Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vortaro6c[1]

vortaro6c[1]

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 6,904|Likes:
Published by api-3774615

More info:

Published by: api-3774615 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
TRIESMA TOMO
PPOOLLOO N NAA
 
Pag. 2
 
UUMMAA N NAA
 
Pag. 67
 
IIddoo 
JJAAPPOO N NAA
 
Pag.112
 
 
IdoPolona
A
 
a (ad)-
do
abad/o-
opat,prze
ł
o
ż
ony klasztoru
abak/o-
liczyd
ł
o
abandon/ar-
 porzuci
ć
,opu
ś
ci
ć
 
abanik/o-
wachlarz
abas/ar-
obni
ż
a
ć
,opuszcza
ć
[ w dó
ł
]
abat/ar-
obali
ć
,spowodowa
ć
upadek 
-
 przez uderzenie
abces/o-
ropie
ń
[pat]
abcis/o-
odci
ę
ta [mat]
abdik/ar-
abdykowa
ć
,zrzeka
ć
si
ę
 
abdomin/o-
1.brzuch,podbrzusze [med.]
-
2.odw
ł
ok [u owada]
abel/o-
 pszczo
ł
a
aberac/o-
aberracja,zboczenie,odchy-
-
lenie [med. i astr]
aberac/ar-
wykazywa
ć
aberracj
ę
,odchy-
-
-lenie/ zboczenie [t.med.]
abiet/o-
 jod
ł
a;choinka
abism/o-
odch
ł
a
ń
,przepa
ść
 
abjur/ar-
odwo
ł
ywa
ć
[zeznania],
-
wyrzeka
ć
si
ę
[pogl
ą 
dów]
ablacion/o-
1.niszczenie,kruszenie
-
2.wyci
ę
cie,usuni
ę
cie [med.]
ablacion/ar-
1.niszczy
ć
,kruszy
ć
,
-
2.usuwa
ć
,wycina
ć
[med.]
ablakt/ar-
odstawi
ć
od piersi,przesta
ć
 
-
karmi
ć
piersi
ą 
 
ablativ/o-
narz
ę
dnik [gram]
ablegat/o-
ablegat,wys
ł
annik ,zast
ę
 pca
-
legata papieskiego [rel]
abneg/ar-
ulega
ć
abnegacji,wyrzeka
ć
 
-
si
ę
[
czego
ś
]
 
abomin/ar-
 brzydzi
ć
si
ę
,mie
ć
obrzydze-
-
nie,czu
ć
wstr 
ę
t
abon/ar-
abonowa
ć
,pronumerowa
ć
 
abord/ar-
 przybija
ć
do l
ą 
du,wchodzi
ć
 
-
do portu/przystani
aborijen/a-
 pierwotny,tubylczy
abort/ig/ar-
sp
ę
dza
ć
p
ł
ód,dokonywa
ć
 aborcji
aboy/ar-
szczeka
ć
 
abrevi/ar-
skraca
ć
,skróci
ć
[s
ł
owo]
abrevi/ur/o-
skrót
abrikot/o-
morela [bot]
abrtikot/ier/o-
morela [drzewo]
abrupt/a-
gwa
ł
towny,raptowny
absent/a-
nieobecny
absint/o-
 pio
ł
un [bot]
absolut/a-
absolutny,zupe
ł
ny
absolv/ar-
rozgrzesza
ć
,dawa
ć
 rozgrzeszenie,
-
uniewinnia
ć
 
absorb/ar-
absorbowac,wch
ł
ania
ć
,poch
ł
ania
ć
 
-
[t,my
ś
li]
absten/ar-
 powstrzymywa
ć
si
ę
[
od czego
ś
]
 
abstinenc/ar-
 by
ć
abstynentem,by
ć
 wstrzemi
ęź
-
-
liwym
abstrakt/ar-
abstrahowa
ć
,nie uwzgl
ę
dnia
ć
,
-
 pomija
ć
 
absurd/a-
absurdalny,niedorzeczzny
abuli/o-
abulia,chorobliwy brak woli,
-
 bezwolno
ść
[pat]
abund/ar-
wyst
ę
 powa
ć
w wielkichilo
ś
ciach,
-
obfitowa
ć
 
abund/a-
obfity,zasobny,liczny,bujny
abut/ar-
 prowadzi
ć
,wie
ść
[dok 
ą 
d
ś
=
ad
]
acel/ar-
 przyspiesza
ć
;popiera
ć
 
