Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5820, 10.11.2011]

Dnevni avaz [broj 5820, 10.11.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,440|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
CIK ODLU^IO
Budnjo usukobu
interesa
O tome ho}e li pristati na razgovor s ameri~kim istra`iteljima odlu~it }e sam Ja{arevi}
Uhap{eni iz Mao~e jo{se nalazi u SIPA-i, a prekosutra }e biti predat Tu`ila{tvu BiH
Nije bilo novih hap{enja i pretresa
Nesuglasice poznatog para dobile epilog na ulici
U
okviru istrage o napa-du na Ambasadu SADu Sarajevu, agenti ame-ri~kog FBI-ja zatra`ilisu da u pritvoru saslu{ajusrbija-nskog dr`avljanina Mevlida Ja{a-revi}a, saznaje „Dnevni avaz“.Sa zahtjevom je upoznat idr`avni tu`ilac Dubravko ^a-mpara, koji vodi cijeli slu~aj.Odluku o tome ho}e li pristatida razgovara s istra`iteljimaFBI-ja donijet }e sam Ja{are-vi}, a ona bi trebala biti pozna-ta u petak.
 5. strana
’AVAZ’ SAZNAJE
Istraga o napadu na Ambasadu SAD u Sarajevu
Presude:Bari~aninu 18 godina zatvora
RODBINA ZLO^INCANAPALA @RTVE
Izvje{taji: Visoki predstavnik za ’Avaz’
INCKO: NISAM NI
NA ^IJOJ STRANI!
Drama u Sara je vu
   9 .  s   t  r .
8. strana
Potukli se Arduana i Al’Dino!
AGENTIFBI-ja@ELE
SASLU[ATITERORISTU
 Intervenirala sarajevska policija: Ugledna voditeljica progovorila za javnost 
(Foto: M. Kadri})
6. i 7. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 10. 11. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5820
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Polon ~i taocima
MOSTAR
Uhap{enZdenkoBuhovac
[IROKI BRIJEG
Porodica nevjeruje da jeKvesi} otet
   1   5 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r .   1   0 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,10. novembar/studeni 2011.
2
Li~ni podaci
Policija u RSradila nezakonito
Agencija za za{tituli~nih podataka u BiHnalo`ila je Upravi krimi-nalisti~ke policije BanjaLuka da blokira i uni{tili~ne podatke u operati-vnoj evidenciji podnosila-ca prigovora, javlja Fena.Agencija je utvrdila daje prigovor podnosilacaosnovan jer je MUP RS,u okviru sigurnosnih pr-ovjera, OSA-i BiH do-stavio podatke iz opera-tivne evidencije za po-dnosioce prigovora.
Naser Nabil
BiH donosihistorijsku odluk
u
PredsjednikUdru`enja palestinskedijaspore u BiH NaserNabil u intervjuu za Fe-nu ju~er je izjavio da seBiH nalazi pred histori-jskim izazovom uo~iglasanja u Vije}u sigur-nosti o prijemu Palesti-ne u UN.- Bez obzira na to kakobude glasala, u}i }e u hi-storiju. Stav BiH da bu-de suzdr`ana je ne{to {toBiH sebi ne bi smjeladozvoliti - izjavio je,izme|u ostaloga, Nabil.
Ratni zlo~ini
Izneseneuvodne rije~i
U uvodnim izlaganji-ma na su|enju zazlo~ine na podru~ju Sre-brenika, Tu`ila{tvo BiHje najavilo da }e svjedocidokazati krivicuoptu`enih ZurahidaMuj~inovi}a i Sulejma-na Hrusti}a.Oni se terete da sune~ovje~no postupali pr-ema nezakonito zatvore-nim civilima srpske na-cionalnosti u zgradiOmladinskog doma.
Kiseljak 
Anto Dilberizvr{iosamoubistvo
Pedesetsedmogo-di{nji Anto Dilber (57)iz Kiseljaka ju~er jepo~inio samoubistvovje{anjem. Dilber seobjesio u {umi u mjestuRau{evac u op}ini Kise-ljak, saznajemo iz MUP-a Travnik.Pripadnici Policijskestanice Kiseljak obavilisu uvi|aj, a za sada ne-ma informacija o motivusuicida.
