Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt và Ag MCM 41

Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt và Ag MCM 41

Ratings: (0)|Views: 289 |Likes:
Published by clayqn88
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 4
1.1. Giới thiệu về cacbohydrat. 4
1.2. D-glucozơ và sản phẩm oxi hóa D-glucozơ 5
1.3. Ứng dụng của canxi gluconat. 10
1.4 . Chuyển hóa glucozơ. 12
1.4.1. Quá trình khử hóa. 12
1.4.2. Quá trình đehyrat hóa. 13
1.4.3. Quá trình oxi hóa 13
1.5. Vật liệu mao quản trung bình MCM-41. 18
1.6 . Xúc tác thế hệ mới nano platin và nano bạc trên MCM-41. 19
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 22
2.1. Tổng hợp vật liệu MCM-41. 22
2.2. Tổng hợp vật liệu Pt/MCM-41. 23
2.3. Tổng hợp vật liệu Ag/MCM-41. 23
2.4. Các phương pháp Vật lý – Hóa lý đặc trưng xúc tác 24
2.4.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (Powder X-ray Diffraction - XRD) 24
2.4.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM). 27
2.4.3. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM). 28
2.4.4. Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ – giải hấp phụ N2 (BET)…………………………………………………………….29
2.4.5. Phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS) 31
2.4.6. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 32
2.5. Tổng hợp muối canxi gluconat bằng quá trình oxi hóa glucozơ trên xúc tác Pt/MCM-41 và Ag/MCM-41. 33
2.5.1. Thực hiện phản ứng 33
2.5.2. Phân tích sản phẩm muối bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR): 1H-NMR và 13C-NMR 35
2.5.3. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phổ khối
lượng (MS) 37
2.5.4. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phổ hồng ngoại(IR) 37
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39
3.1. Đặc trưng xúc tác bằng các phương pháp Vật lý – Hóa lý hiện đại 39
3.1.1 Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 39
3.1.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 41
3.1.3. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 41
3.1.4. Phương pháp hấp phụ và giải hấp Nitơ (BET) 43
3.1.5. Phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS). 46
3.1.6. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 48
3.2. Tổng hợp muối canxi gluconat bằng quá trình oxi hóa glucozơ trên xúc tác Pt/MCM-41 48
3.2.1. Điều kiện phản ứng để tạo muối canxi gluconat 48
3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Ca(OH)2 50
3.3. Tổng hợp muối canxi gluconat bằng quá trình oxi hóa glucozơ trên xúc tác Ag/MCM-41 53
3.4. Phân tích sản phẩm canxi gluconat 55
3.4.1. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: 1H-NMR và 13C-NMR. 55
3.4.3. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phương pháp phổ hồng ngoại (IR). 57
3.4.3. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phương pháp phổ khối lượng (MS). 58
3.5. Thảo luận chung 58
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 4
1.1. Giới thiệu về cacbohydrat. 4
1.2. D-glucozơ và sản phẩm oxi hóa D-glucozơ 5
1.3. Ứng dụng của canxi gluconat. 10
1.4 . Chuyển hóa glucozơ. 12
1.4.1. Quá trình khử hóa. 12
1.4.2. Quá trình đehyrat hóa. 13
1.4.3. Quá trình oxi hóa 13
1.5. Vật liệu mao quản trung bình MCM-41. 18
1.6 . Xúc tác thế hệ mới nano platin và nano bạc trên MCM-41. 19
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 22
2.1. Tổng hợp vật liệu MCM-41. 22
2.2. Tổng hợp vật liệu Pt/MCM-41. 23
2.3. Tổng hợp vật liệu Ag/MCM-41. 23
2.4. Các phương pháp Vật lý – Hóa lý đặc trưng xúc tác 24
2.4.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (Powder X-ray Diffraction - XRD) 24
2.4.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM). 27
2.4.3. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM). 28
2.4.4. Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ – giải hấp phụ N2 (BET)…………………………………………………………….29
2.4.5. Phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS) 31
2.4.6. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 32
2.5. Tổng hợp muối canxi gluconat bằng quá trình oxi hóa glucozơ trên xúc tác Pt/MCM-41 và Ag/MCM-41. 33
2.5.1. Thực hiện phản ứng 33
2.5.2. Phân tích sản phẩm muối bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR): 1H-NMR và 13C-NMR 35
2.5.3. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phổ khối
lượng (MS) 37
2.5.4. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phổ hồng ngoại(IR) 37
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39
3.1. Đặc trưng xúc tác bằng các phương pháp Vật lý – Hóa lý hiện đại 39
3.1.1 Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 39
3.1.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 41
3.1.3. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 41
3.1.4. Phương pháp hấp phụ và giải hấp Nitơ (BET) 43
3.1.5. Phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS). 46
3.1.6. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 48
3.2. Tổng hợp muối canxi gluconat bằng quá trình oxi hóa glucozơ trên xúc tác Pt/MCM-41 48
3.2.1. Điều kiện phản ứng để tạo muối canxi gluconat 48
3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Ca(OH)2 50
3.3. Tổng hợp muối canxi gluconat bằng quá trình oxi hóa glucozơ trên xúc tác Ag/MCM-41 53
3.4. Phân tích sản phẩm canxi gluconat 55
3.4.1. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân: 1H-NMR và 13C-NMR. 55
3.4.3. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phương pháp phổ hồng ngoại (IR). 57
3.4.3. Phân tích sản phẩm canxi gluconat bằng phương pháp phổ khối lượng (MS). 58
3.5. Thảo luận chung 58
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


More info:

Published by: clayqn88 on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 22 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 26 to 72 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->