acend/ar-
zapala
ć
[np.
ś
wiat
ł
o],podk 
ł
ada
ć
 
-
ogie
ń
 
acens/ar-
 podnosi
ć
[si
ę
],i
ść
[wgór 
ę
],wznosi
ć
 
-
si
ę
 
acenso-fest/o-
wniebowzi
ę
cieChrystusa,wniebo-
-
wst
ą 
 pienie Chrystusa
acens/il/o-
winda,podno
ś
nik [techn]
acent/o-
akcent
acent/iz/ar-
akcentowa
ć
,po
ł
o
ż
y
ć
nacisk 
acept/ar-
akceptowa
ć
,przyjmowa
ć
 
-
[t.go
ś
ci]
acer/o-
klon [bot]
acerb/a-
cierpki,zgry
ź
liwy
aces/ar-
zbli
ż
a
ć
si
ę
,porzybli
ż
a
ć
si
ę
,
-
mie
ć
dost
ę
 p [
do czego
ś
]
aces/ebl/a-
dost
ę
 pny,w zasi
ę
gu
acesor/a-
dodatkowy,uboczny
acetat/o-
sól kwasu octowego,
-
octan [chem]
acetilen/o-
acetylen
acetometr/o-
acetometr [przyrz
ą 
d do mie-
-
rzenia zawarto
ś
ci octu]
acian/o-
chaber,b
ł
awatek [bot]
acid/a-
kwa
ś
ny
acid/o-
kwas [chem]
acident/o-
nieszcz
ęś
liwy wypadek 
acident/ar-
s/powodowa
ć
wypadek,
-
s/powodowa
ć
zak 
ł
ócenie
acidometr/o-
acidometr [przyrz
ą 
d do
-
mierzenia zawarto
ś
ci
-
kwasu]
acion/o-
akcja;papiery warto
ś
ciowe
acipitr/o-
 jastrz
ą 
 b
aciz/o-
akcyza,podatek pa
ń
stwowy
adapt/ar-
adaptowa
ć
,dostosowywa
ć
,
-
 przystosowywa
ć
 
ad [=a]-
do
ad-avan/e -
naprzód,do przodu
ad en-
do [
ś
rodka czego
ś
]
adept/o-
adept,zwolennik 
adequat/a-
adekwatny,odpowiedni
adher/ar-
 przy/nale
ż
e
ć
[
do kogo
ś
/
 
-
lub
czego
ś
]
 
ad-hike-
tutaj,dot
ą 
d
adi/ar-
ż
egna
ć
,po
ż
egna
ć
 
adi/o-
 po
ż
egnanie
adiabat/a-
 przeciwcukrzycowy [med.]
ad-ibe-
tam,tamt
ę
dy
ad-ir/ar-
dochodzi
ć
,nadchodzi
ć
 
ad-infre-
w dó
ł
,do do
ł
u,nadó
ł
,na dole
adicion/ar-
dodawa
ć
[w matematyce]
adicion/o-
dodawanie [w matematyce]
ad-jac/ar-
graniczy
ć
,przylega
ć
do,
-
s
ą 
siadowa
ć
 
adjektiv/o-
 przymiotnik [gram]
ad-judik/ar-
s
ą 
dzi
ć
,os
ą 
dza
ć
 
ad-junt/ar-
doda
ć
,dodawa
ć
,do
łą 
czy
ć
[
co
ś
]
 
ad-jur/ar-
1.przysi
ę
ga
ć
,zaprzysi
ąć
,przysi
ę
g
ą 
 
-
stwierdza
ć
,
-
2.za
ż
egna
ć
,zaklina
ć
[t.duchy itp.]
-
3.b
ł
aga
ć
,usilnie prosi
ć
 
ad-just/ig/ar-
doprowadzi
ć
do w
ł
a
ś
ciwegostanu;
-
dostosowa
ć
 
adjutant/o-
adjutant,oficer pomocniczy
-
 
ad-maxim/e-
do maksymum
ad-minim/e-
do minimum
administr/ar-
administrowa
ć
,kierowa
ć
,zarz
ą 
dza
ć
 
administr/eri/o-
administracja,zarz
ą 
d,kierownictwo
admir/ar-
 podziwia
ć
 
admiral/o-
admira
ł
 
admis/ar-
 pozwala
ć
,dozwala
ć
,zezwala
ć
 
ad-mont/e-
w gór 
ę
[rzeki],pod pr 
ą 
d
adolec/ar-
dorasta
ć
,stawa
ć
si
ę
doros
ł
ym
adopt/ar-
adoptowa
ć
,przysposabia
ć
 