Ukratko
 MUP RS: Podaci dati OSA-i 
Svi prisutni u sudniciSuda BiH ju~er su u nasta-vku su|enja zlo~ina~koj or-ganizaciji Zijada Zike Tur-kovi}a jasno mogli ~uti glasoptu`enog Milenka Laki}a,prislu{kivan pro{le godine u}eliji KPZ-a Mostar, kakozatvoreniku MladenuD`idi}u priznaje da je ubioRatu Spai}a, koji je likvidi-ran 2006. godine u Isto~nomSarajevu, i Milijana Mari-nkovi}a, kojeg je bombomraznio ispred njegove ku}e2005. godine u selu GornjiLokanj kod Zvornika.Laki}, koji se tereti za li-kvidaciju vi{e osoba, ju~er jenegirao da je po~inio ovaubistva te se pravdao da je ta-ko govorio zato {to je znao daje prislu{kivan. Kazao je damu je sve montirano i da jebio prisiljavan da govori pr-otiv Turkovi}a.
Dva sata razgovora
Preslu{avanje razgovoraLaki}a i D`idi}a u }elijiKPZ-a Mostar tokom okto-bra, novembra i decembrapro{le godine bilo je dio sa-slu{anja svjedoka Tu`ila{tvaSemira [ari}a, koji je, kao is-tra`itelj Regionalnog uredaSIPA-e u Mostaru, napravioizvje{taj u vezi s posebnomistra`nom radnjom pri-slu{kivanja.[ari} je objasnio da jeLaki} pro{le godine, po na-redbi Suda BiH, prislu{ki-van u }eliji tri mjeseca po 24sata. Tehni~ku asistencijudala je Obavje{tajno-sigurno-sna agencija (OSA) BiH, ~ijisu slu`benici prislu{kivanimaterijal dostavljali SIPA-inom uredu u Mostaru.Svjedok [ari} potvrdioje da su od kompletnog ma-terijala izdvojena dva sata ra-zgovora relevantnog za ovajpostupak, a koji je ju~er i pr-eslu{an u sudnici. Uz audi-omaterijal, na monitorima jeuporedo pu{ten pisani tra-nskript onoga o ~emu su u}eliji pri~ali Laki} i D`idi}.Prislu{kivanje je biloote`ano jer je dvojac tokomsvojih razgovora po cijelidan glasno slu{ao muziku sr-bijanskih folk pjeva~a.U razgovorima koje suvodili 17. oktobra 2010. La-ki} je spominjao „Crveneberetke“ te vi{e osoba iz sr-bijanskog kriminalnog mi-ljea - Jocu Amsterdama,Uglje{u Aranitovi}a, Darka[ari}a, \or|a @dralu, kao iZijada Turkovi}a, za kojese u medijima pisalo da sukoristili njegove usluge. Is-tog mjeseca, Laki} jeobja{njavao D`idi}u kakoumire ~ovjek od rana nane-senih oru`jem te kako seni{ta ne de{ava dok je on upritvoru, a kada iza|e,
SLU^AJ TURKOVI]
U Sudu BiH analizirani prislu{kivani
Priznao da je usmrtio Ratu Spai}a i Milijana Marinkovi}a, kojeg je raznio bombom
Turkovi}ev ubica radio po
Danijel Planin~i}, koji jepro{le sedmice iznenadaodbio svjedo~iti protiv Zija-da Turkovi}a i Milenka La-ki}a, dan prije toga u prosto-rijama Tu`ila{tva BiH po-tvrdio je da }e svjedo~itiako dobije garanciju za ka-znu zatvora koja mu jeizre~ena prema sporazumuo priznanju krivice.Planin~i} je dobio gara-ncije te vrste, nakon ~ega jeuslijedio neo~ekivani obrat,zbog ~ega mu prijeti pri-tvor i nov~ana kazna do30.000 KM.
