Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06. Ordin Nr. 1182 - 2005 - Nitrati Din Surse Agricole

06. Ordin Nr. 1182 - 2005 - Nitrati Din Surse Agricole

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by badila vasile

More info:

Published by: badila vasile on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2012

pdf

text

original

 
Ordin nr. 1182 din 22/11/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 13/03/2006
Intrare in vigoare:
13/03/2006privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protec
ţ
ia apelor împotriva polu
ă
rii cu nitra
ţ
i dinsurse agricole
Ministerul Mediului 
ş
i Gospod 
ă
ririi Apelor Ministerul Agriculturii, P 
ă
durilor 
ş
i Dezvolt 
ă
rii RuraleÎn conformitate cu prevederile art. 5 
ş
i 9 din Planul de ac 
ţ 
iune pentru protec 
ţ 
ia apelor împotriva polu 
ă
rii cu nitra
ţ 
 proveni 
ţ 
i din surse agricole, aprobat prin Hot 
ă
rârea Guvernului nr. 964/2000 , cu modific 
ă
rile ulterioare,
ş
i cu prevederileart. 110 din Legea apelor nr. 107/1996 , cu modific 
ă
rile
ş
i complet 
ă
rile ulterioare,în temeiul prevederilor Hot 
ă
rârii Guvernului nr. 408/2004privind organizarea
ş
i func 
ţ 
ionarea Ministerului Mediului 
ş
Gospod 
ă
ririi Apelor, cu modific 
ă
rile
ş
i complet 
ă
rile ulterioare,
ş
i ale Hot 
ă
rârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea
ş
i func 
ţ 
ionarea Ministerului Agriculturii, P 
ă
durilor 
ş
i Dezvolt 
ă
rii Rurale, cu modific 
ă
rile
ş
i complet 
ă
rile ulterioare,ministrul mediului 
ş
i gospod 
ă
ririi apelor 
ş
i ministrul agriculturii, p
ă
durilor 
ş
i dezvolt 
ă
rii rurale emit urm
ă
torul ordin:
Art. 1.
- Se aprob
ă
Codul de bune practici agricole pentru protec
ţ
ia apelor împotriva polu
ă
rii cu nitra
ţ
i din surse agricoleprev
ă
zut în anex
ă
.
Art. 2.
- Anexa
*)
face parte integrant
ă
din prezentul ordin.
 ___________*)Anexa se public
ă
ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 bis în afaraabonamentului, care se poate achizi
ţ
iona de la Centrul pentru rela
ţ
ii cu publicul al Regiei Autonome"Monitorul Oficial", Bucure
ş
ti,
ş
os. Panduri nr. 1.
Art. 3.
- Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Anex
ă
din 22/11/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 224bis din 13/03/2006
Intrare in vigoare:
13/03/2006cuprinzând Codul de bune practici agricole pentru protec
ţ
ia apelor împotriva polu
ă
rii cu nitra
ţ
i din surseagricole - revizuit în luna noiembrie 2005 -
I.
INTRODUCERE
1.
Prezentul cod are scopul de a recomanda cele mai utile practici, m
ă
suri
ş
i metode posibil de aplicat de c
ă
tre fiecarefermier, produc
ă
tor agricol, pentru protec
ţ
ia apelor împotriva polu
ă
rii cu fertilizan
ţ
i (în special nitra
ţ
i) proveni
ţ
i din activit
ăţ
iagricole.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
Aplicarea unor noi practici agricole, bazate pe cele mai avansate cuno
ş
tin
ţ
e
ş
tiin
ţ
ifice în
 
domeniul tehnologiilor, mai ales a celor ecologic viabile, este o cerin
ţă
major
ă
apromov
ă
rii
 
agriculturii durabile. De aceea, a ap
ă
rut necesitatea elabor
ă
rii, dar
ş
i a implement
ă
rii în
 
practic
ă
a unor coduri de bun
ă
practic
ă
agricol
ă
. Acestea reprezint
ă
un ansamblu de
 
cuno
ş
tin
ţ
e
ş
tiin
ţ
ifice
ş
i tehnice puse la dispozi
ţ
ia produc
ă
torilor agricoli, a fermierilor
 
