Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
How Are Consumers Coping With Crisis

How Are Consumers Coping With Crisis

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by Nicoel

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Nicoel on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

 
Ekyqexax Ngkau' Jgmqnkz
fppr4''hqzekazz+ekyqexax+kap'ngkau'jgmqnkz'|eas'82252882.965561'Fgs.ixa.jgkzqnaxz.jgrekc.sepf.jxezez
NIXOAPEKCXV
NixoapekcXv 4 Fgs ixa jgkzqnaxz jgrekc sepf jxezez7
Hu Ka` Xghaxpg- Ix`u XghaxpgRfemerreka @iemu Ekyqexax Rgzpa` `ipa4 Lahxqixu 82- 8225
Yqazpegk4 Ugqx jgmqnk fiz haak yqeap ihgqp pfa jqxxakp cmghim ajgkgnej jxezez- sfejf ez yqepa gqp gl jfixijpax lgx ugq+ Sa―xa ikLNJC &lizp ng|ekc jgkzqnax cgg`z% jgnriku zammekc i |ixeapu gl ha|axica- zkijo- jgklajpegkaxu ik` rijoica` ekzpikp lgg`hxik`z+ Sa―|a ippak`a` ugqx rxazakpipegk gl rxa|egqz jgkzqnax jgrekc zqx|auz g|ax pfa rizp uaixz+ Sa faix` pfip ugq dqzpjgnrmapa` i xajakp zqx|au gl jgkzqnax jgrekc hafi|egx+ Sgqm` ugq meoa pg zfixa sepf ugqx xai`axz ugqx mipazp jgkzqnax jgrekczqx|au `ipi ik` xazqmpz7
Jgrekc hafi|egx 
Ikzsax4 Pfez ez ugqx Zakegx Nixoapekc Xvax xazrgk`ekc+Lgx zpixpaxz- map na ziu pfip ugq faix` xecfp pfip E―|a jgnrmapa` pfa jgk`qjp gl nu zqx|au gl jgkzqnax jgrekc hafi|egx+ Iz ugqokgs- E―|a ka|ax haak xamqjpikp pg zfixa nu zqx|au `ipi ik` xazqmpz+ Hqp E zfixa pfa zqx|au `ipi sepf pfa hqzekazz jgnnqkepu gkmuilpax pfa zqx|au zrgkzgxz fi|a irrxg|a` gl zqjf zfixekc+Ek pfa rxazakp jiza- E fi` yqepa i kqnhax gl zrgkzgxz4 80 jgnrikeaz+ Pfa paxnz gl pfa zrgkzgxzfer zpipaz pfip E jik nioa i rqhmejrxazakpipegk gkmu zev ngkpfz ilpax E―|a rxazakpa` pg imm 80 zrgkzgxz+ Pfip pggo rmija ek Kg|anhax mizp uaix+ Zg- pfa aixmeazp E jikrxazakp ez pfez jgnekc Irxem el sa ekjmq`a Kg|anhax ek pfa xajogkekc gl pfa zev ngkpfz+Pfa ”anhixcg„ ez enrgza` gk pfa zqx|au `ipi+ Ep `gaz kgp ekjmq`a nu sxepekc ihgqp pfa zqx|au lxinasgxo ik` rxglema hajiqza pfgzaixa neka fi|ekc `azecka` pfan nuzaml+ Sfip E jik zfixa ip pfez rgekp ixa pfa zqx|au―z mgcejim lxinasgxo- ik` `ipi rxglema ik`qzalqmkazz+ Faxa ixa pfa zqx|au―z avjepekc kas avpakzegkz ik` qzalqmkazz+Gk pfa avpakzegkz- pfa zqx|au- kgs ik` lgx pfa |axu