ador/ar-
adorowa
ć
,wielbi
ć
,czci
ć
,uwielbia
ć
 
ad-port/ar-
 przynie
ść
,przynosi
ć
;apotrowa
ć
 
ad-poz/ar-
od
ł
o
ż
y
ć
,po
ł
o
ż
y
ć
[
na miejsce
]
adragant/o-
traganek [bot]
adres/o-
adres [ró
ż
ne znaczenia]
adres/iz/ar-
adresowa
ć
 
adsorb/ar-
adsorbowa
ć
,wch
ł
ania
ć
przez
-
warstw
ę
powierzchniow
ą 
 
adult/a-
doros
ł
y,pe
ł
noletni
adulter/ar-
cudzo
ł
o
ż
y
ć
 
adurol/o-
adurol [che,]
ad-val/e-
w dó
ł
[rzeki],z pr 
ą 
dem
ad-ven/ar-
 przyby
ć
,przybywa
ć
 
adverb/o-
 przys
ł
ówek [gram]
ad-ver/e-
naprawd
ę
,na pewno
advers/a-
 przeciwny,b
ę
d
ą 
cy w opozycji
ad-vok/ar-
 przywo
ł
(yw)a
ć
 
advokat/o-
adwokat
adyunt/o-
adiunkt;urz
ę
dnik koordynyj
ą 
cy
aer/o-
 powietrze
aerobi/a-
aerobiczny,mog
ą 
cy
ż
y
ć
w
ś
rodowi-
-
sku zawieraj
ą 
cym tlem/powietrze
aerolit/o-
aerolit,meteroryt[=
meteoro
]
aerometr/o-
aerometr,przyrz
ą 
d mierz
ą 
cy
-
ilo
ść
powietrza
aerometri/o-
aerometria
aeroplan/o-
aeroplan,samolot[t.
aviacilo
]
 
aeroskop/o-
aeroskop [instrument,za
-
 pomoc
ą 
którego zbiera si
ę
 
-
mikroskopijne drobiny
-
kurzu zawieszone w
-
atmosferze/powietrzu]
aerostat/o-
aerostat,sterowiec,balon
afabl/a-
uprzejmy
afanon/o-
intruz,cz
ł
owiek w
ś
ciubiaj
ą 
cy
-
nos we wszystko
afazi/o-
afazja,zaburzenie mowy
afecion/ar-
mie
ć
sk 
ł
onno
ś
ci [sercowe],
-
afektowa
ć
si
ę
,kierowa
ć
si
ę
 
-
 porywami serca
afecion/o-
 poryw serca,tkliwo
ść
,
-
chorobliwe wzruszenie
afektac/ar-
objawia
ć
afekcj
ę
,przybiera
ć
 
-
 poz
ę
,przesadnie udawa
ć
 
afektac/(ul)/o-
afekciarz.pozer,udawacz
afeli/o-
afelium,punkt ods
ł
onecz-
-
niony [astr]
afer/o-
sprawa [t.
s
ą 
dowa
],afera
afidi/o-
mszyca [ent]
afirm/ar-
afirmow
ąć
,stwierdza
ć
,
-
 potwierdza
ć
,deklarowa
ć
,
-
ż
e dane s
ą 
prawdziwe
afish/o-
afisz,plakat
afix/o-
afiks,zrostek [gram]
aflikt/ar-
trapi
ć
,martwi
ć
[
kogo
ś
]
 
aflikt/es/ar-
trapi
ć
si
ę
,martwi
ć
si
ę
 
aforism/o-
aforyzm
afrank/ar-
frankowa
ć
,nakleja
ć
znaczki
-
na koperty
afrank/ur/o-
frankowanie,naklejanie
-
znaczków na koperty
afront/ar-
 przeciwstawia
ć
si
ę
,stawia
ć
upór 
aft/o-
afta,ple
ś
niawka,gnilec ustny [pat]
afust/o-
laweta,
ł
o
ż
e dzia
ł
a
afuzion/ar-
nalewa
ć
,polewa
ć
,przelewa
ć
 
ag/ar-
dzia
ł
a
ć
,robi
ć
[
co
ś
]
 