pentru a fi implementate în practic
ă
, însu
ş
ite de c
ă
tre fiecare produc
ă
tor agricol
ş
i
 
implementate corect, practicile agricole respective pot contribui, atât la ob
ţ
inerea unor
 
produc
ţ
ii calitativ superioare
ş
i rentabile, cât
ş
i la conservarea mediului ambiental, cu
 
 
limitarea consecin
ţ
elor ecologice nefavorabile la nivel na
ţ
ional, regional, local, pe termen
 
mai scurt sau mai lung. Astfel de coduri au fost elaborate
ş
i sunt acum implementate în
 
practic
ă
în
ţă
rile Uniunii Europene.
 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
2.
Prezentul "Cod al Bunelor Practici Agricole" nu este un document final, urmând a fi completat
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
it treptat,pe m
ă
sur 
ă
ce interac
ţ
iunile dintre condi
ţ
iile socio-economice, starea mediului ambiental
ş
i cuno
ş
tin
ţ
ele
ş
tiin
ţ
ifice semodific
ă
. În forma actual
ă
, codul este armonizat cu cerin
ţ
ele Directivei Uniunii Europene privind protec
ţ
ia apelor  împotriva polu
ă
rii cu nitra
ţ
i proveni
ţ
i din agricultur 
ă
EEC/91/676 din 12 Decembrie 1991,
ş
i în acela
ş
i timp cuprinde
ş
i alterecomand
ă
ri specifice
ţă
rii noastre. Sunt incluse, de asemenea, prevederi existente sau care urmeaz
ă
a fi cuprinse înreglement
ă
rile legale privind agricultura
ş
i protec
ţ
ia mediului.
3.
Codul se adreseaz
ă
în primul rând fermierilor 
ş
i produc
ă
torilor agricoli din zonele vulnerabile la poluarea cu nitra
ţ
idesemnate în acord cu cerin
ţ
ele Directivei Uniunii Europene privind protec
ţ
ia apelor împotriva polu
ă
rii cu nitra
ţ
i proveni
ţ
idin agricultur 
ă
EEC/91/676 din 12 Decembrie 1991. În aceste zone vulnerabile prevederile codului sunt obligatorii.
4.
Însu
ş
irea
ş
i implementarea practic
ă
a m
ă
surilor, practicilor, metodelor etc. cuprinse în prezentul cod de c
ă
treproduc
ă
torii agricoli
ş
i fermieri, este necesar 
ă
deoarece ace
ş
tia trebuie s
ă
con
ş
tientizeze c
ă
interesele lor economice deob
ţ
inere de produc
ţ
ii profitabile trebuie armonizate cu exigen
ţ
ele privind protec
ţ
ia
ş
i conservarea mediului înconjur 
ă
tor,pentru a convie
ţ
ui în prezent dar 
ş
i în viitor, într-o
ţ
ar 
ă
frumoas
ă
, curat
ă
 
ş
i prosper 
ă
.
1.1.
Apa
ş
i solul ca resurse naturale regenerabile
5.
Resursele naturale constituie o parte important
ă
a avu
ţ
iei na
ţ
ionale, fiind formate din totalitatea surselor existente înnatur 
ă
 
ş
i care sunt folositoare omului în anumite condi
ţ
ii tehnologice, economice
ş
i sociale. Extrase din mediul lor naturalpot fi transformate în bunuri a c
ă
ror utilizare presupune consumul lor direct.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
Resursele naturale sunt clasificate în dou
ă
categorii distincte: regenerabile
ş
i
 
neregenerabile. Resursele naturale regenerabile sunt constituite din ap
ă
, aer, sol, flor
ă
,
 
faun
ă
, energie solar
ă
, eolian
ă
 
ş
i a mareelor, iar cele neregenerabile cuprind totalitatea
 
substan
ţ
elor minerale
ş
i a combustibililor fosili. Între resursele componente ale primei
 
categorii exist
ă
interac
ţ
iuni naturale puternice, astfel c
ă
, orice interven
ţ
ie antropic
ă
 
 
asupra uneia sau alteia induce inevitabil consecin
ţ
e
ş
i asupra celorlalte. Utilizareaacestor
 
resurse este practicat
ă
într-o manier
ă
complex
ă
, coordonat
ă
, pentru realizarea simultan
ă
a
 
mai multor scopuri. Aplicarea unor metode distructive poate, îns
ă
provoac
ă
anumite schimb
ă
ri
 
ireversibile ale resurselor naturale, modificând chiar caracterul lor "regenerabil".
 