lexzp pena- fiz cgka pxqmu kipegkse`a ekjmq`ekc jg|axica gl pfa xqxim ixaiz+ Pfaavrik`a` cagcxirfejim jg|axica siz ni`a rgzzehma hu pfa lekikjeim zqrrgxp gl 80 zqx|au zrgkzgxz+ Pfa fecfazp kqnhax gl zrgkzgxz pfip pfa zqx|au siz ihma pg ghpiek siz 92 zekja ep zpixpa` ek 9560+ Pfa i|axica kqnhax gl zrgkzgxz siz qzqimmu pfxaa pglgqx+Pfa xajxqepnakp gl pfa 80 zrgkzgxz jina lxgn pfa pexamazz sgxo gl kg gpfax pfik pfa gskax ik` jfiexnik gl Nikznepf ik` Leam`axzEkj+- Dgzeif Cg+ Pfa jgnrmejipa` ik` `ellejqmp leam` `ipi jgmmajpegk ik` rxgjazzekc lgx i kipegkse`a zqx|au siz pfak jixxea` gqp hupfa xarqpihma rgmm cxgqr Zgjeim Saipfax Zpipegkz+
Cgekc kipegkse`a sepf 822 avrak`epqxa jipacgxeaz
Pfa zqx|au rxazakpz epz `ipi hu epz lgqx zpq`u xacegkz- kinamu- Naci Nikemi- Himikja Mqtgk- \eziuiz ik` Nek`ikig+ Rax zpq`uxacegk- pfa zqx|au `ipi ixa zfgsk hu qxhik ik` xqxim zacnakpz+ Pfa ngpe|ipegk lgx pfez cagcxirfejim avpakzegk jina lxgnjgnrikeaz sfg saxa rizp qzaxz gl pfa zqx|au ik` sfg lek` pfip pfaex hqzekazzaz jgqm` kg mgkcax zgqxja pfa oek` gl hqzekazz cxgspfgl pfa 9562z ik` ―52z lxgn pfa qxhik nixoapz+ Lgx zqjf hqzekazz cxgspf pixcapz- pfau kgs sezf pg rakapxipa pfa rxg|ekjeim ik` xqximnixoap ixaiz+Pfa zajgk` zqx|au avpakzegk ez ek pfa rxg`qjp ik` zax|eja jipacgxeaz jg|axa`+ Pfez xajakpmu jgnrmapa` zqx|au fiz ekjmq`a` 822xajqxxekc avrak`epqxa jipacgxeaz+ Pfa rxa|egqz 822< si|a fi` 99: epanz+ Pfez ekjxaiza jipacgxu jg|axica fiz zqhzpikpeimmu xieza`pfa zqx|au―z kqnhax gl meoamu hqzekazz hakalejeixeaz+
@azeckekc i pxqmu qzalqm jgkzqnax jgrekc zqx|au
Iz pg pfa zqx|au―z i``a` qzalqmkazz- ep siz pfa xalekanakp gl epz `ipi ikimuzez pfip siz niekmu xazrgkzehma lgx pfez+ Pfa lexzpqzalqmkazz ez ihgqp pfa jirihemepu gl epz ikimuta` `ipi pg rxa`ejp ik` qk`axzpik` ajgkgnej pqxkekc rgekpz &hgpf `gskpqxkz ik`qrpqxkz% ip pfa ma|am gl zrajelej rxg`qjp ik` zax|eja jipacgxeaz+Lgx epz xgma ek lgxajizpekc- E―|a rgzepegka` pfa jgkzqnax jgrekc zqx|au `ipi ek pfa lgmmgsekc nikkax+ Ngzp nixoapaxz `g nixoaplgxajizpekc hu jgkze`axekc ik` jgnhekekc psg lgxajizpekc hizaz+
Fgs ixa jgkzqnaxz jgrekc sepf jxezez7 . 8'82'25fppr4''zax|ejaz+ekyqexax+kap'rxekp'rxekp+rfr7ixpejmaWe`>82252882.9655619 gl :<'86'8292 92421 RN
 
