Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
18Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tailieuhayPLCs7-200

tailieuhayPLCs7-200

Ratings: (0)|Views: 1,040|Likes:
Published by xelamhanghieu

More info:

Published by: xelamhanghieu on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

 
S
ư 
u t
m b
 
i:
 
www.daihoc.com.vn
 
 
Th.S Châu Chí
Đứ
c
ỹ 
thu
đ 
u khi 
n
Thành ph
Chí Minh10-2008 
 
S
ư 
u t
m b
 
i:
 
www.daihoc.com.vn
 
L
Ờ 
I NÓI 
ĐẦ
ự 
 
độ
ng hoá công nghi 
 p và dân d 
ụ 
ng ngày càng phát tri 
n. B
não trong các h
th
ng t 
ự 
 
độ
ng hoá là các b
 
đ 
u khi 
n
 p trình. Vi 
c h
c và tìm hi 
u v 
các b
khi 
n l 
 p trình c 
ũ 
ng nh
ư 
 
n hành nó cho th
t
đ 
ang là nhu c 
u
 p thi 
ế
đố
i
ớ 
i h
sinh, sinh viên các ngành k 
ỹ 
thu 
t.Hi 
n nay tài li 
để
gi 
ng d 
y và tham kh
o v 
ỹ 
thu 
đ 
khi 
n
 p trình còn khá h
n ch
ế
. Tài li 
u ''k 
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 ptrình PLC Simatic S7-200'', là quy 
n sách
đầ
u tiên trong b
sách
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 p trình PLC h
SIMATIC S7,
đượ 
c biênso
n v 
ớ 
i mong mu 
n góp m
t ph
n nh
vào vi 
c gi 
ng d 
y và t 
ự 
 h
c
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 p trình c 
ủ 
a giáo viên, h
c sinh, sinhviên và
đọ
c gi 
quan tâm v 
PLC h
SIMATIC S7-200 c 
ủ 
a công ty Siemens.Tài li 
đượ 
c chia thành 2 t 
 p. T 
 p 1 bao g 
m các ph
n c 
ơ 
 b
n phù h
ợ 
 p
ớ 
i các b
n m
ớ 
i b
đầ
u làm quen v 
ớ 
i PLC, tuy nhiên nó c 
ũ 
ng có th
là tài li 
u tham kh
o cho các b
n
đ 
ã có ki 
ế
nth
ứ 
c
ơ 
b
n
PLC. T 
 p 2 là ph
n nâng cao t 
 p trung v 
các 
n
đề
 
đ 
u khi 
n s
, truy 
n thông và màn hình
đ 
u khi 
n.
trúc chung c 
ủ 
a các t 
 p sách là
ở 
m
i ch
ươ 
ng trong các ph
n
đề
có ví d 
ụ 
minh h
a cho các m
ụ 
c, ngoài ra cu 
i m
i ch
ươ 
ng cóthêm m
t s
câu h
i và bài t 
 p
để
 
đọ
c gi 
rèn luy 
n thêm.Dù có m
t th
ờ 
i gian dài làm vi 
c và gi 
ng
y
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 p trình PLC h
SIMATIC, m
ng truy 
n thông công nghi 
 p và truy 
n
độ
ng c 
ủ 
a hãng Siemens cho r 
t nhi 
đố
i t 
ượ 
ng khác nhau c 
ũ 
ng nh
ư 
 
đ 
ã
t
ng trong quá trình biên so
nnh
ư 
ng tài li 
u không tránh kh
i thi 
ế
u sót. R 
t mong 
đượ 
c s
ự 
gópý chân thành c 
ủ 
a quý 
đọ
c gi 
 
để
giúp tài li 
đượ 
c hoàn thi 
nh
ơ 
n.
Th
ư 
ừ 
góp ý xin g 
ở 
i v 
 
đị 
a ch
ỉ 
. Xin cám
ơ 
n.
 
S
ư 
u t
m b
 
i:
 
www.daihoc.com.vn
 
L
Ờ 
I TÂM S 
Ự 
 
 p 1 ''k 
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n l 
 p trình PLC Simatic S7-200'' 
đ 
ã
đượ 
c vi 
ế
t xong t 
ừ 
t lâu. Nh
ư 
ng vì ngh
ĩ 
 
đế
n vi 
c in
n và phát hành quá nhiêu khê, giá thành l 
i cao và ph
i ch
ờ 
 
đợ 
i th
ờ 
i gian
t lâu t 
 p sách này m
ớ 
đế
n tay b
n
đọ
c, nên tác gi 
 
đ 
ã hoãn l 
i.Ngh
ĩ 
ng cung c 
 p cho
đọ
c gi 
, các b
n h
c sinh, sinh viên vàgiáo viên thêm m
t tài li 
u tham kh
o
để
làm phong phú thêmki 
ế
n th
ứ 
c
ự 
 
độ
ng hóa là vi 
c nên làm. Vì v 
y tác gi 
ch
n ph
ươ 
ng án phát hành qua m
ng và truy 
n tay d 
ướ 
i
ng
 p tin
ớ 
i ph
ươ 
ng châm '' sách h
ữ 
u ích thì m
ớ 
i có nhu 
n bút''.Các b
n thân m
ế
n! Vi 
c biên so
n tài li 
u
ỹ 
thu 
t, nh
t là k 
ỹ 
thu 
t m
ớ 
i,
đ 
òi h
i ng 
ườ 
i biên so
n ngoài kinh nghi 
m chuyên môn còn b
nhi 
u th
ờ 
i gian và công s
ứ 
c. Do
đ 
ó s
m
t ni 
m
độ
ng viên vôcùng to l 
ớ 
n cho tác gi 
 
để
ti 
ế
 p
ụ 
c hoàn thành t 
 p 2, b
sách v 
 
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 p trình PLC SIMATIC S7-300/400, các tài li 
u khác liên quan
đế
n PLC h
SIMATIC, truy 
n thông công nghi 
 p, truy 
n
độ
ng
ủ 
a hãng Siemens n
ế
đượ 
c s
ự 
 
độ
ng viên
ừ 
tinh th
n
đế
n v 
t ch
t. N 
ế
u th
y sách này giúp ích cho các b
nthì khi các b
n s
ở 
h
ữ 
u nó (có
đượ 
c t 
ừ 
b
t k 
ỳ 
ph
ươ 
ng ti 
n nào)
ở 
 
ng
 p tin ho
đượ 
c in ra
ở 
ng sách, xin vui lòng 
độ
ng viêntác gi 
b
ng cách chuy 
n ti 
n vào
tài kho
n s
49809449 choCHÂU CHÍ 
ĐỨ 
C, ngân hàng Th
ươ 
ng m
i Á Châu (ACB) chi nhánh Châu v 
ă
n Liêm
ớ 
i s
ti 
n tùy theo ý c 
ủ 
a các b
n.
ế
u các b
n có nh
ữ 
ng ý 
độ
ng viên khác xin g 
ở 
i thông tincho tác gi 
qua
đị 
a ch
ỉ 
mail 
.
 
Cám
ơ 
n s
ự 
 
độ
ng viên c 
ủ 
a
đọ
c gi 
.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Việt Minh liked this
dautroc13 liked this
dautroc13 liked this
Huy Linh liked this
Ngocduy Tran liked this
lizhi0007 liked this
Đức CK liked this
Nguyen Nghia liked this
GIọt NắNg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->