Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
sauilo_07_2005

sauilo_07_2005

Ratings: (0)|Views: 417 |Likes:
Published by Martin Votava
Čtvrtletník Sauiló vycházel po tři roky jako samizdatová sbírka alternativní kultury (nejen) indoevropské duchovní tradice. Mezi přispěvateli tohoto magazínu byli lidé orientující se v problematice, kterou se nezřídka zabývali několik let. Jejich podpisy naleznete pod jednotlivými příspěvky. Tato revue nyní neexistuje. Pro dotazy a objednávky zbylých papírový vydání se obracejte na email: managarm@seznam.cz
Čtvrtletník Sauiló vycházel po tři roky jako samizdatová sbírka alternativní kultury (nejen) indoevropské duchovní tradice. Mezi přispěvateli tohoto magazínu byli lidé orientující se v problematice, kterou se nezřídka zabývali několik let. Jejich podpisy naleznete pod jednotlivými příspěvky. Tato revue nyní neexistuje. Pro dotazy a objednávky zbylých papírový vydání se obracejte na email: managarm@seznam.cz

More info:

Published by: Martin Votava on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2012

pdf

text

original

 
sauilo
 
7/2005
- 2 -
Obsah tohoto
č
ísla
Editorial 03Smrt (báse
ň
) 03Síla zem
ě
a její období:Asans 04Síla zem
ě
a její období:Hailagaiws 06
 
Jelen (Cervus elaphus) 07
 
P
ř 
íb
ě
h 09Jazyk a p
ř 
edkové 10Varg Vikernes: Co je Ásatrú? 11 Nebe a hv
ě
zdy v severské tradici 13Staron
ě
mecké ob
ě
tní zvyky 17Sex, status a seidh: Homosexualita v germánském náboženství 25Co s Adolfem? 25Hitlerismus vs. Ódinismus 26Edred Thorsson, Jak býti pohanem: Metodologie pro revival tradi
č
ních systém
ů
28Hastings (II.
č
ást) 30Ásatrú 33 Noc na Ynis Witrin V. 34L.e.S.(báse
ň
) 38Knižní doporu
č
ení Samhainová – o duši lidské a zví
ř 
ecí 39Vzpomínka (báse
ň
) 40Jaroslav Vrchlický – Krvavý Egil (báse
ň
) 41Joseph Campbell – Tisíc tvá
ř 
hrdiny 42Reading list: Obecná religionistika (výb
ě
r) 43Internetové odkazy: Religionistika (CZ) 43
Č
tvrtletník 
sauilo
vychází již druhým rokem jako samizdatová sbírka alternativní kultury (nejen) indoevropskéduchovní tradice. Mezi p
ř 
isp
ě
vateli tohoto
č
ísla jsou lidé orientující se v problematice, kterou se nez
ř 
ídka zabývajín
ě
kolik let. Jejich podpisy naleznete pod jednotlivými p
ř 
ísp
ě
vky. Kontakt s autory zprost
ř 
edkovává redakce.Toto
č
íslo sebrali a redigovali Sven, Lorraine a Managarm. Obrázek na obálce nakresil Fíba.Kontaktujte nás via e-mail:
sauilo@asatru.cz
 