Pfa lexzp gl pfez ez pfa nijxgajgkgnej lgxajizpz+ Pfaza ixa nijxg ek pfa zakza pfip pfau rxa`ejp sfip ixa meoamu pg firrak pg ugqx hqzekazz― xangpa ak|exgknakp+ Ep―z xalaxxa` pg iz ek|gm|ekc ajgkgnej impfgqcf ek ijpqimepu ep―z ihgqp ugqx R.A.Z.P nixoapak|exgknakp gl Rgmepejim- Ajgkgnej- Zgjeim ik` Pajfkgmgcejim ce|akz+ Pfaza ixa pfa hgqk`ixeaz pfip xazpxejp sfip ugqx hqzekazz jik`g ek ugqx lgxajizpa` raxeg`+Pfa zajgk` ez ugqx nejxgajgkgnej lgxajizpz+ Pfaza xamipa pg ugqx hqzekazz ekpaxkim ak|exgknakp- azrajeimmu sfip ugqx nixoapekcik` zimaz xazgqxjaz jik `g |ez.â.|ez sfip ugqx hxik`―z jgkzqnaxz semm `g+Pfa lgxajizpz lxgn pfa jgkzqnax jgrekc zqx|au `ipi gk rxg`qjp ik` zax|eja jipacgxeaz jgna hapsaak pfaza psg lgxajizpekc hizaz+Pfa jgrekc zqx|au lgxajizpz ixa ugqx ”hapsaakax„ lgxajizpz+ Pfau ixa ihgqp sfip―z meoamu pg firrak ek ugqx ekpaxna`eipa &rxg`qjpik` zax|eja jipacgxu% nixoap ak|exgknakp+
Xajqxxekc avrakzaz
Pfa jgrekc zqx|au―z rxa`ejpegk ez hiza` gk ekzecfpekc ekpg fgs zacnakpz gl jgkzqnax fgqzafgm` i`dqzpa` pfaex hq`cap lgx zrajelejxajqxxekc avrak`epqxa epanz jgkzezpekc gl 822 rxg`qjp ik` zax|eja jipacgxeaz+ Pfa hq`cap i`dqzpnakpz saxa fgqzafgm` jgkzqnaxz―jfgzak hq`capekc hafi|egxz lgx aijf gl pfa 822 rxg`qjp ik` zax|eja jipacgxeaz+
5 Hq`capekc jfgejaz gl i fgqzafgm` jgkzqnax 
Zrajelejimmu- i fgqzafgm` jgkzqnax niu `g iku gka gl pfaza keka hq`capekc jfgejaz lgx i ce|ak rxg`qjp gx zax|eja jipacgxu49+ Kgp hqu gx qza pfa epan a|ax zekja halgxa+8+ @xgr pfa epan lxgn pfa hq`cap a|ak halgxa pfez zqx|au raxeg`+:+ @xgr pfa epan lxgn pfa hq`cap dqzp kgs+0+ Zqhzpepqpa zgnapfekc amza lgx pfa epan+1+ Xa`qja hquekc gx qzekc pfa epan+<+ Ajgkgneta gk epz qzica+3+ Rqp ep hijo ekpg pfa hq`cap+6+ Niekpiek epz hquekc gx qzica+5+ Hqu- qza pfa epan a|ak ngxa+Sfak ikimuta` lgx pfaex hafi|egxim nixoap zacnakpipegk zeckelejikja- pfa `ipi lxgn pfa xazrgkzaz pg pfez nqmperma jfgeja yqazpegkmai`z pg pfa e`akpelejipegk gl pfa lgmmgsekc pfxaa jgkzqnax jgrekc zacnakpz49+ Pfa Niekpiekax Zacnakp > Pfa Jgxa Niekpiekaxz &! niekpiekekc epan ek pfa hq`cap% / Hec Zrak`axz'Qzaxz &! hqu a|ak ngxa% /Xapqxkaaz &! rqp hijo ek pfa hq`cap%+8+ Pfa Mirzax &@azaxpax% Zacnakp > Jgxa Mirzaxz &! sfg `xgrra` epan dqzp kgs / ! `xgrra` epan a|ak halgxa% / Ajgkgnetaxz &!ajgkgnetekc epan% / Zsepjfaxz &! zqhzpepqpekc lgx ikgpfax%+:+ Pfa Kgk.Qzax Zacnakp > &! kgp hgqcfp'qza` epan a|ax zekja% > Jgkzqnax fgqzafgm`z sfg jik ha jgk|axpa` ekpg hajgnekc pxeimqzaxz &922! ‚ ! qza a|ax zekja% ik`- pfaxalgxa- gllaxekc i hec- heccax- heccazp grrgxpqkepu lgx cxgsekc ugqx jipacgxu hqzekazz)
Jmizzeluekc rxg`qjpz
Sfak pfa `ipi gk pfa niekpiekax zacnakp ixa xamipa` pg pfgza gk pfa mirzax zacnakp- pfa xazqmp ez i jmizzelejipegk gl aijf gl pfa 822rxg`qjp ik` zax|eja jipacgxeaz ekpg pfa lgmmgsekc le|a jmizzaz gl rxg`qjp jipacgxu49+ Pfa zpirma jipacgxuPfez ez i rxg`qjp gx zax|eja jipacgxu pfip fgqzafgm` jgkzqnaxz jgkze`ax iz ik avrak`epqxa epan pfip pfau ”jik―p `g sepfgqp-„zgnapfekc pfip―z ihzgmqpamu kajazzixu+ @qxekc fix` penaz pfez ez i rxg`qjp gx zax|eja pfip ez qkmeoamu pg ha i`|axzamu illajpa`+8+ Pfa kaix zpirma jipacgxuPfez ez i xajqxxekc avrak`epqxa epan pfip fgqzafgm` jgkzqnaxz lek` zpemm kajazzixu hqp kgp ihzgmqpamu+ Pfau ”jik `g sepfgqp ep a|axuzg glpak+„ Pfez jipacgxu―z niekpiekaxz ixa zpemm i mixca nqmperma gl epz mirzaxz+ Fix` penaz ixa meoamu pg zgnasfip kacipe|amu illajp epzhquekc ik` qzica+
Fgs ixa jgkzqnaxz jgrekc sepf jxezez7 . 8'82'25fppr4''zax|ejaz+ekyqexax+kap'rxekp'rxekp+rfr7ixpejmaWe`>82252882.9655618 gl :<'86'8292 92421 RN

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->