Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poglavlje 23 - Izvje01610107e o ispunjenju obveza

Poglavlje 23 - Izvje01610107e o ispunjenju obveza

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

text

original

 
 Vlada Republike Hrvatske
Izvješće o ispunjavanju obveza iz
Poglavlja 23. -
PravosuĊe i temeljna prava
 
Zagreb, 12. svibnja 2011. godine
 
1
IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU OBVEZA IZ POGLAVLJA 23. – 
 
PRAVOSUĐE I
TEMELJNA PRAVA
za razdoblje od 19. veljaĉe 2010. godine (predaja Pregovaraĉkog stajališta za P
oglavlje
23. Predsjedništvu EU) do
12. svibnja 2011. godine
Pregovori o Poglavlju 23.
 – 
 
PravosuĊe i temeljna prava otvoreni su na MeĊuvladinoj
konferenciji o pristupanju
Republike Hrvatske Europskoj uniji, odrţanoj
na ministarskojrazini
30. lipnja 2010. godine nakon što je Hrvatska ispunila sva mjerila za otvaranje
poglavlja.Od otvaranja pregovora o pristupanju o P
oglavlju 23., Hrvatska je dodatno pojaĉala aktivnosti
i
mjere radi ispunjavanja mjerila utvrĊenih za privremeno zatvaranje ovog poglavlja, o ĉemusu sluţbe Europske komisije bile redovito informirane.
 
Ovo je sveobuhvatno Izvješće koje prikazuje sve aktivnosti i mjere koje je Hrvatska poduzela
s ciljem ispunjav
anja obveza koje proizlaze iz Pregovaraĉkog stajališta Republike Hrvatske iZajedniĉkog stajališta EU
za Poglavlje 23.
, ukljuĉujući i utvrĊena mjerila za zatvaranje
poglavlja.
Hrvatska je mišljenja da su mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. dostatno ispunje
na.
Hrvatska će nastaviti izvještavati o svim pitanjima obuhvaćenim Poglavljem 23., a posebice o
daljnjem napretku u ostvarivanju rezultata u provedbi (
track record 
).
 
I. STRATEGIJA REFORME PRAVOSUĐA I AKCIJSKI PLAN
Od samog otvaranja pregovora o pristupanju 2005. godine Hrvatska sustavno radi nareformama i razvoju pravosudnog sustava.
Republika Hrvatska je u sijeĉnju 2006. godinedonijela Strategiju reforme pravosuĊa za razdoblje od 2006. do 2010. godine s pripadajućim
Akcijskim planovima. Mjere iz te Strategije su provedene, a u prosincu 2010. godine Hrvatski
sabor je usvojio Strategiju reforme pravosuĊa za razdoblje od 2011. do 2015. godine (NN145/10). Strategija daje jasne smjernice reforme pravosuĊa i uspostavlja dugoroĉni i odrţiv proces strateškog planiranja i upravljanja, ĉiji su kljuĉni elementi Savjet za praćenje provedbeStrategije reforme pravosuĊa i Odjel za provedbu Strategije reforme pravosuĊa u okviruMinistarstva pravosuĊa. TakoĊer, ojaĉani su institucionalni i administrativni kapacitet
i zaprovedbu programa reforme,
uspostavljen mehanizam za ocjenu uĉinka propisa iz nadleţnostiMinistarstva pravosuĊa, te osigurana uĉinkovita provedba
.Vlada Republike Hrvatske donijela je 20. svibnja 2010. godine revidirani Akcijski planreforme pravosu
Ċa. Plan je donesen unutar strateškog okvira Strategije reforme pravosuĊa izsijeĉnja 2006. u svrhu daljnjeg ubrzanja procesa pravosudnih reformi
, te se temelji na analizi
 provedbe mjera iz Akcijskog plana iz 2008. godine. U svrhu olakšavanja sustavnog praćenja provedbe predviĊenih aktivnosti, uz svaku mjeru naznaĉeni su rokovi i nadleţna tijela priĉemu je naglasak stavljen na dovršetak procesa pregovora za pristupanje EU.
 
Akcijski plan donesen u svibnju 2010. godine primjenjivat će se tijekom 2011. godine, ĉimese omogućuje kontinuitet procesa pravosudne reforme. Za preostalo provedbeno razdobljeStrategije donijet će se zasebni godišnji
a
kcijski planovi koji će odraţavati postojeće stanje iciljeve odreĊene novom Strategijom reforme pravosuĊa, kao i sus
tav planiranja, proces
upravljanja i strukturu utvrĊenu Strategijom.
 