Ponesi deku
Kako nezvani~no sazna-jemo iz vi{e izvora, osimneposredne prijetnje kojuje Planin~i} dobio od La-ki}a, koji mu je prilikomizja{njenja o krivici prenioporuku mrtvog Rajka Milo-vanovi}a da „ponese dekujer je hladno tamo gdje }ei}i“, malo je poznato da jePlanin~i} navodno dobioozbiljnu prijetnju koja jestigla od Turkovi}evih jata-ka u pritvorskoj jedinici Su-da BiH. Prijetnja je Pla-nin~i}u prenesena prekonjegove rodbine.Ipak, prava drama mno-go ranije odvijala se u pri-tvorskoj jedinici KPZ-a Tu-zla, gdje zatvorsku kaznuizdr`ava Sead Dumanji}.On je navodno prije svje-do~enja protiv Turkovi}a iostalih trebao biti likvidir-an u dva navrata. Dvojica za-tvorenika koja su bila vrbo-vana da Dumanji}a ubijuno`evima, na vrijeme su pr-emje{tena, a naknadnim pr-ovjerama utvr|eno je da sunavodno bili u telefonskomkantaktu s porodicom je-dnog od optu`enih.
Visoke zidine
Poslije toga navodno jeanga`iran vanjski saradnikkoji je trebao snajperskompu{kom, ukradenom uBe~u, likvidirati Dumanji}a,ali se od toga odustalo, jer suzasmetale visoke zidineKPZ-a Tuzla. Kada se u to-me nije uspjelo, uslijedio jeteroristi~ki napad na ku}uDumanji}evog advokata.Grupa nije uspjelau{utkati Dumanji}a, dok suprijetnje prema Planin~i}uurodile plodom. Bez obzirana visoku nov~anu kaznu,Planin~i}, kojem je pri-je}eno preko rodbine, pri-stao je da za{uti.
 E. D. A.
Svjedoci pod pritiskom mafija{ke organizacije
Dumanji}a su poku{ali likvidirati u zatvoru
 Dumanji}: Nisu ga u{utkali 
Kada se uporedi izjavaIsljama Kalendera da jeZijad Turkovi} imao apa-rate za prislu{kivanje i zano}no snimanje, s izja-vom Edina Garaplije kojuje 1999. godine daoistra`iteljima iz Haga da jeAID podijelio takozvane„dvanaestice“ za prislu{ki-vanje i opremu za no}noosmatranje, onda se mo`ezaklju~iti da je Turkovi}bio povezan s dr`avom.
Oprema za prislu{kivanje
 Laki}: Ubijao po nalogu svog {efa
Laki} sehvalio
svomcimeru
 Mjesto gdje su na|ena tijela Toli}a i Ajdarija: Laki} se bojao da }e seTurkovi} nagoditi i progovoriti 
 
3
aktuelno
Komentar dana
Dnevni avaz, ~etvrtak,10. novembar/studeni 2011.
Iza nas je dvadeset usp-je{nih godina. Za velika pr-egnu}a ponajvi{e su zaslu`niEdhem Bi~ak~i}, Haris Si-lajd`i}, Sulejman Tihi},Ned`ad Brankovi}, SafetOru~evi}, Zlatko Lagu-md`ija i Bakir Izetbegovi}.Zaklju~ku iz prve re~eni-ce nema se {ta dodati, osim dau njemu sebe ne mo`emo daprepoznamo. S liste „ve-likana“, pak, neke treba odu-zeti; Lagumd`iju, naprimjer,jer je tek sada u poziciji da(ne)uradi ne{to golemo.Autor i zaklju~ka i listejeste niko drugi do BakirIzetbegovi}. Kad ga slu{a{ saTV ekrana, do|e ti da posu-mnja{ u vlastite u{i i o~i, ko-je ~uju i vide ne{to posve dr-ugo: neprestano propada-nje. I to upravo u re`iji spo-menutih „velikana“.Vidi to, dabome, i Ize-tbegovi}. Ali, pod grlommu je more prljave vode.Pani~no mu trebaju opra-vdanja za te{ke optu`bekojima je izlo`en: za kra|udr`avne imovine, za veze sratnoprofiterskim i krimi-nogenim krugovima te zadruge neprili~ne radnje.On bi da to sve objasnikao produkt neke slijepe,li~ne mr`nje FahrudinaRadon~i}a i „Dnevnog ava-za“, ne samo prema njemunego prema svim bo{nja-~kim „velikanima“.Istina se ipak ne dala`irati. Ljudi vi{e vjerujusvojim o~ima nego Izetbe-govi}evim rije~ima. I jedva~ekaju dan kad }e neko daplati za sve ove godine pr-evara, kra|a i obmana, ukoje je duboko utisnutpe~at „velikana“ kojimaBakir svakako pripada.
