Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Coelho, Paulo - Alchemikas

Coelho, Paulo - Alchemikas

Ratings: (0)|Views: 126 |Likes:
Published by api-3828832

More info:

Published by: api-3828832 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Paulo Coelho
O Alquimista / ALCHEMIKAS
Editora Rocco Ltda, Rio de Janeiro, Brasil
Verte R\u016bta Knizikevi\u010di\u016bt\u0117

Skiriu A.J.,
\u017dinan\u010diam Did\u017eiojo
K\u016brinio paslaptis ir mokan\u010diam
Jomis pasinaudoti

<I>Jiems keliaujant toliau,
J\u0117zus u\u017esuko \u012f
vien\u0105 kaim\u0105. Ten viena moteris,
vardu Morta,
pakviet\u0117 j\u012f pavie\u0161\u0117ti.
Ji tur\u0117jo seser\u012f, vardu Marij\u0105.
\u0160i, atsis\u0117dusi prie Vie\u0161paties
koj\u0173, klaus\u0117si jo \u017eod\u017ei\u0173.
Morta buvo susir\u016bpinusi visokiu
patarnavimu. Ji stabtel\u0117jo ir
pasiskund\u0117: "Vie\u0161patie, tau
ner\u016bpi, kad sesuo palieka mane
vien\u0105 patarnauti? Sakyk,
kad ji man pad\u0117t\u0173".
Ta\u010diau Vie\u0161pats atsak\u0117:
"Morta, Morta, tu r\u016bpiniesi ir
sielojiesi daugeliu dalyk\u0173, o
reikia tik vieno.
Marija i\u0161sirinko geriausi\u0105 dal\u012f,
kuri nebus i\u0161 jos atimta".

LK, 10, 38-42
PROLOGAS

Alchemikas paima \u012f rankas knyg\u0105, kuri\u0105 jam atne\u0161\u0117
ka\u017ekas i\u0161 karavano. Leidin\u0117lis be vir\u0161elio, ta\u010diau
jis netrunka nustatyti autori\u0173: Oscar Wilde.
Vartydamas lapus, u\u017ekli\u016bva u\u017e Narcizo istorijos.
Alchemikas \u017eino legend\u0105 apie Narciz\u0105 - gra\u017euol\u012f,
kuris kiekvien\u0105 dien\u0105 ateidavo prie e\u017eero g\u0117r\u0117tis
savo atspind\u017eiu vandenyje. Visi\u0161kai apker\u0117tas
savojo gro\u017eio, syk\u012f jis \u012fkrito vandenin ir
paskendo. Toje vietoje i\u0161augo g\u0117l\u0117, kuri buvo
pavadinta narcizu.
Ta\u010diau Oskaras Vaildas u\u017ebaig\u0117 istorij\u0105 kitaip. Jo
pasakojime, mirus Narcizui, prie \u0161io g\u0117lo vandens
e\u017eero at\u0117jo giri\u0173 laum\u0117s oread\u0117s ir nustebo
pama\u010diusios, kad jis tap\u0119s kar\u010di\u0173 a\u0161ar\u0173 urna.
- Ko gi tu verki? - paklaus\u0117 oread\u0117s.
- A\u0161 verkiu Narcizo, - atsak\u0117 e\u017eeras.
- Tai m\u016bs\u0173 nestebina, - pasak\u0117 laum\u0117s. - Nors ir
mes j\u012f nuolat sekiojome mi\u0161ke, tik tu vienas
gal\u0117jai i\u0161 arti g\u0117r\u0117tis jo gro\u017eiu.
- Vadinasi, Narcizas buvo gra\u017eus? - paklaus\u0117
e\u017eeras.
- Kas gi geriau nei tu gal\u0117jo tai \u017einoti? - nustebo
oread\u0117s. - Juk jis prie tavo krant\u0173 rymojo i\u0161tisas
dienas!
E\u017eeras valand\u0117l\u0119 patyl\u0117jo. Paskui atsiduso:
- A\u0161 verkiau Narcizo, bet niekuomet nebuvau
pasteb\u0117j\u0119s, kad jis gra\u017eus. A\u0161 jo verkiau, nes
kiekvien\u0105 syk\u012f, kai jis pasilenkdavo ties manim, jo
akyse a\u0161 gal\u0117jau matyti savo gro\u017eio atspind\u012f.
- Kokia gra\u017ei istorija, - i\u0161taria Alchemikas.

