Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Administrativ

Drept Administrativ

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Laura Dascălu

More info:

Published by: Laura Dascălu on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

 
Lect. univ. dr.
Dacian Cosmin DRAGOŞ
Universitatea Babeş – Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice şi AdministrativeCatedra de Administraţie Publică 
D
REPT
 
ADMINISTRATIV
P
ARTEA
I
S
UPORT
 
DE
 
CURS
 
PENTRU
 
SEMESTRUL
I
ANUL
 
UNIVERSITAR 
2004-2005
1
 
 Noţiuni introductive.
1. SEPARAŢIA PUTERILOR ÎN STAT. Sistemele de drept contemporane consacră,în marea lor majoritate, separaţia puterilor în stat, înţeleasă ca delimitarea, în cadrul activităţiistatale, a funcţiilor legislativă, executivă şi judecătorească. Funcţia legislativă este îndeplinităde Parlament, şi constă în adoptarea legilor. Funcţia executivă are ca obiect organizareaaplicării şi aplicarea în concret a legilor şi asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice,iar funcţia judecătorească are ca obiect soluţionarea conflictelor ce se nasc în societate înlegătură cu activitatea de aplicare a legilor.2. Noţiunea de ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ are dosensuri: a) Ansamblulautorităţilor sau organelor administrative care aplică legea, şi b) Activitatea de aplicare a legii,în regim de putere publică, în vederea satisfacerii intereselor generale ale societăţii.3. SERVICIUL PUBLIC este o activitate organizată sau autorizată de o autoritate aadministraţiei publice, pentru a satisface nevoi sociale de interes public. Într-un sens, serviciul public desemnează
organul 
administrativ însărcinat cu realizarea unei activităţi de interesgeneral, iar în altul se referă la
activitatea
de interes general desfăşurată de acel organadministrativ. Prin urmare, spre exemplu, prin serviciul public de “poliţie” înţelegem atât poliţia ca instituţie, cât şi activitatea de asigurare a ordinii şi liniştii publice, prevenirea şiurmărirea infracţiunilor.4. DREPTUL ADMINISTRATIV cuprinde normele juridice ce reglementeazăorganizarea şi funcţionarea administraţiei publice, pe baza şi în executarea legii. Izvoareledreptului administrativ sunt Constituţia, legile organice şi ordinare, decretele prezidenţiale,actele administrative emise de Guvern şi de alte autorităţi centrale, actele administrative aleautorităţilor locale, convenţiile internaţionale ratificate de statul român.5. RAPORTUL JURIDIC ADMINISTRATIV este acel raport social, stabilit întredouă autorităţi administrative sau între o autoritate administrativă şi persoane fizice sau juridice, care conferă drepturi şi impune obligaţii subiectelor între care se naşte, şi estereglementat de normele dreptului administrativ. Raporturi juridice administrative se pot naştedin acte administrative individuale, acte administrative normative, fapte materiale juridice, şiexcepţional pe baza legii.6. PRINCIPIILE DE BAZĂ APLICABILE DREPTULUI ADMINISTRATIV sunt: a)
 principiul legalităţii
, conform căruia activitatea autorităţilor administrative trebuie sedesfăşoare pe baza legii şi în conformitate cu legea, urmărindu-se organizarea executării şiexecutarea în concret a acesteia. În principiu, actele administrative nu pot contraveni saumodifica o lege, deoarece au o forţă juridică inferioară acesteia. Excepţia o constituieordonanţele de urgenţă ale Guvernului, care, deşi sunt acte administrative, pot modifica olege. b) în dreptul administrativ,
interesul public primeaîn faţa interesului privat 
.Explicaţia stă în faptul că interesele statului sunt interesele colectivităţii, deci trebuie să aibăîntâietate faţă de cele ale individului.
 Principii generale de organizare administrativă
1. CENTRALIZAREA ADMINISTRATIplaseaîn mâinile puterii centraleconducerea tuturor problemelor administrative. Într-un regim în care se aplică acest sistem deorganizare administrativă, unităţile administrativ-teritoriale nu au personalitate juridică şirămân în strictă dependenţă faţă de puterea centrală, mărginindu-se să-i execute instrucţiunile.Sistemului centralizării îi este specific controlul ierarhic, exercitat asupra activităţilor inferiorilor. Controlul ierarhic: a) dă dreptul superiorului ierarhic de a anula, abroga, revoca,şi chiar uneori de a modifica actele inferiorului; b) poate fi exercitat oricând, fie din oficiu, fiela cerere (“recurs ierarhic”); c) nu trebuie prevăzut expres de lege, ci decurge din organizareacentralizată; d) priveşte întreaga activitate a inferiorului – acte, fapte, operaţiuni materiale; e)
2
 