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Bakirovi'velikani'
Kome treba vjerovati: svojim o~ima iliIzetbegovi}evim rije~ima?
    w    w    w  .      d    n    e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Janu{ Bugajski, direktor u Centru za str- ate{ke studije: Izetbegovi} ide kontraVa{ingtona
- Sjedinjene Dr`ave svakako }e stavitiveto, tako da nema ni{ta od prijema ne-sretnih Palestinaca u UN. Nije po{te-no da se vru} krompir uvaljuje Bosni,a on se zove nepravda prema Palestincima. Moralno ih jepodr`ati, jer smo i mi bili `rtve, stoga je ljudski s njima sesolidarisati. SAD nam nisu neprijatelj niti }e biti ve}i pr-ijatelj ako ih poslu{amo.
(Gazi Beg)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
odmah se dese ubistva.- Ako mi{li{ da je ~ovjek`iv pao, treba ga jo{ jednom„ovjerit“. Ja sam doktor za to- hvalio se Laki} da jenau~en da ubija i da nijeimao problema sa spavanjemkada nekog ubije, a bio jehladan i koncentriran kadakonzumira heroin.Laki} je D`idi}u pri~aoda je „sto puta opasniji odTurkovi}a“, ali da, bez obzi-ra na to, slu{a Turkovi}a, ko-jeg po{tuje.- Ja i on, nema boljegspoja, a poginuli bi jedan zadrugoga. Ne dam nikomepreko mene do Zike. Zami-sli kad se spoje dobar vojniki dobar kriminalac - pri~ao jeLaki}, rekav{i i da je Turko-vi} opasniji od Joce Amste-rdama, za kojeg je Arkankazao da je najopasniji nasvijetu.Interesantan je bio ra-zgovor koji je vo|en 30. de-cembra, nakon pronalaska ti-jela Marija Toli}a i VerneraAjdarija, kada se Laki} pre-pao da se Zijad Turkovi}nagodio s tu`ila{tvom za ma-nju kaznu.- Zika }e dobit robije i po-valit sve. Ko bi mene opr’okad bi me pomenuo - zapitaose Laki}.Najinteresantniji dio zapubliku uslijedio je kada jeLaki} 4. novembra D`idi}upri~ao o ubistvu Rate Spai}a2006. godine u restoranu„Jezero“ u Isto~nom Saraje-vu, kada je u pucnjavi bila ra-njena i novinarka BHT-aSvjetlana Topali}. Ovo ubi-stvo nikada nije rasvijetljeno,a Laki} je objasnio da jeSpai}eva likvidacija na-ru~ena zbog ubistva DarkaA{anina 1998. godine u Be-ogradu. Naru~ilac Spai}evogubistva je iz Bosne.- Jest, ja sam ga ubio,kao i Milijana. To mi nika-da nisu mogli dokazati - ka-zao je Laki}, koji se po`alioda je imao problema jer muje Spai} bio nezgodno okre-nut i da mu je `ena smetala,zbog ~ega je morao pucati pr-eko nje.