PIRMOJI DALIS
Jo vardas Santjagas. Jau temsta, kai jis su savo
banda prieina sen\u0105, apleist\u0105 ba\u017eny\u010di\u0105. Jos stogas

\u012fgriuv\u0119s, o toje vietoje, kur kadaise b\u016bta
zakristijos, auga did\u017eiulis jovaras.
Vaikinas nusprend\u017eia \u010dia praleisti nakt\u012f. Suvaro
avis \u012f griuv\u0117sius ir, kad \u0161ios per nakt\u012f
nei\u0161silakstyt\u0173, i\u0161 keli\u0173 lent\u0173 padaro u\u017etvar\u0105.
Apylink\u0117se n\u0117ra vilk\u0173, bet jei gyvulys pab\u0117gt\u0173, jis
sugai\u0161t\u0173 vis\u0105 rytojaus dien\u0105 jo beie\u0161kodamas.
Jis pasikloja apsiaust\u0105 ir atsigula, vietoj
pagalv\u0117s pasid\u0117j\u0119s neseniai perskaityt\u0105 knyg\u0105.
Prie\u0161 u\u017emigdamas pagalvoja, kad dabar reik\u0117t\u0173
skaityti storesnes knygas: ilgiau u\u017etekt\u0173, o nakt\u012f
jos b\u016bt\u0173 patogesn\u0117s pagalv\u0117s.
Dar nepra\u0161vitus jis nubunda. Pasi\u017ei\u016bri auk\u0161tyn ir
pro \u012fgriuvus\u012f stog\u0105 mato blyksin\u010dias \u017evaig\u017edes.
"Reik\u0117jo kiek ilgiau pamiegoti", - pamano. Jis v\u0117l
susapnavo t\u0105 pat\u012f pra\u0117jusios savait\u0117s sapn\u0105, bet,
kaip ir t\u0105syk, nubudo nebaig\u0119s sapnuoti.
Vaikinas atsikelia ir i\u0161geria gurk\u0161n\u012f vyno. Tuomet
stveria botag\u0105 ir pradeda \u017eadinti dar
tebemiegan\u010dias avis. Jau seniau jis pasteb\u0117jo, kad
dauguma gyvuli\u0173 pakirsta i\u0161 miego, vos tik
i\u0161siblaivo jo paties s\u0105mon\u0117. Tartum kokia
paslaptinga energija jungt\u0173 j\u012f su \u0161iomis avimis,
per dvejus metus, ie\u0161kant vandens ir maisto drauge
su juo ap\u0117jusiomis vis\u0105 \u0161al\u012f.
- Jos taip priprato prie man\u0119s, kad \u017eino mano
dienotvark\u0119, - sako tyliai. Paskui, akimirk\u0105
pam\u0105st\u0119s, sau taria, kad visi\u0161kai galimas ir
atvirk\u0161\u010dias dalykas - kad tai jis priprat\u0119s prie
gyvuli\u0173 dienotvark\u0117s.
Vis d\u0117lto dalis avi\u0173 neskuba atsibusti. Jis \u017eadina
jas i\u0161 eil\u0117s, kiekvien\u0105 pabaksnodamas lazda,
pavadindamas vardu. Vaikinas tiki, kad avys gali
suprasti, k\u0105 jis sako. Taigi kartais jis joms
skaito labiausiai patikusi\u0173 knyg\u0173 i\u0161traukas, kalba
apie savo vienatv\u0119 ar d\u017eiaugsm\u0105, kad yra piemuo,
komentuoja naujienas, i\u0161girstas einant per
pa\u017e\u012fstamus pakeli\u0173 kaimus.
Ta\u010diau paskutin\u0117mis dienomis beveik neliko kit\u0173
pokalbio tem\u0173, tik toji: mergina, gyvenanti mieste,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->