
ě
tlí co je to Frith, objasní povahu tzv. folkish nábo
ž
enství a p
ř
iblí
ž
í postavení
ž
eny v germánském nábo
ž
enství. Ingolf p
ř
ipojil studii o v 
ý 
voji aperiodizaci germánsk 
ý 
ch jazyk 
ů
, Zmiu druh
ý 
díl pojednání o Snorriho Edd
ě
.Calarien popsala edici Mythologie nakladatelství Lidov 
ý 
ch novin a Lorraine zv 
ěř
ej
ň
uje jednu ze sv 
ý 
ch povídek. Njal dokon
č
il Sig-mark 
ů
v p
ř
eklad Anglosaské runové básn
ě
a p
ř
e
č
íst si m
ůž
ete i recenzi na zajímavou knihu.Te
ď 
u
ž
zb
ý 
vá jen pop
ř
át vám p
ř
íjemné
č
tení.Redakce
sauilo
Č
ekám, Ohniváku.Stojím pod stromem a
č
ekám...na záblesk jiskera dlouh
ý 
zp
ě
v,spí
š
sten flétny.
Č
ekám tu,abych zahlédnul tvou zlatavou korunku.Vím,
ž
e doká
ž
e
š
p
ř
elet
ě
t zem
ě
bez nejmen
š
í námahy s ve
č
erním v 
ě
trem,kter
ý 
nosí mo
ř
i slzy.Lidé t
ě
mají za padající hv 
ě
zdu. A p
ř
ejí si.Tvá píse
ň
zapaluje plamen v srdcích.P
ř
eju si.U
ž
vás moc nezb
ý 
vá, Ohniváku.Kdepak máte hnízda? Jsi jako úlomek slunce v nejhlub
š
í dí
ř
e- t
ř
eba ve spánku.P
ř
iná
š
í
š
sny t
ě
m,kter
ý 
m prolétne
š
kolem oken.
š
p
ř
íze
ň
u princezen,které si myslí,
ž
e princ bude krásn
ý 
, moudr
ý 
a laskav 
ý 
,
ž
e jim navle
č
e na
š
tíhl
ý 
prstkrou
ž
ek z tvého ztraceného pírka.Potom jim trochu zpocen
ý 
mi dlan
ě
misev 
ř
e ruku, neschopn
ý 
slova.Bude klopit zrak a jemn
ě
se probírat prameny jejich vlas
ů
.Vím,
ž
e tv 
ů
 j dech otvírá o
č
i i slepc
ů
m,dokonce i t
ě
m, kte
ř
í necht
ě
 jí vid
ě
t.Prolétá
š
nad oceány a
ž
ádná dálka není nep
ř
ekonatelnápro tv 
ů
 j hlas.
Č
ekám tu ve stínu, Ohniváku,s napnutou t
ě
tivou.Zabiju t
ě
.Egle
Poznámka k Erbenovi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->