Novi poziv
Laki} je kazao da se „na-jvi{e ogrije{io“ o MilijanaMarinkovi}a, jer ga je 2005.dodine ubio pred djetetomispred njegove ku}e kodZvornika. Laki} je ispri~aoda mu je naru~ilac tra`io daga raznese po livadi da ga nebi mogli sahraniti.Posljednji saslu{ani ra-zgovor odnosio se na La-ki}ev plan da pobjegne iz za-tvora, za {ta je pripremionovac i hrvatski paso{, koji jeplatio 18.000 eura. Jedan odsnimaka, prema zahtjevuodbrane, preslu{an je bezprisustva javnosti, nakon {toje Turkovi}ev advokat Fahr-ija Karkin zatra`ioisklju~enje zbog za{titeli~nog interesa i `ivotaoptu`enoga.Branioci Turkovi}a i La-ki}a prigovorili su izvje{tajuinspektora Semira [ari}azbog davanja uvodne napo-mene prilikom preslu{avanjasvakog razgovora. Tako|ersu imali prigovor na zakoni-tost ovog dokaza.Tokom ju~era{njeg danapo~elo je saslu{anje EmiraZekovi}a, {ure svjedoka po-kajnika Isljama Kalendera, skojim nije vi{e u dobrimodnosima. Zekovi} je govo-rio o nabavci, mije{anju i pr-odaji heroina koju je obavl-jao Isljam Kalender. Drogaje dolazila iz Ro`aja, a proda-vana je Emiru Had`i}u uMostaru i Mariju Toli}u uHrvatskoj. Zekovi} je po-tvrdio da je optu`eni Sa{aStjepanovi} prevozio droguu „{teku“ u BMW-u.Svjedok je, tako|er, kazaoda je heroin Kalender naba-vljao i od Hamde Daci}a.Dio novca od droge Kale-nder je, prema Zekovi}evimrije~ima, davao Zijadu Tur-kovi}u, jer su njih dvojicanamjeravala sagraditi sta-mbenu zgradu kod „Sara-jevske pivare“.Su|enje }e biti nastavlje-no u srijedu, 16. oktobra,kada }e, osim Zekovi}a, bi-ti pozvan i @eljko \uri},koji je potpisao sporazum opriznanju krivice i osu|en jena ~etiri godine zatvora.Tu`iteljica Diana Kajmako-vi} najavila je da }e ponovobiti pozvan Danijel Pla-nin~i}, koji je pro{li putka`njen sa 10.000 KM zbogodbijanja da svjedo~i.
 B. CERI]
razgovori ~lanova mafija{ke organizacije
narud`bi
Novcem od droge `elio napraviti zgradu kod „Sarajevske pivare“
Prije po~etka ju~era{njegpretresa Zijad Turkovi} je po-novo iskoristio priliku da di-skreditira dr`avne tu`iocekoji su vodili istragu u ovompredmetu. Prilo`io je Su-dskom vije}u prijavu o navo-dnom uzimanju mita, uz tvr-dnju da godinu niko ne rea-gira po ovoj prijavi, zbog~ega smatra da }e mu bitionemogu}eno da doka`e daje rekao „pravdu i istinu“.Ostalo je nepoznato ko-me je Turkovi} podnio pri-javu protiv tu`ilaca, jer je dosada niko nije vidio. SudijaTanki} kazao je da }e sud nakraju utvrditi istinu, a da }etranskript s ju~era{njeg pre-tresa biti dostavljen glavnomdr`avnom tu`iocu.Turkovi} je ju~er u ci-jelu pri~u po ko zna kojiput umije{ao i odre|eneugledne javne li~nosti ko-je nemaju veze s predme-tom.
Tanki}: Sud }e utvrditi istinu
Laki} je, kako se moglo~uti sa snimaka, uz osmijehkazao da je ubio EmiraHad`i}a, a zatim je ustvrdioda je Had`i}a likvidiraoMithat Meki}.- Miki ga je ubio. NekaMiki doka`e da nije - kazaoje Laki}, nakon ~ega ga jezatvorenik D`idi} pitao ka-ko Meki} mo`e svjedo~itikada je mrtav.Na pitanje koji je ra-zlog Miki imao da ubijeEmira, optu`eni je odgovo-rio pitanjem:- Koji je razlog imao Emirda tebi digne diskoteku?Laki} je obja{njavao daje Had`i} prvo ubijen paonda uba~en u automobil teda nije imao novca, kako sepri~alo. Laki}u je ubica na-vodno li~no ispri~ao da jeHad`i} molio da ga ne ubi-je. Tako|er, govorio je da jeMeki} opasan i da je njego-va djevojka bila ubica i daje pobjegla od narko-karte-la.
Meki} je usmrtio Had`i}a
ubistvima
iz zatvora!

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ljiljana Vukovic added this note
HVALA!
Tin Ikić liked this
Almira Ibričić liked this
Anella Ljesnjanin liked this
Dženita Helja liked this
Nejra Novalić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->