 
sauilo
 
5/2005
- 3 -
Vážené
č
tená
ř
ky, vážení 
č
tená
ř
i,
Dostává se vám do rukou sedmé
č
íslo našeho magazínu. Díky zm
ě
nám a p
ř 
esun
ů
m v redakci se toto vydání o n
ě
 jaký
č
as opozdilo,za což se redakto
ř 
i omlouvají. V
ěř 
te však, že kvalit
ě
obsahu a zpracování tyto faktory nikterak neuškodily. Co jsme tedy pro vásv tomto
č
ísle p
ř 
ipravili?I tentokrát se m
ů
žete t
ě
šit na
č
lánky o Síle Zem
ě
b
ě
hem ro
č
ního období, ve kterém se Ronger zam
ěř 
il na podzimní rovnodennost aHailagaiws. Od stejného autora tu najdeme i povídku a básn
ě
. Calarien si dala práci s p
ř 
ekladem úvahy o podstat
ě
Ásatrú od
č
lenaznámé kapely Burzum a p
ř 
idala i drobnou studii o roli jelena v r 
ů
zných náboženských tradicích. Pokra
č
uje poutavé lí
č
ení bitvy uHastingsu,
č
ímž Sigmark popisn
ě
završil jednu epizodu anglických d
ě
 jin, Misty z p
ř 
íb
ě
hu Noc na Ynis Witrin se díky Lorraine poda
ř 
ilo zdárn
ě
dojít k do
č
asnému konci svého putování, a Xin nám p
ř 
iblížila další hv
ě
zdy a souhv
ě
zdí, která hrála d
ů
ležitou roliv severské tradici. Zmiu stihla p
ř 
ed svým odletem na Island napsat
č
lánek o vztahu jazyka k pohanství, a
 dalreiks
se zam
ěř 
ilna otázku, jak se vyrovnat s postojem diktátora Hitlera ke germánství a ke zp
ů
sobu, jakým zneužíval symboly této tradice.Xin se však nespokojila pouze s obsáhlým
č
lánkem o hv
ě
zdách. P
ř 
eložila pro nás také zajímavou studii o homosexualit
ě
 v germánské dob
ě
, obsahující mnoho podn
ě
t
ů
k zamyšlení i pro zasmání. Autorka Ba-runka, nová tvá
ř 
mezi tv
ů
rci
sauilo
,využila svých znalostí i dostupné literatury a ve zkratce popsala staron
ě
mecké ob
ě
tní zvyky. Svou „troškou do mlýna“ p
ř 
isp
ě
lataké Valenis, a pozadu nez
ů
stal ani Fjölkunnigr. Krom
ě
toho zde najdete také další básn
ě
, mimo jiné i od známého autoraJaroslava Vrchlického, recenze na knihu J. Campbella, a povídání o tom, jak vypadal a k 
č
emu sloužil ÁsatruVé.V
ěř 
íme, že si z výše popsaného pestrého obsahu vyberete. P
ř 
ejeme poklidné prožití p
ř 
íchodu zimy, a znovu se omlouváme za pozdní zpracování a vydání tohoto
č
ísla.Redakce
sauilo
 
SMRT
Leží zran
ě
ný a z obvaz
ů
krev prosakuje a studený pot jeho
č
elo skrápí.V mrákotách se zmítá a marn
ě
pomoc kalným zrakem po okolí hledá.Snad se mu to zdálo jen, že dusot kopyt zaslechl, a pak n
ě
kdo tiše k n
ě
mu p
ř 
istoupil a ruku mu na obvaz jemn
ě
dal.Slova út
ě
chy pak postava ženy umírajícímu tiše šeptá. Neboj se smrti své, ta není zbyte
č
ná, v
ěř 
v ni!Znovu se setkáme snad, jak v
ěř 
ím, více citu budeš mít pro v
ě
ci správné v život
ě
svém. Není ve smrti zla ani dobra, je taková, jaká býti má!T
ř 
eseš se po celém t
ě
le a studený pot se ti vyrazil ze strachu,co bude dál, na tvém
č
ele. Ne, takhle p
ř 
ece nem
ů
žeš k ní odejít!Usm
ě
 j se na ni a jdi jí v otev
ř 
enou náru
č
vst
ř 
íc.Ona nezklame nad
ě
 je tvé. V
ěř 
jí!Zaho
ď
obavy, ty zbyte
č
né jsou, a vzpome
ň
, jak jsi zde žil,a v co jsi v
ěř 
il, v
ěř 
il jsi-li.Tak už jdi, na nic už ne
č
ekej, vykro
č
za ní, za tou, která na tebe tak toužebn
ě
 
č
eká,a vítá t
ě
v brány sv
ě
t
ů
svých. Je tv
ů
 j
č
as! My všichni se s tebou shledáme nejednou, v
ěř 
mi.Konec tv
ů
 j nikoliv možná, ne však pro tebe nyní v tento
č
as tvé cesty jediné nastává.Zrod
č
ehosi radost vzbuzuje a jinde na jiném konci smutek svého po
č
áte
č
ního konce nalezl!Život to
ť
nejmocn
ě
 jší síla, jež dere se skrze vše i skrze tento náš p
ř 
enádherný sv
ě
t! -Ronger, XXIX.IV. MMV 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->