Factorul principal care transform
ă
, aproape total
ş
i ireversibil, resursele naturale
 
regenerabile în resurse neregenerabile, este poluarea. Atunci când una din resurselenaturale
 
regenerabile este grav afectat
ă
de c
ă
tre poluare, se poate considera c
ă
s-a produsdegradarea
 
mediului înconjur
ă
tor, având consecin
ţ
e pe termen lung, greu sau imposibil de evaluat
ş
i
 
corectat.
 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
6.
Apa, aerul
ş
i solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile, dar 
ş
i cel mai frecvent supuse agresiunii factorilor poluan
ţ
i, având consecin
ţ
e directe
ş
i grave nu numai asupra calit
ăţ
ii mediului ambiental, dar 
ş
i a s
ă
n
ă
t
ăţ
ii oamenilor 
ş
ialtor vie
ţ
uitoare. Cei mai frecven
ţ
i factori ai polu
ă
rii mediului înconjur 
ă
tor provin, de regul
ă
, din industrie, dar în ultimultimp, tot mai frecvent,
ş
i din agricultur 
ă
.
7.
Unitatea natural
ă
de formare a resurselor de ap
ă
este bazinul hidrografic definit ca teritoriul de pe care un râu î 
ş
icolecteaz
ă
apele. În m
ă
sura în care conceptul de bazin este aplicat unei game largi de sc
ă
ri spa
ţ
iale, (de la bazineelementare pân
ă
la bazinele marilor fluvii)
ş
i de asemenea mai multor tipuri de medii (bazine urbane sau rurale, agricolesau silvice, bazinele lacurilor, a pânzei freatice, de carst), el va fi definit ca integrator.
8.
În studiul circula
ţ
iei apei în natur 
ă
(ciclul hidrologic) bazinul hidrografic ca unitate fizico-geografic
ă
care înglobeaz
ă
 re
ţ
eaua hidrografic
ă
pân
ă
la cump
ă
na apelor, ac
ţ
ioneaz
ă
ca o unitate func
ţ
ional
ă
, fundamental
ă
 
ş
i deci ca o unitate debaz
ă
pentru gestiunea, amenajarea
ş
i protec
ţ
ia resurselor de ap
ă
(fig. 1.1).
 
9.
În prezen
ţ
a vegeta
ţ
iei o parte din precipita
ţ
ii este re
ţ
inut
ă
prin intercep
ţ
ie de stratul vegetal iar restul ajunge pe solstr 
ă
b
ă
tând foliajul sau prin curgerea pe trunchiul arborilor (figura 1.2).
10.
Apa disponibil
ă
la suprafa
ţ
a solului, fiind la presiunea atmosferic
ă
, p
ă
trunde în sol prin infiltra
ţ
ie sub efectulgravita
ţ
iei dac
ă
solul nu este saturat, sau se scurge pe suprafa
ţ
a solului.
11.
Aportul natural în sol este m
ă
rit în zonele cu activit
ăţ
i agricole intensive prin practicarea iriga
ţ
iilor prin care serecicleaz
ă
apa prelevat
ă
din resursele de suprafa
ţă
sau din cele subterane ale bazinului.
12.
Resursele de ap
ă
, fiind regenerabile, depind de variabilitatea climatic
ă
natural
ă
, de schimb
ă
rile climatice
ş
i deinfluen
ţ
ele omului asupra mediului înconjur 
ă
tor. Variabilitatea climatului natural duce la cre
ş
terea extremelor hidrologice, în particular a inunda
ţ
iilor 
ş
i secetelor. (Figura 1.3).
Figura 1.1
 
Ciclul hidrologic cu unele aspecte induse de stresul uman
Figura 1.2
 
Apa în sistemul sol-plant
ă
-atmosfer 
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->