ag/ad/o-
dzia
ł
anie,dzia
ł
alno
ść
 
agac/a-
cierpki,zdr 
ę
twia
ł
y
agac/ar-
mie
ć
cierpki smak 
agam/a-
agamiczny,bezp
ł
ciowy [bot]
agap/o-
agapa,przyj
ę
cie pierwszych Chrze
ś
-
-
cijan;uroczysta wieczerza [rel]
agarik/o-
 bed
ł
ka [grzyb]
agat/o-
agat [kamie
ń
warto
ś
ciowy]
agav/o-
agawa [bot]
agend/o-
agenda,dzienny notatnik spraw,
-
kalendarz terminowy
agent/o-
agent [ró
ż
ne znaczenia];po
ś
rednik 
agent/eri/o-
agencja
~/o sociem/a -
agencja towarzyska
agit/ar-
agitowa
ć
 
agl/o-
orze
ł
[orn]
aglomer/ar-
aglomerowa
ć
,
łą 
czy
ć
,zlepia
ć
,skupia
ć
 
aglutin/ar-
skleja
ć
,zlepia
ć
[klejem](p.
gluagar)
 
agnel/o-
 baranek [rel]
agnosk/ar-
uznawa
ć
 
agoni/ar-
 by
ć
w agonii,umiera
ć
w agonii
agorafobi/o-
agorafobia,l
ę
k przestrzeni [pat]
agost/o-
sierpie
ń
 
agr/o-
 pole [ziemia uprawna]
agro/kultiv/o-
agrokultura,uprawa ziemi
agro/kultiv/isto-
rolnik,farmer 
graf/o-
agrafka,haczyk,spinka,zapinka
agreabl/a-
uprzejmy,mi
ł
y
agronom/o-
agronon
agronomi/o-
agronomia
agul/o-
ig
ł
a do szycia
aji/o-
ad
ż
io,mienie
ajil/a-
zr 
ę
czny,sprawny [zw
ł
,ruchowo]
ajiot/ar-
uprawia
ć
spekulacj
ę
na zmianie
-
kursów
ajorn/ar-
zwleka
ć
,odwleka
ć
,odracza
ć
 
ajur/o-
a
ż
ur,tkanina a
ż
urowa
ajur/oz/a-
 przezroczysty,a
ż
urowy
ajust/ar-
doprowadza
ć
do w
łąś
ciwego
-
stanu;dopasowa
ć
si
ę
 
ajut/o-
1.niedopa
ł
ek [papierosa],
-
2.ogryzek (owocu);[p.
stump/o
]
-
3.dysza [techn]
akaci/o-
akacja [bot]
akademi/o-
akademia [ró
ż
ne znaczenia]
akant/o-
akant,ostrodrzew [bot]
akap/ar-
robi
ć
zapasy w celu spekulacji;
-
spekulowa
ć
,uprawia
ć
paserstwo
akar/o-
roztocz,
ś
wierzb [p.
zeko
]
aklam/ar-
1.aprobowa
ć
[okrzykiem,
-
oklaskami],
-
2.wyra
ż
a
ć
zadowolenie
aklimat/ar-
aklimatyzowa
ć
,przyzwyczaja
ć
 
-
do miejscowego klimatu
akne/o-
tr 
ą 
dzik,wyprysk 
akor/o-
tatarak [p.
kalamo
]
akomod/ar-
akomodowa
ć
,przystosowa
ć
,
-
dopasowa
ć
[.opt]
akompan/ar-
1.towarzyszy
ć
,odprowadza
ć
,
-
2.akompaniowa
ć
[muz]
akonit/o-
tojad,salomonek [bot]
akont/o-
aconto [=
na rachunek 
],
-
akonto [=
zaliczka]
 
akord/ar-
zgada
ć
si
ę
,by
ć
w zgodzie,
-
wspó
ł
gra
ć
[kolory /muzyka]
akordeon/o-
akordeon
akr/a-
ostry
akra-dolc/a-
ostros
ł
odki
akredit/ar-
akredytowa
ć
 
akrid/o-
szara
ń
cza [p.
lokusto
]
akrobat/o-
akrobata
akroch/ar-
wiesza
ć
na haku,zahacza
ć
,
-
zaczepia
ć
,przyczepia
ć
 