vizează atât legalitatea cât şi oportunitatea actelor administrative. Exemplu de centralizare:subordonarea unor instituţii centrale faţă de un minister (Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este subordonată Ministerului Administraţiei Publice).2. DECONCENTRAREA ADMINISTRATIeste o variana centralizării,caracterizată prin faptul că reprezentanţii locali ai puterii centrale capătă unele drepturi dedecizie proprii; în realitate, tot statul decide, însă nu de la nivelul autorităţii centrale, ci directîn unităţile administrativ-teritoriale. Organele centrale exercită controlul ierarhic asupra celor teritoriale. În România sunt deconcentrate serviciile exterioare ale ministerelor în teritoriu:Direcţii generale, inspectorate, agenţii, etc.3. DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVĂ
teritorială 
implică dreptul uneicolectivităţi locale, înglobată într-o colectivitate mai vastă, care are dreptul de a se administra prin propriile mijloace. Descentralizarea poate fi şi
 pe servicii
, prin scoaterea unui serviciu public din competenţa organelor centrale şi organizarea lui autonomă, atribuirea de organe proprii şi a unui patrimoniu distinct de autoritatea din care a fost desprins. Organeledescentralizate se bucură de
autonomie
în gestionarea afacerilor locale, însă
nu sunt independente
. Asupra lor se exercită un control statal, numit
tutelă administrativă 
. Tutelaadministrativă se exercită, spre deosebire de controlul ierarhic, doar în cazurile prevăzuteexpres de lege, numai de organele indicate expres de lege, şi priveşte doar legalitatea actelor administrative, nu şi oportunitatea acestora. În Ronia, tutela administrativă este jurisdicţionalizată, adică este redusă doar la dreptul organului de control (prefectul) de asesiza instanţa de contencios administrativ.Recent, prin Legea-cadru a descentralizării nr.339/2004, au fost introduse principiilefundamentale şi regulile generale, precum şi cadrul instituţional pentru desfăşurarea procesului de descentralizare administrativă şi financiară în România.În inţelesul acestei reglementări, prin descentralizare se înţelege “procesul transferuluide autoritate si responsabilitate administrativa si financiara de la nivel central la nivel local”.Principiile pe baza cărora se desfăşoară procesul de descentralizare în Romania sunt:a) principiul subsidiarităţii; b) egalitatea cetăţenilor în faţa autorităţilor administraţiei publicelocale; c) garantarea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor de tre autorităţileadministraţiei publice, independent de locul de rezidenţă al acestora; d) stimularea competiţieica mijloc de creştere a eficienţei serviciilor publice; e) exercitarea competenţelor de cătreautorităţile administratiei publice locale situate pe nivelul administrativ cel mai apropiat decetatean; f) asigurarea unui echilibru între descentralizarea administrativă şi descentralizareafinanciară la nivelul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale; g) transparenţa actului decizional bazat pe accesul cetăţenilor la informaţia publică şi participarea acestora la luarea deciziei; h)asigurarea descentralizarii financiare bazate pe reguli transparente cu privire la calcululresurselor financiare alocate unitatilor administrativ-teritoriale.Unităţile administrativ-teritoriale se administrează în mod autonom de către consiliilelocale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care dispun deautoritate deliberativă, şi de către presedinţii consiliilor judeţene şi primari, care dispun deautoritate executiva pentru exercitarea competenţelor lor. Autorităţile administraţiei publicelocale beneficiază de
dreptul la experiment 
, în exercitarea căruia pot organiza, pe duratădeterminată, centre-pilot pentru implementarea deciziilor cu privire la descentralizareaanumitor competenţe de la nivel central la nivel local, înainte de generalizarea acestora lanivel naţional prin legea descentralizării privind responsabilităţile locale.
 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ  Preşedintele României 
.
Funcţiile
Preşedintelui României sunt acelea de
 şef de stat 
– în exercitarea căreiareprezintă statul român în raporturile interne şi externe, încheie tratate internaţionale,
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->