 
2
Savjet za praćenje provedbe Strategije reforme pravosuĊa, uspostavljen 2006., 2010.
 je
usklaĊen s novim institucionalnim okvirom te funkcionalno i administrativno ojaĉan. Ĉlanovi
Savjeta
su: ministar pravosuĊa, predsjednik Vrhovnog suda RH,
G
lavni drţavni odvjetnik, predsjednik Odbora za pravosuĊe Hrvatskog sabora, predsjednici Drţavnog sudbenog vijeća,Drţavnoodvjetniĉkog vijeća, Hrvatske odvjetniĉke komore, Hrvatske javnobiljeţniĉke
kom
ore, svi drţavni tajnici Ministarstva pravosuĊa, ravnatelj Pravosudne akademije iravnatelj Uprave za Europsku uniju i meĊunarodnu suradnju. Savjet sudjeluje u kreiranju pravosudne politike i izradi kljuĉnih propisa te nadzire i usmjerava provedbu reforme
putem
redovnih sastanaka koji se odrţavaju najmanje dva puta godišnje. Uloga Savjeta je takoĊer 
da
osigurat stabilnost i kontinuitet procesa reforme od politiĉkih ili drugih utjecaja. Prva sjednicaSavjeta u novom sastavu odrţana je u studenom 2010.
godine
Unutarnje ustrojstvo Ministarstva pravosuĊa omogućava da provedba aktivnosti bude
koncentrirana na manje ustrojstvenih jedinica,
kako bi se omogućila lakša koordinacija iuĉinkovitije upravljanje reformama. U oţujku 2010.
godine broj uprava smanjen je sa 11 na
šest
.
Veliku vaţnost za pravosudnu reformu ima ustrojavanje Odjela za provedbu Strategijereforme pravosuĊa u Upravi za Europsku uniju i meĊunarodnu suradnju
, koji ima sedamzaposlenika. Odjel prikuplja i analizira podatke vezane uz provedbu Strategije reforme
 pravosudnog sustava, obavlja koordinaciju s drugim upravama Ministarstva i nadleţnim
tijelima, obavlja poslove izrade akcijskih planova i drugih dokumenata te obavlja i druge
 poslove vezane za provedbu Strategije reforme pravosuĊa. Odjel takoĊer djeluje i kaotajništvo Savjeta za praćenje provedbe Strategije reforme pravosuĊa.
 
Unatoĉ recesiji i zabrani zapošljavanja u drţavnoj upravi, Republika Hrvatska je u okviru provedbe Strategije reforme pravosuĊa povećala administrativne kapacitete zapošljavanjemdodatnih djelatnika u nekoliko kljuĉnih podruĉja i to u podruĉjima kaznenog procesnog prava,suzbijanja korupcije, upravnog sudovanja, racionalizacije mreţe sudova i drţavnihodvjetništava. TakoĊer 
su
u kontekstu racionalizacije, ojaĉani i admin
istrativni kapaciteti naprojektu Svjetske banke,
koji se odnosi na pripremu dokumentacije za aktivnosti poboljšanja pravosudne infrastrukture i informatizacije pravosuĊa.
 
Zamjetan napredak u pogledu uspostave mehanizma ocjene uĉinka propisa uĉinjen je 9.
 
veljaĉe 2011. godine donošenjem Odluke o uspostavi mehanizma za ocjenu uĉinka propisa odstrane ministra pravosuĊa. Odluka je pripremljena u bliskoj suradnji sa Savjetom za praćenje provedbe Strategije reforme pravosuĊa, a s ciljem stvaranja sustavne kont
role propisa
relevantnih za provedbu reforme pravosuĊa.
 
Sukladno navedenoj Odluci, Savjet kao tijelo kojem se podnose izvješća o procjeni uĉinka pojedinih propisa, ima kljuĉnu ulogu u ovom mehanizmu. I u ovom sluĉaju, rad Savjeta
podupire Odjel za proved
 bu Strategije reforme pravosuĊa
,
te u svojstvu Tajništva Savjetakoordinira aktivnosti procjene uĉinaka pojedinih propisa nadleţnih uprava Ministarstva pravosuĊa.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->