akromat/a-
achromatyczny,bezbarwny
akromi/o-
wyrostek barkowy [med.]
akropol/o-
akropol
akrostik/o-
akrostych [lit]
akroteri/o-
akroterion,naszczytnik [arch]
akt/o-
akt [ró
ż
ne znaczenia]
aktini/o-
1.aktynia [ukwia
ł
] [zoo],
-
2.aktyn [chem]
aktiv/a-
aktywny,czynny [t.gram]
aktiv/o-
1.str.czynna [gram]
-
2.aktywa [handl]
aktor/o-
aktor 
aktual/a-
aktualny
akul/ar-
zagoni
ć
do miejsca,z którego nie
-
ma ucieczki;z
ł
apa
ć
w pu
ł
apk 
ę
 
akumul/ar-
akumulowa
ć
,gromadzi
ć
 
akumulator/o-
akumulator 
akurat/a-
akuratany,dok 
ł
adny,skrupulatny,
-
 punktualny
akush/ar-
 pomaga
ć
przy porodzie;
-
 przyjmowa
ć
noworotka
akustik/o-
akustyka
akut/a-
ostry [wyraz med./matem/muz]
akuz/ar-
oskar 
ż
a
ć
 
akuzativ/o-
 biernik [gram]
al/o-
skrzyd
ł
o [ptaka,samolotu,wiatraka,
-
okna,drzwi,itp.]
alabastr/o-
alabaster 
alakt/ar-
karmi
ć
piersi
ą 
 
alarm/ar-
alarmowa
ć
 
alaud/o-
skowronek [orn]
alb/o-
alba,komza [rel]
albatros/o-
albatros [orn]
alberg/o-
1.zajazd przydro
ż
ny,
-
2.przytu
ł
ek [kat]
albin/o-
albinos,bielak [pat]
album/o-
album
albumen/o-
 bia
ł
ko [ro
ś
linne]
albumin/o-
 bia
ł
ko [chem]
albuminuri/o-
albuminuria,bia
ł
omocz
alburn/o-
 biel [bot]
alcion/o-
zimorodek [orn]
aldehid/o-
aldehyd [chem]
ale/o-
aleja,deptak 
aleg/ar-
argumentowa
ć
,dowodzi
ć
prawdy
alegori/o-
alegoria
alej/ar-
 przynosi
ć
ulg
ę
;ul
ż
y
ć
 
alen/o-
szyd
ł
o
alert/a-
rze
ś
ki,
ż
wawy,
ż
ywy;czujny
alexandrin/o-
aleksandryn [rodz.wiersza]
alez/ar-
 przewierca
ć
,rozwierca
ć
 
alfabet/o-
alfabet
alfenid/o-
alfenid,chi
ń
skie srebro [chem]
alg/o-
alga [bot]
algebr/o-
alalgebra
ali/o-
czosnek [bot]
alianc/ar -
łą 
czy
ć
przez
ś
lub,wchodzi
ć
 
-
w koligacje rodzinne
alibi/o-
alibi
alidad/o-
alidada,celownica [astr]
alien/ar-
sprzedawa
ć
,zbywa
ć
 
alienac/ar-
 by
ć
chorym umys
ł
owo
alienac/ik/[a]o-
choryumys
ł
owo/psychicznie
aligator/o-
aligator [zoo]
aliment/ar-
1.zaopatrywa
ć
we wszystko
-
potrzebne do
ż
ycia;
-
2.p
ł
aci
ć
alimenty
aline/o-
ust
ę
 p,akapit,nowy wiersz
alini/ar-
liniowa
ć
;porz
ą 
dkowa
ć
 
aliterac/o-
aliteracja
alize/o-
wiatr-passat
alk/o-
ł
o
ś
[zoo]
alkalio-
zasada,
ł
ug,alkalium [chem]
alkaloid/o-
alkaloid [chem]
alkemi/o-
alchemia
alkohol/o-
alkohol
alkov/o-
alkowa
almanak/o-
almanach,kalendarz [p.t.
-
=
kalendario
]
almon/ar-
dawa
ć
ja
ł
mu
ż
n
ę
;[prosi
ć
o
-
 ja
ł
mu
ż
n
ę
/
ż
ebra
ć
=
mendikar]
 
aln/o-
olcha [bot]
alo/o-
aloes [bot]
alonge-
wzd
ł
u
ż
 
alopeci/o-
alopecja,wypadanie w
ł
osów,
-
ł
ysienie
alotrop/a-
alotrop(iczn)owy,wieloposta-
-
ciowy,w wielu postaciach
aloy/ar-
stopia
ć
,tworzy
ć
stop

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marcin Radtke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->